Osvojenie dieťaťa – otázky a odpovede

Osvojenie dieťaťa – otázky a odpovede

 • Katarína

  Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa spýtať, že kto sa môže stať osvojiteľom. Ďakujem za odpoveď.

  13. augusta 2022 v 18:19
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba. Táto osoba musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, teda najmä zdravotné, osobnostné a morálne. Osvojiteľom môže byť len osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie. Osvojiteľ musí zaručiť, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.

   5. augusta 2022 v 16:24
 • Mária

  Dobrý deň, prosím Vás chcela by som si osvojiť dieťa, no som slobodná a nemám ani partnera. Myslíte, že by to bolo možné? Ďakujem za odpoveď.

  8. júla 2022 v 17:35
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, osvojenie nájdete upravené v § 100 Zákona o rodine. Adoptívnymi rodičmi sa môžu stať manželia, jednotlivec (žena alebo muž) alebo manžel/ka rodiča. V zákone sa uvádza, že maloleté dieťa si výnimočne môže osvojiť aj osamelá osoba, pokiaľ sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.

   10. júla 2022 v 11:05
 • Marián

  Dobrý deň,
  chcem sa spýtať na jednu vec ohľadom osvojenia. Je potrebné osvojenie dieťaťa u biologickej matky, ak dcéra ma priezvisko po biologickom otcovi? Biologicky otec sa nestará o výchovu, ani neprispieva na výživné dcérky. Biologická matka nie je zosobášená s biologickým otcom a ma iné priezvisko ako dcéra.

  1. apríla 2022 v 11:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   osvojenie dieťaťa biologickým rodičom nie je pre zmenu priezviska dieťaťa potrebné. Na zmenu priezviska maloletého dieťaťa je potrebný súhlas oboch rodičov. Pokiaľ biologický otec nesúhlasí so zmenou priezviska, s návrhom na zmenu priezviska je potrebné sa obrátiť na súd. V podanom návrhu je potrebné uviesť a najmä preukázať dôvody, pre ktoré má byť priezvisko zmenené. Vzhľadom na situáciu, že biologický otec sa nestará o výchovu dieťaťa, ani neprispieva na výživné, existuje šanca, že súd povolí zmenu priezviska, avšak návrh je potrebné veľmi dobre odôvodniť a preukázať dôvody, pre ktoré druhý rodič zmenu priezviska žiada.

   13. júla 2022 v 14:17
 • Anonym

  Dobrý deň,
  Chcel by som sa opýtať na osvojenie dieťaťa. Žijeme s manželkou v jednej domácnosti a mame dve deti. Chlapec je náš, ale dcérku má s prvým partnerom, ktorý je napísaný ako biologický otec a je aj napísaný v rodnom liste. Staráme sa o ňu od malička už 11 rokov a chcel by som si ju osvojiť. Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.

  7. februára 2022 v 8:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   podľa zákona č. 36/2005 o rodine, môže dieťa osvojiť i jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. V tomto prípade osvojiteľ, teda Vy, musíte podať návrh na osvojenie dieťaťa manželom matky dieťaťa na miestne príslušný súd, ktorým je podľa ustanovení zákona č. 161/2015 Z.z. súd, v ktorého obvode má dieťa v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Ak takého súdu niet, je na konanie príslušný súd, v ktorého obvode sa dieťa zdržuje. K návrhu treba priložiť sobášny list, súhlas matky maloletého s osvojením a potvrdenie o zdravotnom stave navrhovateľa. Následne je potrebné podať návrh na súd na osvojenie dieťaťa. Návrh podáva osvojiteľ proti biologickému otcovi. Účastníkom konania je tiež matka dieťaťa. K návrhu sa vyjadrí okrem biologického otca aj matka dieťaťa. Návrh na osvojenie dieťaťa je potrebné riadne špecifikovať, tak aby mu súd vyhovel.

   Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, jeho súhlas na osvojenie sa vyžaduje iba vtedy, ak je spôsobilý posúdiť dôsledky osvojenia. Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

   a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

   b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

   c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo

   d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

   V prípade, ak konajúci súd osvojenie povolí, stráca biologický otec rodičovské práva a povinnosti, okrem iného tiež povinnosť prispievať na výživu maloletého dieťaťa.

