Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

 • Magdaléna

  Dobrý večer,
  potrebovala by som poradiť s danou stratou ochrany súkromia. Trvá to dlhšiu dobu kedy môj bývalý spolužiak chodieval k mojim susedom. Bolo tam počuť vyhrážky, posmech a názory na moju osobu. Následne začalo pravidelné búchanie na dvere a nevedel s tým prestať po niekoľkých opakovaniach. Pokračuje to najmä ohováraním po meste. Nikdy som s tým človekom výrazne nekomunikovala a myslím si, že mu neublížila.

  1. apríla 2021 v 10:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, ochranu svojej osobnej cti, mena či svojho súkromia. V prípade neoprávneného zásahu do týchto práv má fyzická osoba právo domáhať sa ich ochrany prostredníctvom súdu, a to podaním osobnostnej žaloby, v rámci ktorej možno požadovať upustenie od takých zásahov, odstránenie ich následkov, ale aj primeraného zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia, prípadne finančnej náhrady nemajetkovej ujmy, ak by bola v značnej miere znížená dôstojnosť osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti. Pokiaľ Vám teda narúšanie súkromia spôsobuje nemajetkovú ujmu, môžete najskôr bývalého spolužiaka či suseda vyzvať, aby sa takého konania zdržal, inak využijete svoje právo a obrátite sa na súd. Môžete sa taktiež obrátiť na políciu, nakoľko môže ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý môže byť uložená pokuta. Ohováraním na verejnosti môže dochádzať tiež k páchaniu trestného činu, ktorého sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Ak sú teda šírené nepravdivé údaje o Vašej osobe, ktoré sú naozaj závažné a poškodzujú Vás, neváhajte sa priamo obrátiť na políciu s podaním trestného oznámenia.

   3. apríla 2021 v 16:37
 • anonym

  Dobrý deň pán advokat. Som 3tí týždeň pn po úraze nohy. Stav je lepší, no doktor ni neodporučil ešte návrat do práce. Od začiatku pn mám aj vychádzky v čase 8:00-10:00 a 14:00-16:00. Počas prvého týždňa som ich nevyužívala, bol doma manžel, venčenie psov a nákupy riešil on. Teraz je už ale v práci a v čase vychádzok brávam psov na krátke prechádzky ja. Potrebujem nohu rozchodiť, aby som zvládla 11 hodín státia a chôdze v práci. Počas jedného takého venčenia som bola bez môjho vedomia natočená na video a to bolo odoslané môjmu nadriadenému, ktorý je samozrejme rozhorčený, že venčiť chodím, ale do práce nie. Som pobúrená z konania danej osoby. Môžem sa proti tomu nejako brániť? Ďakujem za skorú odpoveď

  14. marca 2021 v 17:35
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, nevynímajúc ochranu svojho súkromia a mena. Občiansky zákonník hovorí, že podobizne, či obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy fyzickej osoby sa smú vyhotoviť a použiť len s jej privolením. Bez privolenia fyzickej osoby možno vyhotoviť alebo použiť také záznamy len primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Dotyčná osoba nemala právo vyhotovovať záznam z Vašej prechádzky, už vôbec nie tento poskytnúť inej osobe. Môžete preto túto osobu vyzvať, aby sa zdržala podobného konania v budúcnosti, inak sa ochrany svojich práv budete domáhať súdnou cestou, vrátane určitej satisfakcie vo forme ospravedlnenia. Pokiaľ konaním danej osoby došlo k zníženiu Vašej dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti, môžete sa domáhať aj finančného zadosťučinenia. Konaním tejto osoby mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu ohovárania, pokiaľ napr. dotyčná osoba predmetný záznam spojila aj s informáciou, že ste úplne zdravá a môžete chodiť do práce. Môžete preto zvážiť aj podanie trestného oznámenia, najmä pokiaľ Vám pre toto konanie vzniknú problémy v zamestnaní.

   16. marca 2021 v 13:29
 • Mária

  Dobrý deň.Mám problémy zo susedom ktorý pred rokmi odkúpil od obce pozemok ktorý je pod mojim pozemkom,ja bývam na svahu a tam držia svah agátové stromy .Vegetáciu ktorá tam bola vyrúbal pred niekolkými rokmi hoci ten pozemok nemal zameraný a to som sa sťažovala na OU v obci ale on tam mal známosti a nič sa neriešilo.Teraz sa svah stále po daždi a snehu stále viac zosúva dolu.Chce vyrúbat i agátové stromy ktoré sú na mojom pozemku alebo na hranici pozemku a ja s tým nesúhlasím prdtože tie stromy ešte našťastie držia ten svah zhora.On sa sťažuje stále na živ prostr.vraj ho to ohrozuje.Ale to on by mal tam postaviť oporný múr ktorý stavať nechce.On ten kusok pozemku plánuje predať a myslí si že na tom viac zarobí ak tam tie stromy nebudú.Na OU tu v obci som povedala že ja to nedovolim vyrúbať ,ale zjavne tam funguje ešte stále korupcia keď jeho obhajujú a nie moje právo. Zatial som nepodala trestné stíhanie ale bojim sa čo sa s tým stane.Prosím poraďte.Ďakujem. S pozdravom

