Cenník

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. sa snaží odmenu za poskytnuté právne služby prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb, hodnotu veci a časovú náročnosť vybavenia veci.

Stanovenie výšky odmeny je vždy individuálnu záležitosť, ktorej predchádza dohoda s klientom, a to k spokojnosti oboch strán.

Napriek tomu, že právne predpisy upravujúce poskytovanie právnych služieb advokátskej kancelárii nedovoľujú zverejniť konkrétne sadzby cien za poskytovanie právnych služieb, poznamenávame, že právne služby poskytujeme za rozumné a primerané ceny v medziach daných vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Paušálna odmena (je určená pre okruh najvýznamnejších Paušálnych resp. pre Privátnych klientov) – je stanovená pevnou paušálnou čiastkou spravidla za jeden mesiac. Táto forma odmeny je vhodná pre klientov, ktorí majú pravidelnú potrebu právnych služieb (komplexné poradenstvo), pričom klientovi sa poskytnú právne služby bez ohľadu na ich rozsah v danom období. Paušálna odmena prináša klientom výhodu – vedia predvídať svoje výdavky na právne služby aj v situáciách, v ktorých by klient vzhľadom na vyššiu potrebu právnych služieb zaplatil podstatne viac, než ako má určený mesačný paušál. Ďalšou výhodou paušálnej odmeny je výhodnejšia cena oproti základnej hodinovej sadzbe.

Ak máte záujem dozvedieť sa, koľko by Vás stálo riešenie Vášho problému advokátskou kanceláriou BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o., nezáväzne nám napíšte prostredníctvom nášho kontaktného formulára.