Osobný bankrot – otázky a odpovede

Osobný bankrot – otázky a odpovede

 • Milan

  Dobrý vecer ja by som sa chcel informovat osobny bankrot sa mi koncil 2015 uspesne a momentalne zijeme rakusku uz sedem rokov kde pracujem a chceli by sme kupit byt na slovensku na hypoteku ale neviem ze mozem este zobrat uver mam tri deti a nemame trvali pobyt na slovensku prosim vas o radu

  6. januára 2021 v 15:06
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   podmienky poskytovania úverov sa môžu medzi jednotlivými bankami odlišovať. Zväčša sa však vyžaduje, aby žiadateľ mal trvalý pobyt na území SR, prípadne iného členského štátu Európskej únie. Niektoré banky tiež poskytujú úver aj osobám, ktoré prešli oddlžením prostredníctvom osobného bankrotu. Ohľadom žiadosti o poskytnutie úveru na bývanie odporúčame obrátiť sa priamo na banky, od ktorých uvažujete úver čerpať.

   9. januára 2021 v 13:02
 • Ivan

  Dobrý den chcel by som sa spýtat podal som osobný bankrot kde ma aj obdlžili ale stále som evidovaný ako neplatič prečo-

  4. januára 2021 v 14:28
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ nebola nesplatená pohľadávka veriteľom prihlásená, mohlo sa stať, že Vás tento aj naďalej eviduje ako dlžníka. Pokiaľ ide o pohľadávku, ktorá nie je oddlžením dotknutá, napr. peňažný trest, pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, prípadne zabezpečená pohľadávka, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva, na tieto sa oddlženie nevzťahuje. Pokiaľ ide o pohľadávku, vo vzťahu ku ktorej došlo k oddlženiu, malo by postačovať informovanie veriteľa o oddlžení. Odporúčame však obrátiť sa v tejto veci na Centrum právnej pomoci, ktoré Vás zastupovalo v konaní o oddlžení.

   7. januára 2021 v 15:05
 • Anonym

  Dobrý deň, poprosím o radu. Pred troma rokmi sme podali o bankrot to už nemôžem žiadať o hypotéku či úver na rekonštrukciu domu. Zdedim nehnuteľnosť od rodičov no pred troma rokmi som podala o bankrot nebude to vadiť ak budem vlastniť nehnuteľnosť. Ďakujem veľmi pekne za odpovede, za čas.

  27. novembra 2020 v 10:14
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň prajem,
   dlžník, po vyhlásení osobného bankrotu dediť môže a zároveň ani dedičstvo odmietnuť nesmie. Dlžník je povinný dobrovoľne ponúknuť svojím veriteľom aspoň polovicu z majetku, ktorý zdedil. Rovnako to platí, ak dlžník po vyhlásení osobného bankrotu vyhrá napr. v lotérii alebo nadobudne majetok vyššej hodnoty darovaním. V prípade, že dlžník dobrovoľne neponúkne polovicu alebo túto skutočnosť zatají, môže veriteľ v zmysle § 166f ods.1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii podať na príslušný súd návrh na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Veriteľ tak môže urobiť do šiestich rokoch od vyhlásenia oddlženia. Ak by súd zrušil oddlženie, oddlženie sa stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Zákon osobe, ktorá si predtým prešla osobným bankrotom nijako nezakazuje požiadať o hypotéku, resp. úver. Niektoré banky poskytujú úvery aj oddlženým osobám, no niektoré nie. Odporúčame informovať sa v konkrétnej banke.

   28. novembra 2020 v 15:04
 • Iveta

  Dobrý deň. Môj priateľ ma osobný bankrot. Správca ukončil svoju prácu s tým že nemá žiaden majetok. Čo sa teraz bude diať. Máme čakať ešte rozhodnutie súdu o oddlžení? Alebo ako sa celý proces ukončí? Chceme sa vziať.Aký bude mať vpliv jeho ososbný bankrot na majetok a financie v manželstve? Je nutbé zrušenie BSM. Môže niekto siahnuť na môj príjem ako manželky? Ďakujem pekne za radu,

