Osobný bankrot – otázky a odpovede

Osobný bankrot – otázky a odpovede

 • Nikola

  Dobrý deň, pán advokát. Chcem sa spýtať, manžel narobil veľmi veľké dlhy. Má dlhy v sociálnej aj zdravotnej poisťovni, ďalej podnikal a tiež sa mu nedarilo. Potom odišiel zarobiť do zahraničia, kde sa situácia zopakovala a dlhy narobil aj tam. Len tu na sk to je 50-60 000 eur. Väčšina vznikla pred manželstvom. A v zahraničí, konkrétne Švajčiarsko, ani presne neviem. Potom sa vrátil opäť na Slovensko. Tu už pracuje, zrážajú mu zo mzdy, ale to pri takých zrážkach nesplatí do konca života. Zaujímalo by ma, či ja keď po MD nastúpim do práce, či budú brat peniaze aj mne a či môžu od nás vymáhať aj zo švajčiarska, keď je to mimo EU. Majetok nemáme žiadny. Žijeme u svokry a máme 2 deti. Čo by ste mi poradil? Ďakujem za radu

  18. augusta 2015 v 17:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak ste nepodnikali spolu s Vaším manželom, tak dlžníkom (povinným) je iba Váš manžel. Na Vás sa nevzťahuje zrážka zo mzdy, lebo ste nezapríčinili dlhy Vy. Čo sa týka švajčiarskeho dlhu, tým že Váš manžel už tam nepodniká, nezbaví sa dlhu, švajčiarske exekučné orgány to môžu vymáhať od Vášho manžela, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky podľa švajčiarskeho práva. Ako advokát by som Vám poradil, aby Váš manžel podal na príslušný súd žiadosť o osobný bankrot vzhľadom na Vaše vyjadrenie, citujem: „zrazaju mu zo mzdy, ale to pri takých zrážkach nesplati do konca života“. V prípade osobného bankrotu musia byť splnené zákonom stanovené podmienky: – Musíte byť v platobnej neschopnosti, čo znamená, že je neschopný splácať faktúry,sociálne poistenie, zdravotné poistenie atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky, · Mať viacero veriteľov – min. 2 veriteľov, · Výška Vašich dlhov prevyšuje hodnotu vášho majetku, · Musíte mať akýkoľvek majetok v minimálnej výške 1659,7€, · Musíte zaplatiť poplatok 663,88 € na odmenu a výdavky správcu, · Mať pravidelný príjem. Celý proces (osobný bankrot) sa skladá z dvoch častí: 1) malý konkurz, ktorý trvá cca. 6 mesiacov a 2) oddlženie, ktoré trvá 3 roky. Najskôr súd určí, ktorý bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. správcu Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov. Ak splníte vyššie uvedené podmienky, budete podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce: – ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 €; – ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 €; – úpadca nemá viac ako 50 veriteľov. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70 % z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Po troch skúšobných rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.

   20. augusta 2015 v 14:22
 • Andrea

  Dobrý deň, som v situácii, kedy zvažujem osobný bankrot. Napriek tomu, ze pracujem na TPP najviac koľko som schopná, moje splátky sú dvojnásobne. Moja otázka znie, čo sa považuje za prijem? Z čoho sa bude počítať tých 70%? Za minulý rok som mala TPP+živnosť. Tento rok mam síce TPP, ale bola som dlhodobo PN + živnosť. A zhodou okolnosti nastupujem na materskú dovolenku. Živnosť som medzičasom zrušila. Čiže ak požiadam o bankrot, od kedy sa bude počítať prijem? A co do neho spadá? A ako to bude vyzerať ďalšie roky, keď budem na materskej, neskor na rodičovskej dovolenke? Takže predpokladám už teraz, ze budem schopná ročne splátky uhradzovať. Otázka znie, co všetko sa považuje za prijem? Aby mi sud nezrušil žiadosť o bankrot a oddlženie z dôvodu „nezamestnanosti“. Vopred veľmi pekne dakujem

  13. augusta 2015 v 14:19
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ako advokát Vám musím napísať, že v prípade osobného bankrotu musia byť splnené zákonom stanovené podmienky: 1. Musíte byť v platobnej neschopnosti, čo znamená, že je neschopný splácať faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky, 2. Mať viacero veriteľov – min. 2 veriteľov, 3. Výška vašich dlhov prevyšuje hodnotu vášho majetku, 4. Musíte mať akýkoľvek majetok v minimálnej výške 1659,7€, 5. Musíte zaplatiť poplatok 663,88 € na odmenu a výdavky správcu, 6. Mať pravidelný príjem. Celý proces (osobný bankrot) sa skladá z dvoch častí: 1) malý konkurz, ktorý trvá cca. 6 mesiacov a 2) oddlženie, ktoré trvá 3 roky. Najskôr súd určí, kto bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. správcu Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov. Ak splníte vyššie uvedené podmienky, budete podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce: – ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 €; – ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 €; – úpadca nemá viac ako 50 veriteľov. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70 % z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Po troch skúšobných rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.

