Dedičstvo – otázky a odpovede

Dedičstvo – otázky a odpovede

 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás akým spôsobom môžem spísať závet?

  25. augusta 2022 v 18:39
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, závet možno spísať vlastnou rukou, inou písomnou formou alebo vo forme notárskej zápisnice. Vlastnoručný závet je potrebné aby bol napísaný a taktiež aj podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Najideálnejšou možnosťou je spísať závet u notára do notárskej zápisnice. Ide o najbezpečnejší spôsob vyslovenia poslednej vôle. Závet bude uložený v Notárskom centrálnom registri závetov a nemôže dôjsť k jeho sfalšovaniu alebo strate.

   27. augusta 2022 v 17:54
 • Mária

  Dobrý deň, prosím Vás ako dlho môže trvať dedičské konanie? Ďakujem za odpoveď.

  11. júla 2022 v 10:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, to ako dlho bude dedičské konanie prebiehať závisí od viacerých skutočností. Pokiaľ konanie prebehne bez závažných komplikácii, tak môže trvať približne 6 mesiacov. Ak by nastali závažné komplikácie, tak konanie môže trvať aj niekoľko rokov.

   13. júla 2022 v 17:53
 • Anonym

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, mám osobný bankrot a zomrela mi mama. Zanechala nám dom, ktorý by sme chceli nechať sestre, ktorá sa o ňu starala. Je to možné? Môžem sa vzdať dedičstva v prospech sestry, ktorá doopatrovala mamu?
  Ďakujem za odpoveď.

  3. apríla 2022 v 19:12
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pokiaľ ste boli oddlžená v rámci osobného bankrotu, ako dlžník by ste nemali dedičstvo odmietnuť. V záujme preukázania poctivého zámeru by ste mali aspoň polovicu majetku nadobudnutého dedením dobrovoľne ponúknuť svojim veriteľom. Po dobu 6 rokov od vyhlásenia konkurzu sa totiž môžu veriteľa domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Zákon stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Teda v prípade, ak by ste dedičstvo odmietli, prípadne polovicu zdedeného majetku by ste neponúkli svojim veriteľom, išlo by o nepoctivý zámer a Vaše oddlženie by mohlo byť zrušené.

   6. apríla 2022 v 7:59
 • Anonym

  Čo je pre mňa dôležité a kam sa obrátiť v prípade že som sa stala dedičom ornej pôdy po zosnulom otcovi ktorú prenajímal Poľnohospodárskemu družstvu.Mám zmluvu o nájme pozemkov po otcovi a družstvom.Ďakujem za odpoveď.

  12. septembra 2021 v 17:58
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci (t. j. vo Vašom prípade dedenie predmetných pozemkov) vstupuje nadobúdateľ (t. j. Vy) do právneho postavenia prenajímateľa. Po právoplatnosti uznesenia o dedičstve notár požiada o zápis uznesenia príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Ten následne vykoná zápis na základe uznesenia formou záznamu do katastra. Na základe toho Vám potom odporúčam oznámiť zmenu vlastníka konkrétnemu družstvu, aby vedelo komu má ďalej platiť nájom. Taktiež je potrebné zistiť, či nájomná zmluva bola dohodnutá na dobu určitú, či neurčitú. Ak už doba nájmu uplynula a Vy i dané družstvo máte záujem na ďalšom trvaní nájomného vzťahu, bude potrebné uzatvoriť novú písomnú nájomnú zmluvu. Pokiaľ novú nájomnú zmluvu neuzavrete, nájomca (t. j. družstvo) bude povinné vydať Vám daný pozemok najneskôr do 30 dní od zberu úrody alebo do konca kalendárneho roka, ak úroda nebola založená. V prípade, ak pôvodne uzavretá nájomná zmluva, ktorú ešte uzavrel Váš otec, je naďalej platná a neuplynula ešte doba nájmu, tak predmetnú zmluvu by nebolo treba nahradiť novou nájomnou zmluvou, ale stačilo by upraviť dodatkom (z dôvodu, že došlo k zmene prenajímateľa). Zmenu vlastníka je taktiež potrebné oznámiť obci, ktorá je príjemcom dane z nehnuteľností, nakoľko ako nová vlastníčka ste povinná ju platiť. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Zároveň Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý by na základe predložených dokumentov by Vám vedel poskytnúť ďalšie rady, ako aj v prípade potreby Vám pomôže s vypracovaním potrebných dokumentov.

