Nevyplatená mzda a náhrada škody – otázky a odpovede

Nevyplatená mzda a náhrada škody – otázky a odpovede

 • Denis

  Dobry den,

  Pred pol rokom som podal vypoved u byvaleho zamestnavatela, par mesiacov na to sa zistilo ze moj dany veduci v danej firme si nechaval moje odmeny pre seba, vyhodili ho.. je nejaka moznost poziadat o vyplatenie odmien za danu odpracovanu dobu?

  25. apríla 2022 v 13:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prípade, ak ste mali na vyplatenie odmien nárok v zmysle pracovnej zmluvy, prípadne na základe rozhodnutia zamestnávateľa Vám bývalý zamestnávateľ mal odmeny vyplácať, odporúčam Vám zaslať bývalému zamestnávateľovi žiadosť o vyplatenie odmien, ktoré Vám poverený zamestnanec neodovzdal, prípadne ho môžete požiadať, aby navrhol, ako mieni danú situáciu riešiť. Pokiaľ Vám vznikol nárok na výplatu odmeny zo strany zamestnávateľa, potom bez ohľadu na to, že odmena bola odcudzená povereným zamestnancom, zamestnávateľ by Vám mal túto odmenu doplatiť. V prípade, ak viete preukázať nárok na odmenu a jej výšku, môžete sa domáhať jej výplaty súdnou cestou, ak zamestnávateľ odmietne odmenu vyplatiť. Rovnako tak môžete zvážiť podanie trestného oznámenia z dôvodu, že konanie povereného zamestnanca môže vykazovať znaky trestného činu krádeže, prípadne sprenevery zverených finančných prostriedkov. Prípadne by podanie trestného oznámenia mohol zvážiť Váš bývalý zamestnávateľ.

   27. apríla 2022 v 8:15
 • Alena Fabuľova

  Dobrý deň. Koľko dní dovolenky mám nárok vyčerpať z roku 2022 ak pracovný pomer končím 28.2.2022. Pracovný pomer začal 1.3.2020 , podľa veku mám ročne 25 dní dovolenky.
  Ďakujem pekne
  Pekný deň

  3. februára 2022 v 15:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku. Vo Vašom prípade by Vám vznikol nárok na pomernú časť dovolenky v rozsahu 4 dní, a to nasl. výpočtom: (25/12) * 2= 4 dni. Odporúčame Vám však informovať sa u Vášho zamestnávateľa o presnom počte dní Vašej dovolenky, nakoľko môžete mať ešte zostatkovú dovolenku, prípadne mohlo dôjsť k jej kráteniu.

   4. februára 2022 v 14:38
 • Anonym

  Dobrý deň. Mám otázku ohľadom výplatnej pásky.Môj nadriadený majster dielne bez môjho vedomia ukázal moju výplatnú pásku ostatným kolegom.Ukázal im aj výšku odmeny, ktorú mi zamestnávateľ udelil.Výplatnú pásku vybral z obálky, no pri výplatnej páske to neskončilo.Podľa vyjadrení dvoch kolegýň povedal na moju osobu, že mám samé dlžoby z nebankových spoločností, čo nie je pravda.Nemám ani žiadny úver komerčnej banke.Prosím o radu ako mám postupovať?Ja som momentálne na PN a majstrove konanie si neviem vysvetliť doteraz som nemal s ním žiadny konflikt.Nedošlo v mojom prípade porušeniu osobných údajov a hrubému ohováraniu?Neviem si predstaviť za daných okolností návrat na pracovisko.Kolegom som teraz tŕňom v oku kvôli výške odmeny a ešte aj to čo o mne rozšíril majster na pracovisku.Za každú radu a pomoc vopred dakujem.

  15. júla 2021 v 22:17
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pokiaľ má Váš majster ako nadriadený bežne prístup k Vašim osobným údajov, a pokiaľ do výplatnej pásky len nahliadli Vaši kolegovia, nemuselo ešte dôjsť k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov. Toto posúdenie by záviselo od konkrétnej situácie, no určite sa môžete voči tomuto konaniu ohradiť a žiadať informáciu o tom, akým spôsobom boli Vaše osobné údaje sprístupnené Vašim kolegom. Môžete sa v tejto súvislosti tiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov a žiadať prešetriť toto konanie. Zákonník práce stanovuje, že nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Diskusia o mzdových podmienkach medzi zamestnancami je prípustná, no nie je uvedeným spôsobom. Konanie Vášho nadriadeného môže napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, ktorého sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Rovnako uvedené konanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ, ktorého sa dopustí ten, kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom. Pokiaľ teda obálka s Vašou výplatnou páskou bola uzavretá a mala Vám byť odovzdaná, no Váš nadriadený ju otvoril, mohol tým založiť svoju trestnoprávnu zodpovednosť. Odporúčame Vám preto o tejto skutočnosti informovať Vášho zamestnávateľa a písomne vyzvať Vášho nadriadeného, aby sa Vám ospravedlnil pred Vašimi kolegami, nakoľko týmto konaním mohol tiež zasiahnuť do Vašich osobnostných práv. V opačnom prípade môžete poukázať na Vašu možnosť obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní s podaním trestného oznámenia. Pokiaľ Vám týmto konaním vznikla vážna nemajetková ujma, pričom ospravedlnenie by sa nezdalo postačujúce, môžete žiadať tiež náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, a to aj prostredníctvom súdu, pokiaľ Vaša mimosúdna výzva ostane bez úspechu.

