Zrušenie a vysporiadanie BSM

Zrušenie a vysporiadanie BSM

 • Anonym

  Kedy (najskôr) môže jeden z bývalých manželov po prevedení nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva darovať svoj podiel tretej osobe?. Môže dať návrh na vklad oboch dokumentov ( dohoda o vyporiadní bsm a darovacia zmluva v jeden deň ?

  23. júla 2021 v 16:26
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ dôjde k vyporiadaniu BSM po rozvode manželstva, prvým krokom je vklad tejto dohody do príslušného katastra nehnuteľností, na základe čoho dôjde k prevodu vlastníckych práv, resp. k ich usporiadaniu v zmysle dohody. Až neskôr, keď dôjde k tomuto zápisu je možné následne vložiť darovaciu zmluvu, nakoľko táto musí reflektovať na zápis a stav aktuálny v katastri nehnuteľností ku dňu uzavretia darovacej zmluvy.

   26. júla 2021 v 21:28
 • Anonym

  Dobry den, manzelovi v rozvode lustraciou sudu sa nasli financne prostriedky na jeho uctoch. V konani o BSM predlozil falosne zmluvy o pozicke penazi s matkou, prevody z jej uctov na neho. Lustraciou jeho prijmu bolo zistene, ze zarobil dost aby si mohol odkladat, matka vsak predlozila dokaz ze pred uzavretim nasho manzelstva mala na svojich uctoch nejake peniaze, aj ked nizsiu sumu ako sa mu naslo. Pocas manzelstva ma nutil aby som suhlasila so zuzenim bsm ze si chce v manzelstve sam kupit byt. Mam na to dvoch svedkov z realitnej kancelarie aj jedneho v co byt vtedy predaval. Ako prosim dokazat, ze peniaze najdene na jeho uctoch pri rozvode patria do BSM. Dakujem za radu

  1. júna 2021 v 20:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ ide o vyporiadanie BSM, v danom prípade je rozhodujúci stav, ktorý bol aktuálny ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. To platí pre prípad, ak je predmetom vyporiadania i zostatok finančných prostriedkov na účtoch oboch manželov. Samozrejme sekundárne je potrebné taktiež vyriešiť aj otázku, akým spôsobom bolo naložené so spoločnými financiami, aká časť a z akých dôvodov bola zo spoločného majetku použitá na úhradu individuálnych výdavkov jedného z manželov a naopak aká časť bola využitá na uspokojenie potrieb rodiny. V prípade zúženého BSM tento byt nemôže byť predmetom vyporiadania a pokiaľ ste podpísali u notára príslušnú zápisnicu, s odstupom času možno ťažko preukázať, že ste takto konali pod nátlakom. Finančné prostriedky, ktoré boli pripísané na účet ktoréhokoľvek z manželov počas trvania manželstva a tieto neboli darom alebo nepochádzali z dedičstva, čo sú zákonné výnimky z BSM, patria do spoločnej masy BSM, ktorú je potrebné po rozvode manželstva vyporiadať. Pokiaľ bývalý manžel preukazuje svoje tvrdenia svedeckými vypovedami, napr. vypovedou matky, vy musíte uvedené relevantne spochybniť, či už prostredníctvom svedkov, alebo listinnými dokazmi, že predmetné peniaze nemohli byť darované zo strany matky bývalého manžela, ale naopak pochádzajú z príjmov patriacich do BSM (napr. výplata mzdy).

   30. júna 2021 v 21:24
 • Anonym

  Som v rozvodovom.konaní, manžel odišiel z nášho spoločného domu a mne sa vyhráža, že ma z neho vyhodí. Zostala som.v ňom bývať s 2 dospelými, ešte študujúcimi deťmi. Je možné, že ak sa nedohodneme, určí súd, kto v dome zostane? Sme spoluvlastníci domu a rozpad manželstva nastal z manželovho podnetu. Je možné, že ma o dom pripraví? Čo je rozhodujúce pri rozhodnutí súdu….mam šancu dom získať? Ako sa môžem.brániť? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

  10. mája 2021 v 19:35
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   právoplatnosťou rozsudku o Vašom rozvode príde automaticky k zániku Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Po jeho zániku je nutné vysporiadať si vzájomné záväzky. Uvedené sa môže uskutočniť mimosúdnou dohodou alebo podaním žaloby o vyporiadanie BSM na súde, a to v lehote 3 rokov od zániku BSM. Ak v tejto lehote nedôjde k uzatvoreniu dohody alebo k podaniu žaloby, uplatní sa zákonná domnienka, podľa ktorej pokiaľ ide o hnuteľné veci platí, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
   Pri samotnom vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.Podstatnou okolnosťou, pre posúdenie, komu má byť v rámci vyporiadania BSM prikázaná spoločná nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva je aj to, kto sa o nehnuteľnosť stará a kto môže zabezpečiť jeho riadnu prevádzku v budúcnosti.

