Ako vymôcť mzdu? Otázky a odpovede

Ako vymôcť mzdu? Otázky a odpovede

Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky … viac sa dočítate tu.

 • Viola Odpovedať

  Dobrý deň, poprosím o pochopenie a vnímanie môjho problému z ľudskej stránky a následne o radu. Tretí rok som na novom pracovisku ako najmladšia z kolegyniek, vtedy sa aj moja priama nadriadená dostala do svojej terajšej funkcie, vtedy pre ňu ešte neznámej. Už na začiatku počas zácviku, kedy som mala len pružnú zmenu (denná, nočná), pri jednej záležitosti, keď som kvôli dieťatku chcela zmenu (nestávalo sa to častokrát), nastali menšie nedorozumenia, dávala najavo a zveličovala, že ja stále zmenu chcem. Pri ďalšej situácii ma už nazvala papuľnatou a arogantnou, pritom ona to rozvinula do takých rozmerov. Po tomto som prvý krát bola privolaná pred vedúceho ako sa povie „na koberec“, z čoho som bola veľmi sklamaná, lebo to nebolo ničím podmienené. Až v časoch som jej to pripomenula, aj skôr cez telefón sme sa o tejto príhode bavili a viackrát sa mi už za to aj ospravedlnila (len medzi štyrmi očami). Ale aj naďalej so mnou nesympatizovala. Jej následné konania som vnímala priečením sa dobrým mravom. Neefektívne vykonávala zmeny v zmenovom kalendári, čím ma ukrátila o dovolenku aj nadčas, aj keď som vyhovela jej požiadavke, na úkor mňa zvýhodnila druhú kolegyňu. Povýšeneckým spôsobom ma upomínavala, že ma už poznajú až po …, narážala, že sa chcem ujať jej pracovného miesta, asi dobrého známeho mám po boku, že si tu dovoľujem namietať alebo prísť sa sťažovať. To najhoršie, keď som vyjadrila svoju nespokojnosť s jej rozhodnutím (kedy ona nespravodlivo rozdelila odmeny neúmerne počtu odpracovaných zmien, ja 4:2, iná 2:2 tá bola vysporiadaná), vyvrátila moje tvrdenia, kt. potom použila proti mne a týmto sa mi kolegyne otočili chrbtom. Čo môžem urobiť, cítim sa v niektorých situáciách ponižovaná, ukrivdená, klamstvá o sebe počujem dodnes. Ďakujem vopred. Všetko dobré prajem.

  8. marca 2022 v 2:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   z Vašej otázky dedukujeme, že Vám mala byť vyplatená odmena v nesprávnej výške, resp. že Vaša kolegyňa bola oproti Vám zvýhodnená, nakoľko Vy ste odpracovali viac pracovných zmien, no jej bola priznaná vyššia odmena. V prvom rade je potrebné uviesť, že odmena je nenárokovateľnou zložkou mzdy, najmä pokiaľ sa v pracovnej zmluve uvádza jej priznanie na základe neurčitých alebo nemerateľných kritérií. V takom prípade nárok na odmenu vznikne až na základe rozhodnutia zamestnávateľa. Pokiaľ zamestnávateľ odmeny poskytne, musí pritom prihliadať aj na zásadu rovnakého zaobchádzania a bezdôvodne nezvýhodňovať len niektorých zamestnancov. Pokiaľ Vašej kolegyni bola priznaná vyššia odmena na základe odpracovaných zmien, ktorých ste mali viac ako ona, Váš zamestnávateľ sa mohol dopustiť porušenia zákazu diskriminácie a Vašu kolegyňu neoprávnene zvýhodniť. Je však dôležité skúmať aj oprávnenosť takého konania, ako aj všetky súvislosti prípadu. Pokiaľ sa domnievate, že ste bola oproti Vašej kolegyni neoprávnene znevýhodnená, odporúčam Vám v prvom rade sa obrátiť na Vášho zamestnávateľa, resp. nadriadeného vedúcej zamestnankyne so žiadosťou o vysvetlenie, ako postupoval pri priznaní odmeny. Pokiaľ nezjednáte nápravu, môžete sa obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a žiadať vydanie stanoviska, v rámci ktorého stredisko uvedie posúdenie o tom, či došlo alebo nedošlo k diskriminácií. Taktiež sa môžete obrátiť na príslušný inšpektorát práce, ktorý má oprávnenie žiadať od zamestnávateľa potrebné doklady a vysvetlenia, a ktorý v prípade zistenia porušenia zákazu diskriminácie môže uložiť zamestnávateľovi pokutu. Následne sa môžete obrátiť na advokáta vo Vašom okolí, ktorý po posúdení podrobného skutkového stavu môže odporučiť podanie žaloby na súd a domáhanie sa vyplatenia rozdielu medzi odmenou, ktorá Vám bola vyplatená a odmenou, ktorá bola vyplatená Vašej kolegyni. Pokiaľ Vás na pracovisku ponižujú kolegovia či nadriadení, alebo Váš šikanujú či urážajú, odporúčam najskôr sa pokúsiť riešiť problém so zamestnávateľom, prípadne následne podať podnet na inšpektorát práce.

