Osobný bankrot – otázky a odpovede

Osobný bankrot – otázky a odpovede

 • Milan

  Dobrý deň, mal by som na Vás otázku. Je možné zbaviť sa dlhov aj zo zahraničia?

  13. augusta 2022 v 17:53
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ ide o pohľadávky, ktoré pod osobný bankrot podľa zákona spadajú, tak oddlženie cez osobný bankrot je možné uplatniť aj na dlhy, ktoré vznikli v zahraničí, teda mimo územia Slovenskej republiky. Vzťahuje sa to na krajiny v rámci Európskej únie.

   15. augusta 2022 v 12:01
 • Pavol

  Dobrý deň, mal by som na Vás otázku, aké sú podmienky osobného bankrotu. Ďakujem.

  15. júla 2022 v 12:52
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, dlžník musí byť platobne neschopný, musí mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok, musí mať poctivý zámer a musí mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike.

   17. júla 2022 v 17:08
 • Anonym

  Dobrý deň, chcel by som sa prosím vás spýtať. Mám vyhlásený osobný bankrot v centrum právnej pomoci už prešlo 3 rok, tento mesiac zaplatím poslednú splátku už len 10€ čo som musel platiť po 14€ tri roky a už mám zrušený konkurz a chcem požiadať o úver hypotekárny na bývanie. Poskytnú mi hypotekárny úver v banke? Ďakujem veľmi pekne.

  30. júna 2022 v 22:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   vzhľadom na skutočnosť, že až do 6 rokov od oddlženia môžu veritelia požiadať o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka, niektoré banky nemusia úver poskytnúť. Samozrejme, každá z bánk má iné podmienky pre poskytnutie hypotekárneho úveru, preto Vám odporúčame informovať sa priamo v bankách.

   21. júla 2022 v 12:30
 • Petra

  Prajem dobrý deň,

  Chcem Vás veľmi poprosiť o radu. V roku 2018 som vyhlásila osobný bankrot. Prednedávnom ma kontaktovala poisťovňa vinníka autonehody, ktorá mi každý mesiac vypláca úrazovú rentu na základe invalidného dôchodku, ktorý mi bol prisúdení po zraneniach ktoré sa mi stali pri tejto udalosti, s ponukou kapitalizácie dlhu. Ide o vyššiu čiastku. Prosím Vás majú veritelia na tieto peniaze nárok? Srdečná vďaka za pomoc.

  30. júna 2022 v 14:08
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   úrazová renta je peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorej zmyslom je zmierniť poškodenému pokles zárobku v dôsledku vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Úrazová renta je tiež exekučne postihnuteľným plnením, keďže v istom zmysle nahrádza príjem poškodeného. Možno sa preto domnievať, že pokiaľ ide o vyššiu čiastku, je potrebné túto ponúknuť veriteľom v záujme preukázania poctivého zámeru dlžníka. Zákon nie je však v tomto smere natoľko konkrétny. Stanovuje len, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

   21. júla 2022 v 12:33
 • Jana

  Dobrý deň,
  Chcela by som sa spýtať, som asi 4r po oddlžení, zamestnaná som posledný rok v Rakúsku a aj keď je mala pravdepodobnosť získať hypotéku po oddlžení, chcem to skúsiť no bojím sa že sa na ten byt “vrhnú” firmy ktorým som bola dlžná. Majú na to právo ?
  Ďakujem za odpoveď.

  11. júna 2022 v 21:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   ak dlžník po oddlžení vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil, ide o poctivý zámer dlžníka. Ak Vám napriek oddlženiu banka poskytne úver na kúpu nehnuteľnosti a túto budete zo svojich príjmov splácať, veritelia nemôžu siahnuť na nehnuteľnosť zabezpečenú záložným právom banky. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií konkrétne stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Pre nepoctivý zámer dlžníka by sa mohli jeho veritelia domáhať zrušenia oddlženia v lehote až šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu.

   15. júna 2022 v 8:43
 • Martina

  Dobrý deň, chcem sa informovať, známy ma dlhy na socialke, pred týždňom si podal osobný bankrot, ale dnes už bol na polícii vypovedať, lebo sociálna poisťovňa podala na neho trestné oznámenie, pani mu povedala aby to do 5 týždňov vyplatil, vôbec ju nezaujímalo, že má podané o osobný bankrot, chcem sa spýtať ako to je, keď prejde osobným bankrotom môžu ďalej pokračovať a trestne ho stíhať, ďakujem za odpoveď

  6. júna 2022 v 11:16
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pre komplexné zodpovedanie Vašej otázky by sme potrebovali poznať bližšie podrobnosti daného prípadu, no vo všeobecnosti možno uviesť, že oddlženie fyzickej osoby nastáva až vydaním uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, ktorým sa dlžník zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do tej doby môžu veritelia, vrátane Sociálnej poisťovne, využiť všetky zákonné možnosti vymáhania splatných dlhov voči dlžníkovi. Po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka nedôjde k zániku pohľadávok, resp. dlhov voči Sociálnej poisťovni, no Sociálna poisťovňa tieto nebude môcť ďalej vymáhať.

