Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

 • Anonym

  Dobrý deň, moja sestra mi darovala dom, je možné aby sa sestra domáhala vrátenia daru?

  16. augusta 2022 v 7:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrá deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

   18. augusta 2022 v 14:58
 • Andrea

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať otázku ohľadom darovania. Prosím Vás, čo môže byť predmetom darovania?

  13. júla 2022 v 12:24
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, základom darovania je jeho bezodplatnosť. Predmetom darovania môžu byť hnuteľné, nehnuteľné veci ale aj iné práva nemateriálnej povahy.

   15. júla 2022 v 17:01
 • Mária Golianová

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak chcem previesť svoje pozemky na inú osobu musí byt prítomná alebo sa to dá aj inak urobiť? Vedeli by ste mi prosím poradiť? Ďakujem.

  24. júna 2022 v 19:26
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ chcete aby boli pozemky prepísané na inú osobu môžete tak spraviť len právnym úkonom, napr. darovacou zmluvou, kúpnou zmluvou, zámennou zmluvou, závetom. Pri spísaní závetu dedič nadobudne vlastnícke právo až po smrti poručiteľa. Pri spísaní závetu nemusí byť dedič prítomný, až následne počas dedičského konania dedičstvo buď prijme, odmietne alebo sa vzdá svojho podielu na dedičstve. V prípade darovacej zmluvy darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a zároveň obdarovaný musí prejaviť vôľu dar prijať, čo potvrdí aj podpisom darovacej zmluvy. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne overený. Na základe kúpnej zmluvy predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet kúpy, pričom predávajúcemu vzniká povinnosť predmet kúpy odovzdať a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy, a kupujúcemu vzniká povinnosť zaplatiť za predmet kúpy kúpnu cenu. Podpis predávajúceho na zmluve musí byť úradne overený. Podľa zámennej zmluvy si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. Jej obsah tvoria vlastne dve kúpne zmluvy. Pri zámennej zmluve, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, si zmluvné strany vymieňajú nehnuteľnosť za nehnuteľnosť, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne nehnuteľnosti, ktorý výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne pozemku, ktorý výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. Obidve zmluvné strany musia mať overené podpisy. Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Pri nájomnej zmluve však nedochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Záverom treba uviesť, že nakoľko všetky zmluvy sú dvojstranné právne úkony, musia ich podpísať všetky zmluvné strany (okrem závetu), takže všetky zmluvné strany musia s nimi súhlasiť a podpisom potvrdiť svoj úmysel.

   30. júna 2022 v 13:44
 • Alžbeta

  Dobrý den, chcela by som sa opytat ohladne darovania pozemku. Moj manžel vlastní 1/8pozemku a má dvě sestry, tiež každá vlastni 1/8 pozemku. Zvysok vlastní ich matka. Ta sa rozhodla, ze svoj podielu daruje sestrinmu synovi, t.j. vnukovi. Aj. Obě sestry svoj podielu darují tomuto chlapcovi ( v jednom pripade sa jedna o syna a v druhom o synovca). Od mojho manžela chcú. Aby sa pozemku vzdal a ako vyrovnanie mu ponukli 3000 eur. Co manžel nepřijímá. Nebolo mu ponuknute odkupenie si pozemku. Zvysni clenovia rodiny nechcu aby manžel ten pozemok vlastnil. Je možné část svojho pozemku si nechat a na katastru pozemok rozdělit? Alebo sa svojho. Podielu musí vzdat?Dakujem za odpověď.

  6. septembra 2021 v 14:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý večer, čo sa týka toho, čo píšete vo svojej otázke, že Vášmu manželovi nebolo ponúknuté odkúpenie pozemku, v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe, pričom blízkou osobou podľa zákona je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Pokiaľ ide o rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve, je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Ak by si spoluvlastníci chceli rozdeliť časti pozemku medzi seba, najlepším riešením by bolo uzavrieť dohodu o vysporiadaní spoluvlastníctva (a zapísať ju do katastra). Ak by dohoda nebola možná, majú možnosť obrátiť sa na súd, aby uskutočnil vysporiadanie spoluvlastníctva v zmysle § 141 a 142 Občianskeho zákonníka.

