Zverejnenie osobných údajov

Aj v novej právnej úprave ochrany osobných údajov, podobne ako v pôvodnej, nájdeme povinnosť prevádzkovateľa získať súhlas so zverejnením osobných údajov. V novom zákone o ochrane osobných údajov a aj v nariadení GDPR nájdeme pravidlá pre zverejňovanie osobných údajov. Napríklad podľa Článku 37 ods. 7 nariadenia GDPR, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zverejní kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámi ich dozornému orgánu. Aj keď pri tomto ustanovení nariadenia nejde  konkrétne o zverejnenie osobných údajov dotknutej osoby, v ďalších ustanoveniach takéto ustanovenia nájdeme.

Nové nariadenie zavádza nové práva dotknutých osôb ako napr. právo na zabudnutie. V tejto súvislosti nariadenie GDPR konštatuje, aby sa posilnilo „právo na zabudnutie“ v online prostredí, malo by sa rozšíriť právo na vymazanie aj tým, aby prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje zverejnil, bol povinný informovať prevádzkovateľov, ktorí takéto osobné údaje spracúvajú, o vymazaní všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií či replík týchto osobných údajov. Pritom by mal uvedený prevádzkovateľ prijať primerané kroky, so zohľadnením dostupnej technológie a prostriedkov, ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii, vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, o žiadosti dotknutej osoby. Osobné údaje je za určitých okolností možné zverejniť aj bez súhlasu dotknutej osoby. Podľa § 78 ods. 3 nového zákona o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Ďalšie informácie zo sekcie: ochrana osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018

Máte záujem o bližšie informácie?​