  21. februára 2021 v 17:54
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   nakoľko sa dreviny nachádzajú na Vašom pozemku, žiadosť o ich výrub by ste museli podať Vy ako vlastníčka pozemku. V zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 Zákona o ochrane prírody a krajiny plati, že vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. Podľa § 47 ods. 3 Zákona o ochrane prírody a krajiny platí, že na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka. Z uvedeného vyplýva, že Váš sused by sa mohol na obecnom úrade domáhať, aby Vám bola uložená povinnosť dreviny vyrúbať jedine v prípade, ak by tieto boli poškodené, trpeli nákazou, či ich výskyt nejakým spôsobom mohol zásadne zasiahnuť do nehnuteľností vo vlastníctve Vášho suseda. Pokiaľ tomu tak nie je, výrub drevín by sa na základe neodôvodnenej žiadosti Vášho suseda realizovať nemal, v prípade, ak by ste mali indície, že by k predmému malo dôjsť, odporúčam obrátiť sa v prvom rade na obecný úrad a taktiež odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu, ktorý je orgánom ochrany prírody.

   24. februára 2021 v 12:34
 • Matúš

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mám ako poškodený, právo, na základe nejakého zákona (ak áno, uveďte prosím akého) dožadovať sa informácie o tom, odkiaľ má občianske združenie informáciu, že som kontaktoval policajný zbor ohľadom podozrenia na porušovanie zákona istej strelnice. Spomínané občianske združenie, tesne po policajnej kontrole vedelo skutočnosť, že som bol oznamovateľom a na margo kamarátskeho vzťahu, so správcom strelnice ešte v daný deň, zverejnilo na svojom webe blog s väzbou na moju osobu ako podavateľa, a o pár dní na to, článok, kde som bol celým menom uvedený ako podavateľ. Polícia samozrejme popiera, žeby informáciu vyzradili, nakoľko mi odpísali, že to ani nemôžu urobiť. Podozrivé osoby takto poznajú moju identitu. Chcel by som preto listom vyzvať dané občianske združenie, aby sa k tejto skutočnosti vyjadrilo. Mám na to nejaké právo, alebo páku, ktorú by som mohol využiť? Ďakujem za radu. Pekný deň

  9. februára 2021 v 17:15
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku máte ako oznamovateľ trestného činu právo požadovať orgány činné v trestnom konaní, aby v podanom oznámení neboli uvedené údaje o Vašej totožnosti. Z uvedeného, samozrejme, vyplýva, že orgány činné v trestnom konaní by nemali Vašu totožnosť zverejniť, nakoľko im to vyplýva z povinnosti dodržiavať mlčanlivosť. Pokiaľ ste však o utajenie Vašej totožnosti nepožiadali, v takom prípade má obvinený vedomosť o oznamovateľovi trestného činu. Obvinený tieto informácie vie zistiť aj pri nahliadnutí do vyšetrovacieho spisu. Pokiaľ však išlo iba o osoby podozrivé, v takom prípade boli orgány činné v trestnom konaní povinné dodržiavať mlčanlivosť.
   Čo sa týka Vašej otázky, či môžete požadovať informácie odkiaľ má občianske združenie informácie, že ste boli oznamovateľ, nakoľko boli tieto informácie zverejnené, viem si predstaviť, že by ste požiadali občianske združenie v zmysle § 20 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o poskytnutie informácie na základe akého právneho základu spracúvali Vaše osobné údaje, informácie o ich pôvode a prípadne aj o vymazanie Vašich osobných údajov u občianskeho združenia. Pokiaľ by ste mali za to, že došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, môžete sa tiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR s podaním podnetu. Zároveň uvádzam, že pokiaľ by zverejnením Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vášho práva na súkromie, resp. ste týmto utrpeli ujmu, môžete sa dožadovať aj ochrany podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

   11. februára 2021 v 14:33
 • anonym

  Môže zamestnávateľ presklit skrinku na osobné veci na pracovisku?

  2. februára 2021 v 17:30
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   podľa § 151 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnú úschovu zvrškov osobných predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania. Zároveň je zamestnávateľ podľa § 177 ods. 1 Zákonníka práce povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia ich života, zdravia a majetku. Za bezpečnú úschovu sa považuje úschova proti krádeži, zničeniu a poškodeniu. To znamená využitie uzamykateľných skriniek a uzamykateľných kancelárií. Bezpečná úschova súvisí i s tým, že v prípade, ak by vznikla zamestnancovi škoda na odložených veciach, zamestnávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odložil. Vzhľadom na citované ustanovenia zákona som toho názoru, že tento spôsob zrejme nepredstavuje bezpečnú úschovu osobných predmetov, a mohlo by dôjsť k ohrozeniu majetku zamestnanca. Samozrejme závisí od toho, kde by sa takéto skrinky nachádzali a či by tieto priestory boli ešte uzamykateľné. Pokiaľ máte za to, že týmto postupom nie je zabezpečená bezpečná ochrana Vašich osobných vecí, môžete sa obrátiť na zamestnávateľa a upozorniť ho na to, že môže dôjsť k porušovaniu ustanovení Zákonníka práce.

