Ako sa brániť proti exekúcii

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára. Najmä by som Vám však odporučil, že pokiaľ sa s Vami bude chcieť veriteľ dohodnúť napríklad tým spôsobom, že Vám zašle pokus o zmier, určite túto jeho snahu neignorujte a spolupracujte s ním, resp. preukážte maximálnu snahu, že sa naozaj chcete dohodnúť na riešení, ktoré bude k spokojnosti Vás oboch. Toto odporúčam najmä z dôvodu, nakoľko ak sa Vám už do rúk dostane doporučený list od exekútora, musíte počítať s tým, že Váš dlh už nebude taký ako keď ste sa na začiatku zadlžovali, a náklady na exekúciu môžu byť vskutku veľmi vysoké, a v konečnom dôsledku jediný kto ich bude musieť zaplatiť, budete Vy ako dlžník.

V prípade, že si Vy ako dlžník (povinný) dobrovoľne nesplníte svoju povinnosť voči veriteľovi (oprávnenému), ktorú Vám ukladá vykonateľné rozhodnutie (rozsudok, platobný rozkaz, platobný výmer atď.), ktoré je exekučným titulom, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý zašle súdnemu exekútorovi, pričom je na oprávnenom na ktorého exekútora sa obráti, nakoľko výber exekútora nepodlieha žiadnym pravidlám ohľadom miestnej či inej príslušnosti. Teda návrh na vykonanie exekúcie podáva oprávnený, pričom z neho musí jasne vyplývať, ktorému exekútorovi je návrh určený, kto tento návrh podáva, akej veci sa týka, musí na ňom byť uvedený dátum a podpis, pričom k nemu treba priložiť exekučný titul, ktorým môže byť napr. notárska zápisnica ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, osvedčenie o dedičstve, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovských súdov, platobné výmery či výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov atď.

Následne zašle dotyčný exekútor oprávnenému aj povinnému upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré doručuje obom do vlastných rúk, v ktorom ich upovedomí o začatí exekúcie, o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách, pričom povinného vyzve, aby do 14 dní od doručenia upovedomenia buď podal proti nemu námietky alebo aby uspokojil pohľadávku oprávneného a zakáže povinnému nakladať so svojim majetkom ktorý podlieha exekúcii.

Prvou možnosťou, ako sa brániť proti exekúcii je vyššie uvedená možnosť podať voči nej námietky, čo je možné v tom prípade, ak nastali také skutočnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. O námietkach rozhoduje vždy súd do 60 dní od ich doručenia príslušným exekútorom. Proti rozhodnutiu, ktorým sa námietkam vyhovelo je možné podať odvolanie. Potom čo nadobudne právoplatnosť rozhodnutie ktorým sa vyhovelo námietkam, súd exekúciu zastaví. V tom prípade však, ak súd Vašim námietkam nevyhovel, alebo ste ich ako dlžník nepodali, vydá exekútor exekučný príkaz.

Ďalšou možnosťou ako sa brániť voči exekúcii je možnosť požiadať o jej odklad. Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Okrem toho súd môže ešte na návrh povinného povoliť odklad exekúcie vtedy, ak bolo vydané rozhodnutie v inom, cudzom štáte, kde bolo aj napadnuté opravným prostriedkom, pričom súd exekúciu odloží až do času, kým sa o tomto opravnom prostriedku nerozhodne v príslušnom štáte. Taktiež exekúciu súd odloží vtedy, ak by mohla neodkladná exekúcia zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. Zákon ešte hovorí o prípade, kedy súd rozhodne o odklade exekúcie bez návrhu, ak možno očakávať že exekúcia bude zastavená.

Účinnou obranou proti exekúcii je aj návrh na jej zastavenie, ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 57 Exekučného poriadku, ako napr. a) ak sa exekúcia začala, avšak rozhodnutie ešte nie je vykonateľné (môže sa stať, že začnú proti Vám exekúciu bez toho, aby ste platobný rozkaz prevzali), b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, c) majetok povinného, dlžníka, nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie atď.

Považujem za potrebné spomenúť aj to, že o exekúcii je potrebné vedieť, aby najmä nedošlo k porušeniu práv Vás ako povinného nad rámec zákona, že exekúciu možno vykonať len v rozsahu vymáhanej pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Existuje však aj výnimka v tom prípade, ak sa má exekúcia uskutočniť predajom hnuteľnej veci, ktorú nemožno rozdeliť, alebo nehnuteľnosti, s tým, že povinný nemá dostatok iného majetku z ktorého by bolo možné pohľadávku oprávneného uspokojiť.

Nemožno opomenúť ani to, že v rámci exekučného konania existujú veci alebo práva, ktoré exekúcii nepodliehajú, sú z nej vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná. Medzi takéto veci patria napr. veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú, bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99, 58 eura, študijná literatúra a hračky atď., exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99, 58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov atď.