   26. júla 2021 v 21:31
 • Anonym

  Dobrý deň, S kolegom pracujeme na rovnakej pracovnej pozícii a vykonávame úplne presne rovnakú prácu. Kolega je vo firme dlhšie. 6 rokov, z toho už 3 roky má podstatne vyšší plat ako ja. Ja pracujem vo firme 4 roky. 5 krát som sa za posledné 2 roky pokúšal vyjednať s nadriadeným rovnaký plat, ale neúspešne. Firma natom nie je vraj finančne dobre a dokonca majú jedného z nás prepustiť v najbližšom čase. Mám dáke možnosti na doplatenie mzdy spätne? Ďakujem

  23. mája 2021 v 10:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ ste v porovnaní s iným zamestnancom, ktorý vykonáva obdobnú prácu rozdielne finančne ohodnotený, zo strany zamestnávateľa môže ísť o porušenie zákazu diskriminácie. Môžete sa preto obrátiť na Vášho zamestnávateľa s výzvou na odstránenie tohto stavu a pokiaľ neuspejete, môžete sa tiež obrátiť s podnetom na príslušný inšpektorát práce, prípadne žiadať o stanovisko k Vášmu prípadu Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Spätne možno žiadať mzdu, no tento nárok je potrebné uplatniť súdnou cestou. Pre úspech v konaní sa vyžaduje tiež preukázanie diskriminačného dôvodu. V prípade úspechu by Vám súd mohol priznať mzdu v časti, ktorá by ešte nebola premlčaná.

   30. júna 2021 v 21:09
 • Anonym

  Dobrý deň,chcel by som sa opýtať pracujem v MKD pre jednu firmu už 8 rokov neboli my vyplatené všetky diéty za čas ktorý chodím do zahraničia. Chcel by som dať výpoveď ale žiadam aj o vyplatenie všetkých nevyplatenych peňazí aký paragraf mám použiť aby to zamestnávateľ akceptoval. Ďakujem za rýchlu odozvu

  4. mája 2021 v 12:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   ust. § 13 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách upravuje poskytovanie stravného pri zahraničnej pracovnej ceste. Prvý odsek tohto ustanovenie stanovuje, že pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné v eurách alebo v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma a) do 6 hodín vrátane, b) nad 6 hodín až 12 hodín, c) nad 12 hodín. Podľa odseku 4 uvedeného ustanovenia, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni a) do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného, b) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného, c) nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného. Okrem stravného patrí zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu tiež náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, náhrada potrebných vedľajších výdavkov, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, povinné alebo odporúčané očkovanie a náhrada za cesty na návštevu rodiny. Všetky tieto náhrady upravuje predmetný zákon o cestovných náhradách. V prípade ich nevyplatenia máte možnosť obrátiť sa na príslušný inšpektorát práce, prípadne aj na súd a podaním žaloby sa domáhať svojich nárokov. Záverom upozorňujeme, že niektoré nároky, nevyplatené viac ako 3 roky už môžu byť premlčané.

   10. mája 2021 v 9:04
 • Anonym

  Dobry den chcel by som sa opytat zamestnavatel dostal som dodatok c.2 k pracovnej zmluve ze k zaladnej mzde je zamestnancovi priratany priplatok za kazdu odpracovanu hodinu. Potom po cca ani nie r som dostal dodatok c.3 navysenie zakl. Mzdy v nom sa vsak nepise ze tymto dodatkom sa rusi dodatok c.2 alebo ze mi nepatri priplatok za kazdu odprac. hodinu… zistil som ne mi to uz nieje vyplacane viac ako 2.5 roka. Zamestnavatelov advokad tvrdi ze na to narok nemam a ani na vyplatenie spatne. Pricom niesom jediny maju to aj dvaja kolegovia a im zamestnavatel povedal ze maju na to narok a im to vyplaca, lenze oni nemali navysenu mzdu… Viete mi s tym pomoct??? Vopred pekne dakujem za skoru odpoved zelam pekny den

