Ako sa brániť proti exekúcii – otázky a odpovede

Ako sa brániť proti exekúcii – otázky a odpovede

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti … viac sa môžete dočítať tu.

 • Anonym

  Smiem sa dozvedieť či môžem ísť na ocr keď som zamestnaný ale exekútor mi sťahuje časť mzdy ale hlavne za sociálnu poisťovňu a VšZP. Mám na ňu nárok? Ďakujem.

  20. mája 2021 v 17:34
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   nakoľko ošetrovné je dávkou nemocenského poistenia, v zmysle § 31 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platí, že povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenskú dávku, ak zákon neustanovuje inak, ak splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia a zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur. Pokiaľ ste teda živnostníkom, nárok na ošetrovné Vám nemusí vzniknúť. Odporúčam Vám obrátiť sa s touto záležitosťou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

   30. júna 2021 v 21:10
 • Anonym

  Dobrý deň. Banka mi zablokovala účet a nemám prístup k svojim financiám, Viete mi poradiť, čo mám spraviť ? Súdna exekútorka poslala moju žiadosť splácať svoj záväzok v splátkach, ale banka nesúhlasila. Som bez finančných prostriedkov. Neviem na koho sa obrátiť. Vopred ďakujem.

  15. mája 2021 v 11:11
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   z Vašej otázky nie je zrejmé, v akej výške je daná pohľadávka rovnako tak akým spôsobom má dôjsť k jej vymoženiu (túto informáciu Vám exekútor musí oznámiť minimálne obsahom exekučného príkazu). I za predpokladu, že banka ako oprávnený veriteľ nesúhlasí s uzavretím splátkového kalendára, nemôže dôjsť k blokácii všetkých Vašich finančných prostriedkov (ak ich výška prevyšuje dlh). V prípade, ak výška Vašich finančných prostriedkov na účte zodpovedala výške dlhu, je pravdepodobné, že exekúcia sa vykonávala prikázaním pohľadávky z Vášho účtu. V prípade, ak by sa exekúcia vykonávala formou zrážok zo mzdy, exekútor môže v zmysle Exekučného poriadku postupovať tak, že z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, zrazí na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. V prípade akýchkoľvek nejasností je dôležité vždy kontaktovať súdneho exekútora, ktorý Vaše požiadavky a žiadosti ďalej tlmočí oprávnenému, nakoľko bez jeho vedomia nie je oprávnený meniť spôsob výkonu exekúcie.

   23. mája 2021 v 21:33
 • Anonym

  Ak matka počas života narobí dlhy,zomrie,ostane otec,ktorý tie dlhy zdedi,môžu sa ich deti v tejto situácii vzdať dedičstva po rodičoch?

  9. mája 2021 v 22:02
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   V zmysle Občianskeho zákonníka platí, že Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

   Z citovaného ustanovenia vyplýva, že dedič nemôže zdediť viac dlhov ako je cena nadobudnutého dedičstva. Nikoho však nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal, a preto Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Pri odmietnutí dedičstva je potrebné dodržať formu tohto právneho úkonu. V zmysle Občianskeho zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Okrem formy je potrebné dodržať aj lehotu na odmietnutie dedičstva, a teda dedič môže dedičstvo odmietnuť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom zástupcu na základe plnomocenstva.

   Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva taktiež nemožno pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenie by nemalo účinky odmietnutia dedičstva. V neposlednom rade uvádzame, že Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať.

   23. mája 2021 v 21:32
 • Anonym

  Dobrý večer prajem moja otázka je že na koho alebo kam sa mám obrátiť ohľadom odkladu exekúcie nakoľko mi hrozí dražba domu.Sme trojčlenná rodina manželka prišla o prácu ja pracujem za min.mzdu máme 11 ročného syna.Ďakujem.

  13. apríla 2021 v 19:23
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   návrh na odklad exekúcie môžete podať priamo exekútorovi, ktorý bol poverený exekučným konaním, a to podľa § 61h ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku. Exekútor vydá upovedomenie o odklad exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným dotknutým osobám, ak povinný, ktorý je fyzickou osobou podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. V predmetnom návrhu odporúčam opísať vašu životnú situáciu a tiež predložiť potvrdenia o Vašich aktuálnych príjmoch. Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, avšak najdlhšie na 3 mesiace od podania žiadosti. Na dlhšiu dobu exekúciu možno odložiť len so súhlasom oprávneného.

