Ako sa brániť proti exekúcii – otázky a odpovede

Ako sa brániť proti exekúcii – otázky a odpovede

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti … viac sa môžete dočítať tu.

 • Ján

  Dobrý deň pán advokát, mal by som na Vás otázku. Je možné sa nejako brániť proti exekúcii?

  3. augusta 2022 v 19:46
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, existuje niekoľko spôsobov obrany voči začatej exekúcii. Pokiaľ osoba ako dlžník nesplnila určitý záväzok a dostala sa do exekučného konania, ako prvú možnosť by som zvolil dohodu s oprávneným resp. s veriteľom ohľadom uhradenia pohľadávky. Ak dlžník s veriteľom nedospejú k dohode, tak existujú nasledovné spôsoby obrany voči exekúcii, a to podanie žiadosti o splátkový kalendár, návrh na zastavenie exekúcie, prípadne žiadosť o odklad výkonu exekúcie.

   5. augusta 2022 v 10:43
 • Ema

  Dobrý deň, prosím Vás ak chcem vymáhať pohľadávkou cestou exekúcie, ako mám postupovať? Ďakujem za radu.

  13. júla 2022 v 17:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokaľ máte záujem pohľadávku vymáhať cestou exekučného konania, je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie adresovaný Okresnému súdu Banská Bystrica. Takýto návrh je možné podať len vtedy, ak dlžník dobrovoľne nesplnil povinnosť, ktorá mu bola uložená exekučným titulom. Návrh je možné podať výlučne prostredníctvom elektronického formulára, a to do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, môžete tak urobiť prostredníctvom akéhokoľvek exekútorského úradu.

   17. júla 2022 v 15:02
 • Advokátska kancelária Bános & Košútová
  Advokátska kancelária Bános & Košútová

  Dobrý deň,

  možným riešením vašej situácie je oddlženie (v praxi zaužívaný pojem aj osobný bankrot). Oddlženie predstavuje proces, v rámci ktorého súd zbaví fyzickú osobu podnikateľa alebo fyzickú osobu všetkých dlhov. Inštitút oddlženia, ako aj podmienky na jeho vyhlásenie upravuje zákon č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii.
  Návrh na oddlženie je oprávnená podať fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá je platobne neschopná a vedie sa voči nej exekučné alebo obdobné konanie. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou podľa § 19 ods. 1 písm. a), predpokladá sa, že je platobne neschopný.
  Návrh na oddlženie nie je oprávnená podať osoba, ktorá sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody. Dlžník môže o oddlženie požiadať iba raz za 10 rokov a to prostredníctvom centra právnej pomoci.
  Oddlženie môže mať v zmysle zákona dve formy, a to:
  1/ oddlženie formou konkurzu alebo,
  2/ oddlženie formou splátkového kalendára.
  O oddlžení rozhoduje príslušný súd uznesením, v ktorom súd zbaví dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Súd však zbaví dlžníka dlhov iba v rozsahu, v ktorom tieto pohľadávky nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V tomto rozsahu sa tieto pohľadávky stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Znamená to, že veriteľ si pohľadávku už nemôže ďalej vymáhať v súdnom konaní, a je na samom dlžníkovi či dlh veriteľovi splatí alebo nie.
  Je však potrebné poukázať aj na pohľadávky nedotknuté oddlžením, teda na ktoré sa oddlženie nevzťahuje. Tieto pohľadávky zostávajú voči veriteľovi zachované a naďalej si ich môže vymáhať prostredníctvom súdu. Ide o tieto pohľadávky:
  1/ zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva (napr. dlh zabezpečený ručením alebo záložným právom),
  2/ pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
  3/ pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
  4/ pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
  5/ peňažný trest podľa Trestného zákona,
  6/ nepeňažná pohľadávka.
  Pre prípad osobného bankrotu Vám odporúčame kontaktovať Centrum právnej pomoci vo Vašom okolí.

  30. júna 2021 v 21:00
 • Anonym

  Dobrý deň potrebovala by som sa informovať s manželom máme 2 exekúcie ktoré dokopy aj s navýšením robia okolo 85 000 € do platovej neschopnosti sme sa dostali po tom čo som stratila prácu a mnažel následne zo zdravotných dôvodov musel byť 8 mesiacov na PN a z toho 2 bol v nemocnici . Nakoľko ja som stále na úrade práce a nemám žiaden príjem a pracuje iba manžel ktorý zarobí okolo 800€ a ešte som aj zistila že som tehotná neni možne aby sme platili každy mesiac 830€ splátku . Nemáme žiaden majetok nemáme čo predať aby sme sa zbavili dlhov ako máme v tejto situáci pokračovať ďakujem za odpoveď

  14. júna 2021 v 7:29
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pokiaľ Vám Vaša situácia nedovoľuje hradiť dlhy z exekučných konaní postupne ani v splátkach, zvážili by sme vo Vašom prípade možnosť osobného bankrotu. V prvom rade odporúčam objednať sa na osobnú konzultáciu do kancelárie Centra právnej pomoci (ktoré v zmysle zákona zastupuje v prípadoch osobných bankrotov), kde Vašu situáciu individuálne posúdia a na základe tohto Vám bude odporúčaný najvhodnejší postup a zároveň Vás Centrum právnej pomoci, resp. ním stanovený advokát prevedú celým procesom oddĺženia. Centrum právnej pomoci má kancelárie, resp. konzultačné pracoviská v rámci celého územia SR, môžete si tak zvoliť miesto najbližšie k Vášmu bydlisku. Určite sa ale obracajte na oficiálnu inštitúciu (www.centrumpravnejpomoci.sk), nakoľko na internete možno nájsť množstvo stránok a spoločností, ktoré prezentujú služby oddĺženia, avšak výhradne Centrum právnej pomoci je tou jedinou úradnou inštitúciou, ktorá Vám v takomto konaní môže garantovať právne zastúpenie.

   30. júna 2021 v 21:21

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.