   4. februára 2021 v 14:12
 • Anonym

  Dobrý deň. už niekoľko mesiacov ma obťažuje sused tým, že zverejňuje na sociálnu sieť údaje o mne (meno, priezvisko, bydlisko). Najskôr sa jednalo o zverejnenie jedného oznámenia, ktoré podal na mňa a následne videa, na ktorom som. Samozrejme, všetko sa dialo bez môjho vedomia a povolenia. Porušil ochranu osobných údajov? V prípade, že zastávam verejnú funkciu, zmenilo by sa riešenie v mojom prípade? Ďakujem za odpoveď

  25. januára 2021 v 14:02
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Vami opísaný spôsob konania by sa dal považovať za porušenie Vašich osobných údajov podľa nariadenia GDPR a tiež za porušenie práv na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ máte za to, že boli zneužité Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR s podaním podnetu na prešetrenie. Pokiaľ ide o občianskoprávnu ochranu, platí že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Keďže ako uvádzate, toto video bolo zverejnené bez Vášho súhlasu, aj v tomto prípade sa sused mohol dopustiť protiprávneho konania. V danom prípade môžete písomne vyzvať suseda, aby od uvedeného konania upustil a odstránil následky týchto zásahov (zmazal tieto príspevky), pričom ho môžete upozorniť aj na to, že ak tak neučiní, obrátite sa na súd. V prípadnej žalobe o ochranu osobnosti môžete taktiež žiadať primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa toto zadosťučinenie nezdalo postačujúce (najmä preto, že bola v značnej miere znížená Vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti – v rodinnom, pracovnom živote – pričom túto skutočnosť musíte preukázať), máte právo žiadať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Musím Vás však upozorniť, že pokiaľ zastávate verejnú funkciu, resp. ste osobou verejne známou, vo všeobecnosti sa má za to, že takéto osoby musia strpieť vyššiu mieru zásahov do svojho súkromia, ako i vyššiu mieru kritiky a pod.

   28. januára 2021 v 10:19
 • Marián

  Poskytol som svedeckú výpoveď ale neprajem su, aby moje meno bolo zverejnené na sude, mám na to právo ?

  24. januára 2021 v 12:28
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v zmysle Trestného poriadku platí, že pred výsluchom svedka treba vždy zistiť jeho totožnosť a pomer k obvinenému, poučiť ho o význame svedeckej výpovede a o práve odoprieť výpoveď, a ak treba, aj o zákaze výsluchu; svedka treba poučiť aj o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu. Svedok musí byť vždy poučený o tom, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a o trestných následkoch krivej výpovede. Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie a zároveň je každý povinný napomáhať splneniu tejto povinnosti. Pokiaľ ste boli ako svedok v prípravnom konaní riadne poučený o vyššie uvedenom a ako svedok ste vypovedali, a zároveň nie ste ohrozeným alebo chráneným svedkom v zmysle zákona č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je v danom prípade možné Vašu výpoveď nejakým spôsobom pred súdom anonymizovať, nakoľko je dôkazným prostriedkom, ktorý má preukazovať skutočnosti, ktoré sú predmetom trestného konania.

   27. januára 2021 v 13:47
 • anonym

  Dobry vecer, Prosim vas o radu. sused hadze na nas pozemok v noci petardy. Na dome mame namontovane kamery , ktore snimaju nas pozemok, na kamerovom zazname je vidiet ako letia petardy cez plot a buchli u nas. Nemame dobre susedske vztahy. Da sa s tym nieco urobit, teda pouzit takyto zaber? Nie je na nom vidiet nikoho len tie svietace a letiace petardy. Dakujem za odpoved

  31. decembra 2020 v 13:27
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ nie je možné na kamerových záznamoch identifikovať žiadne osoby, zábery použiť môžete. V prípade, že máte so susedmi nepriateľské vzťahy môžete sa s ochranou Vašich práv obrátiť na obec, ak týmto dochádza k zrejmému zásahu do pokojného stavu, alebo na súd s ochranou Vášho vlastníckeho práva, kde sa môžete domáhať, aby sa sused zdržal presne opísaného a vymedzeného konania. V prípade, ak dochádza aj k poškodzovaniu Vášho majetku, môžete sa obrátiť aj na príslušné orgány činné v trestnom konaní.