   16. marca 2022 v 9:43
 • Anonym Odpovedať

  Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. Uvažujem o podaní výpovede podľa §69. Bola mi vyplatená iba čiastka (60%) z novembrovej výplaty a o decembrovej ani nehovorím. Výplatný termín máme posledného nasledujúci mesiac. Vznikne mi tým nárok aj na odstupné? Vo firme pracujem 2 roky a zmluvu mám na dobu neurčitú. Mám nájdenú aj druhú prácu, nemôže mi urobiť zamestnávateľ problém tým, že ma nebude chcieť prepustiť alebo nedajbože by mi chcel dať výpovednú lehotu 2 mesiace, alebo výpoveď dohodou? Ak by som predložila výpoveď zamestnávateľovi napr. v pondelok môžem uviesť dátum posledného januára alebo sa zmluva končí hneď dňom(teda tým pondelkom) podpísania výpovede z mojej strany? Môžete mi prosím poradiť ako mám postupovať?A čo sa stane ak budem čakať do posledného a zamestnávateľ stihne vyplatiť mzdy?A ešte pre moju zvedavosť firma môže mať kvôli takej výpovedi dajaký problém s úradmi, že nevyplatila mzdu(§69)? Ďakujem za Váš čas na môj problém a Vašu odpoveď

  10. októbra 2021 v 9:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Ak boli splnené tieto podmienky, môžete okamžite skončiť Váš pracovný pomer v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli. Ak Vám okamžite skončí pracovný pomer, budete mať nárok na náhradu mzdy v sume Vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Ďalšou možnosťou by bolo aj podanie výpovede z Vašej strany podľa § 62 a § 67 Zákonníka práce. Výpoveď môžete podať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Upozorňujem Vás na ustanovenie § 62 ods. 8, v zmysle ktorého ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Ak nepodáte ani okamžité skončenie pracovného pomeru ani výpoveď, máte možnosť poslať Vášmu zamestnávateľovi písomnú výzvu (tzv. predžalobnú výzvu), v ktorej mu vyčíslite vaše nároky a určíte termín na zaplatenie a upozorníte ho, že ak Vaše nároky ani v tejto lehote neuspokojí, podáte proti nemu žalobu na súd. Tiež sa môžete obrátiť na príslušný inšpektorát práce so sťažnosťou. Ak inšpektorát zistí porušenie zákona, môže Vášmu zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu a dať mu prípadne pokutu. Takéto rozhodnutie inšpektorátu ale nie je vymáhateľné z Vašej strany. Nevyplatenie mzdy a odstupného môže byť posudzované aj ako trestný čin, za predpokladu, že je naplnená skutková podstata trestného činu podľa § 214 Trestného zákona: „Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

   13. októbra 2021 v 10:46
 • Júlia Odpovedať

  Dobry den , chcela by som sa spytat co robit ak som živnostnik, a som na ocierke s dcerkou, zamestnavatel mi che strhnut s januarovej faktury, 50% nakolko som nedodrzala vypovednu dvoj. tzy,lehotu…. ich nezaujima že som na ocierke, ani nic… v january som odpracovala 30dni, s 31, a s celkovej sumy 800e, mi zaplati len 365e Prosim co možem spravit?? skusala som dnes aj take že ted nakolko nemam podpisanu zmluvu o rozviazany prac pomeru, si zruzim ocierku a vratim sa do prace podpisem vypoved a odpracujem si dva tydne, ale zamestnavatel nechce. Dakujem

  1. augusta 2021 v 16:03
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, na začiatku treba uviesť, že pokiaľ ste živnostníkom a súčasne aj zamestnancom, teda máte platne uzavretú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, v tom prípade sa na Vás vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce. Ak nemáte uzatvorenú pracovnú zmluvu, potom sa na Vás nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru, teda nie je možné rozviazať pracovný pomer výpoveďou, dohodou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru a nevzťahujú sa na Vás ani ustanovenia o výpovednej lehote. Pokiaľ ste iba živnostníkom, predpokladám, že máte uzavretý iný zmluvný, resp. obchodno-právny vzťah. V tejto zmluve by mala byť uvedená aj výpovedná lehota zmluvy, prípadne dalšie sposoby a dovody ukončenia spolupráce. Pokiaľ chcete rozviazať zmluvný vzťah, resp. spoluprácu so spoločnosťou, pre ktorú ste vykonávali prácu podľa objednávky, tak je potrebné vypovedať takúto zmluvu spôsobom ako to je uvedené v tejto zmluve. Ak neplníte v zmluve dohodnuté veci, potom spoločnosť, obchodný partner a pod., s ktorým máte uzatvorenú zmluvu, môže voči Vám uplatniť náhradu škodu v prípade porušenia zmluvy a vzniku škody, príp. dalšie sankcie uvedené v zmluve. Čo sa týka ošetrovania člena rodiny, pokiaľ ste museli ostať doma s chorým dieťaťom, máte nárok na nemocenskú dávku, na ošetrovné. Nárok na túto dávku má aj podnikateľ, ktorý si riadne a včas platí odvody. Ošetrovné sa poskytuje len počas prvých desiatich dní potreby ošetrovania. Pokiaľ ste aj zamestnancom, je dôležité, aby ošetrujúci lekár dieťaťa na tlačive potvrdil, že pre starostlivosť o dieťa nemôžete pracovať a aby ste dali túto žiadosť potvrdiť zamestnávateľovi. Pokiaľ ste živnostníkom na OČR a túto skutočnosť ste riadne preukazovali aj spoločnosti, obchodnému partnerovi, ktorému ste vykonávali podľa zmluvy prácu, neporušili ste ustanovenia zmluvy a spoločnosti, obchodnému partnerovi nevznikla žiadna škoda, nevidím dôvod na to, aby Vám nevyplatili dohodnutú sumu. V tom prípade máte možnosť písomne vyzvať spoločnosť, obchodný partner na úhradu nezaplatenej faktúry. Samozrejme, na to, aby sme Vám mohli poskytnúť bližšie a presnejšie informácie, potrebujeme vidieť aj zmluvu, ktorú ste uzavreli, na základe ktorej vykonávate činnosť, prácu pre danú spoločnosť. Vzhľadom na to Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý na základe predložených dokumentov Vám môže poskytnúť bližšie informácie.

   5. augusta 2021 v 7:03

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.