   13. septembra 2021 v 18:02
 • Anonym

  Môžem odstúpiť od svojho návrhu na dohodu v dedičskom konaní, ktorý som podala pred vydaním uznesenia, keď protistrana s ním už vyjadrila písomný súhlas? Návrh aj súhlas bol mimo ústneho pojednávania, formou listov, ktoré medzi účastníkmi preposielal notár. Návrh, aby protistrana dostala celé dedičstvo , som urobila v nepriaznivej životnej situácii – v. čase úmrtia manžela. Protistrana tvrdí, že návrh nemôžem odvolať. Má pravdu? Ďakujem.

  2. augusta 2021 v 16:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   za predpokladu, že ešte nebola dohoda dedičov zo strany súdu resp. notára schválená, platí, že dohodu o vyporiadaní dedičstva možno pred právoplatným skončením konania o dedičstve zmeniť, odvolať alebo ju nahradiť novou dohodou, avšak vždy len so súhlasom všetkých dedičov. Nemožno ju zmeniť ani na prianie niektorých z nich, ak s tým ďalší dediči nesúhlasia.
   Za predpokladu, že už bolo vydané osvedčenie o dedičstve, dedič môže do 15 dní od prevzatia tohto osvedčenia požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve. Včas podanou žiadosťou nenadobudne vydané osvedčenie účinky právoplatného uznesenia a súd bude pokračovať ďalej v konaní bez ohľadu na jeho vydanie.

   5. augusta 2021 v 20:45
 • Anonym

  Chcel by som sa informovať či sa osobný bankrot stáva predmetom dedičstva? Či sa zdedí?

  25. júna 2021 v 16:36
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   oddlženie (osobný bankrot) upravuje zákon č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii. Oddlženie je proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. O oddlžení rozhoduje súd uznesením, v ktorom súd zbaví dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Súd však zbaví dlžníka dlhov iba v rozsahu, v ktorom tieto pohľadávky nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V tomto rozsahu sa tieto pohľadávky stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Znamená to, že veriteľ si ich nemôže súdne vymáhať, a je len na samom dlžníkovi, či tento dlh splatí alebo nie. Vzhľadom na to, že pohľadávky nezanikajú, môžu byť aj predmetom dedičstva, avšak stále platí, že ide o nevymáhateľné pohľadávky.

   Zákon však pozná kategóriu pohľadávok, ktoré aj napriek oddlženiu zostávajú zachované. Zákon tieto považuje za tzv. nedotknuté pohľadávky. Ide o kategóriu pohľadávok, ktorá zahŕňa pohľadávky z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, zabezpečené pohľadávky, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním, pohľadávky dieťaťa na výživné, pracovnoprávne nároky, peňažné tresty podľa Trestného zákona a nepeňažné pohľadávky. Znamená to, že nedotknuté pohľadávky ostávajú veriteľom zachované a sú naďalej vymáhateľné.

   V súvislosti s vyššie uvedeným, ak možno pohľadávku pokladať za nedotknutú oddlžením a ak to jej povaha pripúšťa môže táto prejsť na dedičov poručiteľa. Samotný osobný bankrot, resp. oddlženie nemôže byť predmetom dedičstva v zmysle, že sa oddlženými stanú dedičia

   28. júna 2021 v 21:12
 • Nikola

  Dobry den. Chcela by som sa spytat nasledovne. Zomrela mi sestra, som jediny dedic a zdedila som byt, firmu a nejake pozemky po nej. Zaujimalo by ma, ci je mozne riesit jednotlive sucasti dedicstva samostatne. Chcela by som predat byt – a ide mi o to, ci ho mozem riesitt v ramci dedickeho konania samostatne – mimo zdedenu firmu a mensich pozemkov. Nakolko uz 3 mesiace cakam o vyjadrenie pozemkoveho uradu ohladne pozemkov a nemozem vraj nic ine robit, len cakat.

