Zásady ochrany osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu advokátsku kanceláriu najvyššou prioritou. Z uvedeného dôvodu nižšie nájdete všetky potrebné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké práva máte ako dotknutá osoba a ďalšie informácie s tým spojené.

Spoločnosť Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o., so sídlom Hlavná 979/23, Galanta 924 01, IČO: 47 551 372, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 33725/T, zastúpená: JUDr. Róbert Bános – konateľ, kontaktné údaje: email advokat@banos.sk, telefónne číslo +421 917 540 003 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

Sídlo: Hlavná 979/23, Galanta 924 01

IČO: 47 551 372

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33725/T

Zastúpený: JUDr. Róbert Bános – konateľ

kontaktné údaje: tel. č.: +421 917 540 003, e- mail: advokat@banos.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov:

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY

DOBA UCHOVÁVANIA

Výkon advokácie

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a povinností v zmysle stavovských predpisov

Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a iné osobitné predpisy

10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu

Poskytovanie iných ako právnych služieb klientom – napr. služby oprávnenej osoby partnera verejného sektora.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov.

10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu, údaje o konečnom užívateľovi výhod po dobu 5 rokov odo dňa zániku postavenia konečného užívateľa v príslušnej obchodnej spoločnosti, ak údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu na internete

Evidencia prijatej a odoslanej listinnej a elektronickej pošty

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákonné lehoty

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie alebo tretích strán na obhajovaní právnych nárokov

GDRP, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK

10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Vybavenie iného dopytu alebo otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke www.banos.sk

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zákon o advokácii, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

po dobu nevyhnutnú na poskytnutie odpovede

Výberový proces zamestnancov

Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné osobitné predpisy

do ukončenia výberového konania

Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné osobitné predpisy

1 rok od udelenia súhlasu

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov prostredníctvom právnych notifikácií o zmenách, novelách zákonov a pod. (v prípade ak boli klientovi poskytnuté právne služby resp. obhajoba). Prevádzkovateľ poskytuje klientovi právne služby a preto je oprávneným záujmom prevádzkovateľa a aj klienta, byť informovaný o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť práva a povinnosti klienta a môžu mať zásadný vplyv na jeho kvalitu života a kvalitu života jeho rodiny. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať klientov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie doby uchovávania osobných údajov, pričom spracúva osobné údaje počas nasledovne určených dôb:

 • počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. doby trvania predzmluvných opatrení, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
 • počas doby trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom vykonávane na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • počas doby udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, v prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ určil doby spracúvania osobných údajov počas ktorých je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať na základe vyššie stanovených kritérií, v súlade s Uznesením predsedníctva Slovenskej advokátskej komory o odporúčanom spôsobe vedenia spisovej agendy, pričom jednotlivé konkrétne doby spracúvania osobných údajov sú stanovené v interných predpisoch prevádzkovateľa. Vy ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek osloviť prevádzkovateľa s požiadavkou o uvedenie konkrétnej lehoty spracúvania Vašich osobných údajov.

Po uplynutí príslušnej doby spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje výhradne iba na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Osobné údaje spracúva priamo naša advokátska kancelária, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri striktnom zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom nášho webového rozhrania, IT služieb, alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Taktiež Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu napr. patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a pod. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 1. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Za účelom zasielania právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield): https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc…

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Prenosom emailovej adresy spoločnosti The Rocket Science Group, LLC do tretej krajiny nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.

 1. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajomtýkajúcich sa dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
 2. na opravu osobných údajov. Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
 3. na vymazanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
 5. namietať spracúvanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
 6. na prenosnosť osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosťna dozorný orgán.

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: advokat@banos.sk alebo na tel. čísle +421 917 540 003, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.