Vydedenie – otázky a odpovede

Vydedenie – otázky a odpovede

 • Anonym

  Dobrý deň, s manželkou by sme chceli vydediť našu dcéru, nakoľko je závislá na alkohole a vedie neusporiadaný život. Vedeli by ste mi poradiť ako to máme spraviť?

  17. augusta 2022 v 13:04
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade vydedenia je potrebné spísať listinu o vydedení. Listina o vydedení môže byť zahrnutá priamo v závete alebo môže byť spísaná samostatne. Listinu o vydedení nemôžu spoločne zriadiť manželia. Zriaďovateľom listiny môže byť iba poručiteľ, nakoľko obdobne ako v závete aj pri listine o vydedení ide o osobný úkon poručiteľa.

   19. augusta 2022 v 13:00
 • Anonym

  Dobrý deň, mal by som na Vás jednu otázku. Z akých dôvodov môžem vydediť potomka? Ďakujem za radu

  10. júla 2022 v 13:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, inštitút vydedenia je upravený v § 469a Občianskeho zákonníka.
   Poručiteľ môže vydediť potomka, ak:
   a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
   b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
   c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
   d) trvalo vedie neusporiadaný život.

   12. júla 2022 v 17:49
 • Anonym

  Dobrý deň, dlhšiu dobu vediem neusporiadaný život a veľa hazardujem s peniazmi, čo má vplyv na moju psychiku a nedokážem to niekedy ovplyvniť, popravde, skoro nikdy. Existuje nejaká možnosť ako sa môžem sám vydediť? Bojím sa, že v blízkej, či ďalekej budúcnosti budú so mnou problémy, a nechcem aby to zastihlo moju rodinu, či už finančne, alebo inak. Ďakujem.

  14. októbra 2020 v 11:25
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   Občiansky zákonník síce definuje inštitút vydedenia, avšak tento spôsob funguje tak, že poručiteľ listinou o vydedení priamo určí, že svojho potomka vylučuje z okruhu svojich dedičov. Nie je tak možné urobiť tým spôsobom, že dedič sám vydedí svoju osobu. V tomto prípade, ak máte za to, že Vašim konaním môže dôjsť k zásahu do práv Vašich blízkych, predovšetkým rodičov, máte možnosť sa buď s týmito dohodnúť, že Vás títo vydedia, a to na základe listiny o vydedení (rodičia vydedia potomka z dôvodu, že vedie trvalo neusporiadaný život, príkladmo), resp. ak by nastala situácia, že by ste sa stali dedičom, máte Vy priamo možnosť zo zákona dedičstvo odmietnuť. V zmysle ustanovenia § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným, pričom vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený (z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť). Zákon ďalej stanovuje, že dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky a takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti, takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať, to isté však platí aj v prípade, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

   16. októbra 2020 v 14:56
 • František

  Dobrý deň. Prosím Vás, je možné ešte v mojej záležitosti niečo zmeniť? Otec ma ešte za života vydedil. Zomrel pred 12 rokmi. Priznám, viedol som neusporiadaný život. Bojoval som so závislosťou. Podpisoval som nejaký papier, ani neviem aký. Už 5 rokov žijem usporiadaný život. Zamestnal som sa, pravidelne som v kontakte s mamou. Mám jednu sestru, na ktorú je už prepíisaný majetok. Chcel som s mamou riešiť moju bytovú situácii, potreboval som pomôcť. Mama sa nechce k tomu vyjadrovať, resp. nechce už nič riešiť. Mám nejakú šancu v dedičskom konaní? Alebo to znamená, že už nemám nárok na nič, ani po mame, ak by sa s ňou niečo stalo? Ďakujem.

  12. septembra 2020 v 17:46
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pokiaľ Vás otec za svojho života vydedil z dôvodu, že ste viedol neusporiadaný život, bol na tento úkon oprávnený a nie je možné, aby už majetok z jeho dedičstva prešiel na Vás, pretože ten už oprávneným dedičom patrí. Ak Vaša matka prepísala počas svojho života majetok na Vašu sestru, a teda matka žiaden majetok nezanechala, alebo zanechala len majetok nepatrnej hodnoty, dedičské konanie po jej smrti sa zastaví, keďže podmienkou akéhokoľvek dedenia je zostatok majetku po poručiteľovi. Majetok nepatrnej hodnoty po poručiteľovi pripadne tomu, kto sa postará o jeho pohreb. Pokiaľ by matka mala ešte majetok, ktorý by po jej smrti bol predmetom dedičstva, môžete v rámci dedičského konania žiadať, aby došlo k započítaniu daru, ktorý bol sestre darovaný ešte za života matky.

