Vzdanie sa dedičstva – otázky a odpovede

Vzdanie sa dedičstva – otázky a odpovede

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Napríklad v prípade, ak dedič nakladá s dedičstvom ako so svojím majetkom, a to nad rámec obvyklého hospodárenia, pričom je zrejmý jeho úmysel nakladať s dedičstvom ako so svojím vlastníctvom. K vyhláseniu o odmietnutí dedičstva nemôže dedič pripojiť žiadne výhrady alebo podmienky a odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. To znamená, že dedič nemôže prijať iba časť dedičstva a ostatnej časti sa vzdať. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné a uvoľňuje sa ním dedičské nástupníctvo pre ďalšie subjekty.

Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadne štátu.

 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás, po mojom bratovi som zdedil dlh, je možné dedičstvo odmietnuť?

  2. augusta 2022 v 17:16
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, dedičstvo môže odmietnuť závetný dedič, ale taktiež aj tá osoba, ktorá dedila zo zákona. Odmietnutie dedičstva je možné dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je ústne vyhlásenie na súde a druhým spôsobom je písomné vyhlásenie o odmietnutí dedičstva. Pokiaľ dedičstvo odmietnete, tak rozhodnutie nemôžete vziať späť.

   3. augusta 2022 v 17:54
 • Ferdinand

  Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať, že dokedy môžem odmietnuť dedičstvo?

  18. júla 2022 v 13:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v znení § 464 Občianskeho zákonníka Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Je možné aby súd v opodstatnených prípadoch danú lehotu predĺžil.

   20. júla 2022 v 19:01
 • Alena

  Dobrý deň, keď chcem odmietnuť dedičské konanie viem, že to treba písomne. Otázka ale znie na dedičské však nemôžem z dôvodu pozitívny pcr test na Covid-19. Je potrebne vypísať a poslať splnomocnenie alebo stačí iba vypísané tlačivo o odmietnutí dedičstva? Ďakujem za odpoveď.

  2. marca 2022 v 21:06
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v zmysle ustanovenia § 464 Občianskeho zákonníka vyplýva, že „Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.“ V prvom rade preto musí nastať skutočnosť, že notár Vás o možnosti odmietnuť dedičstvo výslovne poučí, t.j pokiaľ sa tak ešte nestalo a notár poučenie vykoná na pojednávaní, následne máte lehotu 1 mesiaca, aby ste dedičstvo odmietli buď ústnym vyhlásením alebo písomným vyhlásením zaslaným notárovi (eventuálne môžete na tento úkon splnomocniť inú osobu). V prípade, ak sa dedičského konania nemôžete osobne zúčastniť z dôvodu pozitívneho PCR testu, môžete svoju neprítomnosť na dedičskom konaní ospravedlniť a požiadať o odročenie termínu z Vašich zdravotných dôvodov, prípadne sa môžete dať zastúpiť aj inou osobou na základe písomného plnomocenstva, v ktorom bude výslovne uvedený rozsah úkonov, na ktoré udelíte splnomocnenie.

   4. marca 2022 v 9:41
 • strassova.adriana@gmail.com

  Dobrý deň, chcem sa opýtať ak sa chcem vzdať dedičstva môžem zaplatiť pohreb? A kedy sa vzdávam dedičstva na dedičskom konaní?

  27. januára 2022 v 8:34
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   aj v prípade, ak sa plánujete vzdať dedičstva, môžete uhradiť náklady spojené s pohrebom poručiteľa. Ak je dedičov po zosnulom viac, resp. nie ste jediný dedič, máte podľa § 470 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo uplatniť si náklady spojené s pohrebom zosnulého voči ostatným dedičom podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

   Vzdať sa dedičstva je formou dispozície s už prijatým dedičstvom. V prípade, ak sa vzdáte dedičského podielu, môžete tak urobiť v prospech konkrétneho dediča alebo všetkých dedičov a to buď celého podielu alebo len jeho časti. Dedič, ktorý sa takto vzdá dedičského podielu alebo jeho časti zostáva naďalej dedičom. Poverenému notárovi je potrebné oznámiť, že sa dedič vzdáva svojho dedičského podielu, prípadne v prospech koho. Vzdať sa svojho dedičského podielu môžete na dedičskom konaní.

   Okrem vzdania sa dedičstva, má dedič možnosť dedičstvo i odmietnuť. V prípade, ak vy ako dedič dedičstvo odmietnete, prestávate byť dedičom a strácate tiež samotné postavenie dediča v dedičskom konaní. Na dediča, ktorý dedičstvo odmietol sa teda hľadí, ako by v čase poručiteľovej smrti neexistoval. Zároveň pripomíname, že dedičstvo možno podľa § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka odmietnuť dvoma spôsobmi:
   1/ ústnym vyhlásením na súde, resp. u notára ako súdneho komisára, ktorý je poverený prejednať dedičstvo po poručiteľovi,
   2/ písomným vyhlásením o odmietnutí dedičstva, ktoré je potrebné zaslať súdnemu komisárovi.