  18. mája 2021 v 16:32
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   aj keď ste v danom prípade jediný dedič, podľa § 201 Civilného mimosporového poriadku platí, že dedičia môžu jednotlivé veci patriace do dedičstva scudziť alebo urobiť iné opatrenia, ktoré presahujú rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu, resp. notára ako súdneho komisára. Bez jeho súhlasu, teda pred právoplatným ukončením dedičského konania nehnuteľnosť predať nemôžete. V prípade, ak by ste mali vážneho záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, odporúčam podať návrh na vydanie súhlasu s predajom tejto nehnuteľnosti.

   20. mája 2021 v 17:16
 • Kristína

  Moj otec zomrel, mal spotrebny uver v banke 2800€, kam som zaniesla aj jeho umrtny list. Aj notarka vedela o ucte otca v banke.Nakoniec dedicske konanie ani neprebehlo,rovno prisiel list ze bol nemajetny…Po manzelke zdedil cast pozemku v hodnote 800 € po odratani pohrebu teda nic neostalo…Moja otazka :spotrebny uver automaticky prepada? nemozu sa nam ozvat s bratom ze treba zaplatit..Dakujem.

  9. mája 2021 v 17:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   prechod dlhov je upravený v § 470 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Z uvedeného vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky majetkovej hodnoty, ktorú nadobudol dedením. Zákon tak chráni dedičov, aby sa ich postavenie v dôsledku dedenia nezhoršilo. V prípade ak je dedičov viac je zodpovednosť za náklady poručiteľovho pohrebu a za jeho dlhy rozdelená medzi dedičov podľa miery, akou sa podieľali na dedení.

   V zmysle § 211 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok platí, že: „Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.“

   Pokiaľ bolo dedičské konanie právoplatne skončené a dodatočne sa po poručiteľovi objaví majetok, alebo majetok súčasne s dlhom, súd začne dodatočné konanie o dedičstve, v ktorom rozhodne o tomto majetku a dlhu. V takomto prípade na dediča prechádza nie len dodatočný objavený majetok po poručiteľovi ale aj jeho dlh. Stále však platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky majetkovej hodnoty, ktorú nadobudol dedením. Pokiaľ sa ale objaví iba dlh po poručiteľovi, súd už dodatočné konanie o dedičstve nevykoná a dlh ostane nevymožiteľný.

   12. mája 2021 v 10:09
 • Anonym

  Dobrý deň.Minuly rok v decembri nam zomrela mama po ktorej sme zdedili 3izbovy byt.Sme 4 súrodenci z toho 2 tam mame trvalý pobyt.Treti brat sa zrieka svojho podielu z dedičstva v prospech nas dvoch.Ale problem je zo 4 tím ten pracuje v zahraničí a chce aby sme mu jeho podiel z bytu vyplatili.Cena bytu podľa znalca je 35000eur to sme mu tel.oznamili že ho z tej sumi vyplatime.On s tým nesúhlasí lebo podľa neho ma byt hodnotu 50000eur.A chce podiel z tej sumi.Ak ho zo sumi 50000 eur nevyplatime chce mať prístup do bytu a vyhradenú 1 izbu.Ma na to pravo ? Dedičské konanie ma byť asi za 1 mesiac.Dakujem za vašu odpoveď.