   14. septembra 2020 v 13:36
 • Igor

  Dobrý deň chcem sa spýtať chcem vydediť svoju dcéru ktorá ma 20 rokov ktorú som nikdy nevidel ,môžem ju vydediť do budúcna z hnuteľného a nehnuteľného majetku aj ked nevlastním teraz žiadny najetok je to možne?

  28. januára 2020 v 11:14
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, výpočet dôvodov spôsobilých na vydedenie je taxatívne vymedzený ustanovením Občianskeho zákonníka, podľa ktorého poručiteľ môže vydediť potomka, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch; ak o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať; ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka; ak trvalo vedie neusporiadaný život. V prípade vydedenia sa musí spísať listina o vydedení, môže byť priamo zahrnutá do závetu alebo môže byť spísaná samostatne. Listina o vydedení môže byť napísaná vlastnou rukou a takýmto spôsobom i podpísaná. Možno ju zriadiť i v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárkej zápisnice. Listina o vydedení musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná. Okrem formálnych náležitostí musí listina o vydedení nevyhnutne obsahovať konkrétny dôvod vydedenia. Poručiteľ musí konkrétny dôvod vydedenia uviesť výslovne v listine o vydedení s časovou a miestnou špecifikáciou, aby sa predišlo prípadnému sporu. Bez uvedenia tohto dôvodu by bola listina o vydedení absolútne neplatná. Dôvod vydedenia musí existovať v čase spísania listiny o vydedení. Existencia dôvodu vydedenia je vždy posúdená s prihliadnutím na okolnosti každého jednotlivého prípadu. Vo Vašom prípade si myslím, že by ste mohli uplatniť ten druhý dôvod (potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potom mal prejavovať). Dávajte si ale pozor, lebo ak potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa záujem preto, že poručiteľ neprejavoval záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho vyvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom na jeho vydedenie. Preto pri posúdení dôvodov vydedenia podľa uvedeného ustanovenia bude zistené, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejaviť, t. j. či poručiteľ mal sám záujem sa s dieťaťom stýkať a udržiavať s ním bežné príbuzenské vzťahy. Vydedenie prichádza do úvahy len tam, kde poručiteľ o uvedený blízky príbuzenský vzťah stál, kde sa ho nezáujem potomka osobne citovo dotýkal, kde mu tento stav vadil, nie v prípade, ak ide o situáciu, keď mu bol tento stav ľahostajný, príp. keď k nemu sám aj podstatne prispel.

   1. februára 2020 v 17:04
 • Iveta

  Dobry den. Chcem sa informovat, ked som vydedena, v televizii bola relacia, ze sa neda uplne vydedit, nejake percento by mal vydedeni dostat. Aka je skutocnost? a kolko percent to je? Dakujem za odpoved.

  22. augusta 2019 v 11:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ poručiteľ zriadil závet, a Vy ste potomkom poručiteľa, potom sa na Vás vzťahuje § 479 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Potomkovia poručiteľa majú zo zákona právo napadnúť závet poručiteľa, ak závet odporuje § 479 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ide o vydedenie, to je možné len ak je splnená jedna zo zákonných podmienok, ktoré stanovuje Občiansky zákonník v § 469 a). Pričom vydediť potomka je možné úplne alebo čiastočne. Závisí to od obsahu listiny o vydedení, teda v akom rozsahu ste boli vydedený, ak úplne, nemáte nárok na dedičstvo.