   16. augusta 2015 v 17:19
 • Anonym

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, koľko trvá malý konkurz,aké sú práva a povinnosti správcu voči úpadcovi? Ďakujem za odpoveď.

  11. augusta 2015 v 11:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, malý konkurz trvá približne 6 mesiacov, záleží od toho ako komplikovaný je Váš prípad (závisí to napr. od počtu veriteľov, speňažovania majetku atď.). Správca konkurznej podstaty je povinný postupovať v súlade s platnými daňovými zákonmi, najmä podávať daňové priznania, prehľady a hlásenia. Počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu. Správca konkurznej podstaty je ďalej povinný v rámci súpisu konkurznej podstaty vyhotoviť súpis do 30 dní od vyhlásenia konkurzu a vyhotovený súpis je povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku. V súpise konkurznej podstaty sa jednotlivé položky majetku oceňujú, ktoré sa uskutočňuje zásadne vlastným odhadom správcu. Správca je povinný majetok, ktorý podlieha konkurzu, do jeho speňaženia spravovať s odbornou starostlivosťou. Správca je povinný každých 30 dní podávať písomnú správu o svojej činnosti veriteľskému výboru.

   12. augusta 2015 v 15:45
 • Samuel

  Dobrý deň prajem, prosím Vás o radu podarilo sa mi kvôli mojej závislosti na hazarde nadobudnúť dlžoby prevažne bankové a nebankové úvery v celkovej sume cca 45 000eur, som riadne zamestnaný, ale bohužiaľ len na minimálnu mzdu. Nedokážem už bohužiaľ ďalej splácať úvery som nemajetný, ale disponujem cca 2.500 erovou hotovosťou, môžem požiadať o osobný bankrot? Musím počkať, kým všetky úvery nebudem mať v omeškaní? Je možné, že mi hrozí trestné stíhanie za úverový podvod, ak som peniaze z úveru nepoužil na splatenie druhého úveru, ale som ich prehral na hazarde?

  9. júla 2015 v 17:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ako advokát som sa vo svojej praxi stretol s rôznymi prípadmi, kedy ľudia chcú na svoju osobu vyhlásiť konkurz. Pokiaľ máte dlhy vo výške približne 45 000 Eur a tieto splácate v lehotách, v akých boli dohodnuté zatiaľ nemôžete vyhlásiť osobný bankrot (konkurz). Návrh na vyhlásenie konkurzu môžete podať vtedy, ak nebudete schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. To, že máte v hotovosti okolo 2 500 Eur, by bolo postačujúce na vyhlásenie konkurzu. To, že máte stabilné zamestnanie Vám pridáva šance na povolenie následného oddlženia, avšak pri konkurze treba rátať s tým, že konkurzný správca Vám síce bude ustanovený, bude na Vás dohliadať, ale keď sa nebudete sám chcieť zmeniť a zbaviť sa Vašej závislosti, s najväčšou pravdepodobnosťou nenavrhne súdu, aby Vám povolenie oddlženia zamietol. Preto si to treba veľmi dobre rozmyslieť, nakoľko ak na seba vyhlásite konkurz a následne Vám oddlženie nepovolia, tak Vám Vaše dlhy ostanú a celé toto konanie ste absolvovali zbytočne. K Vašej ďalšej otázke musíte si presne prečítať úverovú zmluvu, ktorú ste podpisovali. V zásade aj keď ste si zobrali úver na určitý účel a na tento účel ho nepoužili, pokiaľ splácate dohodnuté splátky, tak Vám žiadne trestné stíhanie nehrozí, nakoľko ste banke nespôsobil škodu. Ak však tento úver prestanete splácať, čím eventuálne banke vznikne škoda a začne prešetrovať na aké účely ste dané peniaze použili, mohla by tu vzniknúť trestná zodpovednosť. Avšak bez náležitého preštudovania ustanovení zmluvy sa Vám k tomuto problému neviem relevantne vyjadriť.