   23. februára 2022 v 15:26
 • Anonym

  Dobrý deň, som slobodná matka 2-ročného chlapčeka. Biologického otca som do rodného listu neuviedla a nosí moje priezvisko. Terajší priateľ (nie biologický otec) je s nami už od tehotenstva . V roku 2021 sa chcem vziať ,no syn nastúpi do škôlky ešte pred svadbou a nechceme aby mal jeden týždeň jedno priezvisko a potom zas iné priezvisko. Dá sa zmeniť priezvisko a zápis do rodného listu bez súdu? Alebo je lepšie počkať do svadby a potom to riešiť cez osvojenie, ďakujem za odpoveď

  26. decembra 2020 v 0:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   zmenu priezviska (v prípade, že biologický otec dieťaťa nie je známy) upravuje zákon o mene a priezvisku. Podľa § 7 ods. 2 písm. h) menovaného zákona sa na takúto zmenu nevyžaduje povolenie príslušného úradu. Postačuje vyplniť potrebné tlačivo a matričný úrad na základe neho a po predložení príslušných dokladov vykoná zmenu zápisu. Ako druhá možnosť je následné osvojenie dieťaťa Vašim budúcim manželom. Pri osvojení sa zároveň určuje aj priezvisko dieťaťa.

   25. januára 2021 v 16:18
 • Anonym

  Dobrý deň, mám dcéru z prvého manželstva, rozviedla som sa a znova vydala, môj manžel si prvú dcéru osvojil v roku 2013, teraz máme ešte dve spoločné dcéry, no manželova matka psychicky deptá moju prvorodenú dcéru, dlho to riešime a najlepším riešením vzhľadom na momentálnu situáciu je aby odišla žiť k biologického otcovi – prvému manželovi… je nejako právne možné aby ju dostal do starostlivosti?

  8. septembra 2020 v 11:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v zmysle Zákona o rodine je inštitút osvojenia vykladaný prísne formálne, lebo slúži na prevod rodičovských práv a povinností z biologického rodiča na osvojiteľa a žiadne ustanovenie tohto zákona neumožňuje takýto prevod zrušiť. Výnimku upravuje paragraf 107 ZoR, podľa ktorého osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Podľa Vášho opisu vzťah osvojenia trvá dlhšie ako šesť mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, preto jeho zrušenie v tomto prípade neprichádza do úvahy. Zákon o rodine však pripúšťa možnosť tzv. readopcie, čo znamená, že toto dieťa si môže osvojiť aj ďalší osvojiteľ. Nie je vylúčené, že ním môže byť aj pôvodný, biologický otec.

   8. októbra 2020 v 14:10
 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás, je možné aby som si osvojila 7 mesačného vnuka, na dobu, kým dcéra dokončí školu? Dcéra má 20 rokov, nie je vydatá, žije so mnou.Má individuálny študijný plán, ale aj tak potrebuje chodiť do školy častejšie a ja nemám v zamestnaní toľko voľna ako by bolo nutné. Dakujem

  9. marca 2020 v 16:46
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade osvojenia by mala byť splnená aj nasledujúca podmienka: primeraný vekový rozdiel medzi osvojiteľom (Vami) a osvojencom (vnukom), o malé dieťa alebo novorodenca by mali žiadať rodičia do 35 – 40 rokov, na ktorú by súd v prípade návrhu prihliadal. Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Predpokladám, že vo Vašom záujme je iba dočasne sa starať o vnuka, kým Vaša dcéra neukončí štúdium, a v tomto prípade Vám ako advokát musím napísať, že nevidím dôvod na to, aby ste si vnuka len dočasne kvôli tomu osvojili a následne osvojenie zrušili.