   19. apríla 2021 v 22:22
 • Anonym

  Dobrý deň.Mal by som otazku.Prislo mi dedičské po otcovi s ktorým som nebol v kontakte asi 10 rokov.zistoval som jeho majetok a dlhý a mal na seba napísaný vcelin s nejakým pozemkom ale dlh na exekutoroch je min 2x väčší ako má hodnotu.dlhy sahaju min.8 rokov naspäť a exekutory majú prioritne právo na ten vcelin ale doteraz nič nerobili.Chcel sa spýtať aké mám možnosti ak by som si chcel ten vcelin nechať.Vyplatit exekútorov alebo je aj iná možnosť.dakujem

  31. marca 2021 v 22:26
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ máte záujem o aktíva, tvoriace obsah dedičstva, budete sa musieť vysporiadať i s prípadnými pasívami, teda záväzkami. Pokiaľ by ste mali záujem o majetok, ktorý je zaťažený exekučným záložným právom, bude v zásade potrebné tieto dlhy vyplatiť. Nakoľko sa ale podľa Vášho vyjadrenia jedná o staršie exekúcie, bolo by vhodné v prvom rade preskúmať ich právny základ, či medzičasom neboli niektoré konania zastavené pre prípadnú nemajetnosť Vášho otca a podobne. Na tento účel je potrebné kontaktovať priamo exekútorov, ktorí tieto konania viedli, nahliadnuť do predmetných exekučných spisov a na základe týchto zistení potom situáciu vyhodnotiť.

   7. apríla 2021 v 19:25
 • Anonym

  Dobrý deň, mám 20 rokov a podala som exekúciu voči matke na dlžnom výživnom, a chcem exekúciu zrušiť, lebo som sa s ňou dohodla, že po zrušení, mi dlžné výživné zaplatí osobne, kedže nechce platiť exekútorskú províziu a vyjde ju to lacnejšie. Chcem sa ešte opýtať, koľko stojí zrušenie exekúcie? A či môžem opätovne podať exekúciu, keď svoje slovo nedodrží a nezaplatí mi dlžné výživné osobne. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

  17. marca 2021 v 22:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   ako oprávnená môžete v zmysle Exekučného poriadku podať návrh na zastavenie exekučného konania, a to priamo u súdneho exekútora. V zmysle ustanovenia § 61n ods. 1 písm. b) Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak zastavenie exekúcie navrhol oprávnený. V súvislosti so zastavením exekúcie z Vašej iniciatívy Vám ešte dávam do pozornosti následnú povinnosť zaplatiť exekútorovi trovy exekučného konania. Podľa ustanovenia § 199c Exekučného poriadku platí, že „Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, platí trovy oprávnený.“ Ak došlo k zastaveniu exekúcie, patrí exekútorovi náhrada výdavkov, ktorú znáša účastník konania povinný platiť trovy exekútora. Ak exekútor pred zastavením exekúcie sčasti vymohol alebo prijal plnenie na uspokojenie vymáhaného nároku, patria mu aj trovy, ktoré si ponechal, a to v rozsahu, v akom prevyšujú náhradu výdavkov. V prípade, ak pohľadávka nebude ani v budúcnosti uhradená, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie opätovne.

   22. marca 2021 v 18:41
 • Anonym

  Dobrý deň, môjmu otcovi boli strhávané z dochodku 620 euro zrážky 200 eur kvôli exekucii od roku 2013. V roku 2021 zomrel. Zostala mama, ktorá bude poberať po otcovi vdovský dôchodok. Mama ani otec nevlastnia žiaden majetok, byt v ktorom bývajú patrí sestre. Nevlastnia ani finančnú hotovosť, mama poberá minimálny dôchodok v banke okrem maminho dochodku iný majetok nemajú. Budú splátky exekúcie strhávané aj z vdovského dôchodku? Ak áno, v akej výške? Moja druha otazka: Momentálne čakáme na dedičské konanie. Zdedili sme len dlhy. Nakoľko otec mal viac dlhov aj u nebankoviek, ktoré splácal, ale zostali tam ešte nezaplatené čiastky, rozhodli sme sa všetci vzdať dedičstva t.j 3 dcéry a mama. Dedičstva sa vzdajú aj naše deti, t.j vnuci zosnulého. Chcem sa opýtať či si budú môcť nárokovať dlžníci na splácanie pohľadávok aj keď sa vzdáme dedičstva, čo v tomto prípade predstavujú dlhy vo výške splátok cca 250 EUR mesačne.Vopred dakujem za skoru odpoveď..

  7. marca 2021 v 9:36
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že „Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.“ Z uvedeného vyplýva, že by ste za daných okolností zodpovedali za výšku pasív poručiteľa len do výšky svojho dedičského podielu. Nakoľko však uvádzate, že dedičstvo tvoria iba pasíva, a toto ste sa rozhodli ako dedičia odmietnuť, zdôrazňujem základnú zásadu dedičského konania, v zmysle ktorej nikto nemôže zdediť viac dlhov ako majetku, resp. dedičstvo nemôže byť nikomu na ťarchu. V zmysle uvedeného, teda po odmietnutí dedičstva nemôže nastať situácia, kedy by ste sa stali ako dedičia dlžníkmi namiesto poručiteľa a boli tak povinní ďalej splácať záväzky Vášho otca. V súvislosti s uvedeným však kladiem dôraz na zákonný spôsob odmietnutia dedičstva, kedy sa odmietnutie musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený.