   11. júla 2015 v 14:10
 • Romana

  Dobrý deň, rozumiem Vašim odpovediam, ako aj tomu, že je jasne aj mne samej, že sa nemôžem opierať o náhodnú prácu, keď budem o os.bankrot žiadať s následným oddlžením, nakoľko človek musí mat istotu, že podmienky bude spĺňať a nie sa nimi ťažko boriť a nakoniec so zlým neúspešným dopadom…ak by sud povolil…no dúfam, že je a malo by byť aj v záujme súdu pomáhať aj takýmto prípadom vymaniť sa z problémov. Ono nemá potom žiadny vyznám podať len os.bankrot a človek ostane ďalej zadĺžený a súd by zinkasoval len poplatok v sume tuším cca 663€, zaplatil poplatky za právnika ,lebo podla mňa súd zohľadňuje, či sám to človek podá alebo cez právnika-uz nato prihliada inak a nič by tým dlžník nevyriešil, keby mu súd nepovolil oddlženie, ved o to ide v prvom rade…viem,ze sud nahliada do učtovníctva SZCO za minulý rok a musí byť predpoklad, že dlžník bude mať z čoho splácať…jeden právnik mi radil, že musím zrušiť živnosť, lebo to nie je pre SZCO. Len som počula, že na SZCO sa kladú iné nároky pri tej sume majetku cca 1659,70€. Vraj mi každý povie aj správca, že je to suma nepostačujúca, že musím,,pridať,,na hotovosti ako živnostníčka, ktorá nemá majetky k zobratiu…aby som mala istotu, že mi to,,prejde,, Ono dňom keď súd povoli oddlženie tak sa odblokúvavajú aj účty dlžníka alebo musím sama o to požiadať a môžem mat už účet na svoje meno…co ak sa stane,ze mi aj tak účet zablokujú po schválení oddlženia sudom…ďakujem za prečítanie a radu.

  17. júna 2015 v 15:06
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prvom rade, suma majetku v hodnote 1659,70 € je výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu, ak suma nedosahuje túto hranicu súd konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku. Zákonnú možnosť oddlženia môžu využiť:všetky fyzické osoby; fyzické osoby – podnikatelia – SZČO (v prípade, že sú podnikateľmi, môžu využiť inú možnosť riešenia krízovej finančnej situácie: konkurz alebo reštrukturalizáciu; osoby, ktoré majú majetok v hodnote aspoň 1659,70 € v akejkoľvek forme, aj vo forme hotovosti; osoby, ktoré majú pravidelný príjem (podmienka príjmu sa vyžaduje len v druhej fáze) aspoň vo výške minimálnej mzdy; osoby, na ktoré už bol vyhlásený konkurz, ale v konaní zatiaľ nepožiadali o osobný bankrot. K Vašej druhej otázke, ak by bol na Vás vyhlásený konkurz, konkurzný správca, ktorého by Vám súd ustanovil, by s najväčšou pravdepodobnosťou Vaše účty zlúčil do jedného a ostatné zrušil, aby neprichádzalo k ukracovaniu majetku tým, že za každý účet treba platiť mesačné poplatky. Účty sa Vám odblokujú už vyhlásením konkurzu a nie až povolením oddlženia. Po povolení oddlženie je trojročné skúšobné obdobie počas, ktorého na Vaše úkony dohliada priradený správca.

   18. júna 2015 v 17:04
 • Lívia

  Dobrý deň, mohla by som sa na Vás obrátiť s otázkou,nakoľko uvažujem o zákonnom oddlžení cez osobný bankrot, mam dosť exekúcii, kde sa všetko ponavyšovalo o obrovské úroky, ale zatiaľ s tým nič nerobím, lebo nemám sumu na poplatok, ani sumu v hotovosti miesto majetku, keďže žiadny nemám, ale určite je otázka času, kedy to musím riešiť. Dá sa na vzniknuté právoplatne rozsudky a exekúcie podať jednorázovo na súd žiadosť o zastavenie všetkých exekúcii voči mne, ktoré sú aj na súde vedené z dôvodu nemajetnosti. Nemám ani trvalý pobyt už a keďže ja som živnostnícka s minimálnou mzdou a neplatím ani len zdravotné poistenie a odvody. Mám počkať nato, kedy si niekde požičiam na všetky poplatky a dám cez právnika žiadosť na súd o osobný bankrot s následným oddlžením?Tiež som počula, že sa majú upravovať podmienky pre osobný bankrot, aby boli prístupnejšie verejnosti. Ďakujem za odpoveď.

  10. júna 2015 v 14:48
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, k Vašej prvej otázke, každé jedno exekučné konanie je samostatným konaním, taktiež každé konanie je vedené iným exekútorom, preto jednou žiadosťou na Okresný súd nevyriešite zastavenie všetkých svojich exekúcií. K Vašej druhej otázke, je samozrejme na Vás či požiadate o zastavenie exekúcií, prípadne nebudete robiť nič. Chcem Vás však upozorniť, že keď vyhlásite na seba ako fyzickú osobu, osobný bankrot v tomto prípade musíte mať zamestnanie, nakoľko po skončení konkurzu nie je povinnosťou súdu Vám povoliť oddlženie. Súd musí byť presvedčený o tom, že máte snahu oddlžiť sa: zháňanie si brigád, zamestnania, spolupráca so správcom. K Vašej poslednej otázke, už dlhšie sa uvažuje o zjednodušení vyhlásenia konkurzu na fyzické osoby nepodnikateľov, avšak zatiaľ nenastal čas, na to, aby táto otázka bola prioritne riešená.