Exekučný poriadok však pamätá aj na prípady, kedy povinný v prípade, že ide o pohľadávku veriteľa vyššej hodnoty, môže požiadať príslušného exekútora o vypracovanie splátkového kalendára, avšak treba poznamenať, že na to povinný nemá právny nárok, a na takýto postup musí dať oprávnený z exekúcie vopred písomný súhlas.

K exekúcii, ako nútenému vymáhaniu dlžnej pohľadávky, by som na záver chcel uviesť, že ak Vám už príde upovedomenie o začatí exekúcie, treba byť obozretný najmä pritom, kto pohľadávku vymáha, nakoľko existujú rôzne vymáhačské spoločnosti a ich konanie nie je vždy v súlade so zákonom, resp. sa snažia využiť nevedomosť dlžníka, a šikovným spôsobom zákon obísť, o čom svedčí aj jedno relatívne nové rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo 7. júna 2012 (č. k. 11Co/37/2012-90), z ktorého vyplýva, že ,,vymáhačská spoločnosť pred uplatnením pohľadávky na súde spotrebiteľovi na podpis predložila dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu. Spotrebiteľ dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu podpísal, jej obsahu však vôbec neporozumel, a rovnako neporozumel ani otázke premlčania, ktorá bola v jeho neprospech dohodou upravená. Súdy zámer a konanie vymáhačskej spoločnosti, ktorá naznačeným postupom dosiahla uznanie dlhu spotrebiteľom posúdili ako zákonom zakázanú nekalú obchodnú praktiku. Nekalou obchodnou praktikou dosiahnuté uznanie dlhu spotrebiteľom súdy posúdili ako neplatný právny úkon, účinkom ktorého nemohlo byť predĺženie premlčacej doby na 10 rokov.“

Alebo ako ďalší príklad by som uviedol uznesenie okresného súdu Topoľčany voči nemenovanej obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje úvery, pôžičky, ktorá však má svoje všeobecné obchodné podmienky nastavené tak, že sú jednoznačne v neprospech spotrebiteľa, resp. zmluvu o úvere vopred nakoncipujú tak, aby osobu, ktorá si od spoločnosti požičiava finančné prostriedky, vopred vylúčili ako spotrebiteľa, a aby sa na takúto osobu nevzťahovala ochrana, ktorú jej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o spotrebiteľských úveroch a Exekučného poriadku poskytujú. Taktiež dojednávajú s dlžníkom zmenkové úroky, ktorých výška je jednak v rozpore s dobrými mravmi, ako aj s príslušnými ustanoveniami slovenského aj európskeho práva o ochrane spotrebiteľa. Ďalej takéto spoločnosti si vo svojich všeobecných obchodných podmienkach uznávajú právomoc riešiť prípadné spory medzi nimi a spotrebiteľom, dlžníkom, rozhodcovskými súdmi, čo by nebolo nič nezákonné, keby mal dlžník možnosť vyjadriť súhlas s tým, že naozaj chce prípadný spor riešiť nezávislým rozhodcovským súdom. Lenže ak si takáto spoločnosť túto právomoc súdu včlení medzi svoje obchodné podmienky, dlžník ich buď musí ako celok prijať alebo odmietnuť, pričom často krát dlžník nemá ani vedomosť, čo sa vlastne rozhodcovským súdom, rozhodcovskou doložkou v zmluve rozumie.

Úplne na záver by som ešte dodal, že ak sa už raz dostanete do takej situácie, že Vám ,,na dvere klope exekútor“, a ak máte pochybnosť o tom, či jeho konanie, či dokonca samotná exekúcia nie je celkom v súlade so zákonom, obráťte sa na niekoho so žiadosťou o pomoc, pričom podľa môjho názoru by Vám najviac vedel pomôcť advokát. Tak by sa dalo predísť tomu, aby ste sa nestali obeťou nekalého konania či už vymáhačskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa snaží využiť nevedomosť, alebo Vašu pozíciu toho ,,slabšieho“ v zmluvnom vzťahu, pretože aj na základe vyššie spomínaných rozsudkov, nie vždy musia byť úspešní len tí, čo majú vplyv a peniaze. Aj keď sa to možno často krát nezdá, právo a spravodlivosť sú tu pre nás všetkých.

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. za svojho pôsobenia na súde nadobudol bohaté skúsenosti i v oblasti exekúcií, kde rozhodoval o povereniach exekútorov na exekúcie, o zastaveniach exekúcií, o odkladoch exekúcií a pod. V prípade, ak máte záujem dohodnúť s exekútorom splátkový kalendár, ak s Vami exekútor nekomunikuje, neviete ako ďalej postupovať, v konaní pred exekútorom Vás radi zastúpime, a to v cene už od 100,00 EUR.

Ako sa brániť proti exekúcii – otázky a odpovede

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti ... viac sa môžete dočítať tu.