Ako vymôcť výživné – otázky a odpovede

Ako vymôcť výživné – otázky a odpovede

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností … viac sa môžete dočítať tu.

 • Lukáš

  Dobrý deň, moja bývalá manželka má platiť na nášho syna výživné v sume 100,-eur mesačne. Výživné síce platí, ale len v sume 50,-eur. Vedeli by ste mi poradiť ako mám postupovať?

  14. augusta 2022 v 15:48
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ Vaša manželka nerešpektuje rozhodnutie súdu o výške výživného ide o porušenie súdom uloženej povinnosti. Zástupca maloletého dieťaťa môže podať návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Zástupca dieťaťa je povinný uviesť presnú sumu zameškaného výživného a taktiež je povinný uviesť sumu bežného mesačného výživného. Návrh na vykonanie exekúcie je možné podať prostredníctvom ktoréhokoľvek vybraného exekútorského úradu, pričom výška súdneho poplatku je v danom prípade 16,50 Eur.

   16. augusta 2022 v 10:01
 • Michal

  Dobrý deň, prosím Vás mal by som na Vás jednu otázku. Mám dcéru, ktorá ma 21 rokov. Dokedy je potrebné platiť výživné?

  1. júla 2022 v 10:44
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je upravená § 62 – 65 zákona č. 36/2005 o rodine. V § 62 ods. 1 sa uvádza, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To znamená, že lehota na výživné nie je určená vekom ani časom, ale schopnosťami dieťaťa samostatne sa o seba postarať. V prípade, ak ste výživné hradili na základe rozsudku, je potrebné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, v ktorom uvediete dôvody, pre ktoré sa domnievate, že došlo k zániku nároku dieťaťa na výživné.

   5. júla 2022 v 14:45
 • Lena

  Dobrý deň, mám otázku ohľadom výživného. Otec môjho syna (13r.) žije v UK, odkiaľ CIPC vymáha výživné už vyše 3 roky na základe súdneho rozhodnutia – schválené je 150Eur/mes. Keďže za 10 rokov sme sa nedopracovali žiadnou cestou k vymoženiu výživného, požiadala som v januári 2022 o náhradné výživné, ktoré mi bolo schválene. Moja otázka znie: Ak UPSVaR podá trestne oznámenie na otca maloletého, ale nevymôže žiadne peniaze a budem dostávať náhradné výživné nasledujúce roky, je potom maloletý keď už bude pracovať alebo schopný sa o seba fin. postarať povinný toto vrátiť? Keďže viem, že kedysi to tak bolo a teda osobne mi to príde veľmi scestne. Taktiež som bola sudkyňou oboznámená, že keď syn bude na druhom stupni ZS mam požiadať o zvýšenie výživného. Ďakujem za odpoveď!

  3. marca 2022 v 13:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   ÚPSVaR má vo Vašom prípade povinnosť preskúmať, či spĺňate podmienky (aj i následné plnenie) na poskytnutie náhradného výživného. Jeho úlohou ale nie je vymáhať Vašu pohľadávku na výživnom, resp. riešiť trestnoprávnu rovinu veci. Podanie trestného oznámenia je preto vo Vašej kompetencii, ÚPSVaR je povinný iba skúmať, či prebieha konanie vo veci vymáhania výživného buď cestou exekučného konania alebo v zahraničí prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Následne povinnosť vrátiť výživné podľa Zákona o náhradnom výživnom vzniká jeho poberateľovi v prípade, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom vymôže výživné, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné. To znamená, že Váš syn bude povinný výživné vrátiť iba v prípade, ak jeho otec začne dobrovoľne plniť svoju vyživovaciu povinnosť, alebo v prípade, ak dôjde k úspešnému vymoženiu pohľadávky na výživnom cestou súdneho exekútora, resp. obdobným orgánom zo zahraničia. Samotná skutočnosť, že Váš syn nadobudne plnoletosť, prípadne zanikne vyživovacia povinnosť otca nemajú na povinnosť vrátiť výživné vplyv.