   12. júna 2015 v 14:56
 • Ružena

  Dobrý deň, prosím pekne o radu, plánujem osobný bankrot s oddlžením nakoľko je par rokov situácia, kedy z dôvodu insolventnosti v podnikaní neplatím nič okrem akútnych výdavkov a mam roky zablokovaný účet od viacerých exekútorov. Takto žiť sa nedá, podmienky poznám a aj spĺňam /pre bankrot/. Som SZCO, a preto ma zaujíma, či prijem, ktorý zisti súd za predošlý rok z daňového priznania, či sa táto súdom určená suma platí cele 3 roky alebo sa mení vždy podľa príjmu za minulý rok. Treba to vždy po skončení roku dokladovať alebo suma, ktorá bude sudom určená po konkurze sa platí cele skúšobné obdobie? Môže nastať situácia, že keď som veriteľom oznámila, že som nútená ísť do os.bankrotu sa mi začali vyhrážať, že sa postarajú o to, aby mi nebol bankrot povolený? Ďakujem za odpoveď.

  5. júna 2015 v 13:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, po zrušení konkurzu a povolení oddlženia počas skúšobného obdobia, budete odvádzať časť svojich príjmov správcovi. Túto sumu určí súd v uznesení o povolení oddlženia na základe vlastného uváženia, taktiež prihliada na vyjadrenie správcu. Je na súde, či Vám sumu, ktorú máte odvádzať správcovi určí na celé skúšobné obdobie alebo len na určitú časť skúšobného obdobia. K vašej ďalšej otázke podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je vašou osobnou záležitosťou, nikto Vám nesmie brániť v tom, aby ste podala návrh na vyhlásenie konkurzu. O konkurznom konaní, konkurze, ako aj o povolení oddlženia rozhoduje súd a nie Vaši veritelia.

   8. júna 2015 v 17:38
 • Lucia

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ,ako sa dá osobný bankrot zrealizovať, keď nevieme splácať hypotéku, ale banke ručíme za dom nielen ja s manželom ako výluční vlastníci domu, ale vzhľadom na náš vek/52 a 57/ ručí aj náš syn. Splátka je však vyššia ako je príjem môjho syna. Manžel je na úrade práce a mne sa v podnikaní už vyše roka nedarí zabezpečiť dostatok financií na plnenie si svojich finančných záväzkov. Snažila som sa platiť aj ostatné pôžičky a úvery, ale po 18-tich rokoch podnikania, to prestalo klapať a ja už nemám inú možnosť ako osobný bankrot. Bude treba vyhlásiť osobný bankrot aj manželovi a synovi a teda zaplatiť 3 x 664,-eur? Obaja majú viac ako 2 veriteľov.

  4. júna 2015 v 13:25
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak chcete vyhlásiť osobný bankrot, je treba za každú osobu zaplatiť poplatok, lebo každá fyzická osoba podáva návrh sama za seba, teda aj poplatok je potrebné zaplatiť osobitne. Návrh na vyhlásenie konkurzu podávate na príslušnom okresnom súde v sídle kraja podľa Vášho trvalého bydliska. Aby ste sa zbavili všetkých svojich dlhov je potrebné nielen to, aby bol na Vás vyhlásený konkurz, ale aby Vám po konkurze súd povolil aj oddlženie. Ak Vám súd povolí oddlženie budete mať 3 ročnú skúšobnú dobu, ktorú keď absolvujete následne budete oddlžená.

   6. júna 2015 v 16:28
 • Silvia

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, či neviete niečo nové o novom zákone o malom konkurze. V najbližších dňoch, by mal byť v platnosti a mal by byt dostupnejší pre širšiu verejnosť. Ďakujem za odpoveď.

  6. mája 2015 v 10:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ mám správne informácie, v dohľadnej dobe by sa zákon o konkurze a reštrukturalizácii nemal meniť, teda aspoň ustanovenia o osobnom bankrote (hovorovo malý konkurz).

   9. mája 2015 v 14:13
 • Kristína

  Dobrý deň, dopočula som sa, že ak si veriteľ neodsleduje, že vo vestníku sa nachádza dlžník voči nemu, či jeho spoločnosti je to jeho problém, že si neuplatní pohľadávku a dlžník nie je vraj povinný robiť súpis veriteľov. Prosím Vás o informáciu, ak v návrhu na oddlženie uvediem niekoľkých veriteľov cca 13 a ak sa prihlási napríklad len jeden, tak napriek tomu mi nepovolia oddlženie? Je v tom prípade možné, že prídem o vysoký poplatok, či finančnú hotovosť, ktorú budem mat požičanú? Chcela by som sa Vás ešte spýtať, ak som živnostníčka, tak celu dobu, 3 roky raz ročne splácam vždy sumu určenú súdom na začiatku alebo každý rok sa mení podla daňového priznania a príjmu za minulý rok? Ďakujem za odpoveď.