   11. marca 2021 v 16:09
 • Anonym

  Poistovna Union! Sa mi vyhraza sms-kou,ze zahaji exekuciu ak jej nezaplatim nejaky fiktivny nedoplatok spred 10rokov,o ktorom nic neviem,nic mi nenapisali. Spravu som si overil priamo v pobocke,je prava a stoja si za nou.Povazujem to za obzvlast nebezpec.vyhrazanie hlavne od verejnej institucie,zdravotnej poistovne! Podavam preto trestne oznamenie,pre nebezpec.vyhrazanie alebo? Dakujem za radu,Daniel

  14. decembra 2020 v 20:03
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prvom rade Vám odporúčam vyzvať danú poisťovňu, aby Vám písomne predložila, na základe akých skutočností od Vás tento nedoplatok požaduje, nakoľko ako sám uvádzate, o jeho existencii Vás v minulosti neinformovali. Až následne po obdržaní odpovede od poisťovne, kedy by doterajšie konanie poisťovne vykazovalo znaky nezákonnosti, by som zvolil ďalší krok, a to buď žalobu alebo trestné oznámenie.

   25. januára 2021 v 16:20
 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás mám otázku. Keďže môj otec neplatil výživné bola naňho podané trestné oznámenie a exekúcia. Dopadlo to tak že mu sociálna strhuje peniaze a posiela exekútorovi ktorý ich následne posiela nám. No problém je v tom že exekútor ich posiela ako chce. Po týždni keď mali dojsť sa ozvem že nedošli, odpovie že sa pozrie či mu došli na účet. Sociálna by ich mala vyplácať na čas, nie? Alebo sa stane že sa vôbec neozýva a peniaze dôjdu po 2 týždňoch. Dá sa prosím Vás voči tomu dáko predísť? Ma právo ich neposielať na čas, má tam možné dáke oneskorenie? Za prípadnú odpoveď ďakujem.

  8. decembra 2020 v 16:28
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   podľa § 29 ods. 8 a ods. 10 Exekučného poriadku je exekútor povinný Vám peniaze preposlať v lehote do 7 dní od kedy mu prišli na účet, ak ste sa s ním nedohodli inak. Sociálne dávky by mali byť vyplácané štátom v pravidelných mesačných intervaloch a rovnako aj zrážky z nich, no nie je možné úplne vylúčiť, že dochádza k prípadnému pochybeniu na strane Sociálnej poisťovne. V prvom rade kontaktujte daného exekútora, najlepšie písomne, s tým, či mu dané zrážky prichádzajú zo Sociálnej poisťovne načas. Ak by tomu tak nebolo a exekútor Vám oneskorene posiela peniaze, tak sa dopúšťa závažného disciplinárneho previnenia, a v prípade, ak k takémuto porušeniu povinností došlo z jeho strany opakovane, hrozí mu podľa § 221 ods. 2 písm. c) disciplinárne opatrenie vo forme zbavenia funkcie exekútora. Pokiaľ Vám exekútor riadne neodôvodní omeškanie, môžete sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov.

   12. januára 2021 v 15:59
 • Anonym

  Dobrý deň, rad by som sa opýtal na svoje práva pri komunikácií s exekútorom formou textových správ či už sms alebo emailom. Ako osoba so sluchovým postihnutím mám problém porozumieť reči počas telefonickému hovoru a aby nedošlo k mýlnym informáciam preferujem textovú komunikáciu. Kde a akým spôsobom sa môžem domôcť práv, ak exekútor odmieta so mnou komunikovať a nariadi exekúciu na bankovom účte? Ak ak je už vykonaná exekúcia, je možné ju zrušiť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  24. novembra 2020 v 9:58
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   na základe zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb má nepočujúca osoba právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý jej následne tlmočí pri riešení základných životných problémov pri styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Vo všeobecnosti by tieto tlmočnícke služby mali byť poskytované pre nepočujúce osoby bezplatne, ak osobitným právnym predpisom nie je stanovené inak. Najvhodnejšie je poslať doporučene exekútorovi list, v ktorom ho požiadate o tlmočníka, prípadne, ak Vám preukáže, že zabezpečenie takéhoto tlmočníka nie je možné, tak uprednostní písomnú formu komunikácie. Exekúciu je možné zastaviť rozhodnutím súdu, a to v prípade ak zanikol právny nárok z exekúcie alebo exekučný titul, alebo ak existujú iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu. Upovedomenie o zastavení exekúcie môže vydať aj exekútor zo zákonných dôvodov, najmä však pokiaľ povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie.