   2. januára 2021 v 17:20
 • Jozef

  Chcel by som Vás poprosiť o radu poprípade aj následnú pomoc a zastupovanie ak je možné náš prípad dotiahnuť až na súd. V apríli tohoto roka sme sa s priateľkou presťahovali do bytu, ktorý sme si po niekoľkých rokoch šetrenia kúpili. Minule sme na to vlastné úspory a úspory aj našich rodičov. Všetko bolo v poriadku, mali sme dojem že máme naše vysnívané bývanie. Susedia boli super, bývanie taktiež, kľud a pokoj. Avšak niekedy v máji tohoto roka naši susedia nad nami prenajali byt niekomu. Nastali najhoršie mesiace nášho života. Suseda ktorá nad nami býva neustále dupe. Ja rozumiem že niekoho chôdza môže byť hlučnejšia ako niekoho iného, ale ona produkuje neustáli hluk (dupot) a vybrácie ktorý my už nezvládame. Chodíme jej klopať pomaly každý deň, raz do týždňa voláme s majiteľom bytu, ona mu tvrdí že nedupe, my tvrdíme opak, čiže tu sa naozaj nevieme posunúť. Už nám ani neotvára dvere, počuť len smiech s poza kukátka. Minulý týždeň už prišla k naším dverám a začala na nás kričať, že s tým máme prestať, že ju obťažuje ako jej klopeme a voláme majiteľovi. Na to aby sme mohli zapojiť políciu, potrebujeme aby hluk vykonávala po 22:00 a to je niekedy problém pretože, áno hluk robí často aj do 12 ale kto v tejto dobe chce aby prišli policajti k nemu a čakali kým sa suseda prejaví. Čo ak bude práve náhodou pozerať film a nepohne sa polhodinu (to sa nám už dlho nestalo). Naozaj nevieme čo dalej v danom byte bývajú, ja už ani neviem koľkí ľudia, vraj tam má staršiu dcéru, minule tam mala brata a naposledy aj nejakého chlapa asi priateľ. Viete nám poradiť čo máme robiť ? Ako postupovať ?

  8. decembra 2020 v 10:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Občiansky zákonník upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v prípade nájmu bytu, pričom stanovuje, že nájomcovia sú povinní pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv. Tým sa má namysli nerušený výkon vlastníckeho práva, ktoré máte k Vášmu bytu. Pokiaľ toto Vaše právo suseda neustále narúša, môžete sa opätovne obrátiť na prenajímateľa napr. s tým, že ho pozvete na istý čas k do Vášho bytu, aby videl, resp. počul, akým spôsobom suseda narúša pokojné nažívanie vo Vašom byte, prípadne mu môžete poskytnúť nahrávku, z ktorej bude zrejmé, aký hluk Vaša suseda robí. Prenajímateľ má totiž v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka možnosť nájom bytu vypovedať, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. Nakoľko za priestupok proti občianskemu spolunaživaniu sa považujú aj schválnosti a iné hrubé správanie, môžete privolať policajnú hliadku aj počas dňa. Musel by však byť preukázaný úmysel zo strany susedy. Čo sa týka osôb, ktoré v byte bývajú spolu s nájomníčkou, ak sa nejedná o osoby, ktoré žijú po celý čas trvania nájmu s nájomníčkou v spoločnej domácnosti a z nájomnej zmluvy je vylúčené, aby osoba niekoho ubytovala v byte, tak sa môže dopúšťať porušenia povinností, ktoré jej vyplývajú z nájomnej zmluvy. Danú vec môžete takisto riešiť s vlastníkom bytu.

   9. decembra 2020 v 17:41
 • Ivica

  Dobry den. Obraciam sa na vas s otazkou,mozem danu vec postupit ako priestupok? Pripadne trestny cin ohovarania? Po roku sa vyplavili skutocnosti. Bola vytvorena skupina na mesesngri,kde ma susedy rozoberali po urcitych konfliktoch za kote som sa ospravedlnila dotycnym damam. Oni mne nie. A ta,ktorej sa spor vobec netykal to ponala takto: Moju otazku,preco chcela na mna poslat socialku ona ponala takto: Moje stanovisko je jednoduché a vždy bolo. Je za tým tvoja choroba. Neviem, čo všetko si pamätáš ty sama z obdobia pred jeden a pol rokom, ale ja viem, coho som bola svedkom a čo som videla. A je pravda, ze som bola jediná a prvá, ktorá všetky tvoje „kamarátky“ upozornila na to, že máš všetky príznaky choroby. Vážnej choroby, ktorá určite bude s tebou už navždy. Áno, s myšlienkou, že vašim deťom privolám pomoc , som sa pohrávala, ale nakoniec si ťa konečne všimli riadne tvoji blízki a zasiahli. A tak som sa viac o nič nestarala. Aj keď sa ti to nemusí páčiť, mám VŠ vzdelanie a som trénovaná na posudzovanie „neštandardného“ správania iných a tak nemusím vidieť žiadne zdravotné záznamy a viem odhaliť, ak má niekto psychické problémy a taktiež iné neštandardné formy správania. Mám dlhoročnú prax a nezmení sa na tom nič. Dakujem za vas cas.