  23. apríla 2015 v 13:04
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, po tom ako podáte návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie na príslušný súd je postup konkurzu nasledovný. Súd v prvom rade určí správcu, ktorý bude komunikátorom medzi Vami ako dlžníkom a Vašimi veriteľmi. Správca určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov. Teda správca bude kontaktovať Vašich veriteľov (je vo Vašom záujme, aby ste mu ich uviedla, a samozrejme, zverejňuje sa to aj vo vestníku). Po tomto nastáva druhá časť – oddlženie. V tejto fáze je trojročné skúšobné obdobie, kde sa dlžník obracia so svojimi otázkami na správcu. Počas tejto skúšobnej doby je dlžník povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu byť až vo výške 70 % z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenie podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov. Ak však splní všetky podmienky, po skúšobnej dobe sa osobný bankrot končí, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže začať s „čistým štítom“.

   24. apríla 2015 v 16:05
 • Juraj

  Dobrý deň, mohol by som sa informovať, či sám ako dlžník môžem súd požiadať o zastavenie exekúcii viacerých vedených na súde a vedených voči mojej osobe? Je tam nejaký poplatok? Mam viac exekúcii, žiadny majetok, pár rokov s tým neviem pohnúť a exekútori nič neriešia, keďže mi nemajú čo vziať. Uvažujem i o oddlžení cez právnika a miesto majetku poskytnem hotovosť. Dopočul som sa, že tá údajne urýchli proces konkurzu. Ak som dlžný aj kamarátovi 1.500 EUR, musí to on dať na súd, aby si uplatnil neskôr pri oddlžení svoju pohľadávku, lebo kým to neurobí tak sa nemôže ako veriteľ o ňu prihlásiť keď podám návrh na oddlženie. Nestačí len dohoda o dlhu?

  23. apríla 2015 v 10:16
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Exekučný poriadok Vám dáva možnosť požiadať o odklad exekúcie alebo požiadať o zastavenie exekúcie. Keďže uvádzate, že nemáte žiaden majetok, mali by ste požiadať súd o zastavenie exekúcie, ktorú upravuje § 57 nasl. Exekučného poriadku. Exekúciu súd zastaví, okrem iného aj preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Za návrh sa platí súdny poplatok. Ak má Váš kamarát doklad o tom, že Vám požičal peniaze a nevrátili ste mu ich, nemusí podávať návrh na súd a na základe toho sa prihlásiť ako veriteľ pri osobnom bankrote. Môžete mu však spísať uznanie dlhu, kde uznávate čo do výška a dôvodu svoj dlh. Na vyhlásenie osobného bankrotu je potrebné mať určitý majetok, za majetok sa považujú aj peňažné prostriedky. Peniaze v hotovosti však proces veľmi neurýchlia, keďže celý proces trvá cca tri a pol roka. Trojročná doba je striktne stanovená, keďže ide o skúšobné obdobie. Po tejto dobe, ak splníte všetky podmienky, osobný bankrot sa skončí a Vaše dlhy budú nevymožiteľné.

   24. apríla 2015 v 14:48
 • Jozef

  Dobrý deň. Kedy je potrebne preukázať majetok v sume 1660eur? Manžel podal osobný bankrot, ale na dvoch úveroch som ako spoludlžník. Ako to môžem prosím Vás riešiť? Ďakujem.

  15. marca 2015 v 12:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, majetok v konkurze Váš manžel dokladoval už pri návrhu na vyhlásenie konkurzu, kedy musel v zozname majetku uviesť majetok, ktorý vlastní. Taktiež ak Vášmu manželovi bol ustanovený predbežný správca, tento Vášho manžela určite vyzval, aby mu poskytol súčinnosť podľa § 74 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a vyzval ho, aby podal informácie o majetnosti. K Vašej druhej otázke, ak pri úvere vystupujete ako spoludlžník a na dlžníka je vyhlásený konkurz, je veriteľ oprávnený si prihlásiť prihláškou do konkurzu svoju pohľadávku, to mu však nebráni žiadať úhradu aj od Vás. Máte dve možnosti, buď zaplatíte dané úvery Vy, a tým pádom sa úverov zbaví aj Váš manžel, nakoľko veriteľovi zanikne postavenie účastníka konania v konkurze alebo neuhradíte tieto dva úvery, v ktorých vystupujete, ako spoludlžník a budete čakať, ako sa rozhodne veriteľ, či bude od Vás požadovať plnenie alebo sa uspokojí s plnením od správcu, teda z výťažkom z konkurznej podstaty.