   2. decembra 2020 v 16:36
 • Anonym

  Dobry veecer prosim vas mam problem z exekuciou ktorej je uz vyplatena dlzna suma a prebieha len bezne vyzivne prosim ako ju mam zrusit ked chcem hypotekarny uver na kupu nehnutelnosti a tato exekucia mi vtom brani dakujem za skoru odpoved

  16. novembra 2020 v 18:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v prípade, ak ste v rámci exekučného konania zaplatili vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie máte právo požiadať exekútora o odklad exekúcie, a následne budete platiť ďalšie výživné dobrovoľne prostredníctvom exekútora. Podľa § 61n ods. 1 písm. h Exekučného poriadku, ak splníte prostredníctvom exekútora riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov, tak, exekútor Vám vydá upovedomenie o ukončení exekúcie. Toto upovedomenie o ukončení exekúcie zašle jednak Vám, ale aj súdu. V momente, keď je toto upovedomenie o ukončení exekúcie doručené súdu tak exekučné konanie je ukončené. Ak ste takéto upovedomenie od exekútora dosiaľ neobdržali, aj keď ste splnili všetky vyššie uvedené kroky, tak sa samozrejme môžete informovať o stave exekúcie prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo osobne priamo u exekútora a môžete ho vyzvať, aby si splnil svoju povinnosť a vydal Vám a súdu upovedomenie o ukončení exekúcie.

   2. decembra 2020 v 16:37
 • Anonym

  Dobry den, chcela by som zistit ake su moznosti v pripade, ze syn prestal platit hypoteku, dom sa predal v drazbe, avsak matke ako rucitelke nadalej stahuje exekutor vyplatu. Syn je momentalne vedeny na urade prace v zahranici a dostava zakladne davky. Ake su moznosti v tomto pripade, ak by sa syn spojil s exekutorom. Ako by sa nasledne vypocitali splatky? Dakujem.

  16. novembra 2020 v 15:28
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   vychádzajúc z Vášho opisu, je pravdepodobné, že vykonanie exekúcie formou dražby nehnuteľnosti nepostačovalo na úhradu celého dlhu veriteľa, preto sa aj naďalej vykonávajú zrážky zo mzdy ručiteľa. Primárne by sa mal dlh vymáhať od dlžníka, až následne ak tento neplní, možno dlh vymáhať od ručiteľa. Syn je aj naďalej dlžníkom, preto mu nič nebráni, aby exekútora upovedomil o tom, že dlh bude splácať on. V tom prípade by exekútor naďalej nemohol vykonávať zrážky zo mzdy matky. Pokiaľ by syn dlh nesplácal, exekútor by aj naďalej vykonával zrážky z mzdy matky ako ručiteľa. O stave exekúcie, o rozsahu jej splatenej časti, sa samozrejme môžete informovať u daného exekútora.

   24. novembra 2020 v 22:07
 • Anonym

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať v prípade, ak mám ako invalidný dôchodca poberajúci invalidný dôchodok vo výške životného minima blokáciu na motorovom vozidle. Po informovaní sa o dôvode blokácie, mi bola od exekútora zaslaná informácia, že exekučné konanie z roku 2004 (voči zdravotnej poisťovni) bolo na základe zákona 233/2019 k 1.1.2020 zastavené, ale z dôvodu podania námietok nie je možné odblokovať majetok. Vozidlo bolo zablokované 1.9.2019 bez akéhokoľvek informovania o danej skutočnosti. Dozvedeli sme sa o tom až pri pokuse o prepis vozidla. Ďakujem za pomoc Cenknerová

  17. augusta 2020 v 21:59
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň pani Cenknerová,

   každý povinný subjekt po doručení upovedomenia o začatí exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutočňovanie bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať, s ohľadom na výšku a význam vymáhaného nároku, a taktiež nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. Motorové vozidlo nie je bežnou vecou, s ktorou možno voľne nakladať počas vedenej exekúcie. Jediný prípad, kedy by vozidlo nespadalo do výkonu exekúcie je, keď povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje motorové vozidlo na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti.