   4. marca 2022 v 9:46
 • Anonym

  Manžel má z predchádzajúceho vzťahu syna ktorý má 20 rokov. Neštuduje ani nepracuje. Musí mu platiť výživné??

  11. júla 2021 v 19:27
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 Zákona o rodine platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Uvedené znamená, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom nie je ohraničená časom, ale objektívnou schopnosťou dieťaťa samostatne sa o seba postarať. Pokiaľ bola vyživovacia povinnosť upravená súdnym rozhodnutím, jedine týmto spôsobom je možné túto zrušiť. Ak máte za to, že dieťa v súčasnosti nie je odkázané na výživné, môžete sa s návrhom obrátiť na príslušný okresný súd, návrh je však potrebné náležite odôvodniť. S úhradou výživného však určite neodporúčame prestať svojvoľne, od tejto povinnosti Vás môže definitívne oslobodiť až súdne rozhodnutie.

   14. júla 2021 v 21:30
 • Anonym

  Dobrý deň, Mám 16 r. dcéru, na ktorú jej otec neplatí výživné 13 rokov (rozišli sme sa keď mala 3r.). Od tej doby na ňu vôbec neprispieva. Neboli sme manželia. Aké mám možnosti vymôcť od neho akékoľvek výživné? Je potreba aby najprv prebehol súd, ktorý mu túto povinnosť určí, alebo je automatický povinný niečo platiť, od rozchodu, aj keď sme neboli manželia? Koľko rokov spätne je možné toto vymáhať? Ďakujem

  21. júna 2021 v 19:20
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   vo Vašom prípade bude potrebné obrátiť sa na príslušný súd s návrhom na určenie výživného. Bez súdneho rozhodnutia, ktorým súd druhého rodiča zaviaže plniť si svoju vyživovaciu povinnosť a v akej výške, nie je možné od otca toto výživné vymáhať.

   Ak otec dieťaťa neplatí výživné vôbec, môžete podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby Vám bolo poskytnuté výživné aspoň v nevyhnutnej miere.
   V zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine platí, že „Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.“
   V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia výživné možno požadovať najviac tri roky spätne odo dňa podania návrhu na súd, je však potrebné preukázať dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým preukážete prečo ste predmetný návrh nepodali už skôr.

   Následne, ak otec dieťaťa ani po právoplatnosti súdneho rozhodnutia, v ktorom mu súd uložil povinnosť platiť výživné si nebude plniť svoju vyživovaciu povinnosť, máte právo podať návrh na začatie exekúcie, ktorým sa budete domáhať platenia výživného na dieťa. Ak by ste ani v tomto smere nebola úspešná môžete požiadať ÚPSVaR o platenie náhradného výživného.
   Poslednou možnosťou je podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy nakoľko neplatenie výživného zasahuje až do trestnoprávnej roviny. V zmysle § 207 ods. 1 trestného zákona platí, že „Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

   V zmysle § 207 ods. 2 trestného zákona „Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

   V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné poukázať na to, že osoba, ktorá najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní svoju zákonnú povinnosť platiť výživne alebo sa takejto povinnosti úmyselne vyhýba dopúšťa sa trestného činu zanedbania povinnej výživy.

   5. júla 2021 v 19:25
 • Anonym

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akým spôsobom sa dá vymáhať náhradné výživné od otca dieťaťa spätne. Prvý rok vôbec neplatil, potom som mala náhradné výživné, ale nie v plnej výške, potom platil len čiastku každý mesiac, iba teraz od februára platí normálne, ale chcela by som vymôcť, aby mi všetko, čo za tie roky nezaplatil, doplatil. Ďakujem

  20. mája 2021 v 12:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   vymáhať náhradné výživné od povinného nie je z Vašej strany možné. Náhradné výživné poskytuje štát prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny za splnenia zákonom stanovených podmienok. Štát ako poskytovateľ je následne oprávnený od povinného poskytnuté náhradné výživné vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora.