   16. marca 2015 v 14:15
 • Miloš

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, čo v takom prípade, keď si veriteľ neuplatni svoju pohľadávku. Som v konkurze, mám štyroch veriteľov a do určeného termínu sa prihlásil iba jeden. Správca konkurznej podstaty ma informoval, že musia byť prihlásený minimálne dvaja. To znamená, že musíte mat nie min. dvoch veriteľov, ale min. dvoch prihlásených veriteľov. Jeden z veriteľov je sud, druhy je právny zástupca navrhovateľa v civilnom sude, ktorý som prehral. Čo v takom prípade, ak si veriteľ neuplatni svoju pohľadávku?

  13. marca 2015 v 14:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Váš konkurzný správca Vám povedal správne, že potrebujete minimálne dvoch prihlásených veriteľov, nakoľko ak by si do konkurzu prihlásil pohľadávku iba jeden veriteľ, nebola by tým naplnená základná podmienka vyhlásenia konkurzu a to pluralita veriteľov. Ak by ste mal len jedného prihláseného veriteľa, zákon počíta aj s touto možnosťou, kde v § 102 ods. 2 hovorí: Súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu, ak zistí, že tu nie sú predpoklady na konkurz. K Vašej druhej otázke, ak by Váš konkurz bol zrušený, a súd by Vám nepovolil oddlženie v tom prípade podľa § 105 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii: Na základe zoznamu pohľadávok možno po zrušení konkurzu podať návrh na výkon rozhodnutia alebo exekúciu pre zistenú pohľadávku, ktorú úpadca v lehote určenej správcom výslovne nenamietol. Ak vám však bude povolené oddlženie, tak pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené, a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Teda sa stávajú naturálnymi obligáciami. Uhradiť ich môžete bez toho aby išlo o bezdôvodné obohatenie, avšak do plnenia (teda splatenia) týchto pohľadávok Vás nesmie nikto nútiť.

   14. marca 2015 v 17:52
 • Monika

  Dobrý deň, som v konkurze a začína mi oddlženie. Aký musím mať minimálny mesačný príjem, aby mi súd schválil oddlženie? Ďakujem za odpoveď.

  8. marca 2015 v 14:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, súd by mal pri oddlžení brať do úvahy všetok Váš príjem, ktorý ste mali počas konkurzu, vrátane Vášho zámeru na získanie príjmov v návrhu na oddlženie. Zo zákona platí, že ak dlžník zaplatil na účet súdu preddavok (cca 664 EUR) na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a majetok dlžníka je aspoň 1.659,70 EUR, tak súd vyhlási konkurz – osobný bankrot- v ktorom vyberie konkurzného správcu, ktorý v prvej fáze speňaží majetok dlžníka. Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok. Ak príjem dlžníka za jeden skúšobný rok bude menší ako 331,94 eura (čo je minimálna výška odmeny správcu) súd zruší skúšobné obdobie

   10. marca 2015 v 17:46
 • Tibor

  Dobrý deň, mam viac exekúcii v sume cca 10 000€. Nestíham splácať dohodnuté splátky. Všetko som si spôsobil ako slobodný. Teraz som ženatý, mám aj dieťa a nechcem to povedať manželke. Ako môžem postupovať? Dalo by sa požiadať o odklad splátok? Keby sa mi dá zaplatiť jednu splátku a potom ďalšiu, tak to zvládnem, ale všetky spoločne sú neúnosné. Môžu tieto dlhy prejsť aj na manželku? Faktúry dávam platiť na jej účet, keďže ja už mám účet zablokovaný. Poprosím Vás o radu. Ďakujem