   19. mája 2021 v 18:38
 • Anonym

  Dobrý deň, na Vašej webstránke v sekcii „VZORY ZMLÚV“ som našiel vzor „Zmluvy o budúcej dohode o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov“. V článku I. tejto vzorovej zmluvy sa uvádza konkrétne evidenčné číslo súdneho konania, pod ktorým príslušný súd eviduje predmetné rozvodové konanie manželov. Čo však keď chcem priložiť podobnú zmluvu k Návrhu na rozvod manželov, ako doklad o súhlase oboch účastníkov s rozvodom? V okamihu, kedy nesiem podpísaný Navrh na rozvod do podateľne súdu, dané konanie ešte žiadne číslo pridelené nemá. Je možné formulovať úvodný článok takejto „Zmluvy o budúcej dohode o vyporiadaní bsm“ všeobecnejšie, teda bez uvedenia konkrétneho evidenčného čísla súdneho konania?

  26. apríla 2021 v 18:53
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   dokument Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní BSM nie je prílohou návrhu na rozvod manželstva. Táto zmluva slúži ako formálna budúca dohoda manželom, ktorí sú schopní sa dohodnúť na následnom vyporiadaní BSM po rozvode manželstva. Zdôrazňujem, že konanie o rozvod manželstva je samostatným konaním na súde, predmetom ktorého je výlučne rozvod manželstva ako taký, prípadne úprava rodičovských práv a povinností, pokiaľ majú manželia maloleté dieťa. V konaní o rozvode manželstva sa za žiadnych okolností nerieši vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.Toto dokonca nemusí byť predmetom súdneho konania vôbec, ak sa na ňom manželia dokážu spoločne dohodnúť. K návrhu na rozvod manželstva je potrebné pripojiť iba originál alebo úradne overenú fotokópiu sobášneho listu, rodného listu maloletého dieťaťa, ak toto manželia majú, potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov, e-kolok v hodnote 66,- Eur a obsahom návrhu súdu dostatočne ozrejmiť dôvod rozvodu manželstva.
   Záverom dodávam, že vzory na našej webstránke sú samozrejme len príkladom – pokiaľ v našom vzore zmluvy o budúcej dohode o vyporiadaní BSM figuruje ustanovenie odkazujúce na spisovú značku rozvodového konania, predmetné nie je podstatnou náležitosťou takejto zmluvy, teda pokiaľ by tam tento údaj vôbec nebol, nespôsobilo by to jej neplatnosť.

   2. júla 2021 v 20:50
 • Anonym

  Dobrý deň, Mám otázočku ohľadom delenia majetku pri rozvode manželstva. Manželka navrhuje oceniť všetky veci v domácnosti, ktoré sme nadobudli počas manželstva a podeliť si ich, prípadne vyplatiť. Vrátane osobných veci tipu bicykel. Je daná vec ( bicykel ) v poriadku, aby sa tam zaratavala? Zároveň by som sa chcel spýtať, či sa môže v delení majetku prihliadať aj na vec, ako sú umelé prsia. Manželka si nechala zväčšiť prsia zo spoločných peňazí. Čisto z estetického dôvodu. Ďakujem pekne za reakciu.

  16. februára 2021 v 0:23
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v zmysle Občianskeho zákonníka platí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.
   Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je potrebné vyporiadať do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, v opačnom prípade platí, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
   Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.
   Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva preto odporúčam postupovať vyššie uvedeným kľúčom, t.j. vytvoriť si súpis spoločného majetku, aktív a pasív a vychádzať z toho, ktorý z manželov sa v akej miere podieľal na spoločnom majetku. Pokiaľ si Vy napríklad ponecháte bicykel, manželka má nárok na inú vec porovnateľnej hodnoty a podobne, rovnako tak v prípade prsných implantátov manželky, pokiaľ tieto neboli darom a boli financované zo spoločných finančných prostriedkov, môžete za tieto požadovať ekvivalentnú finančnú náhradu z majetku.