   Podľa § 463 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak by ste splnomocnili inú osobu, ktorá by Vás zastupovala v dedičskom konaní, tá môže dedičstvo odmietnuť iba v prípade, ak mu takéto konanie v mene splnomocniteľa priamo vyplýva zo splnomocnenia. Na záver tiež upozorňujeme, že podľa § 464 Občianskeho zákonníka: „Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.“

   3. februára 2022 v 15:19
 • Anonym

  Dobrý deň idem dediť po otcovi ktorý má exekúcii manželka mu žije a a 5surodenvov sa ide zdať dedenia jasa nejdem zdať dedenia pitam sa budem musieť dlhý splácať ponom.dakujem

  10. júna 2021 v 14:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   prechod dlhov je upravený v § 470 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
   Z uvedeného vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky majetkovej hodnoty, ktorú nadobudol dedením. Zákon tak chráni dedičov, aby sa ich postavenie v dôsledku dedenia nezhoršilo. Pokiaľ sa teda rozhodnete dedičstvo po otcovi prijať, zdedíte aj pasíva dedičstva, t. j. dlhy. Zodpovedáte však za ne len do výšky majetkovej hodnoty, ktorú získate dedením čo znamená, že Vaša finančná situácia sa nemôže v dôsledku dedenia zhoršiť.

   13. júna 2021 v 12:55
 • Martina

  Dobrý deň, priateľ sa zriekol svojej časti po zosnulej matke v prospech svojho nevlastného otca. Ten však pred pár týždňami zomrel a priateľ by chcel zrušiť to zrieknutie. Je niečo také prosím možné ? Ďakujem pekne

  13. mája 2021 v 14:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ ide o odmietnutie dedičstva, podľa ustanovenia § 467 Občianskeho zákonníka platí, že „Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.“ Ak Váš priateľ dedičstvo odmietol, toto vyhlásenie nie je možné vziať späť a dedičstvo prejednať tak, aby sa na toto neprihliadlo. Ak Uznesením v rámci dedičského konania u notára ako súdneho komisára nevlastný otec Vášho priateľa nadobudol všetok majetok po Vašej matke, potom bude tento súčasťou dedičského konania po nevlastnom otcovi ako poručiteľovi a v prípade, ak tento nezanechal závet, dediť budú jeho zákonní dedičia.

   15. mája 2021 v 14:01
 • Anonym

  Dobrý deň prajem. Otec nedavno zomrel. Ak bude dedičské konanie, je možné sa Vzdať dedičstva v prospech sestry alebo mami? Mam na sebe niekolko exekucii a nechcel by som aby môj podiel z dedeneho domu podľahol exekuciam. Dom je navyše ešte zaťažený hypotékou kde druhým ručitelom po smrti otca je matka. Dakujem za odpoveď.

  25. apríla 2021 v 17:31
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča je možné, a to formou dohody. Takáto dohoda sa uvádza v dedičskom rozhodnutí. Obsah dohody je výlučne na vôli dedičov, nesmie však odporovať zákonom a dobrým mravom a musí sa týkať výlučne majetku zahrnutého do predmetného dedičstva. Dedič sa môže vzdať dedičstva v prospech iného dediča priamo na dedičskom pojednávaní. Je však nutné poukázať na to, že pokiaľ máte exekúcie a vzdali by ste svojho dedičského podielu, pričom by na uvedené prišiel exekútor, mohol by na Vás podať trestné oznámenie pre spáchanie trestného činu poškodzovanie veriteľa.

   28. apríla 2021 v 10:38
 • Peter

  Dobrý deň. Vzdal som sa dedičstvo po otcovom úmrtí. Môžem zo zákona dediť po jeho rodičoch mojich starých rodičov? Ak nebude spísaný závet kde by boli určení dediči? Ďakujem

  30. septembra 2020 v 12:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   odmietnutím dedičstva po otcovi, ste odmietli dediť len jeho majetok. Podiel na dedičstve po starých rodičoch, ktorý by inak zdedil Váš otec, prechádza na Vás, prípadne na Vašich súrodencov ako zákonných dedičov. Môžete teda dediť zo zákona, ale v prípade, ak budete v závete ustanovený ako dedič, môžete dediť aj na základe závetu.

   2. októbra 2020 v 17:02
 • Milena

  Dobrý deň. Potrebovala by som sa poradiť ako postupovať v prípade, že priateľ sa chce vzdať dedičstva po oboch rodičoch ešte za ich života. Je možné tento krok spraviť počas života? Ide o to, že jeho rodičia sú ťažký alkoholici už dlhé roky. Prišli o byt kvôli exekúcii resp. prepili ho. Obaja sú na ulici a jediné čo za sebou zanechali sú niekoľko tisícové dlhy ( cca 10 000 eur na zdravotnej, dlhy na daňovom za cca 10 rokov, všelijaké nebankovky a od minulého roka majú ďalšie 2 exekučné konania. Keďže nemajú žiaden majetok ani peniaze len dlhy, tak by sme sa radi vyhli tomu aby sme to po ich smrti museli splácať Je teda možné vzdať sa toho aj keď rodičia ešte žijú? Môžu si po ich smrti tieto štátne inštitúcie nárokovať vyplatenie ich dlhu od ich detí aj keď sa vzdajú dedenia? Ďakujem pekne za odpoveď.