  25. februára 2015 v 13:59
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade takejto vysokej sumy, ktorú nedokážete splatiť jednorazovo, máte možnosť požiadať exekútorský úrad o splátkový kalendár. Niektorí oprávnení však neumožňujú takýto spôsob úhrady dlhu, ale požadujú zaplatiť celú dlžnú sumu naraz. Nič však nestratíte, ak požiadate exekútora o schválenie splátkového kalendára, kde si dohodnete aj výšku mesačnej splátky. Počas splátkového kalendára budete splácať dohodnuté čiastky, a v prípade ak budete mať nejaké peniaze navyše, môžete aj tieto peňažné prostriedky poukázať na účet exekútora – tým si samozrejme znižujete dlh a tiež trvanie exekúcie. Ak Vám však zamietnu žiadosť o splátkový kalendár, Vy aj napriek tomu môžete dobrovoľne platiť mesačné splátky na účet exekútorského úradu, ale vždy je lepšie ak o tom informujete exekútora vopred a dohodnete sa s ním. V každom prípade je vždy lepšie ak sa s exekútorom skontaktujete a riešite danú situáciu priamo s ním. Tým, že nič v danej veci neurobíte, si to neuľahčíte. Stále Vám narastajú úroky z omeškania a celková dlžná suma Vám rastie. A či môžu tieto dlhy prejsť aj na manželku – tak v prípade, že sa Vám niečo stane (napr. úmrtie) tieto dlhy samozrejme prechádzajú do dedičského konania a môžu prejsť na Vašu manželku aj Vaše deti. Exekúcii môžu podliehať aj veci, ktoré máte so svojou manželkou v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a teda exekútor môže siahnuť aj na tento majetok. Exekútor je oprávnený vykonať exekúciu viacerými spôsobmi, ktoré upravuje exekučný poriadok (napr. zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, predajom podniku a pod.). Každý z týchto spôsobov výkonu exekúcie môže postihnúť aj Vašu manželku. Exekučný poriadok Vám však dáva aj možnosť požiadať súd o odklad exekúcie. Upravuje to § 56 Exekučného poriadku: na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje. Exekučný poriadok umožňuje aj zastavenie exekúcie – tam však sú presne uvedené dôvody, kedy tak môže súd urobiť. Okrem iného, exekúciu je možné zastaviť ak majetok povinného nestačí ani na úradu trov exekúcie. O tomto však tiež rozhoduje súd

   26. februára 2015 v 11:15
 • Sebastián

  Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mi v mojom prípade súd povoli osobný bankrot, keďže som práve prišiel o zamestnanie a mám dlhy vo výške do 60.000 EUR. Vlastním osobný automobil, takže majetok v hodnote 1.659,70 EUR a poplatok 664 EUR, by nemal byt problém. Som vlastníkom aj 1. izbového bytu, ktorý je ale záložným pravom v banke (tzv. americká hypotéka). Pohľadávky mam u viac ako 2 veriteľov, kde som zatiaľ nebol v omeškaní so splátkami. Je vždy pravidlom, ze aj byt bude predmetom speňaženia pri bankrote? Ďakujem pekne za odpoveď.

  9. februára 2015 v 10:52
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. inštitút osobného bankrotu je vhodný pre takých dlžníkov v úpadku (platobne neschopných), ktorí majú viac ako jedného veriteľa a nie sú schopní plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. K tomuto návrhu je dlžník povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku. Ak dlžník zaplatil na účet súdu preddavok (cca 664 EUR ) na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a majetok dlžníka je aspoň 1.659,70 EUR, tak súd vyhlási konkurz – osobný bankrot- v ktorom náhodne vyberie konkurzného správcu, ktorý v prvej fáze speňaží majetok dlžníka. Bez splnenia týchto podmienok je osobný bankrot nemožný. Cieľom tohto inštitútu je v čo najvyššej miere uspokojiť veriteľov, pričom veritelia sú uspokojovaní pomerne. Toto pomerné uspokojovanie znamená, že každý veriteľ je uspokojený zo speňaženého majetku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky k sume všetkých pohľadávok veriteľov. Pričom celý tento proces je pod prísnym dohľadom súdu. Vzhľadom na Vašu situáciu, ako ste uviedli v príspevku, že máte viacerých veriteľov, avšak nie ste v omeškaní so splatením dlhov, osobný bankrot Vám ako advokát neodporúčam. To prichádza na rad, až keď budete v omeškaní, a nedokážete splácať Vaše pohľadávky. Ak ste vlastníkom spomínaného bytu, pri osobnom bankrote by bolo potrebné uviesť v zozname Vášho majetku aj byt.

   11. februára 2015 v 18:57
 • Branislav

  Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je dobré podať návrh na osobný bankrot, keď mám viac ako dvoch veriteľov a nesplácam splátky. Mám brigádu, kde zarábam minimálny mesačný príjem, z ktorého nie som schopný splácať tieto dlhy. Myslíte si, že to nie je unáhlené rozhodnutie podať daný návrh? Ešte by som sa chcel spýtať, či veritelia môžu odo mňa počas konkurzu resp. oddlženia požadovať vyplatenie celej dlžnej sumy. Ďakujem za odpoveď.

  20. januára 2015 v 8:14
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle zákona inštitút osobného bankrotu je najlepší pre takých dlžníkov v úpadku (platobne neschopných), ktorí majú viac ako jedného veriteľa a nie sú schopní plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. K tomuto návrhu je dlžník povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku. Ak dlžník zaplatil na účet súdu preddavok (cca 664 EUR ) na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a majetok dlžníka je aspoň 1.659,70 EUR, tak súd vyhlási konkurz – osobný bankrot- v ktorom náhodne vyberie konkurzného správcu, ktorý v prvej fáze speňaží majetok dlžníka. Veľa ľudí si práve pre tieto dve podmienky osobný bankrot nemôže dovoliť, pomerne často totiž ľudia s existenčnými ťažkosťami už nemajú voľných 664 EUR v hotovosti a taktiež ani majetok vo výške 1.659,70 EUR, pričom bez splnenia týchto dvoch podmienok je osobný bankrot nemožný. Keď nemáte vo vlastníctve nijaký hnuteľný ani nehnuteľný majetok, osobný bankrot Vám neodporúčam. Cieľom tohto inštitútu je v čo najvyššej miere uspokojiť veriteľov, pričom veritelia sú uspokojovaný pomerne. Toto pomerné uspokojovanie znamená, že každý veriteľ je uspokojený zo speňaženého majetku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky k sume všetkých pohľadávok veriteľov. Pričom celý tento proces je pod prísnym dohľadom súdu.