   Keďže ide o vozidlo podliehajúce exekúcii, nie je možné ho predať. Preto aj pri pokuse o jeho predaj, príslušník policajného zboru z oddelenia evidencie vozidiel nemôže prepis vykonať, pretože vozidlo je blokované. Pokiaľ teda, ako uvádzate, bola exekúcia zastavená v zmysle príslušného zákona a blokácia i naďalej trvá, je tomu tak z dôvodu námietok zo strany zdravotnej poisťovne a v dôsledku toho celé exekučné konanie ešte trvá. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z.súd dôvodným námietkam vyhovie tak, že uznesením upovedomenie o zastavení starej exekúcie zruší. Oneskorené alebo neprípustné námietky súd uznesením odmietne. Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne. Rozhodnutie o námietkach súd doručí oprávnenému a exekútorovi. Je potrebné počkať na rozhodnutie súdu o námietkach oprávneného.V prípade ak exekučný súd námietkam vyhovie, v starej exekúcii sa bude pokračovať. Následne sa môžete obrátiť na exekútora so žiadosťou o povolenie odkladu splátok a potom sa dohodnúť s exekútorom na odblokovaní Vášho vozidla.

   15. októbra 2020 v 16:43
 • Anonym

  Dobrý večer.Poprosim o odpoveď na moju otazku.EX manžel má na slovensku 5 pravopl.exekucii.Nemá tu žiaden majetok a ani sa na slovensku nezdržuje.Pracuje aj žije v nemecku.Kto al.ako budú tieto exekúcie vymahané?Ďakujem pekne za odpoveď.

  24. januára 2020 v 18:25
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, exekúciu vykonávajú súdni exekútori, ktorých na to poveruje súd. Súdny exekútor po začatí exekúcie upovedomí účastníkov exekučného konania (t. j. oprávneného a povinného), jednak o začatí exekúcie ako aj o spôsobe akým bude vykonaná (v prípade, ak je ho už možné určiť). Exekútor určí, či bude viesť exekúciu výlučne jedným spôsobom alebo kombináciou viacerých spôsobov. Exekúciu na peňažné plnenie možno uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi: a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, b) prikázaním pohľadávky, ktoré sa môžu vykonať: I. prikázaním pohľadávky z účtu v banke, II. prikázaním iných peňažných príjmov, III. postihnutím iných majetkových práv, IV. exekúciou na obchodný podiel, c) predajom hnuteľných vecí, d) predajom nehnuteľných vecí (v rámci ktorých je subsumovaná aj právna úprava predaja spoluvlastníckeho podielu), e) predajom cenných papierov, f) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach, g) predajom podniku, h) príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Pred samotným vymáhaním dlžného plnenia je však exekútor povinný vyzvať povinného, aby vymáhaný nárok splnil dobrovoľne. Zároveň ho poučí, že ak si povinnosť dobrovoľne nesplní, bude k jej splneniu donútený. V prípade, že povinný predsa len nesplní svoju povinnosť dobrovoľne, exekútor vydá a doručí najskôr príkaz na začatie exekúcie a neskôr aj exekučný príkaz. Na druhej strane, slovenský exekútor nemá právo vymáhať pohľadávku v zahraničí, pretože jeho pôsobnosť je obmedzená iba na územie SR. Ak by teda dlžník nemal v SR žiaden majetok ani tu nežije mohlo by byť vymoženie komplikovanejšie, nie však úplne vylúčené. Veriteľ totiž môže začať exekučné konanie aj v inej krajine EÚ, a to na podklade slovenského rozhodnutia, ktoré bude v danej krajine uznané. Nemecký exekútor by následne mohol na podklade uznaného slovenského rozhodnutia začať exekúciu a strhávať dlžníkovi napr. peniaze od zamestnávateľa, prípadne zvoliť iný spôsob výkonu exekúcie.

   26. januára 2020 v 7:12
 • Anonym

  Zdravím, mám exekúciu o ktorej sa domnievam že by nemala byt právoplatná. Bohužiaľ aj napriek tomu že mi neboli doručene písomnosti na správnu adresu exekúcia už začala zrážkami zo mzdy. Exekútor na návrh o zastavení exekúcie reagoval tým, že návrh nemôže ďalej postúpiť z dôvodu že mi neboli doručene písomnosti. Ďalej sa domnievam že zrážky zo mzdy boli príliš vysoké, pretože mi nebola ponechaná ani suma minimálnej mzdy. Chcel by som vedieť či je možné sa vôbec proti tomu brániť, poprípade aspoň prešetriť postup exekútora, keďže peniaze už mi pravdepodobne nikto nevráti. Predom ďakujem za odpoveď.