   27. augusta 2019 v 12:56
 • Anonym

  Dobrý deň, je možné vydediť syna ktorý sústavne útočí na vlastnú rodinu a na svoju matku, napriek tomu že sa mu snaží pomáhať ako vie,aj napriek tomu že sme jej z druhým synom povedali, že nech kašle na neho, ale stale si vymýšla nove zámienky, ako ublížiť psychicky hlavne na manželke, všetko vyčíta, všetko si privlastňuje, čoho sa kedy chytil tak je to jeho nebýva u nás už dva roky a po skončení štúdia ušiel z domu k frajerke) a zo všetkého obviňuje manželku, že sa má ospravedlňovať jeho frajerke s ktorou neprehovorila počas ich vzťahu naposledy pred dvoma rokmi tak max. 10 viet. Neumožnil nám isť pozrieť kde býval a ani teraz kde býva, lebo ak sa neospravedlní vraj jeho frajerke, nikto nemôže a ani nemohol ísť ho pozrieť, ani ked bol v podnájme, lebo si to jeho frajerka nepriala a nepraje, hlavné že jeho rodina tam môže voľne chodiť. On k nám chodí ako do svojeho a sústavne zneužíva našu dobrotu a miesto pomoci, všetko len vyčíta a ponižuje ženu a nás, klame, hanbí sa za vzdelanie svojich rodičov, napriek tomu že sme mu dali desaťročné študium a my sme si počas jeho študia uťahovali opasky. Vraj sme ho okradli a nedostal peniaze, či byt,či auto, vkladnú knižku, ako všetci po študiu… Manželku a všetkých nás posiela na psychický posudok, či sme kompletný a žiada to jeho frajerka. Manželku hned na začiatku ich vzťahu zaradila do kategorie nepriatelov,lebo jej mamy svokra u ktorej bývala z mužom 15 rokov sa do nich vraj starala a ked sa osamostatnili tak sa po 4 rokoch rozviedli. Jej mama ju viedla celý život, že frajerova mama je zlá a nepriateľ číslo jeden. Syn sa vraj správal ako patročný, lebo sme ho nedokázali vychovať hlavné že sme mu umožnili pohodlne a nerušene študovať), až teraz žije a sa vie správať, ked je s nou, celkom mu vymyla mozog. Chce si ju brať a ani na svadbu nepôjdeme, lebo si nás tam nepraje pokial sa žena neospravedlní, ale začo? že nevie jeho frajerka čo je to život? ako sme sa museli obetovať aby mohol v klude vyštudovať, ako sa žena o neho starala ked bol velmivelakrát chorí-alergik, to je vdaka? čo to s ním porobila? a asi by sme ani už nešli. Ked nás nechce, ani v jednom svojom domove uvítať, načo. velakrát manželka povedala že nech s ňou príde, a život ide dalej ale nie. 6ena sa má poklonkovať a ospravedlňovať za nejaké jej,ich výmysly, aby ju ponížila. Ale bolo by to veľmi nespravodlivé, aby si on z jeho frajerka, alebo ak potom už aj žena a užívali naše mozole, napriek jeho neustálym psychickým utokom. Ako sa môžeme brániť, niesme soplavé decká, aby nám určovala smer nášho života a chcela meniť naše správanie jeho frajerka, ktorou je veľmi ovplyvnený, aj jej rodinou-doslovne napísala dlhosiahli mail, ososočovanie a urážky na manželku a celú našu rodinu a ako sú oni vysokopostavený a slušný a my sme obyčajná spodina. Prosím poradťe mi, ďakujem za skorú odpoved.

  17. júna 2019 v 17:17
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vašu situáciu je možné riešiť podľa ustanovenia § 469a ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka:poručiteľ môže vydediť potomka, ak o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať. Urobiť tak možno spísaním Listiny o vydedení, na ktorú sa vzťahujú obdobné pravidlá ako na závet, to znamená, že poručiteľ ju musí buď napísať vlastnou rukou, alebo ju zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice, musí v nej byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná. Listina o vydedení sa zrušuje buď jej odvolaním, jej nahradením alebo zničením.

   20. júna 2019 v 17:01
 • Anonym

  Dobry den mam dvoch synov jedneho biologického druheho sme si adoptovali ešte nie je plnoletý robí nám už teraz veľke problémy vyhladal si na fb podla rodneho listu biologických rodičov su to romovia pravdepodobne ked dovrši plnoletost pojde ku nim nám vykrikuje že nie sme nikto nie sme rodičia jeho ako postupovat ked nechcem aby v buducnosti dedil s našim synom a nerobil mu aj s jeho biologickou rodinou problémy poradte mi prosim dakujem

  28. septembra 2018 v 14:24
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vydedenie potomka je možné podľa ustanovenia § 469a Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia Vy ako poručiteľ môžete vydediť potomka ak Vám v rozpore s dobrými mravmi neposkytne potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, ak trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, ďalej ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka a trvalo vedie neusporiadaný život. Súčasťou Vášho prípadného závetu by v tomto prípade tak mala byť aj listina o vydedení, v ktorej ale musíte svoje rozhodnutie riadne odôvodniť.