   10. septembra 2021 v 19:00
 • Anonym

  Dobry deň. Prosim Vás pred 22 rokmi nám dvom súrodencom 77 r. a 75 r. Si prepisala ďalšia sestra,celý RD hospod.budovu a záhradu. Nikdy nezaplatila dane, sme obaja chorý, ja ŤZP/S Až tento rok sme to zistili. Je prosím Vás nejake nápravenie? Je možné vymáhať peniaze za dane, ktoré 22 rokov neplatila. Ďakujem pekne

  1. mája 2021 v 9:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vašej otázke píšete, že na Vás Vaša sestra predmetné nehnuteľnosti prepísala, predpokladám, že na základe darovacej, prípadne kúpnej zmluvy. Daň z nehnuteľnosti je povinný platiť každý, kto vlastní nehnuteľnosť (dom, stavbu, pozemok, byt). Pokiaľ na Vás Vaša sestra predmetné nehnuteľnosti skutočne previedla, ona už nie je povinná platiť daň z týchto nehnuteľností, ale daňové priznanie ste povinní podávať Vy ako noví vlastníci týchto nehnuteľností.

   3. mája 2021 v 17:04
 • Alena

  Dobry den, chcela by som sa informovat o sposobe podpisania darovacej zmluvy. Vlastnikmi pozemku su stari rodicia, ktori mi ho uz istu dobu chcu darovat. S tymto rozhodnutim suhlasia aj ich deti, ktore by ho inak dedili a vsetky ich vnucata, ktore dostanu do daru inu nehnutelnost. Problem je vsak v tom, ze babke sa necakane zdravotny stav zhorsil natolko, ze jej uz neumoznuje darovaciu zmluvu podpisat (pravdepodobne ani slovne odsuhlasit, kedze je malokedy pri vedomi a nespi). Ako je mozne zmluvu uzavriet tak, aby bola platna, s tym, ze jeden z darcov ju nepodpise? Dakujem za odpoved.

  17. marca 2021 v 19:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 40 ods. 6 Občianskeho zákonníka na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí a je schopný vlastnoručne listinu podpísať. Pokiaľ však je zdravotný stav Vašej starej mamy taký vážny, že nie je schopná porozumieť právnemu úkonu, ktorý robí, možno podať návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, pričom ak súd návrhu vyhovie, ustanoví dotyčnej osobe opatrovníka. Ten môže konať za dotyčnú osobu pri bežných právnych úkonoch, pokiaľ sa však jedná o taký právny úkon ako je nakladanie s majetkom, na ten by opatrovník potreboval súhlas súdu. Bohužiaľ to inak nepôjde a keby ste si to predsalen nejako vybavil, tak bude zmluva absolútne neplatná a napadnuteľná.

   20. marca 2021 v 16:50
 • Anonym

  Vážená advokátska kancelária,
  manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra. Chcela by som sa spýtať, či je lepšie prepísať parcely týchto pozemkov darovacou zmluvou alebo kúpno-predajnou zmluvou za symbolickú cenu. Ďalej by som sa chcela spýtať, že jedna teta žije v Nemecku a príde domov až o 4 mesiace, je možné, že ostatní zmluvu podpíšu už teraz a ona až potom dodatočne? Lebo predpokladám, že na diaľku to nie je možné. Ďakujem Vám za odpoveď.

  10. septembra 2020 v 15:54
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. Pre darovaciu zmluvu sa rozhodujú ľudia aj vtedy, keď chcú predísť dedičským sporom. Je rozšírené skôr medzi príbuznými osobami, zákon však pripúšťa aj darovanie medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Ani platná darovacia zmluva však nezaručí, že ju niekto po smrti darcu nenapadne a nebude sa domáhať dedičských práv. Ak je ale darovacia zmluva platná, zrušiť ju nemožno. O hodnotu daru sa ale môže znížiť dedičstvo obdarovaného. Pokiaľ zmluva spĺňa všetky náležitosti, zrušiť ju nemožno ani v prípade, ak majiteľ pozemok daroval cudziemu človeku a nie vlastným príbuzným. Obsah darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník. Podľa neho musí mať písomnú podobu a nesmie chýbať úradne overený podpis darcu. Platnosť zmluvy takisto ovplyvňuje aj to, či obdarovaný dar prijíma. Ak ho neprijme, darovacia zmluva je neplatná. Takisto ako v iných typoch zmlúv aj tu musia byť uvedené presné údaje o účastníkoch zmluvy: meno, adresa, štátna príslušnosť, osobný stav. Presne špecifikovaný v zmluve by mal byť aj predmet daru, aby nemohlo prísť k jeho zámene. Darovacia zmluva by mala obsahovať prejav vôle darcu pozemok darovať. Darovacia zmluva by mala okrem základných náležitostí obsahovať aj prípadné podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že darovanú nehnuteľnosť nemožno svojvoľne pýtať späť. Určuje presné podmienky vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správa k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si môže darca uplatniť u obdarovaného. Ak sa navrátenia daru nedomôže, musí sa obrátiť na súd. Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má začať užívať dar obdarovaný až po darcovej smrti. Pozor si treba dať ale v prípade, ak chcú vec darovať manželia. Ak ide o byt, dom, pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia, inak je právny úkon darovania neplatný. Darovanie nadobúda právny účinok až v momente vkladu darovanej nehnuteľnosti, teda daného pozemku, do katastra.

   Pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade , ak by ste sa rozhodli pre kúpu pozemku, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem. No jeho predajom by Vám daňová povinnosť vznikla. Neodporúčam Vám však uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu (1,- EUR), pretože tento právny úkon by mohol byť posudzovaný v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (vo Vašom prípade by sa zastieralo darovanie). Daň z predaja bytu platiť nemusíte, ak ho vlastníte aspoň 5 rokov, alebo v ňom máte trvalé bydlisko aspoň 2 roky.

   Takže ak by som to zhrnul, z pohľadu nadobúdateľa (čiže Vás) je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľa (predávajúceho) je výhodnejšia darovacia zmluva, lebo v prípade, ak sa voči nemu alebo jeho rodine zachováte nejakým nevhodným spôsobom (ako som už vyššie spomínal), tak môže žiadať darca dar späť. Ja osobne by som Vám odporúčal, že pokiaľ Vám chcú nehnuteľnosť darovať, tak rozhodne odporúčam napísať darovaciu zmluvu, omnoho ťažšie sa napadne takáto darovacia zmluva, než kúpna zmluva za symbolickú cenu.

   Keďže vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností, myslím si, že kataster Vám vklad nepovolí, pokiaľ na zmluve nebudú podpisy všetkých spoluvlastníkov. Mohla by teta napr. niekomu udeliť plnomocenstvo na takýto právny úkon, alebo by ste jej zmluvu poslali a podpísala by to sama, ale netreba zabudnúť nato, že jej podpis musí byť úradne overený, čo by sa dalo urobiť pravdepodobne na niektorom zastupiteľskom orgáne v zahraničí. Aj tu by som však skôr odporučil vypracovať jednu darovaciu zmluvu + jeden návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, pričom pri každom jednom mene na zmluve (pri podpise) uvediete iný dátum podpisu, a keď ho podpíše posledná zmluvnú strana, tak až potom zmluvy + návrh zoberiete na kataster (najlepšie je namiesto dátumov vynechať miesto a perom dopísať podľa toho, kedy to skutočne podpísal pred notárom alebo obecným úradom).

   12. septembra 2020 v 15:01
 • Anonym

  Dobrý deň Máme postavený dom na pozemku môjho otca a mamky. Teraz si ho chceme prepísať na nás s manželom. Neviem ale co by bolo lepšie riešenie darovať alebo predať nám pozemok? Pri predaji by to otec určite riešil symbolickou cenou (1€) Napísať to aj na manžela alebo len na mna?

  14. augusta 2020 v 12:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak by rodičia darovali pozemok len Vám ako ich dcére, pri prípadnom budúcom vyporiadaní BSM by Váš manžel nárok na tento pozemok nemal, bol by stále vo Vašom výlučnom vlastníctve, nakoľko majetok, ktorý získa osoba darovaním, do BSM nepatrí. Je tu však aj možnosť, aby rodičia tento pozemok darovali Vám obom (teda Vám aj Vášmu manželovi do Vášho podielového spoluvlastníctva), v takomto prípade by mal Váš manžel nárok na pozemok aj po prípadnom vyporiadaní BSM (v prípade pozemku však už titulom vyporiadania podielového spoluvlastníctva). Ak by ste pozemok získali kúpou počas trvania BSM, takto by pozemok automaticky patril do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Bližšie informácie o výhodách darovacej, či kúpnej zmluvy sú uvedené vyššie, v predchádzajúcej odpovedi. Pokiaľ by ste však chceli uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, ako uvádzate vo svojej otázke, tento krok Vám neodporúčam. V takomto prípade odporúčam skôr uzavretie darovacej zmluvy, nakoľko v budúcnosti by mohla byť takáto kúpna zmluva napadnuteľná.

   16. augusta 2020 v 15:17

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.