  10. decembra 2020 v 11:28
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   jednotlivé podmienky na vyplácanie príplatkov by mali byť upravené jednak v Dodatku č. 2, ktorý ste podpísali, ale rovnako môže tento Dodatok odkazovať aj na mzdové predpisy zamestnávateľa, kde môže byť bližšie špecifikovaný účel a vyplácanie príplatkov. V prípade, ak stále spĺňate podmienky na vyplácanie príplatkov a tieto príplatky neboli zákonným spôsobom zrušené, je viac ako pravdepodobné, že Vám nárok na ich vyplácanie nezanikol spolu s navýšením základnej mzdy. Je však možné, že dané príplatky boli vyplácané v súvislosti so zákonným navýšením sa sumy minimálnej mzdy, a takýmto spôsobom zamestnávateľ doplácal k Vašej základnej mzde určenej v pracovnej zmluve doplatok v podobe príplatku, aby si splnil svoju zákonnú povinnosť a vy ste mali vyplatenú celú zákonom stanovenú minimálnu hodinovú mzdu. V takom prípade by to však malo byť ustanovené buď v Dodatku č. 2, resp. v mzdových predpisoch zamestnávateľa. A teda, bolo by možné, že aj základná mzda Vám bola Dodatkom č. 3 navýšená z rovnakého dôvodu ako Vám boli vyplácané príplatky. Novší Dodatok č. 3 by mohol rušiť starší dodatok jedine v prípade, ak by upravoval rovnaké práva a povinnosti v súvislosti s navyšovaním Vašej hodinovej resp. mesačnej mzdy. Odporúčam Vám sa v tejto veci obrátiť na advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám bude po preštudovaní daných dokumentov vedieť s určitosťou povedať či máte nárok na vyplácanie daných príplatkov, a následne, Vám poskytne aj právnu pomoc v súvislosti s ich vymáhaním.

   21. januára 2021 v 12:44
 • Anonym

  Dobry den , dna 27.7.2020 som bola na sluzobnej ceste v Nemecku- 2 dni. Dna 31.8.2020 ni skincil pracovny pomer vi firme, ale diety mi neboli vyplatene a nemala som ani zalohu. Nebola ma vyplatena ani mzda za mesuac jul. Viete mi porafit ako postupovat? Dakujem Petra Bencivá

  6. septembra 2020 v 17:54
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v tejto veci je potrebné najskôr kontaktovať zamestnávateľa a požiadať ho písomne o plnenia, ktoré je povinný v zmysle Zákonníka práce vyplatiť aj s dôrazom na možnosť riešiť vec prostredníctvom príslušného Inšpektorátu práce, prípadne sa domáhať príslušných nárokov na súde. Nároky vyplývajúce z pracovnej cesty upravuje osobitný zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, v ktorého zmysle má zamestnávateľ postupovať po nariadení pracovnej cesty zamestnancovi. Pokiaľ Vám teda zamestnávateľ nevyplatil diéty za pracovnú cestu, môžete sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce, ktorý môže zamestnávateľa sankcionovať pre porušenie pracovnoprávnych predpisov, a tiež mu uložiť povinnosť odstrániť zistený nedostatok, teda vyplatiť Vám diéty. Samozrejme, svojich nárokov sa môžete domáhať aj súdnou cestou.

   8. októbra 2020 v 14:40
 • Anonym

  Dobry vecer chcela by som sa spytat ako mam dalej postupovat kedze mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu,ja som na neho podala trestné oznámenie no vyšetrovateľ ho pozastavil pretoze niesu dokazy oni totiz neviedli poriadne účtovníctvo no vo vypovedi na policii zamestnávateľ priznal ze mi dlzi peniaze no doteraz mi nic nevyplatil uz su to dva roky od podania trestného oznamenia,nie som sama co sme ich oznamili na policii tak neviem ako dalej postupovat,dakujem za odpoved

  24. októbra 2019 v 11:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vašom prípade máte možnosť vyzvať Vášho zamestnávateľa na vyplatenie mzdy doporučeným listom, tzv. predžalobnou výzvou, v ktorom mu vyčíslite Vaše nároky a určíte termín na zaplatenie a upozorníte ho, že ak Vaše nároky ani v tejto lehote neuspokojí, podáte proti nemu žalobu na súd alebo návrh na vydanie platobného rozkazu. Pokiaľ zamestnávateľ dobrovoľne nesplní svoj záväzok ani po doručenej predžalobnej výzve, alebo neprevezme Vašu písomnú výzvu, môžete podať na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Pri podaní súdnej žaloby treba uviesť mzdu, ktorá by Vám patrila na základe pracovnej zmluvy, a ktorú ani následne Vám nevyplatil Váš zamestnávateľ. Ďalej, máte možnosť domáhať sa ochrany Vašich práv aj so sťažnosťou (podnetom) na inšpektoráte práce. V sťažnosti je potrebné popísať všetky okolnosti a prípadne priložiť aj podklady. Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi uložiť povinnosť doplatiť omeškanú mzdu a uložiť mu pokutu. Takéto rozhodnutie inšpektorátu ale nie je vymáhateľné z Vašej strany.