   Čo sa výživného týka, tak platí, že ak si povinný neplnil svoju vyživovaciu povinnosť a zameškané výživné neuhradil je možné podať návrh na nútený výkon rozhodnutia súdnym exekútorom. Predpokladom na takýto postup je, že disponujete exekučným titulom, teda právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, ktorým súd zaviazal druhého rodiča platiť výživné. Návrh na vykonanie exekúcie možno po novom podať už iba výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, a to prostredníctvom elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný a listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu v zmysle § 48 ods. 4 Exekučného poriadku sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. V súvislosti s vymáhaním výživného je dôležité spomenúť premlčanie jednotlivých splátok výživného. V zásade platí, že práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce zo Zákona o rodine sa premlčujú. To znamená, že mesačné platby výživného, na ktoré je povinný rodič zaviazaný, sa premlčujú v trojročnej premlčacej lehote.

   Ďalšou z možností, ako môže oprávnená osoba postupovať, ak si rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť na dieťa, je podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy po novom spácha ten, kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného.

   2. júla 2021 v 20:46
 • Anonym

  Dobrý den, Chcem sa opýtat,som rozvedený už niekolko rokov,bývala manželka sa znova vydala a ja platim na deti rodinne pridavky určené sudom. Deti maju stale ponechané moje priezvisko a preto by ma zaujimalo,či možem žiadat o zníženie výživného na deti alebo o ich uplne zrušenie. Ďakujem.

  30. apríla 2021 v 19:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň prajem,

   rozhodujúca právna úprava k inštitútu vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obsiahnutá v zákone č. 36/2005 Z.z o rodine. V zmysle § 78 ods. 1 „Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.“ Čo znamená, že ak by došlo k zmene odôvodnených potrieb dieťaťa alebo Vašich schopností, možností a majetkových pomerov od posledného súdneho rozhodnutia, ktorým bola určená výška výživného, je možné podať návrh na súd, aby toto rozhodnutie vo výške výživného zmenil. Zmena môže predstavovať napr. zníženie Vášho príjmu, zníženie nákladov na starostlivosť o maloleté dieťa, ako aj zlepšenie majetkových pomerov matky maloletého dieťaťa. Zmenu pomerov musíte byť schopný preukázať a je ich potrebné v návrhu na zníženie výživného dôkladne popísať. Potom čo súd zistí skutočný stav veci rozhodne o výške výživného.

   Čo sa týka úplného zrušenia vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, tu je potrebné poukázať na ustanovenie § 62 ods. 1 zákona o rodine v zmysle, ktorého platí, že „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.“

   Z ustanovenia teda nie je možné vyvodiť presný časový úsek, kedy táto povinnosť zaniká, ale bude závisieť na individuálnom posúdení okolností prípadu. Dosiahnutie plnoletosti dieťaťom, resp. ukončenie strednej alebo vysokej školy nebude mať automaticky za následok zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. Ak by ste teda podali návrh na úplné zrušenie Vašej vyživovacej povinnosti k deťom, je potrebné aby sa dokázali uživiť samé.

   10. mája 2021 v 22:31
 • Anonym

  dobrý deň chcem sa spýtať viem sa zbaviť vyživovacej povinnosti? ak áno budete taký dobrý a poradíte ? s dieťaťom sa nestretávam bol mi sudom zastavený styk keď že som býval mimo SR

  14. apríla 2021 v 8:39
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   samotná skutočnosť, že sa s dieťaťom nestýkate automaticky neznamená zánik Vašej vyživovacej povinnosti. Nárok na výživné dieťaťa nie je viazaný na jeho vek, ale objektívnu schopnosť samo sa živiť. Pokiaľ ste boli zaviazaný prispievať na výživu svojho dieťaťa súdnym rozhodnutím, je rovnako nevyhnutné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Tento je potrebné podať na miestne príslušný súd podľa obvyklého miesta pobytu dieťaťa, pričom je potrebné súdu návrh riadne zdôvodniť, v čom vidíte dôvody zániku Vašej vyživovacej povinnosti. Súd bude o Vašom návrhu následne rozhodovať a posudzovať tento na základe Vašej individuálnej situácie.