  16. januára 2020 v 0:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, doručovanie v exekučnom konaní je upravené v určitých častiach odlišne ako pri klasickom civilnom procese, upravuje ho § 61b zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“). Podľa uvedeného ustanovenia, pokiaľ sa exekútorovi aj napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť Vám upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od jej začiatku, doručí sa oznámením v Obchodnom vestníku, zároveň sa toto upovedomenie doručuje súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Toto upovedomenie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. Pokiaľ bol dodržaný vyššie opísaný postup, vznikla tzv. fikcia doručenia a písomnosť sa považuje za doručenú. Predmetné si viete preveriť pri nahliadnutí do exekučného spisu, ktoré si viete dojednať u exekútora, ktorý proti Vam vedie danu exekuciu. Uvádzate, že Vám nebola ponechaná ani mzda ani vo výške minimálnej mzdy, to však nie je pri exekúcii podstatné, pri exekúcií je podstatné zachovanie mzdy vo výške životného minima. Rozsah zrážok upravuje § 68 a nasl. EP. Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy. Zraziť sa nesmie základná suma, t. j. životné minimum (aktuálne 210.20,- €). Ak je vedená exekúcia kvôli výživnému, základná suma je len vo výške 70 % základnej sumy (životného minima). Do základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť tiež patrí 25 % zo životného minima na každú vyživovanú osobu. Z čistej mzdy, ktorá ostane keď sa odpočíta základná suma sa na bežnú pohľadávku oprávneného zráža 1/3. Na prednostné pohľadávky, ktoré sú uvedené v §71 ods. 2 EP, sa zrážajú 2/3. Tretinový systém sa však uplatňuje len do výšky 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci. Nad túto sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení. Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať len so súhlasom povinného. V prípade, ak považujete zrážky za príliš vysoké § 77 EP uvádza, že ak sa oprávnený a povinný dohodnú, že sa povinný uspokojí s nižšími zrážkami ako ustanovuje zákon, a ak to obaja oznámia exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy dohodnutú sumu (za predpokladu, že táto suma v príslušnom období neprevýši prípustnú výšku zrážok, ktorá vyplýva zo zákona). Vo vašom prípade, keď potrebujete znížiť výšku zrážok, by takáto dohoda bola zrejme najschodnejšou cestou. Ďalšou možnosťou riešenia danej situácie pre Vás, by bolo podľa § 61g požiadať exekútora, aby povolil splniť vymáhaný dlh v splátkach. Podmienky, ktoré treba spĺňať sú uvedené v ods. 2 § 61g EP. Avšak so súhlasom oprávneného exekútor splnenie nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok uvedených v ods. 2. Čo sa týka prešetrenia postupu exekútora, samozrejme takáto možnosť existuje (11. časť EP). Ak si aj po prečítaní vyššie uvedeného výkladu myslíte, že exekútor nekonal zákonne, máte možnosť podať sťažnosť na ministerstvo alebo na komoru exekútorov. Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora. Sťažnosť môžete podať ústne do zápisnice alebo písomne. Komora je povinná vybaviť sťažnosť bezodkladne, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

   17. januára 2020 v 7:16
 • Anonym

  Dobrý deň. Zaujímal by ma Váš názor : vo februári 2019 mi prišla exekúcia kvôli pohľadávke vo výške 54€ za smeti +trovy 143€. Mne ale poplatok za smeti bol odpustený dodatočne na základe mojej žiadosti podanej v septembri 2017. Rozhodnutie o odpustení mi poslali v apríli 2018. Mesto to však oznámilo v júni 2018 exekútorovi takým spôsobom (v emaili), že exekútor to ani nezobral na vedomie a poslal mi upovedomenie o začatí exekúcie a zablokoval mi účty vo februári 2019. O tom, že to vôbec posunuli na exekúciu som ani nevedela, vedela som o tom, že som si podala žiadosť o odpustenie poplatku, síce dodatotčne ale sami na mestskom úrade mi tú žiadosť poskytli, že ju podať môžem…ale aj mi odpustili poplatok a myslela som, že to je vybavené. No a ono to ležalo u exekútora bez toho, že by som o tom vedela.. a teraz chcú aby som platila ja všetky trovy. Čo si o tom myslíte? Podala som námietky proti trovám a žiadam zastavenie konania a uvádzam tam všetky tieto okolnosti. Podľa mňa pochybil oprávnený, že to nezastavil a on by mal platiť aj trovy. Môže súdny úradník rozhodnúť v môj prospech a teda, že to bude musieť zapätiť oprávnený? Ďakujem, Natália

  22. februára 2019 v 0:55
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkladný účinok. Pokiaľ ste podali ten návrh na zastavenie exekúcie v súlade s týmto poučením, tak ste konali správne. Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak exekučný titul bol zrušený. Vo Vašom prípade môžno povedať, že rozhodnutím o odpustení exekučný titul bol zrušený. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Ak naozaj existuje dôvod zastavenia exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie vrátane určenia ich výšky. Oprávnený a povinný v exekučnom konaní platia trovy, ktoré im v konaní vzniknú a trovy svojho zástupcu. Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, platí trovy oprávnený. Podľa Exekučného poriadku povinný má voči oprávnenému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom konaní platil, ak mu súd na jeho návrh priznal ich náhradu v súvislosti s rozhodnutím o zastavení exekúcie z dôvodu, ktorý možno oprávnenému pričítať.