  12. apríla 2021 v 10:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v zmysle § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že „V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.“ V zmysle tohto ustanovenia ste všetci súrodenci zákonnými dedičmi po Vašej matke, a všetci dedíte rovnakým dielom.
   Nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal, a preto Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Je však potrebné podotknúť, že dedič sa nemôže vzdať dedičstva len v prospech dedičov ktorých on označí. Jeho dedičský podiel sa rozdelí medzi všetkých dedičov, ktorí dedičstvo neodmietli. To znamená, že Vami uvedený byt budete dediť 3 súrodenci, všetci rovnakým dielom.
   Po začatí dedičského konania súd zistí majetok a dlhy Vašej matky a vykoná ich súpis. Na základe súpisu majetku a dlhov súd určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov, ako aj čistú hodnotu dedičstva, resp. výšku jeho predĺženia. Znalecký posudok môžete predložiť súdu, ten potom na jeho základe určí hodnotu predmetného bytu. V dedičskom konaní majú dedičia v prvom rade možnosť vyporiadať dedičstvo na základe dohody dedičov. V rámci tejto dohody by ste mohli navrhnúť vyporiadanie dedičských podielov z ceny bytu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom. Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané, čo by vo Vašom prípade znamenalo, že predmetný byt by ste všetci 3 súrodenci nadobudli do podielového spoluvlastníctva, čím by každý z Vás mal rovnaké právo byt užívať. Ak by ste po takto nadobudnutom spoluvlastníctve následne nemali viac záujem byť spoluvlastníkmi, máte právo na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak by ste sa ohľadom uvedeného nedohodli (teda, kto dostane byt, kto koho vyplatí, v akej výške, pokiaľ sa tento reálne nedá deliť), možno podať návrh na súd, súd následne rozhodne o tom, či sa byt rozdelí, či ho nadobudne niektorí zo spoluvlastníkov s tým, že vyplatí ostatných, prípadne, ak by neprichádzala v úvahu ani jedna z predmetných alternatív, či sa byt predá a nadobudnutá suma sa prerozdelí medzi spoluvlastníkov.

   14. apríla 2021 v 17:43
 • Anonym

  Dobrý deň. 7.4.2021 máme predvolanie k dedičskému konaniu. S bratom sme sa dohodli, že všetko dedím ja,okrem polovice financií s tým, že ho vyplatím z dedených nehnuteľností… avšak svojej časti domu sa zriekol nakoľko som mu darovala svoj pozemok na stavbu domu. Máme napísať dohodu o vyplatení, avšak nemôžem nájsť na internete vzor ako by mala vyzerať. Môžem poprosiť nejaký vzor alebo aspoň zoznam všetkých náležitostí, ktoré potrebujeme v dohode uviesť, keďže niečoho sa zrieka a pod. Ďakujeme pekne za odpoveď. Pekný deň.

  10. apríla 2021 v 17:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ Vaša otázka smeruje k uzavretiu dedičskej dohody, táto bude súčasťou Uznesenia po prejednaní dedičstva, ktoré vydá notár ako súdny komisár. V tejto dohode bude v zásade uvedené, kto nadobúda dedičstvo a za akú finančnú kompenzáciu, resp. že ste sa ako dedičia dohodli, že Vy nadobúdate nehnuteľnosti a časť finančnej hotovosti, pričom Váš brat už od Vás prevzal finančnú kompenzáciu a uzavretím tejto dohody sú všetky Vaše vzájomné finančné nároky uspokojené. Na účely dedičského konania postačuje, ak tento obsah spoločne so svojim bratom predostriete na konaní.

   13. apríla 2021 v 16:14
 • Anna

  Dobry den, Chcela by som Vas poprosit o radu. Zijem dlhodobo v zahranici a momentalne prebieha dedicke konanie po mojej nebohej svokre , ktora zomrela minuly rok. Moj nebohy manzel ( zomrel v roku 2010) bol vydedeny a nasledne aj jeho potomkovia( dcera z prveho manzelstva ) a moja dcera. S rodinou neboheho manzela ( svokor , sestry s rodinami ) som od pohrebu manzela nemala skoro ziadny kontakt. S rodinou nechcem ist do ziadneho sporu a nemam ani zaujem sa zucastnit dedickeho konania. Ako mam postupovat.