   1. marca 2021 v 22:23
 • Anonym

  Dobrý deň p. Advokát. Chcem sa opýtať, s terajším manželom sme kupovali byť ešte ako partneri ale keďže sme boli v začiatkoch byť napísal ako aj hypotéku na seba. Medzičasom sa nám narodili dve deti a mali sme svadbu. Chcem sa opýtať ci je v prípade rozvodu lepšie previesť 1/2 bytu na seba. Keďže sme ho riadne zveladovali a platili spolu. A ak áno akým najjednoduchším spôsobom to zapísať na katastri. Darovacou zmluvou? Dakujem

  31. decembra 2020 v 21:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ je nehnuteľnosť aktuálne vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela, tento môže previesť 1/2 nehnuteľnosti do Vášho výlučného vlastníctva. Na vykonanie tohto prevodu Vám odporúčam formu darovacej zmluvy, nakoľko dary sú vylúčené z bezpodielového vlastníctva manželov. Pokiaľ by ste prevod vykonali formou kúpnej zmluvy, 1/2 bytu by v takom prípade patrila do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Odporúčam teda vypracovať darovaciu zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, ku ktorému je nutné priložiť aj kolok vo výške 66,00 EUR. Vykonanie prevodu by malo byť uskutočnené do 30 dní od podania návrhu.

   25. januára 2021 v 16:16
 • Anonym

  Dobrý deň, p. Bános potrebovala by som radu k danej veci: môj manžel kúpil byt na hypotéku na svoje meno, ja nie som zapisaná ani do katastra i keď ho nadobudol/kúpil počas nášho manželstva. On splatí hypotéku mesačne sám, avšak ja som platila iba režijné náklady v nepravidelnom intervale -voda, elektrina atď.- a samozrejme som sa starala aj o celú domácnosť. Bohužiaľ teraz sa budeme rozviesť a chcel by som sa opýtať, či byt patrí do BSM (podľa môjho názoru áno, podľa manžela skôr nie, lebo on financoval všetko) a do akej miery patrí mne, resp. moja časť v nehnutelnosti…. 1/2 nehn. alebo patrí mne iba vynaložené fin. prostriedky na režijné náklady? A je možné, že nič nedostanem z nehnutelnosti? Ďakujem za odpoveď Andrea

  22. júla 2020 v 20:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Pokiaľ Váš manžel nadobudol nehnuteľnosť počas manželstva zo spoločných finančných prostriedkov, potom je daná nehnuteľnosť súčasťou BSM. Čo sa týka vyporiadania BSM po rozvode, ak sa nedokážete dohodnúť o usporiadaní svojich majetkových pomerov po zániku manželstva rozvodom, do úvahy prichádza vyporiadanie súdnou cestou, na základe podaného návrhu. Návrh na vyporiadanie môže podať hociktorý z manželov. Pri vyporiadaní BSM súdom súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku manželov a jeho hodnotu. Ak sa manželia o hodnote jednotlivých vecí nedohodnú, súd zisťuje hodnotu majetku najčastejšie znaleckým posudkom (hlavne ak pôjde o nehnuteľnosti). Pri vyporiadaní BSM súdnou cestu súd vychádza z § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiely oboch manželov sú rovnaké. Ďalej, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Súd prihliadne aj na potreby maloletých detí a tiež na to, kto sa ako staral o rodinu, o spoločné veci, spoločnú domácnosť. Pri tejto forme vyporiadaní nehnuteľnosť súd spravidla prikáže tomu z manželov, kto sa stará o maloleté deti pochádzajúce z manželstva, ale na druhej strane druhý manžel je povinný doplatiť druhému jeho podiel v peniazoch alebo nechať mu iné, hnuteľné veci z manželstva. Pri vyporiadaní dlhov nadobudnutých počas manželstva, ktoré sú spojené s BSM, sa primerane použijú ustanovenia § 149 a § 150 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ sa v trojročnej prekluzívnej lehote po zániku manželstva nedohodnete alebo nepodáte návrh na vyporiadanie BSM na súde, uplatní sa zákonná domnienka, podľa ktorej pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

   8. októbra 2020 v 14:21
 • Anonym

  Dobry den pan advokat, ak navrhovatelka zaplati poplatok 66 € za podanie navrhu na rozvod manzelstva, moze sa domahat 1/2 alebo celej sumy poplatku od odporcu? Navrh na vvyporiadanie BSM – je v nom iba auto. Ale nevie sa ake… ECV je nezname. Je mozne navrhnut sudu, aby si z evidencie ODI zistil vozidlo? Kto urcuje jeho hodnotu? Dohodou alebo verejne pristupne zdroje (internet), kolko cca. take auto stoji (trh. hodnota) ? Prejednava sa rozvod a BSM v jednom konani alebo samostatne v 2 konaniach? Dakujem za odpoved :) Dusan