  18. novembra 2020 v 17:10
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v prípade, ak o Vás Vaše susedky rozšírili nepravdivú informáciu, mohli sa dopustiť trestného činu ohovárania podľa §373 Trestného zákona, ktorého sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Ak by vzhľadom na okolnosti daného prípadu nedošlo k naplneniu uvedených znakov skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, mohlo by ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V takom prípade je príslušným na prejednanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu okresný úrad, na ktorý sa môžete s daným problémom obrátiť. Každá fyzická osoba má tiež právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Pokiaľ konanie Vašich susediek pociťujete ako ujmu na Vašej osobnosti, môžete sa tiež voči dotyčným osobám domáhať súdnej ochrany prostredníctvom žaloby, v rámci ktorej môžete požadovať zdržanie sa ďalšieho takéhoto konania zo strany Vašich susediek a prípadnú satisfakciu za ujmu v prípade, ak Vám nejaká ich konaním vznikla. Ak sa rozhodnete ísť touto cestou je potrebné, aby ste sa najprv snažili o mimosúdny zmier, a to prostredníctvom písomnej výzvy na doručenku, v ktorej vyzvete Vaše susedky, aby Vás prestali ohovárať a šíriť o Vás nepravdivé informácie. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorému bližšie zašpecifikujete situáciu v ktorej sa nachádzate, a on Vám následne bude môcť pomôcť pri domáhaní sa Vašich práv.

   20. novembra 2020 v 10:47
 • anonym

  Dobrý deň, sme rodina z 3 deťmi vo veku 5 4 3r. Žijeme v 4 bytovke a mame susedov ktorý večne útočia na deti, nieže by sa chodili sťažovať osobne klopanim že im vadí hluk atď. Ale oni začnú kričať po chodbe a urážať nás vulgarnymi slovami typu skur.deti treba ich doje… Atď. Napádajú slovné moju priateľku, pod oknami sa zgrupuju a ohovaraju nás. Trestné oznámenie bolo podané ale zatiaľ sa nič nespravil zo strán orgánov a po novom ohlásili správkyňi že chcú spísať petíciu na naše odťahovanie (sme nájomníci). V rámci bez problémoveho konfliktu sa radšej od sťahujeme nakoľko im by ta petícia nevyšla a opakovane by snami mali problém je možné od nich žiadať náhradu škody keďže nás v podstate odtiaľto vystvali? Ďakujem za odpoveď

  8. novembra 2020 v 16:05
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   Občiansky zákonník v ust. § 685 ods. 1 stanovuje, že nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone, teda napríklad v prípade, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. Samotná petícia obyvateľov bytového domu nezaväzuje prenajímateľa k ukončeniu nájomnej zmluvy. Môže však sám vyhodnotiť, či pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov je narušané sústavne. Podotýkame, že v prípade slovných atakov zo strany Vašich susedov môžete vždy privolať policajnú hliadku a oznámiť narúšanie občianskeho spolunažívania. Každopádne, pokiaľ by ste v byte zostali alebo by ste sa rozhodli z bytu odísť, v oboch prípadoch by ste sa mohli domáhať ochrany Vašej osobnosti podaním žaloby na súde, najmä sa domáhať upustenia od takých zásahov, a tiež primeraného zadosťučinenia, napr. ospravedlnenia. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. O náhradu škody by mohlo ísť v prípade, pokiaľ by Vaši susedia poškodili Váš majetok, prípadne ak by ich dlhodobé správanie sa poškodilo preukázateľne Vaše zdravie, prípadne Vám vznikla iná preukázateľná ujma. Pred podaním žaloby je však vhodné vyzvať susedov na upustenie od zásahov do ochrany Vašej osobnosti a vyriešiť tak veci mimosúdnou cestou. Odporúčame však Vašu situáciu konzultovať s advokátom vo Vašom okolí.

   11. novembra 2020 v 19:45
 • Lívia

  Dobrý deň, už niekoľko mesiacov ma obťažuje sused tým, že zverejňuje na sociálnu sieť údaje o mne (meno, priezvisko, adresa-bydlisko). Najskôr sa jednalo o zverejnenie jedného oznámenia, ktoré podal na mňa a následne video, na ktorom som. Samozrejme, všetko sa dialo a deje bez môjho vedomia a povolenia. Porušil ochranu osobných údajov? V prípade, že zastávam verejnú funkciu, zmenilo by sa riešenie v takom prípade? Ďakujem za odpoveď