   10. júna 2022 v 14:05
 • Ivan

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako mám riešiť situáciu, keď moja manželka je po Osobnom bankrote, bude časom dediť polovicu bytu po rodičoch, ale rodičia sú po rozvodovom konaní a nemajú vysporiadané finančné vyrovnanie po rozvode. Ako má postupovať . Ďakujem za odpoveď .

  5. júna 2022 v 16:53
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pokiaľ Vaša manželka prešla oddlžením a zdedí nie nepatrný majetok, aspoň polovicu tohto majetku by následne mala ponúknuť svojim veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov totiž stanovuje možnosť veriteľa domáhať sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka, a to až po dobu šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka. Zákon konkretizuje, kedy má dlžník poctivý zámer, čo je v prípade, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

   10. júna 2022 v 14:04
 • Roman

  Ahojte, prosim vás mám OB rok 2018, odvtedy je vsetko ok. Chcem sa spytat otec ma rod.dom. Chcel by ho namna napisat s tym, ze tam bude mat dozivotne pravo. Viem, ze ked nieco nadobudnem dedicstvom alebo vyhrou, musim sa prihlasit a uhradit nieco veritelom pokial nebudem mat 6 rokov po bankrote. Ked otec prepise na mna dom s tym, ze tam bude mat pravo dozit tiez to spada pod to? Musim to veritelom oznamit? Alebo to do tych 6 rokov zistia a bude nepoctivy zamer? Ci to moze kludne na mna napisat a nebudem mat z toho problem. Dakujem

  22. mája 2022 v 8:59
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   zákon o konkurze a reštrukturalizácií stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. V prípade teda, že by ste darovaním nadobudli nehnuteľnosť, hoci aj s právom doživotného užívania v prospech Vášho otca, nemali by ste získanie majetku zatajiť svojim veriteľom. Naopak, tento by ste mali aspoň v rozsahu jednej polovice ponúknuť svojim veriteľom. V opačnom prípade by sa mohli domáhať zrušenia Vášho oddlženia pre nepoctivý zámer.

   31. mája 2022 v 12:18
 • Ruži

  Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa spýtať ohľadom svojej mami. Má dlhy a nedokaže ich už splacat aj keby chcela, nakopilo sa to. 1. Možnosť je urobit pre ňu bankrot (som jej dcéra) pomôct jej stým. Lenže má majetok v hodnote asi 2000e ale dlhý sú omnoho vačsie a na danom pozemku sú viacerý dediči. Druhá vec, bojím sa, že po umrtí maminy prepadnú dlhy na deti. Chcela by som predísť tomu a zároveň mame pomôct, aby mohla v klude ešte pracovať a mať odvody. Ako by ste mi poradili?
  Ďakujem

  9. mája 2022 v 19:43
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prípade, ak je už voči Vašej mame vedené exekučné konanie alebo iné vykonávacie konanie, môže sa domáhať oddlženia formou konkurzu alebo splátkového kalendára. V prípade oddlženia formou konkurzu sa speňaží celý dlžníkov majetok, prípadne sa konkurz vyhlási aj v prípade, ak dlžník žiaden majetok nemá. Zákon stanovuje tiež možnosť oddlženia formou splátkového kalendára, ktorého návrh zostaví súdom určený správca. Dlžník následne spláca časť svojich dlhov. Celým procesom oddlženia sprevádza dlžníka Centrum právnej pomoci, na ktoré sa môže Vaša mama obrátiť a informovať sa, ktorý zo spôsobov oddlženia by bol pre ňu vhodnejší. Čo sa týka dedenia dlhov tak platí, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

   13. mája 2022 v 13:31
 • pista

  Dobrý deň, chcel by som sa spýtať som v konkurze a dedil som mohli by ste mi prosím poradiť koho mám kontaktovať ohľadom tejto situácie. Za odpoveď vopred ďakujem.

  3. mája 2022 v 19:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   zákon o konkurze a reštrukturalizácií, v časti upravujúcej oddlženie fyzických osôb stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Aby sa veritelia nemohli domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka, je potrebné ponúknuť im aspoň polovicu zdedeného majetku. Samozrejme za predpokladu, že ide o nie nepatrný majetok. Kontaktovať by ste mali všetkých veriteľov, ktorý boli oddlžením dotknutí, ako i správcu.