   25. októbra 2019 v 18:56
 • Anonym

  Dobry den , chcela by som sa spytat co robit ak som živnostnik, a som na ocierke s dcerkou, zamestnavatel mi che strhnut s januarovej faktury, 50% nakolko som nedodrzala vypovednu dvoj. tzy,lehotu…. ich nezaujima že som na ocierke, ani nic… v january som odpracovala 30dni, s 31, a s celkovej sumy 800e, mi zaplati len 365e Prosim co možem spravit?? skusala som dnes aj take že ted nakolko nemam podpisanu zmluvu o rozviazany prac pomeru, si zruzim ocierku a vratim sa do prace podpisem vypoved a odpracujem si dva tydne, ale zamestnavatel nechce. Dakujem

  11. septembra 2019 v 14:35
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, na začiatku treba uviesť, že pokiaľ ste živnostníkom a súčasne aj zamestnancom, teda máte platne uzavretú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, v tom prípade sa na Vás vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce. Ak nemáte uzatvorenú pracovnú zmluvu, potom sa na Vás nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru, teda nie je možné rozviazať pracovný pomer výpoveďou, dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru a nevzťahujú sa na Vás ani ustanovenia o výpovednej lehote. Pokiaľ ste iba živnostníkom, predpokladám, že máte uzavretý iný zmluvný, resp. obchodno-právny vzťah. V tejto zmluve by mala byť uvedená aj výpovedná lehota zmluvy, prípadne dalšie sposoby a dovody ukončenia spolupráce. Pokiaľ chcete rozviazať zmluvný vzťah, resp. spoluprácu so spoločnosťou, pre ktorú ste vykonávali prácu podľa objednávky, tak je potrebné vypovedať takúto zmluvu spôsobom ako to je uvedené v tejto zmluve. Ak neplníte v zmluve dohodnuté veci, potom spoločnosť, obchodný partner a pod., s ktorým máte uzatvorenú zmluvu, môže voči Vám uplatniť náhradu škodu v prípade porušenia zmluvy a vzniku škody, príp. dalšie sankcie uvedené v zmluve. Čo sa týka ošetrovania člena rodiny, pokiaľ ste museli ostať doma s chorým dieťaťom, máte nárok na nemocenskú dávku, na ošetrovné. Nárok na túto dávku má aj podnikateľ, ktorý si riadne a včas platí odvody. Ošetrovné sa poskytuje len počas prvých desiatich dní potreby ošetrovania. Pokiaľ ste aj zamestnancom, je dôležité, aby ošetrujúci lekár dieťaťa na tlačive potvrdil, že pre starostlivosť o dieťa nemôžete pracovať a aby ste dali túto žiadosť potvrdiť zamestnávateľovi. Pokiaľ ste živnostníkom na OČR a túto skutočnosť ste riadne preukazovali aj spoločnosti, obchodnému partnerovi, ktorému ste vykonávali podľa zmluvy prácu, neporušili ste ustanovenia zmluvy a spoločnosti, obchodnému partnerovi nevznikla žiadna škoda, nevidím dôvod na to, aby Vám nevyplatili dohodnutú sumu. V tom prípade máte možnosť písomne vyzvať spoločnosť, obchodný partner na úhradu nezaplatenej faktúry. Samozrejme, na to, aby sme Vám mohli poskytnúť bližšie a presnejšie informácie, potrebujeme vidieť aj zmluvu, ktorú ste uzavreli, na základe ktorej vykonávate činnosť, prácu pre danú spoločnosť. Vzhľadom na to Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý na základe predložených dokumentov Vám môže poskytnúť bližšie informácie.

   13. septembra 2019 v 18:54
 • Anonym

  Dobry den pan advokad, chcel by som Vas poprosit o radu ako postupovat s mojim problemom. Zamestnavatel nam nevyplaca stravne pri zahranicnych pracovnych cestach vo vyske, ako upravuje opatrenie Ministerstva financii c.401/2012 Z.z.. Vysku stravneho si upravuje zamestnavatel podla svojho uvazenia napr. v Nemecku plati len 25 Eur na den pricom ziadnu stravu nemame zabezpecenu. Zamestnavatel ma vraj uvedenu vysku strvaneho dohodnutu so zastupcom zamestnancov, ziadny zamestnanec nema uvedene kratenie stravneho v pracovnej zmluve. Zaroven zamestnanci pri nastupe na pracovnu cestu nemaju cestovne prikazy, tieto vypisuje zamestnavatel na konci mesiaca, pricom v nich uvadza casy prejazdu cez hranicu, aby mu sedela vyska stravneho. Ako by sme mali postupovat, aby zamestnavatel zacal vyplacat stravne v zakonom stavenej vyske? Dakujem za odpoved.