   19. apríla 2021 v 22:21
 • Anonym

  Dobrý deň, je možné vymáhať výživné od cudzinca exekútorom slovenským? Čo som sa dočítala je, že exekútor môže vymáhať iba výživné na SK. Ale potom prečo v závere rozsudku je že mám právo podať exekučné konanie? Prečo tam nenapíšu hneď že to nie je možné, iba exekútorom takým, kde neplatič žije. Ako má žena postupovať ak si takýto muž neplní vyživovaciu povinnosť? Je nemožno si najať exekútor v zahraničí. Viem, že môže podať aj trestné oznámenie, ale existuje na to nejaké vzorové tlačivo? Alebo sa musí ísť osobne na políciu? Ďakujem pekne

  11. apríla 2021 v 14:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   nakoľko otec Vášho dieťaťa nie je občanom SR a momentálne sa nachádza v zahraničí, vo Vašom prípade je potrebné obrátiť sa s uvedeným na úrad – Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (sídlo v Bratislave), nie na exekútorský úrad, ktorého pôsobnosť je obmedzená na územie Slovenskej republiky. Jednotlivé rozsudky súdov majú svoju štandardnú formu, nie sú individualizované na každý prípad samostatne.
   Vo Vašom prípade Vám tiež dávam do pozornosti možnosť náhradného výživného. Nárok na náhradné výživné vznikne ak sú splnené nasledovné podmienky súčasne – neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu, najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd.

   Vo Vašom prípade sa však ako žiadateľ o náhradné výživné musíte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukázať, že sa najmenej dva mesiace (pred podaním žiadosti) domáhate platenia výživného prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, nakoľko povinný – otec sa zdržiava v zahraničí.

   Z odporúčania Centra uvádzame, že ak je pobyt povinnej osoby neznámy, odporúčajú podať trestné oznámenie na povinnú osobu pre trestný čin zanedbania vyživovacej povinnosti (§ 207 Trestného zákona). Na základe potvrdenia o podanom trestnom oznámení sa môže Centrum obrátiť na Národnú Ústredňu INTERPOL so žiadosťou o súčinnosť pri pátraní po pobyte povinnej osoby. Prípadne, ak je Vám známa aspoň krajina pobytu povinnej osoby (platí však len pri krajinách Európskej únie), je potrebné Centru túto skutočnosť oznámiť a následne môže Centrum v zmysle osobitných opatrení Nariadenia Rady ES č. 4/09 požiadať ústredný orgán krajiny kde by sa domnele mala povinná osoba nachádzať o preverenie tejto skutočnosti.
   Centrum Vám na základe vykonaných krokov následne vydá potvrdenie, ktoré predložíte úradu.
   Trestné oznámenie môžete podať i na miestne príslušnom oddelení Policajného zboru priamo nadiktovaním do zápisnice, prípadne môžete toto písomne adresovať miestne príslušnej prokuratúre podľa miesta pobytu dieťaťa. K trestnému oznámeniu pripojte predovšetkým rozsudok súdu a rodný list dieťaťa. Na základe predmetného okresná prokuratúra Vaše oznámenie postúpi na miestne príslušný orgán polície, ktorý oznámenie prešetrí a okrem iného vykoná i Váš výsluch. V prípade potreby, je vzor trestného oznámenia dostupný i na našej web stránke https://www.banos.sk/sluzby/trestne-pravo/co-je-trestne-oznamenie-a-ako-ho-podat

   14. apríla 2021 v 19:20
 • Anonym

  Dobrý deň, chcem sa opýtať či je možné zrušiť výživovaciu povinnosť na plnoleté dieťa, ktoré má prerušené štúdium a pracuje na živnosť?