  2. marca 2020 v 10:09
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, súd môže na základe návrhu priznať účastníkovi oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu alebo sčasti , ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť. Poplatky, ktoré už účastník zaplatil, sa nevracajú. Sudcovia vo väčšine prípadov rozhodnú tak, že v rozvodom konaní žiadny z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania. Z Občianskeho zákonníka vyplýva, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zanikne zánikom manželstva. Zánikom manželstva treba rozumieť deň, kedy nadobudol rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť. V rámci rozvodového konania súd nemôže riešiť otázku vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. Po rozvode manželstva v prípade, že nedokážete sa dohodnúť s manželom na vyporiadaní Vášho majetku, môže podať hociktorý z Vás, ako manželov, návrh na vyporiadanie na príslušný súd. Súd vysporiadava spoločný majetok podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. Návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva je možné podať najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Počas trvania manželstva máte možnosť uzatvoriť riadnu zmluvu o vysporiadaní BSM s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou bude rozvod manželstva. Podpísať zmluvu treba pri uzavretí zmluvy, po rozvode už nebude potrebné uzatvoriť ďalšiu zmluvu. Ďalšou možnosťou vyporiadania BSM počas trvania manželstva je uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa dohodnete s manželom, aké znenie riadnej dohody o vyporiadaní BSM uzatvoríte po tom ako zanikne Vaše BSM rozvodom manželstva. Následne po rozvode uzatvoríte riadnu zmluvu o vyporiadaní BSM. Pokiaľ by niektorý z Vás potom túto dohodu neakceptoval, je možné sa obrátiť na súd a žiadať nahradiť prejav vôle druhého manžela. Čo sa týka hodnoty motorového vozidla, pri motorovom vozidle môže súd vychádzať z hodnoty vozidla v čase zániku BSM. Teda pri vyporiadaní BSM a pri určení ceny majetku sa spravidla vychádza z ceny v čase, keď sa vyporiadanie vykonáva, avšak tomu, kto určitú vec od zániku BSM (teda od rozvodu manželstva) do vyporiadania užíval, sa môže určiť cena v čase zániku bez ohľadu na cenu v čase vyporiadania, ak mu vec má zostať. Hodnotu majetku je možné určiť aj znaleckým posudkom. Návrh na rozvod manželstva alebo zmluvu o vyporiadaní BSM môžete napísať aj samy, ale keď máte nejasnosti kontaktujte našu kanceláriu, radi Vám poskytneme ďalšie informácie, ako aj v prípade potreby Vám pomôžeme vypracovaním potrebných dokumentov.

   4. marca 2020 v 17:23
 • Anonym

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať po rozvode ideme do BSM a mna by zaujimalo ked sme nadobudli dom pocas manzelstva ale manzelka do domu neinvestovala nic a neplatila ani hypotejku ktorou sme si zobrali dom ma na to narok ? ako sa tomu branit ked jej investicie boli nulove a ja sa nemienim delit o nic chcem aby dom zostal nasim dceram ona stym vobec nesuhlasi vopred dakujem za odpoved