  2. novembra 2020 v 11:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v uvedenom prípade môže ísť skôr o zásah do Vašich osobnostných práv ako o porušenie ochrany osobných údajov. Náš právny poriadok zaisťuje pre každého ochranu jeho osobnostných práv, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, mena a prejavov osobnej povahy. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka platí, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Fyzická osoba má právo sa domáhať prostredníctvom súdu, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie, napr. ospravedlnenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Nakoľko uvádzate, že zastávate verejnú funkciu, vo Vašom prípade ste povinný strpieť vyššiu mieru zásahov do Vašich osobnostných práv, nakoľko verejnosť má právo posudzovať Vaše konanie a toto aj kontrolovať. Máte možnosť najmä suseda vyzvať zdržania sa takýchto zásahov, najmä zverejňovania Vašich osobných údajov, ako aj videozáznamov, a tiež o odstránenie ich následkov, teda stiahnutie daných príspevkov. Ak Vašej požiadavke nevyhovie, máte možnosť sa uvedeného, ako aj primeraného zadosťučinenia, domáhať súdnou cestou. Pokiaľ obsah videa alebo príspevku obsahuje nepravdivé údaje, Váš sused sa tiež môže dopustiť trestného činu ohovárania, prípadne priestupku na úseku občianskeho spolunažívania. Odporúčame Vám však najskôr prekonzultovať konkrétne okolnosti Vášho prípadu s advokátom vo Vašom okolí, ktorý Vám odporučí vhodné právne kroky.

   5. novembra 2020 v 13:17
 • Miriam

  Dobrý deň,nemáme dobré vzťahy zo susedom.Chcela by som sa spýtať ,že keby sme si dali postaviť od suseda betónový barierovy plot cca.2,5 m vysoký čo mi môže urobiť sused?Bude to vymerane s geodetom a hranica plotu bude na našej strane.Ak by mu vadil aj tieň môže ma dať na súd ?Načo sa mám pripraviť ? ďakujem

  15. októbra 2020 v 17:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prípade, ak by ste si chceli dať postaviť betónový plot jednalo by sa o oplotenie podľa stavebného zákona. Oplotenie je v zákone špecifikované ako drobná stavba. To znamená, že predtým ako vôbec začnete daný plot stavať, je potrebné, aby ste tento zámer ohlásili stavebnému úradu. Pri ohlasovaní drobných stavieb od Vás nie je vyžadovaný súhlas suseda, a teda ak sa plot bude nachádzať na Vašom pozemku, tak sused v tomto prípade nezmôže nič. Stavebný úrad by mal posúdiť jednak technické parametre plotu, ale aj či daný plot nebude ovplyvňovať susedné stavby/pozemok – a teda by mal posudzovať či daný tieň vytvorený plotom nebude svojou polohou a orientáciou nad mieru primeranú pomerom tieniť na susedný pozemok, a tým zasahovať do vlastníckeho práva Vášho suseda, resp. ho rušiť v jeho nerušenom užívaní. Následne stavebný úrad, ak nezistí žiadne nedostatky, vydá písomné oznámenie, na základe ktorého Vám povolí začatie výstavby plota. Tieň ako taký sa považuje za imisiu z hľadiska Občianskeho práva. V prípade, ak už pri udelení písomného oznámenia/stavebného povolenia bude znalecky posudzovaný dopad tieňa na susedný pozemok, a zistí sa, že takýto tieň nijakým spôsobom neobmedzuje vlastnícke právo Vášho suseda, tak sa nebude môcť úspešne domáhať jeho odstránenia súdnou cestou. Je taktiež dôležité mať na pamäti, že v závislosti od obce v ktorej bývate, môže byť povolená rozdielna maximálna výška plota. Vo všeobecnosti platí, že ak chcete postaviť plot s výškou nad 2 metre musíte mať na postavenie takéhoto plota klasické stavebné povolenie a nielen písomné oznámenie od stavebného úradu. Preto Vám odporúčam prekonzultovať Váš stavebný plán na výstavbu plota s príslušným stavebným úradom, ktorý Vám podá bližšie informácie k výstavbe plota vo vzťahu k Vašej nehnuteľnosti.

   17. októbra 2020 v 17:47
 • anonym

  Dobry deň, susedia majú nasadeny živý plot 10cm od hranice pozemku a o ten sa nestarajú. Prerastaju k nám dlhé haluze. Kazdy rok ich o to žiada ObÚ aby to ostrihali. Vysadili si blizko plota aj stromy figy, ktoré sa neúprosne rozrastaju. Prosím Vas existuje niečo co by ich donútilo starat sa o svoj pozemok, existujú určené vzdialenosti na základe ktorých pri výsadbe zelene majú postupovať? Ďakujem za odpoveď.

  2. októbra 2020 v 9:04
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Právnu úpravu susedských vzťahov upravuje Občiansky zákonník v § 123, podľa ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Vlastník pozemku je v zmysle tejto vety povinný odstrániť aj korene a vetvy stromov, ktoré Vás pri užívaní pozemku obmedzujú. Situáciu môžete vyriešiť tak, že sa so susedom na ich odstránení dohodnete, ak tento nebude ochotný dať uvedené do poriadku, obráťte sa na obec, a pokiaľ nedôjde k náprave ani touto cestou, môžete podať návrh na súd, ktorý uloží susedovi povinnosť odstrániť tie časti zelene, ktoré Vás v užívaní pozemku obmedzujú.