  18. septembra 2020 v 18:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   rozhodným ustanovením vo Vašej otázke bude § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Z toho vyplýva, že budete dediť dlhy len do takej výšky, akej dedíte aj majetok. Zákon v tomto prípade ochraňuje dedičov. Považovalo by sa za nesprávne, ak by dedičia zodpovedali za právne úkony svojich predchodcov. Nie je možné sa vzdať prípadného dedičstva ešte za života rodičov priateľa. Až v dedičskom konaní však môžete dedičstvo odmietnuť, a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu.

   20. septembra 2020 v 17:35
 • Mária

  Dcére zomrel manžel a má syna. ktorý chodí do školy . Pri dedičskom konaní syn nechce dediť tie časti. kde je dlžoba ?

  13. augusta 2020 v 17:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. V prvom rade Vás musím upozorniť na skutočnosť, že dedičstvo sa dá odmietnuť len ako celok, t. j. nie je možné prijať len aktíva a odmietnuť pasíva (dlhy). Pokiaľ sú pasíva daného dedičstva vyššie ako aktíva, môže dedič dedičstvo odmietnuť. Neuvádzate, či je syn maloletý, alebo plnoletý. Ak syn nie je plnoletý, zastupuje ho matka, ktorá môže dedičstvo odmietnuť za neho. Nakoľko však nejde o bežnú vec, tento právny úkon musí schváliť súd, t. j. matka musí podať na súd návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého. Súd pritom skúma, či je dané odmietnutie dedičstva v záujme maloletého. Pokiaľ súd bude mať za to, že odmietnutie dedičstva je v prospech maloletého, tak právny úkon (t. j. odmietnutie dedičstva) schváli. Ak je syn plnoletý, môže dedičstvo v rámci dedičského konania odmietnuť sám.

   15. augusta 2020 v 10:01
 • Anonym

  Dobrý deň, po smrti starého otca má prebehnúť dedičské konanie kde dedičmi sú dvaja bratia a jeho manželka (stará mama). Obidvaja bratia sa chcú vzdať dedičstva v prospech manželky teda svojej mamy. Je potrebné napísať splnomocnenie resp. čo má takéto splnomocnenie obsahovať? Na druhej strane starý otec má ešte aj brata, a troch vnukov sú aj oni zahrnutý do dedičstva? Ďakujem.

  30. novembra 2019 v 17:24
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča je možné, a to formou dohody. Takáto dohoda sa uvádza v dedičskom rozhodnutí. Obsah dohody je výlučne na vôli dedičov, nesmie však odporovať zákonom a dobrým mravom a musí sa týkať výlučne majetku zahrnutého do predmetného dedičstva. Dedič sa môže vzdať dedičstva v prospech iného dediča priamo na dedičskom pojednávaní. Pokiaľ sa dedič nechce zúčastniť na dedičskom pojednávaní, môže niekoho splnomocniť, aby v jeho mene urobil jednotlivé úkony, ako napr. vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča. Podpis na splnomocnení je potrebné notársky overiť. Brat Vášho zosnulého starého otca by dedil v prípade, ak by nededila manželka (t. j. Vaša stará mama), deti, a ani vnuci (t. j. nededili by žiadni príbuzní v priamom rade). Vnuci Vášho zosnulého starého otca by boli povolaní dediť v prípade, ak by nededili ich rodičia (t. j. deti zosnulého). V danom prípade, pokiaľ sa deti vzdajú dedičstva v prospech svojej mamy, výlučnou dedičkou bude ona sama.

   2. decembra 2019 v 10:17
 • Anonym

  Dobrý deň, môj otec aj spolu s bratmi sa dávnejšie vzdali nároku na dedičstvo v prospech cudzej osoby pod zámienkou následného vyplatenia danou osobou. K spomínanému vyplateniu samozrejme nedošlo. Je možné v tejto veci dodatočne zakročiť? Ďakujem.

  25. augusta 2019 v 8:23
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vzdať sa dedičstva v prospech cudzej osoby nie je možne, v prípade vzdania sa dedičstva ide o vzdanie sa v prospech iného dediča/dedičov, a to prostredníctvom dohody, ktorú dediči uzatvoria medzi sebou, či už za odplatu alebo bezodplatne. Takáto dohoda sa uvádza v dedičskom rozhodnutí. Obsah dohody je výlučne na vôli dedičov, nesmie však odporovať zákonom a dobrým mravom a musí sa týkať výlučne majetku zahrnutého do predmetného dedičstva. Ak by napríklad takýto povinný dedič ostatným dohodnutú odplatu nezaplatil v stanovenej lehote splatnosti podľa uznesenia z dedičskeho konania, môžu ostatní dediči na základe spomenutej dohody riešiť problém právnou cestou, podaním návrhu na exekučné konanie. Uznesenie z dedič. konania je exekučným titulom.

   27. augusta 2019 v 17:47

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.