  29. septembra 2020 v 14:17
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   nakoľko z Vášho opisu vyplýva, že konkurz bol vyhlásený ešte pred uzatvorením manželstva, a teda ešte pred vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, manželstvo môžete uzatvoriť aj skôr, ako dôjde k oddlženiu Vášho priateľa vydaním rozhodnutia o oddlžení zo strany súdu. Samotné oddlženie, resp. osobný bankrot nemôže ovplyvniť budúce bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Z dôvodu oddlženia pred uzavretím manželstva nie je ani potrebné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov dodatočne rušiť. V prípade zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka a následnej exekúcie z dôvodu dlhu vzniknutého pred uzavretím manželstva by nemohol byť postihnutý majetok patriaci do BSM. Počas 6 rokov od oddlženia je však Váš priateľ povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúknuť aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu. V opačnom prípade môžu veritelia žiadať zrušenie oddlženia pre jeho nepoctivý zámer.

   30. septembra 2020 v 15:02
 • Mária

  Dobrý deň,chcem sa opýtať či keď som pred rokom prešla konkurzom a oddlzenim sa táto skutočnosť odrazí v budúcnosti u môjho nastávajúceho.buduci víkend máme svadbu a neviem či keby potrebujeme úver to nebude problém.dakujem krásne za informáciu.

  18. septembra 2020 v 17:14
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   zákon výslovne nehovorí o nemožnosti vziať si úver v určitom čase po oddlžení, teda jeho poskytnutie môže závisieť od podmienok tej ktorej banky. Niektoré banky nemusia byť ochotné úver poskytnúť v lehote 6 rokov od oddlženia, kedy sa môžu ešte domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Odporúčame preto informovať sa priamo v bankách.

   19. septembra 2020 v 14:59
 • Eva

  Dobrý deň prajem, potrebovala by som vedieť ako to je s : Bola som ručiteľkou známemu na pôžičku od sukromnej osoby ešte v r. 2007 bolo poverenie na exekúciu . Niečo mi tam sťahovali z platu , lebo známy neplatil.Pred troma rokmi vyhlásil a prešiel osobným bankrotom. Neplatilo sa exekútorovi min. 5 rokov ani cent.Medzičasom EX 1231/07 prevzal iný exekútor , má to teraz značku EX 6832/18..Ako to teraz vlastne je ? Môže to vymáhať odo mna , ako od ručiteľky ? resp. vzťahuje sa na to zákon od 1.1.2020 ? Lebo teraz 21.7.2020 zaslal ten nový exekútor na kataster príkaz … do časti ťarchy , videla som to až dnes na LV , poštou mi nič nedošlo a to preberám všetko.Ďakujem za odpoveď.

  21. augusta 2020 v 11:48
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.1.2020 upravuje podmienky pre zastavenie starých exekúcií. Ak pohľadávka spĺňa zákonné podmienky na zastavenie, exekútor je povinný ju zastaviť. Ide o exekúcie začaté pred 01.04.2017. Napriek tomu, je veriteľ oprávnený podať nový návrh na vykonanie už zastavenej exekúcie, čím sa exekučné konanie v tej istej veci opäť začne. V prípade teda, ak v zmysle insolvenčného zákona nebola Vaša exekúcia zastavená, resp. bol znova podaný návrh na vykonanie zastavenej exekúcie, platí, že ak sa pohľadávka stala rozhodnutím súdu o oddlžení dlžníka nevymáhateľná, je naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje. To pre Vás znamená, že ak nie je možné pohľadávku zabezpečiť od pôvodného dlžníka, hoci ten osobným bankrotom prešiel, stále sa môže exekútor obrátiť na Vás, ako ručiteľa, ktorý vyhlásil, že v prípade platobnej neschopnosti dlžníka zabezpečí splatenie dlhu. Odporúčam Vám preto informovať sa u exekútora o stave exekučného konania, a pokiaľ toto nebolo zastavené zo zákona, urgovať ho, aby toto v zmysle insolvenčného zákona zastavil.