  1. júna 2019 v 9:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vašom prípade ste podľa § 150 Zákonníka práce (z. 311/2001 Z.z.) oprávnený podať podnet na príslušný orgán inšpekcie práce, ktorý preskúma všetky potrebné dokumenty a postupy činnosti Vášho zamestnávateľa. Vy, ako zamestnanec, môžete podať tento podnet na inšpektorát práce v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má Váš zamestnávateľ sídlo alebo prevádzku, v ktorej pracujete. Ďalším spôsobom ako sa domôcť svojich finančných prostriedkov je obrátiť sa na súd. V tomto prípade však svoje tvrdenia bude musieť podložiť aj nejakými dôkazmi a tvrdeniami.

   4. júna 2019 v 18:52
 • Anonym

  Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadne výplatnej pásky, môže naša účtovníčka od nás žiadať jed mame problémy z niečím vo výplatnej páske aby sme to riešili cez tretiu osobu… Našu vedúcu? Ja som jej písala email ohľadne dovolenky že mi nesedí počet dní a bol stoho problém. Inokedy môžem riešiť inú vec z výplatnej pásky. Len by som chcela poprosiť o radu ci účtovníčka môže trvať natom aby sme to riešili cez vedúcu… Na Slovensku máme iba 3 obchody…

  15. mája 2019 v 13:10
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Vaša účtovníčka pravdepodobne robí výplatné pásky na základe údajov, ktoré jej poskytne Vaša vedúca alebo iný poverený zamestnanec, preto Vás mohla odkázať na vedúcu. Pracovné záležitosti odporúčam riešiť s Vašim priamym nadriadeným alebo s vedúcou. V prípade pochybností ohľadom výplaty Vašej mzdy, dovolenky a iných nárokov sa môžete tiež obrátiť na príslušný inšpektorát práce.

   17. mája 2019 v 18:47
 • Anonym

  Dobrý deň, som podobnej situacii.V januári som išiel na služobnú cestu na 3 tyžne von. Po troch týžnoch som sa vrátil. Bol som cca 10 dni doma potom som zasa išiel von ale na inom vozidle. (sme 4 šoféri 3 kamióny číže sa auta striedajú) K veci: Volal mi šéf že keď som bol naposledy von čí som nemal problém s brzdami odpovedal som nie že boli pohode až nato že L.zadny przdovy valec na ťahači fučal a že začalo zo zásobníka tlaku fučať vzduch.(Keď som Mal isť v januári von kamión bol na kosť zamrznutý nedala sa stlačiť ani spojka ani brzda nič po 5 hodinách rozmrazenia to povolilo prišiel som do Nenzingu v Rakúsku cez noc znova vše zamrzlo a kolobech stále do kola až skym sa neoteplilo). Šéf mi do Tel povedal že kolega išiel von a ze sa mu brzdy rozpadli komplet na návese. Odpoved to ma mrzí ale čo ja stým ja ked som prišiel dom. na Slovensko bolo vše pohode akurát zadne disky na posledných dvoch nápravách som mal chytne troska od hrdze, ale to asi ze vonka sa soli inač vse bolo ok a žiadny naznak že by bolo nieco zlé. to som po príchode dom. nahlasil. Sef odpovedal ok ze nic ze on sa len pýta. Prišiel som domov marci cca 15.3.2016 a Šéf mi vravi že to bola moja chyba že s počítača kamióna vytiahol počet brzdenia a.t.d. čo fakt nič neznamená si myslím.(spohladu ze som vyčeny mechanik). Firmu oprava návesu vyšla 4000Eur firma mi zadržala diéty aj mzdu (od februara 2016). Po mojom upozornení že ich dám na inšpektorát prace ak mi neviplatia diéty. Po 32 dňoch aj to nie cele diety mi vyplatili ale mzdu stále nemám na učte. tak som im poslal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy a diét. Zatiaľ sa neozvali ani nič chcem sa spýtať ako mam dalej postupovať.? Zmluvu mam na dobu neurčitú od 1.7.2015 keďže mi držia peniaze vzniká mi škoda nemám z čoho platiť účty ako mam postupovať ďalej a čo mi horzi. na koho strane je zákon Ďakujem

