Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

 • Anonym Odpovedať

  Dobrý deň, ja by som sa rada spýtala na situáciu čo sa stala môjmu priateľovi. Má 18 rokov a praxuje v jednej strojárskej firme. Ako to na praxi býva nie vždy majú veľa práce, keď prácu nemá tak si sadne alebo si niekde oddýchne, no v tom ho jeho nadriadený (robotník, čo ho zaúča) hneď odfotí a fotografiu posunie hlavnému majstrovi, ktorý na základe videnej fotografie mu odmieta zaplatiť za prácu, ktorú vykonal (majú fixný „plat“ na zaklade známok a dochádzky+ príplatky za odvedenú prácu–> toto mu odmieta). Ako postupovať v takomto prípade? Môže si ho bez súhlasu odfotiť a tou fotografiou teda očierniť jeho vykonanú prácu len za to že si za 8 hodinovú smenu na 5 minút sadol. Ďakujem za odpoveď

  5. mája 2022 v 13:34
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania. Kontrolu zamestnanca vyhotovovaním jeho fotografií nadriadený zamestnanec nie je oprávnený vykonávať, a to ani z pohľadu ochrany osobných údajov. Zamestnávateľ taktiež pri odmeňovaní zamestnancov nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania a nesmie zamestnancov šikanovať. Odporúčame Vám obrátiť sa v prvom rade na samotného zamestnávateľa a domáhať sa, aby nadriadený zamestnanec upustil od takého konania, ktoré možno považovať za určitú formu šikany. Pokiaľ zamestnávateľ Vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa tiež obrátiť s podnetom na príslušný inšpektorát práce. V poslednom rade sa môžete obrátiť so žalobou na súd a žiadať upustenie od poškodzujúceho konania, prípadne doplatenie odmeny. Pred podaním žaloby však odporúčame, aby ste sa obrátili na advokáta vo Vašom okolí, ktorý by riadne posúdil všetky okolnosti Vášho prípadu a všetky Vaše možnosti.

   13. mája 2022 v 13:35
 • Anonym Odpovedať

  Dobrý deň, ak niekto bez súhlasu majiteľa odfotil jeho pozemok a zverejnil ho na sociálnej sieti s ocernujucim komentárom, tak je to narušenie osobných práv majiteľa pozemku ?
  Vopred ďakujem za odpoveď.

  26. apríla 2022 v 18:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   fotografovanie iných objektov ako je jednotlivec, nie je, až na určité výnimky, v slovenskom právnom poriadku upravené. Z uvedeného dôvodu je potrebné preskúmať, či vyhotovením a použitím týchto fotografií neprišlo k zásahu do súkromia vlastníkov vyfotografovaných objektov (napr. zverejnenie fotografie domu osoby, ktorá nechce kvôli vlastnej bezpečnosti, aby bolo známe, kde táto osoba býva). V prípade, že by tomu tak bolo, uvedené môže z občianskeho hľadiska zakladať zásah do práva na ochranu súkromia jednotlivca, v ktorom prípade sa poškodený môže dožadovať ospravedlnenia, prípadne aj náhrady nemajetkovej ujmy. Z trestnoprávneho hľadiska by takéto konanie mohlo napĺňať znaky trestného činu ohovárania podľa § 374 Tr. zák.

   2. mája 2022 v 15:18
 • Jennifer Odpovedať

  Dobrý deň, Problém sa netýka priamo mňa ale mojho známeho. Na socialnej sieťi niekto dal jeho fotku bez jeho súhlasu a ešte to použil ten človek vo vytvorenom videu kde o nom šíri nepravdive veci. Čo môže v jeho situacií robiť ked ten človek nechce dať to video preč zo socialnej sieti ?

  10. apríla 2022 v 18:38
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   uvedené je možné riešiť z občianskoprávneho, ako aj z trestnoprávneho hľadiska.

   Podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotovovať alebo použiť len s jej privolením. Z tohto ustanovenia jednoznačne vyplýva fakt, že na to, aby Vás niekto mohol odfotografovať a fotografiu následne použiť, potrebuje súhlas dotknutej osoby. Je však nutné upozorniť na fakt, že to, že osoba niekomu povolí odfotografovanie svojej osoby ešte neznamená, že udelila súhlas aj na zverejnenie a použitie fotografie.

   Z uvedeného dôvodu odporúčame túto osobu najskôr písomne vyzvať na odstránenie zverejnených fotografií. V prípade, ak zhotoviteľ fotografie nereaguje na výzvy smerujúce k odstráneniu neoprávnene vyhotovenej a zverejnenej fotografie a naďalej ju využíva bez súhlasu dotknutej osoby, tá je oprávnená podať žalobu na ochranu osobnosti, kde môže tiež žiadať o primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa zadosťučinenie nezdalo postačujúce, najmä z dôvodu, že bola vo veľkej miere znížená dôstojnosť dotknutej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti (túto skutočnosť je nutné preukázať), má právo požadovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

   Z trestného hľadiska by takéto konanie páchateľa mohlo napĺňať znaky trestného činu poškodzovania cudzích správ alebo trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu alebo iného prejavu osobnej povahy. V takom prípade sa môžete obrátiť na orgány činné v trestnom konaní s podaním oznámenia o skutočnostiach, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

   21. apríla 2022 v 8:19
 • anonym Odpovedať

  Zdravím, mám na vás otázku. Mam 14 a môj kamarát ma fotil bez môjho súhlasu a robil z toho zostrihy na mobile a upravené fotky a nechce si ich nechať vymazať, aj keď som ho o to požiadal. Nemám istotu, či tieto neposiela niekomu koho nepoznám, alebo dokonca v úmysle zosmiešniť ma.

  16. augusta 2021 v 17:41
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   ak bola fotografia vyhotovená bez Vášho súhlasu, potom s touto fotografiou nemôže táto osoba nakladať, a teda ani ju nikde zverejňovať. V prípade, že by osoba bez Vášho súhlasu zverejnila Vašu fotografiu, možno takéto konanie považovať za porušenie ochrany osobných údajov a tiež porušenie Vášho súkromia. V takom prípade sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR s podaním podnetu.
   Pokiaľ ide o občianskoprávnu ochranu, platí, že obrazové snímky týkajúce sa fyzickej osoby sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. V takom prípade, môžete vyzvať písomne danú osobu, aby odstránila vyhotovenú fotografiu, pričom ju môžete upozorniť, že ak tak neučiní, obrátite sa na súd (vo Vašom prípade, s ohľadom na nízky vek prostredníctvom zákonného zástupcu). V prípade podanej žaloby o ochranu osobnosti môžete taktiež žiadať primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa toto zadosťučinenie nezdalo postačujúce (najmä preto, že bola v značnej miere znížená Vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti – pričom túto skutočnosť musíte preukázať), máte právo požadovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

   18. augusta 2021 v 10:10
 • anonym Odpovedať

  Dobrý deň, chcem sa spýtať poznám chalana 21r., ktorý sa rozišiel s priateľkou 19r. A ona mu teraz robí zo života peklo majú spolu dieťa pol ročne dvovod rozchodu bolo jej správanie ona mu psychicky ubližovala, ukazovala mu fotky z akými chalanmi bola vonku, urazala ho slovne denno denne, psychicky ho vydierala ze ked sa rozidu tak ona sa zabije,keď sa rozišli vyhrotilo to k tomu, že keď prišiel malého pozrieť a mal ho na rukách tak ho skriabala, sticovala za vlasy on sa nemohol brániť, keďže mal dieťa na rukách a teraz to došlo až k tomu, že intímnu jeho fotku dala na sociálnu sieť, on sa z toho psychicky zrútil trvdil, že sa zabije a teraz ho zavreli za psychiatriu. On ako človek je dobráčisko nezaslúži si toto všetko chcem sa teda spýtať, či sa dá nejak to dievča jak sa povie potrestať.