  21. februára 2018 v 18:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ ste už rozvedený a chcete vyporiadať Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo, potom nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli počas trvania Vášho manželstva a existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ste nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva. V BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci. Rovnako fakt, že ste napríklad investície do domu vkladali z Vašej mzdy, je nutné uviesť, že táto sa rovnako stáva súčasťou BSM. Čo sa týka vyporiadania BSM po rozvode ak sa nedokážete dohodnúť o usporiadaní svojich majetkových pomerov po zániku manželstva rozvodom, do úvahy prichádza vyporiadanie súdnou cestou, na základe podaného návrhu. Návrh na vyporiadanie môže podať hociktorý z Vás. Pri vyporiadaní BSM súdom súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku manželov a jeho hodnotu. Ak sa manželia o hodnote jednotlivých vecí nedohodnú, súd zisťuje hodnotu majetku najčastejšie znaleckým posudkom (hlavne ak pôjde o nehnuteľnosti). Pri vyporiadaní BSM súdnou cestu súd vychádza z § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiely oboch manželov sú rovnaké. Ďalej, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Súd prihliadne aj na potreby maloletých detí a tiež na to, kto sa ako staral o rodinu, o spoločné veci, spoločnú domácnosť. Pri tejto forme vyporiadaní nehnuteľnosť súd spravidla prikáže tomu z manželov, kto sa stará o maloleté deti pochádzajúce z manželstva, ale na druhej strane druhý manžel je povinný doplatiť druhému jeho podiel v peniazoch alebo nechať mu iné, hnuteľné veci z manželstva. Pri vyporiadaní dlhov nadobudnutých počas manželstva, ktoré sú spojené s BSM, sa primerane použijú ustanovenia § 149 a § 150 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ v trojročnej prekluzívnej lehote po zániku manželstva nedohodnete alebo nepodáte návrh na vyporiadanie BSM na súde, uplatní sa zákonná domnienka, podľa ktorej pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Pokiaľ máte maloleté deti a po vyporiadaní Vášho BSM by ste chceli previesť nehnuteľnosť (predpokladnám, že darovacou zmluvou) na nich, potom by bolo potrebné schválenie takéhoto právneho úkonu súdom. Na súd by bolo treba podať návrh na určenie procesného opatrovníka, ktorý by za Vaše deti podpisoval zmluvu, nakoľko medzi Vami ako rodičmi a maloletými deťmi by bol pri uzavretí zmluvy konflikt záujmov. Následne by tento právny úkon musel súd opätovne schváliť. Súd úkon schváli vždy, ak je to v záujme maloletého dieťaťa.

   23. februára 2018 v 15:20
 • Anonym

  Dobry den, manzel nesuhlasi s podpisanim dohody o vysporiadani BSM, resp. suhlasi jedine ak sa byt prepise na dceru, 12 rokov. Bude platna takato dohoda? alebo ako som citala na nete musime najprv poziadat sud o dcerinho porucnika a az potom poziadat sud o vysporiadanie bsm kde byt je mozne prepisat na dceru?Vopred dakujem.

  21. januára 2018 v 11:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, najprv by som odporúčal vyporiadať Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo s Vašim bývalým manželom. Môžete sa tak dohodnúť, že Váš spoločný byt ostane po vyporiadaní vo Vašom spoločnom podielovom spoluvlastníctve, pričom každý z Vás bude vlastniť určitý podiel. Následne pokiaľ by ste chceli previesť nehnuteľnosť darovacou zmluvou na svoju 12 ročnú dcéru, potom by bolo potrebné schválenie takéhoto právneho úkonu súdom. Na súd by bolo treba podať návrh na určenie procesného opatrovníka, ktorý by za Vašu dcéru podpisoval darovaciu zmluvu, nakoľko medzi vami ako rodičmi a maloletou dcérou by bol pri uzavretí zmluvy konflikt záujmov. Následne by tento právny úkon musel súd opätovne schváliť. Súd úkon schváli vždy, ak je to v záujme maloletého. Až potom by bolo možné podať na kataster návrh na vklad vlastníckych práv.

   23. januára 2018 v 15:00
 • Anonym

  Dobrý večer pán advokát chcem sa poradiť o vysporiadaní BSM po zomrelom (po našom otcovi) či prichádza do úvahy nerovnosť podielov pri vyporiadaní majetku predovšetkým v prípade , ak bývalá manželka nebola zamestnaná sa nezaslúžila o nadobúdanie majetku , na jeho zveľadovania , do konca ho poškodzovala napr. investíciou do BMG-INVEST, zasielanie hotovosti svojej rodine a dokonca sa starala o svoju matku 7 rokov ,ktorá za tú dobu dokázala ušetriť dosť značnú sumu v ich spoločnom dome a tým zaťažovala rodinný rozpočet spoločné deti nemali . Ako máme postupovať? Ďakujem pekne za odpovedˇ

  16. decembra 2017 v 15:52
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka sa pri vyporiadaní BSM vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Skutočnosť, že manželka nepracovala neznamená teda, že jej nepatrí rovnaký podiel, pretože je potrebné prihliadať aj na starostlivosť o spoločnú domácnosť a pod. V zásade sa teda vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

   18. decembra 2017 v 15:56
 • Anonym

  Dobry den, pripravujem si na zaklade vasich vzorov zmluv dohodu o vysporiadani BSM, ktora sa tyka bytu zakupeneho pocas manzelstva.Neviem ci do dohody treba taktiez zahrnut spolocnu hypoteku, ktora je pisana na nas oboch a tak to chceme aj ponechsat. Treba v dohode uviest ze spolocna hypoteka zostava spolocna, nebudeme ju prenasat na mna, ja budem vyhradny vlastnik bytu ci sa nemusi uvadzat do BSM nakolko ziadna zmena nenastava.Pytam sa len aby kataster nemal problem s prepisom bytu ked by nebol spomenuty uver v dohode.Dakujem velmi pekne za odpoved a taktiez za vasu pomoc ludom, ktori si advokatske sluzby nemiozu dovolit zaplatit.