   13. mája 2022 v 13:33
 • Pavol

  Váženy pán advokát chcel by som sa vas spýtať. Podal som osobný bankrot len na jednu pôžičku mi robila kamarádka ručitela. CPP mi povedali že to bude potom vymáhať banka od nej je to pravda? Doteraz som všetko poctivo splácal,ale exekútor mi siahol na mzdu a už to nezvládam splácat kvôli bývalej partnerke ktorej som robil ručitela ja a ona to prestala splácat. Ďakujem

  27. apríla 2022 v 15:48
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. V prípade, ak bol záväzok zabezpečený ručiteľským vyhlásením, pričom ho ako dlžník nesplníte (bez ohľadu na dôvod), veriteľ sa môže obrátiť na Vašu kamarátku ako ručiteľa dlhu, ktorá je povinná dlh splniť.

   29. apríla 2022 v 8:18
 • Zet

  Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať, prešiel som osobným bankrotom asi pred rokom teraz mam z dedenia hotovosť. Aká je výška nepatrného majetku, aby som z toho musel dať veriteľom polovicu? Ďakujem za odpoveď.

  18. marca 2022 v 22:53
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   zákon upravujúci oddlženie fyzických osôb, resp. osobný bankrot stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Aby nebolo možné zrušiť oddlženie pre nepoctivý zámer dlžníka, je potrebné v prípade nie nepatrného dedenia ponúknuť aspoň polovicu veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu. Výšku nepatrného majetku zákon, ani iný právny predpis nestanovuje. Odporúčame Vám preto obrátiť sa s danou otázkou na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám môže byť nápomocné, nakoľko pozná Vaše majetkové pomery a Vašich veriteľov. Prípadne môžete polovicu zdedeného majetku priamo ponúknuť veriteľom.

   31. marca 2022 v 10:37
 • Erika Ivicova

  Dobrý deň potrebovala by som poradiť vo veci dedenia a osobného bankrotu. Ja osobne nemám žiadny majetok a prešla som osobným bankrotom. V novembri mi zomrela matka. Dedičské konanie ešte neprebehlo je náš viac dedičov. No prekvapilo nás keď sme pozreli do katastra nehnuteľností matka na jednom pozemku ma až od 6 exekútorov záložné práva. Ja dedičstvo odmietnuť nemôžem nakoľko mám osobný bankrot. Co ak dlhy budú vyššie ako hodnota celého majetku proste by to išlo do mínusu? Co potom? Súrodenci sa môžu vzdať dedičstva matkin manžel nie on zdedí väčšinu ale neviem co ja. Mam osobný bankrot a teraz mam zdediť ďalšie exekúcie ci exekútori siahnu na celý ich majetok a rozpredaju? Neviem aký postoj mam zaujať alebo ma notár po informuje. Ďakujem za radu.

  30. januára 2022 v 19:14
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prípade, ak konkurzné konanie ešte stále prebieha, dedičstvo je možné odmietnuť len so súhlasom správcu. Pokiaľ však už došlo k právoplatnému oddlženiu, platí, že Vaši veritelia sa môžu domáhať zrušenia oddlženia do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu, ak preukážu Váš nepoctivý zámer. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií okrem iného stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak v prípade nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu. Pokiaľ je však hodnota majetku poručiteľky nižšia ako hodnota jej dlhov, dedičstvo je predĺžené. V takom prípade, ak nedôjde k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva. Teda v prípade likvidácie dedičstva by nešlo o nadobudnutie nie nepatrného dedenia, a tým ani o Váš nepoctivý zámer. Zákon tiež stanovuje, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Možno sa preto domnievať, že pokiaľ by dedením na Vás prešla časť majetku, ale tiež dlhy, pričom majetok by bol len nepatrnej hodnoty, nebolo by možné hovoriť o nepoctivom zámere, pre ktorý by mohlo byť oddlženie zrušené.

   31. januára 2022 v 16:50
 • Anonym

  Dobrý deň, ak osoba zdedila peniaze 3 roky od osobného bankrotu, môže si tieto peniaze ponechať?

  2. augusta 2021 v 18:10
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ došlo k oddlženiu prostredníctvom tzv. osobného bankrotu, dlžník nesmie dedičstvo po oddlžení odmietnuť a polovicu zdedeného majetku by mal ponúknuť svojim veriteľom. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k zrušeniu oddlženia na základe návrhu veriteľa pre nepoctivý zámer dlžníka. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií totiž stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Nakoľko domáhať sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka je možné až po dobu 6 rokov vyhlásenia konkurzu, polovicu zdedeného majetku by ste mali ponúknuť svojim veriteľom.