   5. októbra 2020 v 9:07
 • Marta

  Dobrý deň, môže podnikateľ využiť údaje v telefónnom zozname Zlaté stránky na svoje podnikanie? Môže zatelefonovať, prípadne napísať niekomu, koho údaje sú v tomto telefónnom zozname k dispozícii? Napríklad s ponukou práce, alebo s dotazom, či môže zaslať reklamu? ďakujem

  24. septembra 2020 v 14:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   Zlaté stránky slúžia ako oficiálny telefónny zoznam, ktorý slúži na nasmerovanie všetkých užívateľov, ktorí chcú predávať, nakupovať, poskytovať služby alebo podnikať. Všetky údaje uvedené v Zlatých stránkach majú informatívny charakter a sú zverejnené na verejne prístupnej doméne, ktorá využíva údaje iba v takom rozsahu, v akom ich poskytli jednotlivý operátori tých účastníkov, ktorí poskytli so zverejnením telefónneho čísla súhlas. Základným účelom Zlatých stránok je zoskupovanie firiem, podnikov alebo iných fyzických alebo právnických osôb, ktorí súhlasili so zverejnením údajov na účel ich prípadného kontaktovania, preto je možné, aby aj podnikateľ mohol kontaktovať konkrétnu osobu – nepodnikateľa cez Zlaté stránky.

   25. septembra 2021 v 9:04
 • anonym

  dobry den chcem sa opytat ze vedla suseda ktora ma 30 rokov sa vyhrazala susede 37 rocnej ze zavola socialku na nu,o deti ma super postarane neni problem dalej neopravnene nas nataca a nahrava na mobile ked je vonku dalej boli sme vystaveni na internete ze susedia ziju vo vykaloch, dalsia vec vsetko nataca nahrava ked vyjdeme von tak aj ona vyjde tiez a vsetko uverejnuje bez suhlasu na internete. dalej nechava vchodove dvere otvorene aby nas psik utiekol dalej zhnila jej v kofliku cibula vystavila tiez spravu na internete ze susedia jej vytrhli cibulu a este mali sme na terase oslavu a vsetko neopravnene nahravala spoza okna a zas sa vyhrazala ze zavola mestku policiu a to este nebolo ani 22h. bolo 21-30h pokusala sa oslavu znicit stale ked vyjde von nataca nahrava bez nasho suhlasu co moze proti tomu urobit aby sa to skoncovalo taketo spehovanie a neopravnene uverjnuje na internete nase nahravky a videa a fotografie a spini nas pred celym internetom kde to vidia ludia dakujem s pozdravom

  18. augusta 2020 v 9:55
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka má fyzická osoba (FO) právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa FO alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia FO vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami FO. FO má právo najmä sa domáhať: – aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, – aby sa odstránili následky týchto zásahov a – aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce primerané zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť FO alebo jej vážnosť v spoločnosti, má FO tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. V danom prípade Vám odporúčam najprv danú susedu písomne vyzvať, aby sa zdržala takéhoto konania a odstránila z internetu fotky, ktoré tam zverejnila. Pokiaľ Vašej výzve nevyhovie, máte právo obrátiť sa na súd so žalobou na ochranu osobnosti.

   20. augusta 2020 v 16:56
 • Denisa

  Dobrý deň ,môj bývalý somnou manipuloval celý čas ,a napísal že pokiaľ spomeniem slovo kurva tak on somnou vôbec nebude ,tak isto mi 3 dní neodpisuje ,ani nič ,v minulosti sa mi vyhrážal že ma zbije ,sotil ma ,a škrtil,tak isto mi odpisovali tie jeho ku ,toto není prvý krát čo mi takto ublížuje ale už x krát ,a ja už nevládzem psychický ,dá sa stým niečo spraviť alebo nie ? Ďakujem

  2. augusta 2020 v 9:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Pokiaľ sa Vám expartner vyhráža, je vždy nevyhnutné posudzovať všetky okolnosti konkrétneho prípadu, či takéto vyhrážky alebo iné konania sú spôsobilé dôvodne vyvolať obavu o život alebo zdravie. Podľa opísaných skutočností, že konanie sa opakuje, odporúčam podať trestné oznámenie vo veci nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona na polícii alebo na prokuratúre. Ďalej Vám odporúčam, aby ste zhromaždili čo najviac dôkazov o tom, že jeho vyhrážky boli dôvodom na podanie trestného oznámenia. Keďže ste bola aj fyzicky napadnutá, môžete to nahlásiť na polícii. Ale v tom prípade, ak liečenie po ublížení (fyzickom napadnutí) netrvalo dlhšiu dobu ako sedem dní, nejedná sa o trestný čin, ale o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorý môžete nahlásiť na príslušnom okresnom úrade.