  16. decembra 2017 v 4:42
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v súvislosti s katastrálnym konaním by nemal byť problém ani v prípade, že v dohode o vyporiadaní BSM neuvediete predmetnú hypotéku, napriek tomu Vám však odporúčam zahrnúť do dohody aj pasíva, čiže spomínaný úver, aby ste tak predišli prípadným nedorozumeniam v budúcnosti.

   18. decembra 2017 v 15:59
 • Anonym

  Dobry den, pan advokat. Nehnutelnost, ktoru som ziskal darom pocas manzelstva a ktorej som vylucnym vlastnikom, sme pocas manzelstva zrekonstruovali. Neskor som ju darovala dcere, ktora byva v inom meste. Po 2 rokoch od darovania sme sa rozviedli. Ma manzelka narok na financne vyrovnanie nakladov na rekonstrukciu? Manzelka bola vacsinu casu manzelstva nezamestnana. Dakujem. S pozdravom, Ivan

  26. októbra 2017 v 16:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa pri vyporiadaní riadi zásadou, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Podľa §150 Občianskeho zákonníka platí, že každý z manželov má nárok na to, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je taktiež povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Z daného vyplýva, že Vaša manželka má nárok na vrátenie toho, čo sa z Vášho spoločného majetku, prípadne z jej osobného majetku vynaložilo na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorá bola vo Vašom výlučnom vlastníctve. Na vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov nemá vplyv , že Vaša manželka bola nezamestnaná. Majetok počas manželstva nadobúdajú manželia spoločne bez bližšieho určenia ich podielov. Až pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

   28. októbra 2017 v 16:05
 • Anonym

  Dobry den! Ani neviem ako zacat.Potrebujem Vasu radu!Som zenaty mame 2deti (14 a 18). Pracujem v zahranici a bohuzial zo strany manzelky sa stalo, co sa nemalo stat. O to sa jedna, ze moja „draha“ svokra aj s dcerkou si narokuju polovicu vsetkeho, hoci oni svojej jedinej dcere dali do vena len sedaciu supravu nabytok do jedalne, koberec a lampu.Moji rodicia mi este pocas sobasa darovali 2 byty,garaz a chatu.Uradne aj s darovacou listinou od notarky.Byty su po prestavbe. Mame 2 auta 9 a 15 rocne. Ma pravo v tomto pripade si narokovat polovicu aj z tychto nehnutelnosti?Mame pozicku cca 11000 euro na manzelkyne meno, ako svedkovia su „svokrovci“.V tomto pripade sa deli aj dlh?

  16. januára 2017 v 13:23
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, do BSM spadajú všetky aktíva ako aj pasíva, ktoré manželia nadobudnú počas trvania manželstva. Zo zákona platí, že ak do 3 rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Nakoľko dary nepatria do BSM ale tvoria výlučné vlastníctvo obdarovaného, po rozvode je možné žiadať jeho náhradu ako aj náhradu konkrétnej výšky investovaných prostriedkov z výlučného majetku do spoločného majetku. Pokiaľ rodičia darovali spomínané byty, garáž a chatu len Vám (teda manželka nefiguruje na zmluvách ani na katastri nehnuteľností ako spoluvlastníčka), potom ona nemá právo žiadať svoj podiel z týchto nehnuteľností, len náhradu toho, čo investovala do nich. Čo sa týka vyporiadania dlhov po rozvode manželstva, treba uviesť, že náš Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako majú byť vyporiadané pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom a vznikli za trvania manželstva. Tieto pohľadávky a dlhy totiž podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka nepatria do BSM, takže sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 149 a 150 Občianskeho zákonníka. Ak tieto vzťahy nie sú osobitne upravené, potom treba vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú vzťahy svojim obsahom a účelom im najbližšie, primerane použiť ustanovenia § 149 a 150 Občianskeho zákonníka a vykonať vyporiadanie pohľadávok a dlhov manželov, pokiaľ vznikli za trvania ich BSM a v súvislosti s ich hospodárskym a spotrebným spoločenstvom. Vyporiadanie týchto spoločných práv a povinností sa však týka vzťahov medzi manželmi a nezasahuje do práv a povinností tretích osôb, ktoré nie sú účastníkmi konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ktorým zostávajú nedotknuté všetky ich práva a námietky. Musím Vám ešte pripomenúť, že napr. ani dohoda, ani súdne rozhodnutie o vysporiadaní úveru, nie sú záväzné pre banku (veriteľa). Veriteľ s takýmto vysporiadaním úveru nemusí súhlasiť. Na to, aby napr. mohol byť jeden spoludlžník z úverového vzťahu vyviazaný, je potrebný súhlas banky. Súd veľakrát rozhodne tak (pokiaľ sa manželia nedohodnú inak), že úver pripadá každému z manželov rovnakým dielom. O spoločný úver by šlo iba v prípade, ak by ste zmluvu o pôžičke (úvere) podpísali aj Vy. Pokiaľ ale Úverová zmluva bola uzavretá ešte pred manželstvom a Vy nie ste spoludlžníčkou (nefigurujete na zmluve), potom dlžníkom je iba Váš manžel.