   23. januára 2015 v 14:38
 • Lukáš

  Dobrý deň, prosím Vás, ako je to v prípade hypotéky a osobného bankrotu? Hypotéku splácam ja a moja priateľka, obaja sme na zmluve o hypotéke. Hypotéka je z roku 2012 ( koniec roka ). Suma hypotéky je stiahnutá inkasom z účtu priateľky každý mesiac a záložné právo má banka na dom. Podstatné je, že svoju časť hypotéky si viem zabezpečiť cez finančnú výpomoc rodiny. Majiteľom domu je priateľka (nie sme manželia ), žiaľ v podnikaní to tak chodí a čelím problémom, ktoré sú na ceste. Je možné v takomto prípade uvažovať o inštitúte osobného bankrotu?

  13. januára 2015 v 11:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, keď dokážete splácať spomínanú hypotéku buď z nejakých ušetrených peňazí, z iných príjmov alebo ako ste to napísali cez výpomoc Vašej rodiny, v tom prípade by som neodporúčal osobný bankrot, keďže tento inštitút je najlepší pre dlžníkov v úpadku (platobne neschopných), ktorí majú viac ako jedného veriteľa a nie sú schopní plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Podľa toho, čo píšete, neviem posúdiť, aká je finančná situácia Vašej priateľky, ale ak máte možnosť, využite iné právne prostriedky a osobný bankrot až v poslednom rade a to len po splnení podmienok. Odpoveď pre Ladu: Dobrý deň, ak majetok (hnuteľný a nehnuteľný) a príjem (mzda) Vášho syna nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie, najprv by som odporučil podať návrh na odklad exekúcie, ale to len za splnení podmienok, čiže ak Váš syn bez svojej viny sa ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. V prípade Vášho syna si viem predstaviť aj zastavenie exekúcie z dôvodu, že jeho majetok nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Ak má nejaké ušetrené peniaze určite by som sa pokúsil dohodnúť sa s exekútorom a s oprávnenými z exekúcie na povolení splátkového kalendára. Inštitút osobného bankrotu je najlepší pre takých dlžníkov v úpadku (platobne neschopných), ktorí majú viac ako jedného veriteľa a nie sú schopní plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok

   14. januára 2015 v 18:53
 • Matúš

  Dobrý večer pán advokát. Chcel by som vedieť, či je možné, aby som pri konkurze prišiel o byt aj napriek tomu, že si plním povinnosť, o ktorej rozhodol sud. Je pravda, že som zadlžený, ale to neznamená, že som zločinec. Bol som sa informovať na viacerých miestach a ani vlastná banka mi nevyšla v ústrety. Vravel som im, že výplata mi prichádza každý mesiac na môj účet a odpoveď od nich bola, že mi nevedia pomôcť. Vedeli by ste mi poradiť, čo mám spraviť?

  13. novembra 2014 v 11:36
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pri osobnom bankrote sa vždy speňaží celý majetok dlžníka, čiže vo Vašom prípade by sa predal aj byt a výťažok z predaja by sa rozdelil medzi Vašich veriteľov. Pokiaľ si chcete byt zachrániť, osobný bankrot nie je určený pre Vás.

   15. novembra 2014 v 10:26
 • Martin

  Zdravim Vas, chcel by som sa spytat, na co mi je osobný bankrot a platenie dlhov počas oddlženia, ked naschval neuplatnené pohladavky si moze veritel odo mna vymahat , ked si pocka kým mi skonci oddlženie a potom si zacne vymahat v konkurze neuplatnene pohladavky.Dakujem za odpoved

  16. septembra 2014 v 11:44
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, každý prípad je individuálny, mám však na to, že väčšina dlhov, ktorá sa neuplatní v rámci konkurzného konania, bude po skončení procesu oddlženia premlčaná. A to je dôvodom, prečo si väčšina veriteľov po obdržaní informácie o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka svoje pohľadávky uplatní, ja ako advokát by som sa pri svojich pohľadávkach bál čakať na to až do skončenia procesu oddlženia, čiže svoje pohľadávky by som si určite včas prihlásil.

   17. septembra 2014 v 18:25

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.