   24. augusta 2020 v 14:58
 • Jozef

  Dobrý deň. Chcel by som svoju situáciu riešiť osobným bankrotom. Som rozvedený, mám dve dospelé deti a nemám žiadny majetok. Počas manželstva som si vzal na seba pár úverov s tým, že bývalá manželka nebola ani spoludlžníčkou a ani ručiteľkou týchto úverov. Bude sa musieť nejako podieľať pri splácaní, ak by som ja bol v bakrote, len z toho dôvodu, že sme boli manželia? Prípadne stávajú sa takéto dlhy predmetom dedičstva? Ďakujem za odpoveď.

  2. júla 2020 v 14:17
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pokiaľ ste počas trvania manželstva na seba prevzal úvery, znamená to, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba môže zbaviť svojich dlhov. Tento proces sa vzťahuje iba na osobu, ktorá o osobný bankrot požiada, a zároveň splní zákonné požiadavky pre oddlženie. Podľa exekučného poriadku účastníkom exekučného konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V prípade, ak prejdete procesom oddlženia, nesplatené úvery môžu byť vymáhané od Vašej bývalej manželky. V prípade ďalších informácií prosím kontaktujete advokáta vo Vašom okolí alebo využite poradenstvo Centra právnej pomoci, kde pri splnení stanovených podmienok získate poradenstvo zdarma.

   4. júla 2020 v 14:57
 • Adriana

  Dobry vecer pan advokat,Surne by som potrebovala pomoc pre syna,asi pred 10 romi ho nahovorila byvala moja svagrina aby si zobral pozicku na svoje meno syn prenu 80 000e,pozicku nesplacala tak sa to podalo na osobny bankrot,DOM SA PREDAL ,veritelia boli vysporiadany tak syn presiel konkurzom a bol dlhov zbaveny,teraz si dali postavit dom,boli sa v prvej stavebnej poziadat o pozicku kde im bez problemov priznali aj napriek tomu ze icch upozornil ze je este na ciernej listine,napriek tomu im zaplatili za dom ked uz strecha bola cotova prvu polovicu,teraz je dom uz hotovy a banka im odmieta zaplatit druhu polovicu….prosim poradte co robit_oni su uz natahovany maju 5 rocnu dcerku.Kde sa obratit aby vedeli zaplatit druhu polovicu_?Prosim Vas ak sa da tak o rychlu odpoved….ved ostanu na ulici.DAKUJEM

  20. novembra 2019 v 17:52
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vzhľadom na informácie uvedené vo vašej žiadosti a vzhľadom na absenciu zmluvnej dokumentácie, ktorú podpísal Váš syn s PSS nie je žiaľ možné navrhnúť úplne konkrétne riešenie, ani zanalyzovať dôvod vzniku tohto problému, pokúsim sa Vám poradiť aspoň všeobecne. Prvým krokom, ktorý by ste mali spraviť, je dôkladne si preštudovať zmluvnú dokumentáciu, ktorú Váš syn s PSS podpísal, je nutné sa zamerať najmä na podmienky čerpania jednotlivých častí úveru a následne postupne vyhodnocovať, či ste naozaj splnili všetko, ku čomu sa Váš syn zaviazal. Následne je potrebné zosumarizovať si všetky písomnosti, ktoré ste predložili PSS, za účelom čerpania úveru. Pokiaľ zistíte, že ste splnili všetky podmienky stanovené v zmluve, tak je potrebné zobrať so sebou písomnosti, ktoré to preukazujú a komunikovať v tejto veci s PSS o dôvode, prečo nechcú poskytnúť zvyšok úveru. Pokiaľ bude komunikácia s PSS neúspešná a nepodarí sa napriek tomu, že ste splnili zmluvné podmienky vyriešiť Váš problém, tak sa tento postoj PSS dá považovať za porušenie Etického kódexu bánk. V takom prípade máte právo kontaktovať bankového ombudsmana, ktorý by mal byť nápomocný pri riešení vzniknutej situácie mimosúdnou cestou. Z právneho hľadiska by bolo dobré, ak by ste predložili všetky zmluvy uzatvorené v tejto veci s PSS spolu s podkladmi preukazujúcimi plnenie podmienok čerpania úveru, aby sa dala daná dokumentácia preskúmať z hľadiska jej súladu s platnými právnymi predpismi SR. V prípade, ak by malo dôjsť k súdnemu sporu, bude tento krok nevyhnutný.

