Blog

Podnikanie cudzincov na území Slovenskej republiky

Cudzinec môže vykonávať podnikateľskú činnosť na Slovensku za istých podmienok ako slovenská fyzická alebo právnická osoba. Problematika podnikania cudzincov nie je špeciálne upravená v samostatnej právnej úprave, ale na podnikanie cudzincov sa vzťahuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako i zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších...

Azyl – všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

V súčasnej dobe je migrácia a utečenecká kríza závažným globálnym problémom. Tisíce ľudí sa rozhodujú opustiť svoje domovy kvôli vojnám, prenasledovaniu, násiliu a iným nebezpečným podmienkam. Pre mnohých z nich je azyl poslednou možnosťou, ako nájsť ochranu a bezpečie. Slovensko, ako člen Európskej únie a signatár Medzinárodného dohovoru o ochrane utečencov, je zaviazané poskytovať azyl...

Zdravotná starostlivosť štátnych príslušníkov Ukrajiny

Ste štátnym príslušníkom Ukrajiny a prichádzate na územie Slovenskej republiky? Máte zdravotné problémy a neviete, či máte nárok na zdravotnú starostlivosť? Poprípade ste zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnať štátneho príslušníka Ukrajiny a nevie aké povinnosti voči zdravotnej poisťovni musí splniť? Z dôvodu vojnového konfliktu mnoho štátnych príslušníkov Ukrajiny prichádza na územie Slovenskej republiky.  Štátny príslušníci Ukrajiny nepotrebujú na vstup na územie...

Zamestnanie Ukrajincov a cudzincov po získaní statusu dočasného útočiska

Udelenie práce na Slovensku je úzko späté s formami legálneho pobytu. Pokiaľ sa chcete zamestnať na území Slovenskej republiky je potrebné aby bola splnená aspoň jedna z foriem legálneho pobytu, a to buď prechodný pobyt cudzinca, trvalý pobyt cudzinca, dočasné útočisko (tolerovaný pobyt) alebo azyl. V danom článku sa budeme bližšie venovať forme dočasného útočiska. Novelizácia...

Žijete v zahraničí? Váš rozvod môže byť komplikovanejší.

V dnešnej dobe odchod Slovákov do zahraničia neustále narastá. S danou skutočnosťou úzko súvisí aj vznik manželstiev, v ktorých nachádzame cudzí prvok. Pri uzatváraní manželstva nikto nemyslí nato, že dané manželstvo môže raz skončiť rozvodom. Je možné aby nám tento cudzí prvok v prípade rozvodu manželstva skomplikoval život? Odchod do zahraničia za iným životom sa stal dostupnejším širokej verejnosti. Dostupnejšou sa stala táto...

Návrh na rozvod a jeho právne náležitosti

Máte s Vašim manželom alebo manželkou problémy v manželstve? Premýšľate nad návrhom na rozvod, no neviete ako nato? Trápia vás otázky, kedy súd rozvedie manželstvo, čo má návrh na rozvod manželstva obsahovať, prípadne ako upraviť vzťahy k maloletým deťom? Rozvod manželstva je upravený v piatej hlave zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Súd môže v zmysle zákona rozviesť...

Doba uchovávania kamerových záznamov sa sprísnila

Pokiaľ vo svojej spoločnosti plánujete zaviesť kamerové systémy, prípadne tieto už používate, musíte si byť vedomý toho, aké povinnosti Vám z toho vyplývajú. Mnoho prevádzkovateľov plánuje zaviesť vo svojej spoločnosti kamerové systémy, no neuvedomujú si problémy, ktoré môžu nastať nesplnením zákonných požiadaviek. Podmienky prevádzkovania kamerového systému sú upravené nielen v tzv. Nariadení GDPR, ale taktiež aj v...

Bujaré párty a orgie – súd zveril dieťa otcovi

Úloha materstva, v ktorej je zdôraznená nenahraditeľnosť materinskej lásky a tiež opatery, pochádza zrejme z čias, keď pre ženy nebol taký prístupný alkohol ako je tomu dnes... Jedným z hlavných kritérií pre zverenie dieťaťa jednému z rodičov je aktuálne hlavne starostlivosť na základe toho, ktorý z rodičov poskytuje akú mieru starostlivosti. Našťastie. Od každej ženy, ako prírodou predurčenej bytosti k materstvu, sa po narodení,...

Matka opustila dcéru, aj tak však nechcela, aby bola zverená do starostlivosti otca

Nezriedka sa stáva, že jeden z partnerov, či rodičov spoločného dieťaťa sa ešte počas trvania vzťahu zamiluje do niekoho iného. Rozhodne sa tomu prispôsobiť plány svojej budúcnosti, a tie s aktuálnym partnerom nepočítajú. Čo však, ak vo víziách rodiča odrazu nefiguruje ani vlastné dieťa? Plány šité horúcou ihlou alebo keď hnev nie je dobrý radca V podobnom príbehu hral jednu z hlavných...

Chcel oklamať poisťovňu, spáchal poisťovací podvod. Čo ho prezradilo?

Množstvo poisťovacích podvodov neustále narastá. Je tomu tak pravdepodobne z dôvodu vidiny ľahko získaných peňažných prostriedkov. Kreativita páchateľom nechýba ani v tejto oblasti. Poisťovacie podvody sa týkajú nie len životného, ale aj neživotného poistenia. Nekalé konanie páchateľov v oblasti neživotného poistenia sa týka najmä podvodov, kde hrajú hlavnú úlohu motorové vozidlá. Ide najmä o nafingované dopravné nehody alebo prípady, keď...