   24. februára 2019 v 7:22
 • Anonym

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o názor k uvedenej veci. Spoločnosť s.r.o. podala návrh na vyhlásenie konkurzu kvôli platobnej neschopnosti v rovnaký deň, ako bol aj deň splatnosti dane z príjmu, t.j. 03.04.2018 (tzn. na druhý deň vznikol nedoplatok na dani). Konkurzné konanie však bolo zastavené kvôli nedostatku majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.8.2018 a zverejnené vo Vestníku bolo 14.09.2018. Na začatie konkurzného konania bolo potrebné zaplatiť preddavok na náklady správcu konkurzného konania, pričom sa nespotrebovaná časť preddavku vrátila dlžníkovi na účet po zastavení konkurzu. Dňa 18.09.2018 začal Daňový úrad daňové exekučné konanie kvôli nedoplatku na dani z príjmu, pričom v decembri 2018 boli finančné prostriedky (vrátené z preddavku)strhnuté prikázaním pohľadávky z účtu dlžníka, hoci bolo daňovému úradu zaslané právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Firma mala byť zrušená a vymazaná z OR, do tohto dňa sa to však nestalo kvôli nečinnosti súdu. Pýtali sme si preto späť vrátenie platby, ktorú DÚ stiahol z účtu. DÚ sa odvoláva na to, že firma má stále právnu subjektivitu a preto bolo možné exekúciu vykonať. Výmaz z OR však mal byť už zrealizovaný pred exekučným konaním. Bola exekúcia oprávnená? Je možné pýtať náhradu škody od súdu, nakoľko stále neprišlo k výmazu s.r.o.? ďakujem.

  12. februára 2019 v 7:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pri v zmysle § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka platí, že spoločnosť sa zrušuje zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku. Vaša spoločnosť má však aj po zrušení právnu subjektivitu až kým nedôjde k jej zániku výmazom z obchodného registra. Účinky začatia konkurzného konania, t.j. na majetok dlžníka nemožno začať výkon rozhodnutia alebo exekúcie a všetky začaté konanie sa prerušujú, zanikajú dňom zverejnenia právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Daňová exekúcia by podľa môjho názoru bola neopravená v prípade, ak by k nej došlo až po zániku Vašej spoločnosti. Pokiaľ ste toho názoru, že nevykonaním výmazu spoločnosti Vám vznikla škoda, môžete podať žalobu o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. Pravidlá a postupy, ktorými je možné domáhať sa zodpovednosti orgánov verejnej moci za škodu, sú upravené v zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov. Záverom Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný súd s podaním urgencie na vykonanie výmazu Vašej spoločnosti z obchodného registra.

   13. februára 2019 v 7:24
 • Anonym

  Dobry den. Chcel by som sa spytat, ci je mozne vylucit auto z exekucie. Moj pripad je takyto: predal som auto v decembri 2018,ale neprepisali sme ho dodnes. v Januari 2019 mi prislo od exekutora zablokovania auta. S kupujucim mame kupnopredajnu zmluvu. Teda je mozne poziadat sudom o vylucenie auta z exekucie alebo to musime najprv zaslat exekutorovi? dakujem Vam za odpoved

  30. januára 2019 v 8:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Exekučný poriadok v zmysle § 115 umožňuje vyňať motorové vozidlo z exekúcie v prípade, ked povinný z exekucie, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti. Dalej, zákon hovorí, že po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. V sulade s týmto ustanovením majiteľ vozidla (auta) by nemal bez súhlasu exekútora vozidlo predať, pokial ide o majetok podliehajúci exekúcii. Takýto právny ukon môže byť taktiež napadnutý zo strany veritelov, z dôvodu ich možného ukrátenia. V zmysle Občianskeho zákonníka odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať. Všetko záleží od toho, kedy ste predali motorové vozidlo, či ste už mali v tom čase vedomosť o začatí exekucie. Odporučam Vám čím skôr obrátiť sa na povereného exekutora, predložiť mu kupnopredajnu zmluvu a dohodnúť sa s ním, aby predmetné vozidlo odblokoval, aby ste po odblokovaní vozidla mohli urobiť prepis vozidla na nového majiteľa.