   22. novembra 2019 v 14:55
 • Ružena

  Dobry den ,som oddlzena tento rok,mama mi darovala polovicu bytu a chcem zobrat hypoteku na odkupenie druhej polovice od surodenca,mozem byt vlastnickou bytu dakujem

  13. augusta 2019 v 15:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ máte v Uznesení o povolení oddlženia ustanovenú skúšobnú dobu, ktorá bola stanovená na 3 roky, jeho právoplatnosťou sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého ste ako dlžníčka povinná vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka. Vzhľadom na uvedené by správca počas Vášho skúšobného obdobia mohol žiadať o speňaženie Vášho nadobudnutého majetku na úhradu určenej sumy súdom. V prípade, že ste bola oddlžená v čase kedy uznesením už nemáte určenú skúšobnú dobu by ste mohli vlastniť majetok bez toho, aby boli uspokojení veritelia.

   15. augusta 2019 v 14:54
 • Anonym

  Dobry den chcem sa opytat,ci je mozne podanie osobneho bankrotu aj druhy krat,potom co ho sud zrusil kvoli nesplnenym podmienkam z mojej strany.Dakujem

  5. júna 2019 v 14:52
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ došlo k zrušeniu kvôli nesplneniu podmienok, je možné podať žiadosť o zbavenie sa svojich dlhov znova. Avšak aj v tomto prípade bude Vašej žiadosti vyhovené len v prípade ak splníte všetky podmienky. Na to aby ste sa mohol domáhať zbavenia svojich dlhov musíte spĺňať podmienky stanovené zákonom, ktorými sú: musíte byť fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ, musíte byť platobne neschopný, musíte osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania a musíte mať poctivý zámer.

   7. júna 2019 v 8:57
 • Anonym

  Dobrý deň, 20.2. 2018 mi prišlo rozhodnutie zo súdu o zaplatení pohľadávky + trovy. 20.4.2018 bol vyhlásený konkurz, v júni zrušení z dôvodu nepokrytia nákladov. Advokátska kancelária tvrdí že aj vyhlásením konkurzu z dôvodu nepokrytia nákladov im to musim zaplatiť. Majú pravdilu? Ďakujem

  22. februára 2016 v 14:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vzhľadom na to, že právne účinky začatia konkurzného konania, t.j. na majetok dlžníka nemožno začať výkon rozhodnutia alebo exekúcie a všetky začaté konanie sa prerušujú, zanikajú dňom zverejnenia právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Zrušením konkurzného konania z dôvodu nepokrytia nákladov, ste sa teda stal opätovne povinný svoj dlh veriteľovi/veriteľom splniť. Je to z toho dôvodu, že konkurzné konanie neprebehlo do konca, a preto ste svojích dlhov neboli zbavený, resp. zostali Vám.

   24. februára 2016 v 17:30
 • Anonym

  To že trovy exekúcie musím zaplatiť ja stanovil súd aj keď som po bankrote. Dôvod ukončenia exekúcie je že uplynula doba na vymoženie nie osobný bankrot. Mam ukončených približne 10 exekúcii z toho 8 pre osobný bankrot kde trovy platí oprávnený a 2 pre nevymožitelnosť kde som trovy platil ja. Podľa mňa nezákonné rozhodnutia sudu všetky dlhy su spred bankrotu. Ako sa braniť? Odvolať sa voči rozhodnutiu sudu?

  29. januára 2016 v 17:48
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, proti výroku o zastavení exekúcie, samozrejme, môžete podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (pozrite si na konci poučenie v uznesení, ktoré Vám bolo doručené). Okrem toho mám za to že, ak by aj exekúcia bola zastavená z dôvodu nemajetnosti povinného, trovy exekúcie by aj tak mal znášať oprávnený (§ 199c ods. 1 Exekučného poriadku). Súčasne si dovoľujem uviesť, že pokiaľ by ste mali za to, že exekútor nepostupoval v rámci výkonu exekúcie správne, môžete sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťou na prešetrenie postupu súdneho exekútora.