  9. apríla 2016 v 10:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, čo sa týka okamžitého skončenia pracovného pomeru, Zákonník práce takúto formu skončenia pracovného pomeru upravuje v § 68 a nasl. V zmysle § 69 zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Nevyplatenie Vašej mzdy je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Ak Vám zamestnávateľ dobrovoľne nevyplatí mzdu, nezostane Vám iná možnosť ako sa domáhať mzdy súdnou cestou. Vy, ako zamestnanec, máte možnosť podať na súd žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu. Žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie mzdy, odstupného alebo inej pohľadávky voči zamestnávateľovi je potrebné podať na súd, v obvode ktorého má zamestnávateľ sídlo alebo miesto podnikania. Po podaní návrhu súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní, pokiaľ sú splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu a ak bol zaplatený súdny poplatok vo výške 6 % zo žalovanej sumy. Súdny poplatok sa platí buď v kolkoch, ktoré sa nalepia na prvú stranu žaloby pri podaní alebo až na výzvu súdu. Ak dlžník, teda Váš zamestnávateľ podá odpor alebo ak sa nepodarí platobný rozkaz dlžníkovi doručiť, súd nariadi pojednávanie vo veci. Pokiaľ ako zamestnanec – navrhovateľ ste v nepriaznivej finančnej situácii, môžete požiadať súd o oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok, pričom k žiadosti o oslobodenie treba doložiť aj tlačivo, ktorým zdokladujete svoju nepriaznivú finančnú situáciu.

   13. apríla 2016 v 18:08
 • Anonym

  Dobrý deň pán advokát, chcel by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj zamestnavateľ mi strháva mesačne 33.19 eur do tedy.Suma sa prestane strhávať pokial neni 700 eur. Pracovnéj zmluve nič není pisané o tejto žráške zo mzdy. Keď som sa pýtal čo je to ,tak my odpovedali,že to je zabespeka… na pokuty,ktoré dojdu, keď už téj firme nebudem pracovať .Do jédneho roka ,keď nedojde žiadna pokuta pošlú mi ich na účet.Čo viem bývali zamestnaneci tieto peniaze nik nedostalJe to doprávná firma ,ktorá nevýplaca mzdu na čas a keď zamestnanec je Pn nedostane žiandnu mzdu až nástupi do zamestnania … Ďakujem za skorú odpoveď.

  10. decembra 2015 v 17:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce nevyplatenie mzdy zamestnávateľom je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, je to však obmedzené lehotou jedného mesiaca odo dňa, kedy sa zamestnanec o dôvode okamžitého skončenia pracovného pomeru dozvedel. To, či firma v budúcnosti dostane nejakú pokutu a Vy ste to nezavinili, v žiadnom prípade nemôže znamenať, že Vám len tak svojvoľne budú strhávať určitú čiastku zo mzdy, bezdôvodne a bez Vášho súhlasu. Ako advokát Vám odporúčam poslať zamestnávateľovi najprv písomné upozornenie, že postupuje nezákonne, keď Vám takto strháva zrážky zo mzdy, na ktorých ste sa v pracovnej zmluve nedohodli s tým, že nech od toho upustí a dosiaľ strhnutú sumu Vám vráti s uvedením upozornenia, že to inak budete riešiť prostredníctvom Inšpektorátu práce alebo súdnou cestou.

   11. decembra 2015 v 18:22
 • Anonym

  Dobrý den, Chcel by som sa opytat, ak mi zamestnavatel už 6 mesiacov nevyplaca mzdu na čas a ani v lehote 15-tich dni od stanovenia terminu. Musim cakat na podanie hodinovej vypovede do dalsieho precerpania 15-dnovej lehoty alebo ju možem dat dat aj polovicke mesiaca?

  18. júna 2015 v 18:25
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ako advokát Vám odporúčam najprv písomne vyzvať Vášho zamestnávateľa, aby Vám v primeranej lehote vyplácal dlžnú mzdu. Ale ak Váš zamestnávateľ nebude ochotný vyplatiť dlžnú sumu ani po doručení predžalobnej výzvy, budete mať možnosť podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného a podať na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Súd v platobnom rozkaze uloží zamestnávateľovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu Vám zaplatil uplatnený mzdový nárok a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý tento platobný rozkaz vydal. Ak zamestnávateľ podá odpor proti platobnému rozkazu, musí ho odôvodniť. Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor má účinky právoplatného rozsudku. Samotný právoplatný platobný rozkaz je exekučným titulom a na jeho základe je možné vymáhať mzdový nárok formou exekúcie. Ak podáte trestné oznámenie v tom prípade v trestnom oznámení je potrebné uviesť všetky okolnosti nevyplatenia mzdy a označiť aj dôkazné prostriedky. Ako ďalšiu možnosť máte právo podať podnet na príslušný inšpektorát práce, ale inšpektorát práce nemá právo Vám vymôcť dlžnú sumu, iba môže nariadiť zamestnávateľovi odstrániť zistené porušenie zákona a uložiť mu pokutu za porušenie zákonnej povinnosti. Na základe toho, čo ste uviedli vo Vašom príspevku môžete Váš pracovný pomer ukončiť okamžite. Ako zamestnanec môžete okamžite skončiť pracovný pomer, a to vtedy, ak Vám teda zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Ako zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer môžete iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete. Okamžité skončenie pracovného pomeru musíte Vášmu zamestnávateľovi oznámiť písomne, musíte v ňom vymedziť jeho dôvod a do 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete, ho doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