   1. februára 2019 v 7:26
 • Anonym

  Dobrý deň, moja neterka má svoj vlastný byt a chce sa vydať za chalana, ktorý má exekúcie z čias, keď sa vôbec nepoznali. Čo všetko jej hrozí v súvislosti s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a či siahnu na jej plat? Ďakujem

  14. júna 2018 v 7:31
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v exekučnom konaní platí, že exekúciou sa môžu postihnúť len veci, ktoré patria povinnej osobe, resp. osobe proti ktorej sa vedie exekúcia. V prípade ak sa Vaša neter vydá, hnuteľný a nehnuteľný majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva zostane vo výlučnom vlastníctve Vašej netere. V prípade ak by exekútor siahol na veci, ktoré patria do výlučného vlastníctva Vašej netere, môže sa brániť a podať žalobu o vylúčenie vecí z exekúcie, kde musí preukázať vlastníctvo k daným veciam. V prípade platu platí, že ak exekútor vykonáva exekúciu zrážkami zo mzdy, zráža mzdu povinnému.

   6. júla 2018 v 8:10
 • Anonym

  Dobrý deň p. Bános, chcela by som poprosiť o radu Po nebohom otcovi sme zdedili matka, dve sestry a ja každá jedna 1/8 z octového podielu Moja Mama má samozrejme ešte svoju polovicu domu Jedna zo sestier sa dostala do platobnej neschopnosti svojich dlhov Exekútor uvalil na jej 1/8 plombu.Boli sme oslovený ako spoluvlastníci nehnuteľnosti, že si môžeme odkúpiť sestrinu 1/8 ktorá činný čiastku 4824 € ani jedna z nás síce s tým nesúhlasí Už je vyhlásená dražba na tú 1/8. Dom nechceme predať lebo tam ešte žije naša 82 ročná matka . Čo je v tomto prípade najrozumnejšie uvažujeme, že nech matka prepíše dom na nás dve sestry bez tej čo je dlžná, ale len kvôli tomu, že my dve sestry by sme svoju tretiu sestru po smrti matky vyplatili z matkinho dedictva teda, že by sme si po predaji domu rozdelili sumu na tri časti. Bol tu aj nápad dom predať jednej z nás dvoch za symbolickú cenu. Samozrejme že to delenie by po smrti matky bolo znova na tri časti nám ide o to aby sme aj tretej sestre zachránili peniaze z dedictv,a lebo sa bojíme že po smrti matky sa bude znovu opakovať táto situácia čo sa týka exekúcie. A ako by to bolo ďalej keď sa my sestry nezložíme a nezaplatíme tú dlžnú sumu lebo sestra ktorá je dlžná má z danej sumy len 2000 € ktoré môže zložiť. Na nehnuteľnosti bude žltá páska s nápisom dražba a kúpi vôbec 1/8 z domu keď sú tam ešte ďalší traja vlastníci. Ďakujem pekne za odpoveď.

  13. marca 2018 v 16:55
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v danom prípade, keďže ste podieloví spoluvlastníci predmetnej nehnuteľnosti, zo zákona máte predkupné právo na sestrin podiel, a preto Vám ho exekútor ponúkol ako prvým. Ak by ste exekútorovi zaplatili hodnotu podielu na nehnuteľnosti, ktorý zdedila zadlžená sestra, exekúcia by na nej viac neviazla, a rovnako by ste v tomto prípade zabránili i prípadnej kúpe podielu pre Vás cudzou osobou. Ak by ste podiel nekúpili, exekútor ho môže ponúknuť na predaj v dražbe. V praxi je však málo pravdepodobné, že by niekto mal záujem kúpiť spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome v podiele 1/8. Čo sa týka zvyšného podielu Vašej matky, je viacero možností ako ho previesť, a to darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou. Kúpna zmluva môže byť aj za symbolickú cenu (nakoľko cena nehnuteľnosti je vecou dohody zmluvných strán, čo potvrdili aj viaceré rozsudky súdov). V prípade prevodu vlastníckeho práva k predmetnému domu ešte za života matky a v záujme jej ochrany je vhodné zriadiť, súčasne s darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou, vecné bremeno spočívajúce v doživotnom práve užívania predmetnej nehnuteľnosti. Avšak spoluvlastnícky podiel Vašej sestry, ktorý je predmetnom exekúcie, previesť Vaša matka nemôže, dokonca ani samotná sestra, keďže už exekučné konanie prebieha a speňažiť ho môže len exekútor. Teda takýmto prevodom samotnej exekúcií podielu Vašej sestry nezabránite. Najvhodnejším riešením je vyplatenie požadovanej sumy exekútorovi, čím sa Vaša sestra zbaví exekúcie na jej spoluvlastníckom podiele na nehnuteľnosti. Vaša sestra má tiež možnosť zbaviť sa dlhov, a to prostredníctvom osobného bankrotu.

   22. marca 2018 v 15:38

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.