   11. marca 2020 v 16:58
 • Anonym

  Dobry den chcem sa opytat pan advokat mam 5rocneho syna s cudzincom ktory uz 3roky nema zaujem onho ani neplati vyzivne chcela by som mu zmenit priezvisko a moj terajsi priatel by si ho chcel osvojit ako mame postupovat?dakujem

  29. februára 2020 v 18:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 100 Zákona o rodine si osvojiť maloleté dieťa môžu len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťaťa si môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. To znamená, že osvojiť Vášho syna by si mohol Váš piateľ iba v prípade, ak by ste boli manželia. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, len ak: a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

   1. marca 2020 v 16:55
 • Anonym

  Dobrý deň chcem sa opýtať či si môžem osvojiť dieťa keď som v evidencii 3 mesiace lebo pred rokom mi neschválili lebo som žila 7 rokov v Anglicku.lebo som nebola evidovaná na Slovensku. Ale už som na Slovensku 4 mesiace môžem si už požiadať o osvojenie. Manželom nemáme deti Už 17rokov

  16. februára 2020 v 11:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, budúci osvojiteľ musí spĺňať predovšetkým podmienky osvojenia a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.Budúci osvojiteľ musí byť zapísaný v zozname žiadateľov. Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa (resp. budúcich osvojiteľov) rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Pri osvojení dieťaťa súd každý jeden prípad posudzuje samostatne. Pokiaľ ste zapísaná v zozname žiadateľov a spĺňate podmienky, treba len čakať. Na druhej strane ale aj keď ste zapísaná do registra žiadateľov, musíte pripraviť na veľmi dlhé čakacie doby.

   19. februára 2020 v 16:53
 • Anonym

  Dobrý deň. Som maximálne sklamaná, rozhorčená, smutná a hľadám radu odborníka. Pred rokom a pol môj manžel požiadal o osvojenie môjho dnes už 14. ročného syna. Sme manželia dva roky a žijeme spolu päť rokov aj s mojím synom ktorý je zverený do mojej opatery.Vybudovali si nádherný vzťah vozí ho do školy, učí sa s ním, živí ho atď. Proste nahradil mu otca ktorého v podstate nikdy nemal. Synov biologický otec neplatí výživné od jeho dvoch rokov. Nejaví žiadny záujem o syna. Vyše troch rokov ho nevidel, nevolal ani nevie ako syn vyzerá po tých rokoch. Pred rokom sme mali prvé pojednávanie kde sa biolog. otec nedostavil. Sudkyňu nič nezujímalo, len že ho musí vypočuť. Tak ho predvolala ešte raz individuálne v Košiciach. My žijeme v Prešove. Dnes sme mali druhé pojednávanie. Biolog. otec sa vyjadril,(pani sudkyňa si to prečítala, len zo správy) že s osvojením nesúhlasí. Výživné neplatí, lebo nemá financie a nechodí za synom, lebo vraj mu matka povedala, že nemá záujem. To proste stačilo na to, aby nám sudkyňa osvojenie zamietla. Manžel jej vysvetľoval, že proste aj on aj syn bol prítomný túžia po tom aby sme boli ozaj rodina. Aby syn mohol aj v škole povedať, že to je môj ocko. Aby manžel ho mohol zastupovať a pod. Syn sa vyjadril, že už biolog. otca nechce v živote vydieť. Proste nechápeme. Má vôbec biolog. otec ktorý sa 12 rokov nestará, neplatí výživné nejaké práva??? Inak je osem krát súdne trestaný, možno už aj viac. Mne aj synovi sa po našom rozchode dosť naubližoval ale sudkyňu nič neobmäkčilo. Kde je spravodlivosť??? Ďakujem pekne za odpoveď

  17. januára 2020 v 20:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 Zákona o rodine, platí, že ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Na tento súhlas biologického otca súd spravidla prihliada, avšak mal by zvážiť aj najlepší záujem maloletého dieťaťa. Tiež podla § 102 ods. (1)zákona o rodine, na osvojenie tiež nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak: a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom. V konaní je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že biologický otec sa o dieťa dlhodobo nezaujíma a ani v nevyhnutnej miere si neplní vyživovaciu povinnosť. Pokiaľ si rodič voči maloletému dieťaťu vyživovaciu povinnosť neplní, dopúšťa sa trestného činu podľa ustanovenia § 207 ods. 3: Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Pokiaľ Ste na biologického otca v tejto veci nepodali trestné oznámenie a žiadnym spôsobom to neriešite, ako advokát Vám odporúčam upozorniť biologického otca dieťaťa na skutočnosť, že osvojením dieťaťa bude zbavený vyživovacej povinnosti a do budúcnosti tak predíde problémom, nakoľko si vyživovaciu povinnosť dlhodobo neplní a za toto konanie mu hrozí aj trest odňatia slobody.