   8. júla 2015 v 17:17
 • Anonym

  Dobry vecer. Ja by som potreboval poradit pracujem v jednej nemenovanej firme a mam taky problem ze zamestanavatel nevyplaca mzdy na cas trva to uz neaky rok. Mzdu som nemal vyplatenu od decembra, teda december, januar pomali aj februar pracujem na plny uvazok a preto som sa rozhodol okamzite ukoncit pracovny pomer zo zamestnavatelom mohol by ste mi poradit ako mam postupovat podla akeho paragrafu a ci mam narok na neake odstupne??? Budem vam velmi vdacny ak mi vtom troska urobite jasno… vopred velmi pekne dakujem inak keby ste mohol poslat aj na email kitkat19@azet.sk

  25. februára 2015 v 11:38
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak Vám zamestnávateľ nevyplatí mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, uvedené konanie Vášho zamestnávateľa je v zmysle § 69 Zákonníka práce dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Okamžite skončiť pracovný pomer môžete len v písomnej forme, musíte v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musíte ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, čiže Vášmu zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Ak Váš zamestnávateľ ďalej nebude vyplácať mzdu včas a riadne v plnej výške, ďalej ho môžete písomne vyzvať na vyplatenie mzdy predžalobnou výzvou, zaslanou doporučeným listom. V tejto výzve ho upozornite na následky nevyplatenia mzdy, a to na podanie trestného oznámenia, podanie žiadosti o vydanie platobného rozkazu a na podanie podnetu na príslušný inšpektorát práce. Nárok na odstupné má len zamestnanec, ktorému sa skončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na organizačné zmeny alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V takom prípade patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume v zmysle § 76 Zákonníka práce.

   4. marca 2015 v 21:45
 • Anonym

  dobry den moja mama dostala vypoved v praci v decembry a nedostala este vyplatu a ani odstupne. Ked volala zamestnavatelovi tak jej povedali ,kedze tam uz erobi tak nech caka. ake ma moznosti ????

  12. februára 2015 v 15:48
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak Vám, resp. Vašej matke skončil pracovný pomer s výpoveďou zo strany zamestnávateľa z dôvodov uvedených § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že ako zamestnanec ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné vo výške uvedenej v § 76 ods. 1 Zákonníka práce. V zmysle § 76 ods. 7 Zákonníka práce však zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2 § 76, avšak nie je povinný. V zmysle § 129 ods. 3 Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. Čo sa týka vyplácania odstupného, zamestnávateľ ho vypláca po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne ak sa nedohodne so zamestnancom inak. Ak Vám zamestnávateľ nevyplatil v tomto termíne mzdu a odstupné dobrovoľne, najprv ako advokát Vám odporúčam písomne ho vyzvať, aby Vám vyplatil dlžnú sumu. Vo výzve uveďte aj lehotu, dokedy Vám má zaplatiť zameškanú výplatu a odstupné. Ak výzva nebude postačujúca a zamestnávateľ Vám naďalej neuhradí mzdu ani odstupné, budete mať možnosť podať návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom súd uloží zamestnávateľovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu Vám zaplatil uplatnený nárok a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý tento platobný rozkaz vydal. Ak nezaplatí a nedá odpor proti platobnému rozkazu, v tom prípade právoplatný platobný rozkaz Vám bude slúžiť ako exekučný titul, na jeho základe teda bude možné vymáhať Vaše nároky formou exekúcie. Ďalej budete mať možnosť podať sťažnosť na miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý môže zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu. Rozhodnutie inšpektorátu práce však neslúži ako exekučný titul.

   14. februára 2015 v 15:58
 • Anonym

  Dobry vecer.Odpovedali ste mi pred par dnami o odstupnom a Este by som prosila o radu, ci je mozne od zamestmavatela vymamit peniaze z vyplaty, konkretne cast provizie z predaja. V pracovnej zmluve sa tento pojem neobjavuje, iba zakladna mzda 480€ v hrubom. Tu zvysnu cast vyplaty mi nevyplatili. Ale na vyplarnej paske sa to pise v kolonke premie.Skoncila som pracovny pomer a za posledny mesiqc mi ich nevyplatili. Da sa nejako postupovat ci ani nie? Dakujem za odpoved vopred. PS. Co sa toho mojho predosleho prispevku tyka, zamestnavatel po mojom naliehani mi mi je „ochotny“ vyplatit iba 2x po 480€ v hrubom, cize zaklad. Srale sa mozem branit a ziadat 2x priemerny plat? Dakujem.

  18. januára 2015 v 10:19
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, takže Vám výplata v zmysle pracovnej zmluvy bola vyplatená, len prémie neboli. Čo sa týka prémií, nárok na ne máte len vtedy, ak ich máte dohodnuté v pracovnej zmluve. Ak ste ich nemali dohodnuté v zmluve, záleží len na zamestnávateľovi či vám ich vyplatí alebo nie. Ten predošlí príspevok sa týkal skončenia Vášho pracovného pomeru a odstupného. Ak Vám skončil pracovný pomer z uvedeného dôvodu, ako som to tam napísal, vtedy máte nárok na odstupné vo výške určenej zákonom.