  24. marca 2021 v 16:25
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   zákonná vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá do času, kým sa toto o seba nie je schopné samo postarať. Pokiaľ bola výživovacia povinnosť stanovená súdnym rozhodnutím, je možné túto zrušiť opätovne iba na základe rozsudku príslušného súdu. Pokiaľ má povinný rodič vedomosť o tom, že dieťa je samostatne zárobkovo činné, môže podať na príslušný súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, ktorý musí riadne odôvodniť. Na strane druhej bude však dieťa takisto v konaní povinné preukazovať svoje aktuálne osobné, zárobkové a majetkové pomery, na základe čoho súd buď návrhu rodiča vyhovie a vyživovacia povinnosť bude zrušená, alebo naopak návrh zamietne a rodič bude i naďalej povinný hradiť stanovené výživné. Pokiaľ ale dieťa vykonáva podnikateľskú činnosť, resp. má vlastný príjem, ktorý pokrýva jeho životné potreby, je veľmi pravdepodobné, že súd o zrušení vyživovacej povinnosti rozhodne v prospech povinného rodiča.

   29. marca 2021 v 17:08
 • Anonym

  Dobrý deň, mám otázku ohľadom výživného, pretože už som zúfalá. V roku 2018 som si ako plnoleté dieťa zažiadala o výživné od rodičov, neskôr v roku 2020 došlo k zvýšeniu na sumy 320 euro (otec), 40 euro matka (invalidná dôchodkyňa). Posledný cca trištvrte rok mám problémy s platením zo strany otca. Niektoré mesiace nezaplatil vôbec , niektoré iba časť výživného. Rozhodla som sa preto pre podanie trestného oznámenia na najbližšej SK polícii (žijem a študujem v CZ) kde mi bolo povedané, že sa mám obrátiť na políciu z toho okresu, odkiaľ ma môj otec trvalý pobyt. Tak som teda šla a na polícii v Turzovke som sa stretla s p. Kozubovou, ktorá sa špecializuje priamo na výživné a veci okolo toho. Zo začiatku ma ubezpečovala že mu zavolá a že sa zľakne a doplatí výživné. To sa naozaj stalo- po jej telefonáte mi doplatil všetko čo bol dlžný. Lenže o pár mesiacov zas došlo k problému- znova prestal platiť plne čiastky tak som znova zavolala p. Kozubovej a táto milá pani mi povedala že sa s tým nedá nič robiť keď zaplatí aspoň niečo. Nechce sa mi tomu veriť preto sa obraciam na Vás a prosím o radu čo mám robiť. Chodím na zložitú technickú vysokú školu a brigáda na zarobenie si na štúdium nie je mozna aj vďaka koronavirusu. Ak nebudem mat výživné budem musieť školu nechať a to mám byt za 2 mesiace bakalár a nemám ani na nájom ani na nič. Pokial sa situácia nezlepší, budem musieť odísť. Ďakujem za odpoveď

  22. marca 2021 v 10:24
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ Váš otec neplatí výživné riadne, je v omeškaní s úhradou, resp. vyvstali Vám dlžné čiastky za mesiace, kedy výživné nebolo uhradené v plnej výške, odporúčam Vám čo najskôr obrátiť sa v danej veci na súdneho exekútora, pričom osloviť môžete ktoréhokoľvek na území SR, aby za Vás spísal a podal návrh na vykonanie exekúcie. Pokiaľ pohľadávka nebude uhradená, najskôr po 2 mesiacoch od podania návrhu na vykonanie exekúcie na súd môžete aj ako plnoleté dieťa požiadať o náhradné výživné na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jeho trvalého pobytu.
   Pokiaľ výživné nebude v plnej výške uhradené dlhšie ako po obdobie 2 mesiacov, odporúčam Vám opätovne zvážiť možnosť podania trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 ods. 1 Trestného zákona: „Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Trestné oznámenie môžete podať aj písomne. Príslušné oddelenie Policajného zboru sa obsahom Vášho podania musí ďalej zaoberať.

   25. marca 2021 v 22:16

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.