   1. februára 2016 v 18:48
 • Eva

  Dobrý deň, rada by som sa Vás opýtala ohľadom výšky majetku, ktorý bude podliehať konkurzu. V odpovedi z 12.1.2016 pre Michaelu píšete, že: „Celý proces (osobný bankrot) sa skladá z dvoch častí: 1) malý konkurz, ktorý trvá cca. 6 mesiacov a 2) oddlženie, ktoré trvá 3 roky. Najskôr súd určí, ktorý bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov. Ak splníte vyššie uvedené podmienky, budete podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce: – ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 €“ Prosím Vás, máte tým na mysli výšku majetku už po speňažení správcom a čiastočnom uspokojení veriteľov, alebo je to výška majetku ešte pred začatím celého tohoto procesu? Ďakujem Vám za odpoveď

  15. januára 2016 v 17:38
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka pred začatím procesu, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov.

   17. januára 2016 v 14:47
 • Michaela

  Dobrý den chcem sa spýtať že skončila mi trojročná skusobna doba osobného bankrotu, ale sa nevieme dohodnúť na vysporiadani majetku.dokedy mi bude este správca strhávať lebo somnou vôbec nekomunikuje a nedviha mi telefóny ani neodpoveda na mail.majetok sa este nepredal.dakujem za odpoveď.

  14. januára 2016 v 12:42
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, po uplynutí skúšobného obdobia súd aj bez návrhu rozhodne o oddlžení dlžníka. Pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné a zároveň ním zaniká funkcia správcu a končí sa skúšobné obdobie. Po riadnom ukončení skúšobného obdobia 3 rokov súd teda vyhlási Vaše úplné oddlženie. Ak Vaša snaha a kroky komunikovať a dohodnúť sa so správcom bude bezvýsledná, odporúčam Vám navštíviť príslušný súd a nahliadnuť do spisu odkiaľ môžete dostať informácie.

   15. januára 2016 v 14:45
 • Lujza

  Dobrý deň, prosím o radu. V 2004 som ručila kolegyni s celkom dobrým, pravidelným príjmom – ktorý má aj teraz (dlžníčke) a jej manželovi (spoludlžníkovi). Manželia sa rozviedli, 2009 začalo omeškanie splátok, v 2010 kolegyňa vyhlásila osobný bankrot, prebehol konkurz, momentálne má pol roka do skončenia 3r skúšobného obdobia. Dlh banky (kde ručím) nebol z výťažku konkurzu plne uhradený a tak banka už teraz požaduje jeho úhradu odo mňa (som dosť prekvapená, že nečakajú do konca 3r, správca stále posiela určité čiastky všetkým veriteľom). Predpoklad, že úver uhradí ex-manžel kolegyne (spoludlžník) je mizivá (momentálne je niekde v ČR).Kolegyňa prejavuje záujem, žeby potom tento úver splatila,… ale už neverím. Viem, že oddlženie sa nevzťahuje na ručiteľov. Preto ak môžem poprosiť o radu, ak JA uhradím tento úver – môžem následne vrátenie danej čiastky nejakým spôsobom požadovať od dlžníčky? (pred/po skončením jej 3r obdobia) Ďakujem

  12. januára 2016 v 17:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, čo sa týka zabezpečenia záväzku prostredníctvom ručenia, ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci bol na to veriteľom písomne vyzvaný. Z tejto dikcie vyplýva, že ak Vaša kolegyňa nedokáže splniť dlh, v tom prípade ste povinná splniť Vy, ako ručiteľ. Ďalej však platí, že ručiteľ ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi. Teda ak by ste uhradili spomínaný dlh, po splnení budete mať možnosť v rámci regresného nároku požadovať od nej všetko čo ste splácali. Ak dlžník dobrovoľne plnenie nevráti, ručiteľ má možnosť obrátiť sa na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Čo sa týka osobného bankrotu a ručenia, v návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžník uvádza zoznam všetkých pohľadávok a záväzkov, vrátane tých, ktoré sú zabezpečené ručením. Podľa § 28 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky, práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.