   19. januára 2017 v 14:36
 • Anonym

  Dobrý deň, pán advokát. Prajem vám pokojný a úspešný rok 2016. Prosím láskavo o radu v následujúcej veci. Vydatá dcéra dostala po svadbe od rodičov istú finančnú sumu + stavebné sporenie. Odišla bývať k manželovi do zdedeného bytu po jeho rodičoch. Zať mal povinnosť z toho bytu vyplatiť svojho súrodenca, čo aj urobil z peňazí svojej manželky, našej dcéry, lebo vlastné nemal žiadne. My, ako rodičia, sme chceli, aby preto prepísal 1/2 bytu na dcéru. Neurobil tak ani po 10. rokoch manželstva. Ďalšia vec nastala pri výstavbe ich rod. domu. Ten je už vystavený a môj manžel dal na jeho výstavbu celé svoje dedičstvo. Dom je, samozrejme v BSM našej dcéry a jej manžela, nášho zaťa. On bol krátky čas v zahraničí, kde zarobil práve toľko, koľko stál pozemok. Naša dcéra zarábala tiež, potom bola na 2. materských. Okrem toho si zobrali menší úver na zariadenie domu. Ona je na tom teraz horšie, ako zať, lebo on má celý byt a 1/2 rodinného domu. Okrem toho manžel manažoval celú stavbu domu zadarmo, lebo je stavebný technik a robil to pre svoju dcéru nezištne. Všetky náklady na výstavbu sú preto starostlivo položkovite zapísané v zošite. Sami sme sa zhrozili z tej sumy, ktorú sme do domu dali. Spolu s tou prvou je to ozaj veľa. Keď sme dcére spomenuli, že to treba právne ošetriť pre budúcnosť, nechce o tom rozprávať a hovorí, že my ju rozvádzame. Ako to právne ošetriť pre prípad budúceho rozchodu manželov? Najlepšie tak, aby raz nemusela chodiť po súdoch a dokazovať to,lebo nie je na to psychicky stavaná. Srdečná vďaka za odpoveď.

  7. januára 2016 v 9:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, po rozvode pri vyporiadaní majetku platí ust. § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. V rámci vyporiadania BSM by Vaša dcéra mala právo žiadať, aby sa jej uhradilo to, čo zo svojho majetku vynaložila na spoločný majetok, na spoločnú nehnuteľnosť. V tom prípade ale bude musieť preukázať, že na rekonštrukciu domu použili naozaj prostriedky, ktoré ste darovali dcére, a taktiež bude musieť preukázať aj to, že finančné prostriedky, ktoré ste jej darovali, ste darovali výlučne jej.

   14. januára 2016 v 14:26
 • Anonym

  Dobry den, manzel odisiel bez slova pred mesiacom,chce si vybudovat novy zivot.Problem je, ze vsetky nase uspory sú na jeho meno, vsetky doklady si riadne schovaval, takze nemam v rukach nic, som na nule a on môze mat na konte 30 000 eur. Ako sa mam prosim dostat k informáciam o jeho úctoch a co mam urobit aby som sa dostala k polovici,pretoze cele manzelstvo som ho zivila ja aj syna iba z môjho platu. On dokonca poberal i pridavky na nasho syna na svoj úcet, ktoré smi nikdy nevideli. Dakujem vam za odpoved.