  22. marca 2021 v 7:51
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   ak sa predvolaný účastník nedostaví na dedičské konanie, notár ako súdny komisár, ho môže dať predviesť v súlade s ustanovením § 101 Civilného sporového poriadku, poprípade mu uložiť iné poriadkové opatrenie (napr. poriadkovú pokutu) v zmysle ustanovenia § 102 Civilného sporového poriadku. V danej situácii však môžete splnomocniť inú osobu, ktorá pôjde na dedičské konanie za Vás. Taktiež odporúčam, aby podpis na splnomocnení bol úradne overený. Pokiaľ ste bola predvolaná na dedičské konanie, predpokladám, že ako zákonný zástupca dcéry, na ktorú prechádza dedičský podiel po nebohom otcovi. Nakoľko uvádzate, že Váš manžel ako syn nebohej ako i jeho potomkovia boli vydedení, na uvedenom dedičskom konaní Vám túto skutočnosť oznámia, a Vy budete mať následne možno listinu o vydedení napadnúť súdnou cestou, o ktorú možnosť Vás notár nemôže pripraviť (samozrejme, že vydedenie môžete akceptovať, a ohľadom uvedeného sa na súd neobrátiť). Rovnako tak však prichádza v úvahu, že Vaša svokra zanechala (novší) závet, na základe ktorého môžete dediť i Vy, prípadne Vaša dcéra. Ak by ste nemali o dedičstvo záujem toto môžete písomne odmietnuť, no pokiaľ je Vaša dcéra maloletá, takýto krok by ste mohli urobiť len so schválením súdu. Nakoľko v úvahu prichádzajú viaceré alternatívy, odporúčam využiť možnosť vyššie uvedeného splnomocnenia.

   25. marca 2021 v 10:02
 • Anonym

  Dobrý deň.Je možné hľadanie dedičstva v Amerike a Švajčiarsku cez vašu advokátsku kanceláriu?Ďakujem za skorú odpoveď.

  18. februára 2021 v 13:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ sa dedičské konanie vo Vašom prípade koná v zahraničí, resp. nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dedičstva, sa nachádza na území iného štátu, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý sa zaoberá poskytovaním právnych služieb v tomto konkrétnom štáte. Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v rámci slovenského právneho poriadku

   20. februára 2021 v 17:07
 • Anonym

  Dedenie exekúcie po bratovi

  15. februára 2021 v 17:20
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ súrodenci nemajú rodičov, a jeden zo súrodencov, ktorý má exekúcie zomrie, pričom tento okrem svojho súrodenca nemá nikoho iného (potomkov, manžela), podľa § 475 Občianskeho zákonníka platí, že ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedič následne zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. To znamená, že v prípade dedenia by nemala nastať taká situácia, že dedič po dedení bude v horšej situácii ako predtým. Zodpovednosť za poručiteľove dlhy je zákonom limitovaná výškou nadobudnutého dedičstva. Pokiaľ ste teda jediným dedičom Vášho nebohého brata, odporúčam kontaktovať daného notára za účelom preverenia rozsahu dedičstva a zistenia ďalších informácií o dedičskom konaní. Pokiaľ by mal brat i nejaký majetok, za jeho dlhy by ste zodpovedal len do výšky tohto zdedeného majetku. Rovnako by ste sa mohli dohodnúť s veriteľmi, že im dedičstvo prenecháte na úhradu dlhov. Pokiaľ by mal brat viac dlhov ako aktív, dedičstvo môžete v celosti odmietnuť. Ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok, len dlhy, nenastupuje dedenie a nedochádza k prejednaniu dedičstva. V takomto prípade by malo dôjsť k zastaveniu dedičského konania. Obdobne by tomu tak malo byť i v prípade, že poručiteľ zanechal len majetok nepatrnej hodnoty.