   14. januára 2016 v 14:44
 • Anonym

  Dobry den chcem sa opytat kedze zvazujeme s manzelom osobny bankrot, zaujimali by ma niektore informacie: kedze sme dlhy nadobudli kazdy ako slobodny, tak osobny bankrok mozeme podat spolocne ako manzelia alebo musi kazdy osobitne? Co sa tyka toho preukazatelneho majetku, nemame ziaden majetok ale iba hotovost 2500 eur cize by to bolo mozne aj v takomto pripade? A chcem sa opytat co v pripade ak by sa niektore spolocnosti neprihlasili a ostatne ano? Mozu si tie neprihlasene ziadat splatenie dlhu? Dakujem za vasu odpoved.

  9. januára 2016 v 10:14
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa zákona dlžník v úpadku (platobne neschopný) je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Pokiaľ ste dlžníkmi obaja, avšak dlhy Vám vznikli pred manželstvom, návrh podajte samostatne. V prípade osobného bankrotu musia byť splnené zákonom stanovené podmienky: – musíte byť v platobnej neschopnosti, čo znamená, že je neschopný splácať faktúry,sociálne poistenie, zdravotné poistenie atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky, – mať viacero veriteľov – min. 2 veriteľov, – výška Vašich dlhov prevyšuje hodnotu vášho majetku, – musíte mať akýkoľvek majetok v minimálnej výške 1659,7€, – musíte zaplatiť poplatok 663,88 € na odmenu a výdavky správcu, – mať pravidelný príjem. Celý proces (osobný bankrot) sa skladá z dvoch častí: 1) malý konkurz, ktorý trvá cca. 6 mesiacov a 2) oddlženie, ktoré trvá 3 roky. Najskôr súd určí, ktorý bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov. Ak splníte vyššie uvedené podmienky, budete podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce: – ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 €; – ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 €; – úpadca nemá viac ako 50 veriteľov. Pokiaľ má dlžník len finančné prostriedky alebo nemá vôbec žiadny majetok, prvá fáza prebehne relatívne rýchlo, za niekoľko mesiacov. V prípade vlastníctva nehnuteľností alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré v konkurze treba ukončiť a vysporiadať, sa táto fáza natiahne. Teda ak bude konkurz vyhlásený na fyzickú osobu, ktorej majetok je i v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, toto bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a musí sa najprv vyporiadať. Po vyporiadaní BSM správca speňaží ten majetok, ktorý pripadne do výlučného vlastníctva. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70 % z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Po troch skúšobných rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.

   11. januára 2016 v 14:42
 • Anonym

  Dobrý deň chcem sa spýtať, som v osobnom bankrote a teraz su tomu tri roky co mi správca strhával z platu všetko co som zarobil navyše .ako je to bude este ďalej strhávať, ked neni predaný majetok. Teraz sa idem rozvádzať a nechcel by som prist o dom. Neni nejaká dohoda že by mi naďalej strhaval a neprišiel by som o dom.

  7. januára 2016 v 17:40
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podstatou osobného bankrotu je práve to, že sa všetko majetok (teda aj dom) vo vlastníctve dlžníka speňaží a z výťažku sa vyplatia veritelia. Preto nie je možné, aby ste si v rámci osobného bankrotu ponechala dom vo Vašom vlastníctve. Pokiaľ konkurz vyhlásený na fyzickú osobu, ktorej majetok je i v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, toto bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a musí sa najprv vyporiadať. Všetky Vaše právne úkony, ako právne úkony dlžníka, počas skúšobného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom. Pokiaľ Vám skončí trojročná skúšobná doba, po riadne splnených podmienkach sa Vám končí osobný bankrot, a dlhy budú už nevymožiteľné. Celý proces osobného bankrotu vrátane malého konkurzu a oddlženia trvá 3 a pol roka. Všetko záleží na tom, ako ste splnili podmienky osobného bankrotu a následne od rozhodnutia príslušného súdu.