   8. augusta 2021 v 17:13
 • Luboš

  Dobry den, chcel by som sa spytat, v centre právnej pomoci mi schválili osobny bankrot, ale este nemam rozhodnutie zo sudu. Mohol by som si prepisat starsie auto na seba?

  30. júla 2021 v 15:42
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prípade, ak v procese oddlženia nadobudnete majetok, a tento nebude uvedený v zozname majetku, súd môže neskôr na návrh veriteľa zrušiť oddlženie pre nepoctivý zámer dlžníka. Zákon totiž stanovuje, že dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má potom právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Pokiaľ nadobudnete majetok vyššej hodnoty po vyhlásení konkurzu, napr. aj dedením či výhrou, máte potom povinnosť ponúknuť z neho polovicu svojim veriteľom. V opačnom prípade rovnako môže ísť o nepoctivý zámer.

   2. augusta 2021 v 15:08
 • Peter

  Vážený pán advokát, chcel by som sa spýtať, ako funguje na Slovensku osobný bankrot a aké sú jeho podmienky. Mám exekúciu za to, že som pred 20 rokmi ručil na pôžičku. Všetci, ktorých sa to týka sú už mŕtvi. Ďakujem.

  2. júla 2021 v 9:32
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Vyhlásenie osobného bankrotu a následného oddlženia je pomerne nový inštitút slovenského práva, v minulosti ho využilo len veľmi malý počet ľudí, pričom ich počet začal stúpať približne od roku 2009 teda od nástupu svetovej krízy a s ňou spojených problémov. Výraz „osobný bankrot“ (v právnom poriadku sa nachádza pod pojmom „malý konkurz“ viď § 106 a nasl. zákona č. 7/2005) je konkurzom pre fyzické osoby – nepodnikateľov, často zahŕňajúci aj oddlženie, ktoré umožňuje fyzickej osobe zbaviť sa svojich dlhov.

   Podľa tohto zákona dlžník v úpadku (platobne neschopný) je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, t. j. ak má dlžník viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. K tomuto návrhu je dlžník povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku. Ak dlžník zaplatil na účet súdu preddavok (cca 664 EUR ) na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a majetok dlžníka je aspoň 1.659,70 EUR, tak súd vyhlási konkurz – osobný bankrot- v ktorom náhodne vyberie konkurzného správcu, ktorý v prvej fáze speňaží majetok dlžníka. Veľa ľudí si práve pre tieto dve podmienky osobný bankrot nemôže dovoliť, pomerne často totiž ľudia s existenčnými ťažkosťami už nemajú voľných 664 EUR v hotovosti a taktiež ani majetok vo výške 1.659,70 EUR, pričom bez splnenia týchto dvoch podmienok je osobný bankrot nemožný. Návrh na konkurz je potrebné podať na príslušnom súde, ktorým je v konkurzných konaniach okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko. Konkurz sa oficiálne začne dňom zverejnenia rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Začatie má viacero významných účinkov. Dlžník môže robiť len bežné právne úkony a na jeho majetok sa nesmie začať konanie o výkone rozhodnutia alebo exekučné konanie.

   Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu môže dlžník – fyzická osoba podať návrh na oddlženie a tým uplatniť právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov po zrušení konkurzu. Návrh na oddlženie môže dlžník podať aj kedykoľvek počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na oddlženie musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené zákonom, inak návrh na oddlženie zamietne. V tom prípade ak dlžník nepodá návrh na oddlženie a neprejde oddlžením, aj po skončení konkurzu by mu ostali záväzky voči veriteľom, ktorí neboli v plnej miere uspokojení v konkurze.

   V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu, určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu a určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov. Pre stanovenie tejto sumy nie sú určené žiadne pravidlá. Súd by mal do úvahy brať všetok príjem dlžníka, ktorý mal počas konkurzu, vrátane jeho zámeru na získanie príjmov v návrhu na oddlženie.
   Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka.

   Ak by súd zistil, že dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti stanovené zákonom, alebo že príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu, tak súd zruší toto skúšobné obdobie. Po uplynutí skúšobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení dlžníka. Pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
   V súčasnosti na trhu existuje viacero firiem, ktoré ponúkajú služby na zníženie splátok dlžníka resp. na jeho oddlženie podľa svojich vlastných podmienok, tieto ich informácie sa však nemusia zakladať na pravde a dokonca môžu byť v rozpore so zákonmi. Preto naďalej jediným legálnym spôsobom zániku dlhov občana je inštitút osobného bankrotu – malý konkurz – a následného oddlženia, v ktorom súd rozhodne o nevymáhateľnosti zostávajúcich pohľadávok.

   5. júla 2021 v 19:34

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.