   4. augusta 2020 v 14:01
 • Melisa

  Dobrý večer, chcem sa spýtať, či je možné, aby som podala trestné oznámenie na osoby, ktoré na mňa a manžela spísali petíciu, že som napadla dieťa, na futbalovom štadióne, ale ja som mu len povedala, že nech nehrá surovo, môj syn hráva futbal a to dieťa ho surovo na zemi kopalo a nikto nič. radšej nevidel, a malo sa ísť na turnaj a preto aby sme nemohli ísť spisali o nas výmysly a mna to dost vytocilo a este si vyfotili celu vymenu nazorov na fcb kde sme si to vysvetlovali s trenerom, proste stale robia zle a smejú sa ich decka nasmu malemu ked nahodou neda gol, nadavaju, ako na nich?

  7. októbra 2019 v 9:46
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, odporúčam Vám, aby ste sa s danými osobami najskôr porozprávali a vyzvali ich, aby od podobného konania upustili, nakoľko týmto svojím konaním by sa mohli dopustiť trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona, t.j.: ,,Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. Ak by s tým napriek Vašej snahe a upozorneniu neprestali, môžete podať trestné oznámenie, ktoré však odporúčam podať na neznámeho páchateľa, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia. Trestné oznámenie odporúčam nazvať ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Uvádzate tiež, že si Vás vyfotografovali a predmetné fotografie zverejnili na sociálnej sieti. V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy (tým sa myslí napr. tanec, spev atď.). To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu. Vzhľadom na to, čo ste uviedli, je zrejmé, že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany daných osôb. Preto by som Vám odporučil, aby ste im adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto ich konanie, s tým, že z ich strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ich vyzývate aby od neho upustili, aby odstránili následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky odstránili zo sociálnej siete, a prípadne že požadujete od nich ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci výzvy spomenúť aj to, že ak budú ďalej pokračovať v tomto konaní, tak budete nútený obrátiť sa na príslušný súd.

   9. októbra 2015 v 9:47
 • Ján

  Vážený pán advokát,
  chcel by som sa opýtať či sa dá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za urážku na cti. Moja mama žije s mojím bratom v jednej domácnosti, kde tiež žije aj bratov zať. A to je oriešok celého problému, nakoľko bratov zať neustále uráža moju mamu. Nadáva jej, vyhráža sa jej, že ju zhodí zo schodov a podobne. Môžete mi prosím poradiť, ako máme vo veci postupovať?

  15. júla 2016 v 14:43
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Urážka na cti nie je v našom trestnom zákone definovaná ako trestný čin, možno si to mýlite pojmy alebo ste mysleli na trestný čin ohovárania.
   V zmysle § 373 ods. 1 Trestného zákona citujem: kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
   Pokiaľ sa proti Vašej matke niekto dopustil trestného činu ohovárania v zmysle vyššie uvedeného, Vaša matka môže podať na polícii trestné oznámenie (nazvite ho ako Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin)…a tiež odporúčam podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aj keď uvediete, kto Vašu matku a presne čím ohovoril.
   Vo Vašom prípade by som Vám však skôr odporúčal, najmä ak je dom, v ktorom všetci (Vaša matka, brat a jeho zať) bývajú, vo vlastníctve Vašej matky, aby v prípade takéhoto urážania zavolala matka políciu, s tým že ju ohovárajú a tiež (a to je dôležitejšie) že sa jej vyhrážajú zabitím, požiadať políciu, aby zaťa Vášho brata vyviedli, následne vymeniť na dverách zámku a viac ho do domu nevpustiť. Toto viete spraviť, pokiaľ ten zať nemá žiadne urážka právo nehnuteľnosť Vašej matky obývať. Pokiaľ má, vyššie uvedené urobiť nemôžete, v tom prípade zotrvajte pri trestnom oznámení.

   16. júla 2016 v 13:17
 • anonym

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako mám postupovať pri riešení sporu so susedom. Chová ošípanú, kačice a psa vo vzdialenosti cca 5 metrov od nášho domu, konkrétne od steny, kde sa nachádza aj okno z obývačky. Hnoj z chlievov dáva sused k nášmu plotu pri dome, nemá na to určené hnojisko. Obec nemá VZN o chove hospodárskych zvierat a písomná sťažnosť na obec sa skončila len ústnym dohovorom od starostu, po ktorom sa nič nezmenilo. Na veterinárnej správe sme nepochodili, riešia len pohodu zvierat, nie ľudí.Obťažuje nás hlavne zápach a množstvo múch a hlodavce. Boli by sme radi, keby sa to dalo riešiť mimosúdne, ale sused s nami nekomunikuje. Za vašu odpoveď Vám ďakujem. Za vašu odpoveď Vám ďakujem.

  22. septembra 2015 v 9:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Ešte Vám ako advokát odporúčam suseda písomne vyzvať, aby od takéhoto konania upustil, v opačnom prípade môžete podať zapieraciu žalobu na súd, na základe ktorej môže súd rozhodnúť, aby sa táto osoba zdržala neoprávneného zásahu.

   25. septembra 2015 v 17:44

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.