   29. septembra 2018 v 14:16
 • Anonym

  Dobrý deň som vlastníkom domu a mám 5 súrodencov. som bezdetný . Chcem s spýtať či je možné vydediť jedného zo súrodencov v prípade, že by som zomrel. ak áno formou sa dá takéto niečo uskutočniť vďaka

  11. septembra 2018 v 13:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, súrodenci dedia po poručiteľovi v prípade, ak poručiteľ nemá manžela, ani deti, ani rodičov. Podľa Občianskeho zákonníka vydediť možno iba potomka. Vo Vašom prípade by som Vám odporúčal zriadenie závetu. Dedenie zo závetu má prednosť, môžete tak majetok odkázať komukoľvek. Ak totiž nenecháte závet, v takom prípade sa dedičstvo rozdelí podľa zákona. Závet musí byť platný. Môžete ho napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice priamo u notára. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou. Pokiaľ závet nenapíšete vlastnou rukou, musíte ho vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje Vašu poslednú vôlu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. V závete musí byť uvedený aj deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný.

   14. septembra 2018 v 19:24
 • František

  Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.000 EUR a podporoval som ju finančne aj potom, ako sa zamestnala. V súčasnosti je vydatá a má syna. Dcéra sa však so mnou nestýka, nenavštevuje ma a viackrát sa stalo, že keď som ju chcel navštíviť, povedala do telefónu, že nie je doma. Ešte počas aktívnej práce som si zobral úverovú pôžičku. Po odchode do dôchodku som sa dostal do veľmi zlej finančnej situácie a keď som požiadal dcéru o finančnú pomoc, odmietla ma s tým, že mám predať svoje auto. Chcem sa vlastne opýtať, či môžem svoju dcéru vydediť, aby z môjho majetku nedostala nič, lebo na internete som sa dočítal, že ak by aj bola vydedená, na čiastku z dedičstva by mal nárok môj vnuk. A tiež sa Vás chcem opýtať, či môžem svoj majetok darovať mojej krstnej dcére? Mohla by moja dcéra napadnúť túto darovaciu zmluvu a súdiť sa voči vydedeniu? Ďakujem za radu.

  14. augusta 2018 v 14:04
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Pokiaľ ide o vydedenie Vašej dcéry, to je možné len ak je splnená jedna zo zákonných podmienok, ktoré stanovuje Občiansky zákonník v § 469 a). V zmysle tohto ustanovenia môže poručiteľ (rodič) vydediť potomka, ak
   a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
   b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
   c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
   d) trvalo vedie neusporiadaný život.
   Vo Vašom prípade by som si vedel predstaviť vydedenie dcéry v zmysle vyššie uvedeného písmena a) a b), pričom v listine o vydedení by ste musel presne opísať, čo presne dcéra urobila, kedy a pod. Okrem toho môžete v listine o vydedení priamo uviesť, že vydedenie sa vzťahuje aj na dcérine deti, v tom prípade by nededili ani oni, ale buď iní dedičia zo zákona alebo dedičia zo závetu. Ešte za môjho pôsobenia na súde som však prišiel na to, že je omnoho lepšie riešiť takéto veci ešte za života poručiteľa, keď si vie všetko sám vybaviť, a tiež aj obhájiť…je totiž možné, že v dedičskom konaní by Vaša dcéra napadla samotné vydedenie, jednak že to nie je pravda, čo ste tam uviedol a tiež že nie sú splnené podmienky na vydedenie. A to už bude neskoro, aby ste Vaše tvrdenia voči dcére obhájil. Skôr by som odporučil Vami navrhnutý druhý spôsob, a to prepísať (darovať) majetok Vašej krstnej dcére. Čisto teoreticky aj to môže dcéra napadnúť, avšak keď sa veci dobre napíšu a odôvodnia, dcéra nebude mať takmer šancu na úspech. Aj tento spôsob Vám však radím dobre si premyslieť, pokiaľ by mala byť darovaná nehnuteľnosť, v každom prípade by som odporučil zriadiť Vám v nej právo doživotného užívania. A tiež by som Vám odporučil veľmi mať dobré zmluvy na všetko, za týmto účelom si nájsť dobrého advokáta alebo advokátsku kanceláriu.

   17. augusta 2018 v 17:47

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.