  14. mája 2021 v 19:40
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Vami opísané konanie je možné riešiť z občianskoprávneho, ale aj z trestnoprávneho hľadiska. Pokiaľ teda boli porušené práva danej osoby, môže sa táto obrátiť na príslušný súd s podaním žaloby na ochranu osobnosti. V rámci tejto žaloby je možné žiadať, aby porušiteľ upustil od neoprávnených zásahov, aby sa ospravedlnil, prípadne, aby tiež nahradil vzniknutú nemajetkovú ujmu v peniazoch. Výšku náhrady vzniknutej ujmy určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a tiež na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva prišlo.
   Uvedené konanie môže tiež zakladať aj trestnú zodpovednosť, pričom toto konanie by mohlo byť posúdené ako poškodzovanie cudzích práv podľa § 375 Tr. zák., prípadne aj ako trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Tr. zák. V takom prípade je možné podať oznámenie o skutočnostiach, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu na políciu prípadne na prokuratúru.

   15. mája 2021 v 16:07
 • Linda Odpovedať

  Zdravim. Chcela by som sa informovat ako riesit moju situaciu. Od oktobra/2020 mi vypisuje manzelova teta urazlive sms. Snazila som sa jej dohovorit najprv slusne, potom som uz bola vyvedena z miery a nakoniec som ju blokla. Nadalej mi vsak pise, uraza mna aj moju dceru a manzela. Pyta od nas peniaze, ktore jej vraj dlhujeme aj jej synovi. Nikdy sme si od nej nic nepozicali. Preklina nas, vyhraza sa nam a siri o nas nepravdive informacie. Neradi by sme to riesili trestnym oznamenim nakolko je pravdepodobne psychicky narusena ( neoverene info). Da sa to nejako inak vyriesit? Dakujem

  2. mája 2021 v 17:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Pokiaľ sú tieto osobnostné práva narúšané zo strany inej osoby, každý sa môže domáhať, aby sa upustilo od zásahov, aby sa odstránili ich následky, a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie, napr. vo forme ospravedlnenia. Pokiaľ by sa toto zadosť učinenie nezdalo postačujúce najmä preto, že konaním inej osoby bola značne znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, možno sa tiež domáhať priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Týchto nárokov je možné domáhať sa súdnou cestou, v civilnom konaní na základe podania osobnostnej žaloby. Pre tým však odporúčam zaslať pani predžalobnú výzvu, v ktorej by ste ju vyzvali na upustenie od konania, ktorým zasahuje do Vašich osobnostných práv a práv Vašej rodiny, pričom pokiaľ toto bude pokračovať, obrátite sa na príslušný súd. Môžete tiež podať trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania, no vzhľadom na povahu konania to môže byť vyhodnotené len ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu, za čo by pani mohla byť uložená pokuta. Odporúčam prekonzultovať Váš prípad s advokátom vo Vašom okolí, ktorý by Vám vedel po získaní bližších informácií odporučiť najvhodnejší postup.

   4. mája 2021 v 16:49
 • anonym Odpovedať

  Dobrý deň, poprosím Vás o odpoveď, čo mám robiť v prípade, že nesúhlasím so zverejnením videoklipu mojej kapely v ktorom účinkujem, nakoľko obsahuje prvky s ktorými v žiadnom prípade nesúhlasím? Ďakujem za odpoveď.

  17. apríla 2021 v 11:15
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Občiansky zákonník stanovuje, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Bez privolenia fyzickej osoby sa smú tieto vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Odporúčam Vám preto vyzvať osoby, ktoré chcú videoklip zverejniť, upustiť od tohto konania. V prípade, ak dôjde k zverejneniu videoklipu, môžete sa tiež domáhať ochrany svojej osobnosti súdnou cestou, najmä žiadať odstránenie videoklipu, ako aj primerané zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia.

   19. apríla 2021 v 16:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.