   19. januára 2020 v 16:50
 • Anonym

  Dobry den.Potrebovala by som sa poradit ohladom osvojenia mojej dcery,terajsim druhom.Som slobodna mama,dcera ma moje priezvisko a v rodnom liste nema uvedeneho otca.S druhom spolu zijeme v jednej domacnosti 10r.,s dcerou maju krasny vztah.Ako postupovat prosim.Musime byt zobraty ak si ju chce osvojit?Dakujem za odpoved :)

  13. decembra 2019 v 12:33
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, konanie o osvojení je upravené v Zákone o rodine. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. V zmysle ustanovenia § 100 ods. 1 Zákona o rodine platí, že Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. To znamená, že Váš priateľ si môže osvojiť Vaše dieťa iba pokiaľ s Vami uzavrie manželstvo. Ďalej platí, že osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa, teda osoby, ktorá má záujem si maloleté dieťa osvojiť.

   15. decembra 2019 v 16:46
 • Anonym

  Dobrý večer, chcel by som vediet či si môžem osvojiť priatelkinú dcérku? ak áno ako mám postupovať?čo k tomu potrebujem/e? priatelkín bývali je písaný v rodnom liste maloletej ako otec(je biologický otec)…výživne neplatí a ani nikdy neplatil pravidelne. bol aj súd kvôli tomu že dlžil výživné. až na sude vyplatil ked mu sudca pohrozil..o maloletú ani nejaví poriadne záujem, iba ako mu vyhovuje, nič o nej poriadne ani nevie..som s nou už od jej 1 roku. teraz má 4roky a v septembri už bude mať 5rokov….V júli budeme mať svadbu, pomôže to? jej otec je nervák , a jeho priatelka dokonca napadla matku maloletej pri samotnom preberaní maloletej a ex ani nezasiahol….je podané trestné oznamenie na ňu………chceme žiť v klude a o maloletu sa chcem riadne postarať a vychovať ju ako sa patrí….Ďakujem a dúfam že poradíte

  26. septembra 2019 v 9:10
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ako prvé treba uviesť, že naše zákony výslovne neupravujú možnosť osvojenia dieťaťa partnerom matky. Len výnimočne môže osvojiť maloleté dieťa osamelá osoba. Podľa § 100 ods.1 Zákona o rodine osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Zákon o rodine ďalej ustanovuje, že na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak je to s ohľadom na vek a rozumové schopnosti dieťaťa možné. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Čo sa týka konania o osvojení, o osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Vo Vašom prípade teda by bolo najvhodnejšie, ak by ste s partnerkou uzavreli manželstvo a následne podali návrh na osvojenie maloletého dieťaťa. V rámci tohto konania bude však dôležitý i súhlas biologického otca dieťaťa a aby osvojenie bolo v záujme maloletého dieťaťa.

   28. septembra 2019 v 16:43
 • Anonym

  Dobry den mam dvoch synov jedneho biologického druheho sme si adoptovali ešte nie je plnoletý robí nám už teraz veľke problémy vyhladal si na fb podla rodneho listu biologických rodičov su to romovia pravdepodobne ked dovrši plnoletost pojde ku nim nám vykrikuje že nie sme nikto nie sme rodičia jeho ako postupovat ked nechcem aby v buducnosti dedil s našim synom a nerobil mu aj s jeho biologickou rodinou problémy poradte mi prosim dakujem

  28. septembra 2018 v 9:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vydedenie potomka je možné podľa ustanovenia § 469a Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia Vy ako poručiteľ môžete vydediť potomka ak Vám v rozpore s dobrými mravmi neposkytne potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, ak trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, ďalej ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka a trvalo vedie neusporiadaný život. Súčasťou Vášho prípadného závetu by v tomto prípade tak mala byť aj listina o vydedení, v ktorej ale musíte svoje rozhodnutie riadne odôvodniť.

   30. septembra 2018 v 18:24

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.