   18. februára 2021 v 19:07
 • Paulína

  Dobry den. Bola som zavolana na dedicke konanie po tete, ktoru som uz viac ako 20rokov nevidela. Netusim ako zila a ci po sebe nezanechala nejake dlhy ci majetok. Ako to bude prebiehat u notara? Najprv on precita spravu o stave majetku zosnulej a ja nasledne prijmem, alebo odmietnem dedicstvo? Alebo sa dedictvo prijima ci odmieta este pred citanim spravy o majetku zosnulej?! Mam obavu, ze dedictvo prijmem a budu tam dlhy. Som momentalne nezamestnana a dlhy by pre mna znamenali obrovsku financnu zataz. Musi mi notar spravu najprv precitat? Alebo sa caka na moje odmietnutie ci prijatie a az tak sa sprava bude citat? Dakujem.

  1. februára 2021 v 9:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, na základe Občianskeho zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Podľa civilného mimosporového poriadku súd upovedomí tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť. Upovedomenie vrátane poučenia vykoná súd ústne do zápisnice alebo ho doručí do vlastných rúk. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Pokiaľ teda ste už boli poučená o odmietnutí dedičstva, odmietnuť ho môžete do jedného mesiaca od uvedeného poučenia. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné a uvoľňuje sa ním dedičské nástupníctvo pre ďalšie subjekty. Čo sa týka dlhov poručiteľa, podľa občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. To znamená, že v prípade dedenia by nemala nastať taká situácia, že dedič po dedení bude v horšej situácii ako predtým. Zodpovednosť za poručiteľove dlhy je zákonom limitovaná výškou nadobudnutého dedičstva. Odporúčam kontaktovať daného notára za účelom preverenia rozsahu dedičstva.

   5. februára 2021 v 12:09
 • Anonym

  Dobrý večer, začnem asi tak, že moja mama je pochovaná už 9 rokov a nedávno zomrel i starý otec teda jej oco. Čaká nás pozostalosť a pýtala som sa aj známych, či právnou formou by mali zavolať mňa ako vnučku, nakoľko zavolali môjho otca a nie mňa. Chcela by som sa opýtať či som teda ja braná ako priamy potomok a mám dediť ja a ísť tam, keďže som plnoletá alebo to môže aj môj oco. A moja druhá otázka je, ak nemôže a urobili tak protiprávne, že volali osobu (otca) ktorá s tým kvázi nemá nič, čo by sa dalo stým robiť. Za odpoveď vopred ďakujem

  25. januára 2021 v 16:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   nakoľko Váš starý otec zomrel, zo zákona nastupujú ako dedičia jeho potomkovia (t. j. Vaša mama). Pokiaľ však potomok už nežije, na jeho miesto prichádzajú jeho potomkovia (t. j. v danom prípade Vy ako vnučka, potomok svojej mamy). Váš otec nemá právo nárokovať si dedičstvo po Vašom starom otcovi. Pokiaľ predmetné dedičské konanie ešte prebieha, je potrebné kontaktovať notára, ktorému bolo pridelené, a ozrejmiť mu situáciu. Pokiaľ je dedičské konanie právoplatne skončené a dedičstvo pripadlo Vášmu otcovi ako neoprávnenému dedičovi, jedinou možnosťou je podanie žaloby na súd, nakoľko v zmysle Občianskeho zákonníka § 485 ods. 1 „Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.“
   Iná je však situácia v prípade, že poručiteľ zanechal závet, v ktorom mohol, za splnenia určitých podmienok, odkázať svoj majetok Vášmu otcovi. V takom prípade Váš otec, ako dedič, mohol byť o dedičskom konaní upovedomený. Vy by ste však rovnako mala byť upovedomená o dedičskom konaní, a to ako neopomenuteľný dedič zo zákona. Dediť by ste nededila len pre prípad, že by Vás Váš starý otec vydedil. V takom prípade môžete na súde napadnúť neplatnosť vydedenia.

   27. januára 2021 v 10:01

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.