   21. januára 2015 v 15:51
 • Anonym

  Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. Uvažujem o podaní výpovede podľa §69. Bola mi vyplatená iba čiastka (60%) z novembrovej výplaty a o decembrovej ani nehovorím. Výplatný termín máme posledného nasledujúci mesiac. Vznikne mi tým nárok aj na odstupné? Vo firme pracujem 2 roky a zmluvu mám na dobu neurčitú. Mám nájdenú aj druhú prácu, nemôže mi urobiť zamestnávateľ problém tým, že ma nebude chcieť prepustiť alebo nedajbože by mi chcel dať výpovednú lehotu 2 mesiace, alebo výpoveď dohodou? Ak by som predložila výpoveď zamestnávateľovi napr. v pondelok môžem uviesť dátum posledného januára alebo sa zmluva končí hneď dňom(teda tým pondelkom) podpísania výpovede z mojej strany? Môžete mi prosím poradiť ako mám postupovať?A čo sa stane ak budem čakať do posledného a zamestnávateľ stihne vyplatiť mzdy?A ešte pre moju zvedavosť firma môže mať kvôli takej výpovedi dajaký problém s úradmi, že nevyplatila mzdu(§69)? Ďakujem za Váš čas na môj problém a Vašu odpoveď

  15. januára 2015 v 16:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Ak boli splnené tieto podmienky, môžete okamžite skončiť Váš pracovný pomer v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli. Ak Vám okamžite skončí pracovný pomer, budete mať nárok na náhradu mzdy v sume Vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Ďalšou možnosťou by bolo aj podanie výpovede z Vašej strany podľa § 62 a § 67 Zákonníka práce. Výpoveď môžete podať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Upozorňujem Vás na ustanovenie § 62 ods. 8, v zmysle ktorého ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Ak nepodáte ani okamžité skončenie pracovného pomeru ani výpoveď, máte možnosť poslať Vášmu zamestnávateľovi písomnú výzvu (tzv. predžalobnú výzvu), v ktorej mu vyčíslite vaše nároky a určíte termín na zaplatenie a upozorníte ho, že ak Vaše nároky ani v tejto lehote neuspokojí, podáte proti nemu žalobu na súd. Tiež sa môžete obrátiť na príslušný inšpektorát práce so sťažnosťou. Ak inšpektorát zistí porušenie zákona, môže Vášmu zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu a dať mu prípadne pokutu. Takéto rozhodnutie inšpektorátu ale nie je vymáhateľné z Vašej strany. Nevyplatenie mzdy a odstupného môže byť posudzované aj ako trestný čin, za predpokladu, že je naplnená skutková podstata trestného činu podľa § 214 Trestného zákona: „Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

   19. januára 2015 v 15:31
 • Anonym

  Ak je vyhlásený konkurz na spoločnosť a som stále zamestnaný, ako je to s nárokom na mzdu pokiaľ mi nebola vyplatená. Je potrebné si podať prihlášku ako veriteľ?

  15. mája 2014 v 21:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vašom prípade ste oprávnený skončiť pracovný pomer aj okamžite. Odstupné Vám však patrí len v prípade, ak s Vami zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou o skončení pracovného pomeru v zmysle Zákonník práce. Odporučil by som Vám informovať sa v sociálnej poisťovni aj na nárok na dávku garančného poistenia a čo sa týka nevyplatenej mzdy, tak ako píšete, je potrebné si pohľadávku uplatniť prihlásením pohľadávky ako veriteľ.

   25. mája 2014 v 12:57
 • Anonym

  Zamestnávateľ podal návrh na konkurz a bolo to už oznámene v OV, avšak zamestnanci naďalej chodia do práce a zamestnávateľ im dáva všelijaku prfácu, avšak zamestnanci už nedostali 3 výplaty a naďalej pracujú bez vyplatenia mzdy. Ako je to keby si dali sami výpoveď. Či je možné ako dôvod uviesť konkurz firmy a či májú tým pádom nárok na odstupne. Zamestnávateľ hovorí, že je to už vecou všetko správcu a nie jeho. Ďakujem

  5. februára 2014 v 9:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, nárok na odstupné vzniká zamestnancom iba v prípadoch, ktoré sú uvedené v Zákonníku práce a to len ak s nimi zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou. V tomto prípade však zamestnanci môžu skončiť pracovný pomer okamžite a požiadať aj o dávku garančného poistenia, takisto si uplatniť nároky na výplatu miezd prihlásením pohľadávok v konkurznom konaní.

   11. mája 2014 v 18:52

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.