   11. januára 2016 v 14:40
 • Anonym

  Dobrý deň, moja priateľka si v nerozvážnej mladosti narobila dlhy, ktoré teraz nedokáže splácať. K zhoršeniu situácie prispelo aj to, ze sa o splátky nestarala. Teraz stratila zamestnanie a valí sa to na ňu zo všetkých strán. Okrem zdravotnej poisťovne má ešte dvoch veriteľov 1 x 1000 € a 1 x 10.000 €. Títo hrozia od polovice januára exekútormi. A u zdravotnej poisťovni tak isto. Otázka: Splácať a splatiť to nemá šancu. Je nezamestnaná. Bez rodičov, žiaden majetok. Navrhuje, ze si to „odsedí v base“ . Nevidí iné riešenie. Tých 650 + 1660 Eur na osobný bankrot samozrejme nemá tiež. Existuje vôbec nejaké riešenie?

  27. decembra 2015 v 12:24
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, na to, aby sa Vaša priateľka dostala do výkonu trestu odňatia slobody, by museli byť naplnené znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu. V prípade začatia exekučného konania by bolo najvhodnejšie žiadať o jeho odklad alebo o jeho zastavenie, a to z dôvodov podľa exekučného poriadku, predovšetkým, že majetok Vašej priateľky nestačí ani na úhradu trov exekúcie. O zastavení rozhoduje súd na Váš návrh alebo aj bez návrhu. Súd môže zastaviť exekúciu v celom rozsahu alebo len čiastočne. Ak teda Vaša priateľka spĺňa podmienku na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť, určite Vám ako advokát odporúčam, v prípade začatia exekúcie, podať návrh na jej zastavenie.

   29. decembra 2015 v 14:37
 • Denisa

  Dobrý deň chcem sa spýtať, manžel je szčo má dlhy dosť vysoké, kde už prebieha exekúcia. Nemáme to z čoho splácať nakoľko čo zarobí ide na splátky. Ako je to v prípade osobného bankrotu keď nevlastníme žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok? sumu 2000€ by nám rodina požičala ako hnuteľný majetok a na súdne poplatky, by sme tiež mali . Je možne požiadať o osobný bankrot?

  3. septembra 2015 v 14:33
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade osobného bankrotu musí Váš manžel splniť zákonom stanovené podmienky: · musí byť v platobnej neschopnosti, čo znamená, že je neschopný splácať faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky, · musí mať viacero veriteľov – min. 2 veriteľov, · výška jeho dlhov prevyšuje hodnotu vášho majetku, · musí mať akýkoľvek majetok v minimálnej výške 1659,7€, · musí zaplatiť poplatok 663,88 € na odmenu a výdavky správcu, · musí mať pravidelný príjem. Celý proces (osobný bankrot) sa skladá z dvoch častí: 1) malý konkurz, ktorý trvá cca. 6 mesiacov a 2) oddlženie, ktoré trvá 3 roky. Najskôr súd určí, ktorý bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov. Ak splníte vyššie uvedené podmienky, budete podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce: · ak majetok Vášho manžela podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 €; · ak obrat Vášho manžela dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 €; · Váš manžel nemá viac ako 50 veriteľov. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný Váš manžel platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70 % z jeho čistého príjmu za predošlý rok. Po troch skúšobných rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a Váš manžel môže opäť začať s čistým štítom. Ak však neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak skúšobné obdobie z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.

   4. septembra 2015 v 17:33
 • Anonym

  Dobrý deň prajem, prosím Vás nemáte informácie, kedy by sa mali zmierniť podmienky osobného bankrotu pre fyzické osoby,už sa dávnejšie písalo, že sa majú meniť a sprístupniť podmienky, lebo načo je tu zákon ktorý sa mnohým pre ktorých je určený nedá veľmi použiť v praxi z dôvodu ,,tvrdých,,podmienok…kde by som sa mala obráti o erudovanú odpoveď a o bližšie informácie…vďaka moc ,tento problém trápi kvantum ludi a zotrvávajú v neriešiteľných situáciach.

  2. septembra 2015 v 14:28
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, síce bol novelizovaný zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (nov. zákon č. 87/2015 Z. z.), avšak sa to netýka osobného bankrotu fyzickej osoby v takom zmysle, v akom ste to uviedli vo Vašej otázke. Skúste sa obrátiť na Kanceláriu NR SR alebo na Ministerstvo spravodlivosti, je možné, že Vám poskytnú viac informácií.

   4. septembra 2015 v 12:29

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.