  20. septembra 2015 v 17:39
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle zákona o bankách sa na účet Vášho manžela vzťahuje bankové tajomstvo, čiže banka len tak neposkytuje informácie o účtoch vedených v jej systéme, na to musí existovať zákonný dôvod, napr. exekúcia atď. V prípade konania o rozvode má súd možnosť vyžiadať si informácie týkajúce sa predmetného bankového účtu, ktorý patrí do BSM, ak Vy o tom, nemáte žiadny relevantný údaj. V rámci konania o rozvode by súd rozhodol aj o tomto účte, keďže tvrdíte, že finančné prostriedky boli našetrené počas manželstva, tak patria do Vášho BSM.

   28. septembra 2015 v 17:43
 • Anonym

  Dakujem za odpoved zo dna 28 Máj 2015 – 21:05, Akykolvek kontakt s otcom nie je mozny, on riesi veci iba sudne, nie dohodou. Peniaze od deti budu rovno prevedene na ucet mami a mama ich prevedie na otcov ucet pretoze ona ako ex partner je zodpovedna vyplatit polovicu hodnoty bytu. Cize jedna sa tu iba ako spravne upravit vztah medzi detmi a mamou ohladom financnych prostriedkov. Povodna mamina myslienka bola, ze deti prevedu peniaze na jej ucet a ona potom tieto peniaze prevedie na otcov ucet a tym to je skoncene. Ale tento sposob nezarucuje detom ziadne prava, nie je to nijako pravne osetrene. Mozete mi este odpovedat ako teda spravne osetrit tento vztah medzi detmi a mamou ohladom financnych prostriedkov?

  6. júna 2015 v 20:36
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, prevod peňazí môžete ošetriť záložnou zmluvou, kde predmetom zálohu bude spoluvlastnícky podiel Vašej matky na tomto byte. Prípadne môžete spísať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, s tým, že ako náhle nadobudne Vaša matka spoluvlastnícky podiel k bytu prevedie ho na Vás kúpnou zmluvou, v hodnote poskytnutých peňažných prostriedkov, ktoré ste jej poskytli na kúpu spoluvlastníckeho podielu od otca.

   17. júna 2015 v 14:51
 • Anonym

  Dobry den, rada by som poprosila o radu. Rodicia su rozvedeni, pocas manzelstva nadobudli spolocne byt. Otec tam uz nebyva. Mama ano. Otec vyzaduje vyplatenie 1/2 hodnoty bytu v ramci vyrovnania. Nakolko mama nema dostatok prostriedkov, do hry o vyplatenie otca vstupuju syn a dcera, na poziadanie mami. Syn a dcera nejdu peniaze darovat, nakolko si myslim, ze z toho by im nevyplynuli ziadne prava. Tieto prostriedky detom nebudu vratene nakolko nie je z coho. Jedna sa o podstatnu sumu a podla mna je na mieste, aby sa takyto krok pravne spravne osetril. Ake su moznosti ako tento prevod prostriedkov mame co najlepsie pravne opatrit, aby prava deti boli zachovane? Pri prevode fin. prostriedkov z uctu syna/dcery na ucet mami, co je potrebne zaznamenat ako tekstovu poznamku? Dakujem pekne za odpoved.

  24. mája 2015 v 14:59
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade by bolo vhodným riešením napr. odkúpenie otcovej časti priamo deťmi, a deti by sa tak stali spolu s matkou podielovými spoluvlastníkmi predmetného bytu. Spíšete kúpnu zmluvu medzi otcom a deťmi, kde uvediete sumu, podiel ktorý sa prevádza a podiely v akom ich nadobudnú deti, plus ďalšie náležitosti. Po uzavretí kúpnej zmluvy následne podáte návrh na vklad nových vlastníkov do katastra a povolením vkladu do katastra sa deti stanú podielovými spoluvlastníkmi bytu (matke zostane spoluvlastnícky podiel 2/4, dcéra bude mať podiel na byte 1/4 a syn rovnako bude mať podiel na byte 1/4). Odporúčam Vám však aby ste kúpnu cenu rozdelili na dve časti s tým, že prvá časť bude uhradená predávajúcemu pri podpise zmluvy a druhá časť mu bude uhradená po oznámení katastra o povolení vkladu.

   28. mája 2015 v 14:42
 • Anonym

  Dobrý deň: Chcem sa spýtať, či sa môže exekúcia týkať aj vecí BSM keď dlh povinného vznikol pred uzavretím manželstva.

  27. novembra 2013 v 10:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 147 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že ak pohľadávka nevznikla za trvania manželstva, nemôže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená z majetku patriaceho do BSM.

   1. decembra 2013 v 14:42

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.