Ako vymôcť výživné – otázky a odpovede

Ako vymôcť výživné – otázky a odpovede

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností … viac sa môžete dočítať tu.

 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som už od júna 2020 bez príjmu pre dlhodobú PN a bývalý manžel mi nezaplatil tento mesiac výživné na 15 ročnú dceru 150€,co je náš jediný príjem. Ako mám postupovať aj pri tom, aby platil aj na mňa výživné nakoľko sme rozvedený od 8.1.2018? Môžem požiadať aj o spätné doplatenie na mňa o výživné? Dakujem

  22. marca 2021 v 7:40
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ Váš bývalý manžel neuhradil výživné v zmysle právoplatného rozsudku súdu, odporúčam Vám obrátiť sa s návrhom na vykonanie exekúcie na ktoréhokoľvek súdneho exekútora. V závislosti od zistení súdneho exekútora (z hľadiska posúdenia vymožiteľnosti Vašej pohľadávky) Vám v prípade, ak nebude výživné vymožené odporúčam požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné – toto však môžete žiadať až v prípade, ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd.
   Pokiaľ výživné nebude uhradené dlhšie ako po obdobie 2 mesiacov, odporúčam Vám taktiež zvážiť možnosť podania trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 ods. 1 Trestného zákona: „Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

   Pokiaľ ide o otázku príspevku na výživu na rozvedeného manžela, za týmto účelom je potrebné podať návrh na príslušný súd, ktorý bude o tomto rozhodovať. V tomto konaní sa bude okrem iného posudzovať i Vaša schopnosť samostatne sa uživiť. V zmysle ustanovenia §72 Zákona o rodine platí, že Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
   Ako sme však uviedli vyššie, o nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela rozhoduje miestne príslušný súd na základe podaného návrhu, pričom v tomto konaní bude vykonávané dokazovanie.

   25. marca 2021 v 22:20
 • Anonym

  Dobrý deň, rada by som vedela, ak žijem v zahraničí aj s dcérou(15 ročná), o ktorú sa jedná, a jej biologický otec žije na Slovensku, no výživné, ktoré je určené súdom (30,- euro), neplatí vôbec. Nikdy. Oznámila som mu, že podám trestné oznámenie za neplatenie, na to mi povedal, že je bezdomovec, že sa mám spamätať. Aké sú prosím postupy v tomto smere? Musím oznámenie podať osobne? Musím vycestovať kvôli tomuto na Slovensko či sa to dá aj zo zahraničia? Ďakujem pekne za odpoveď. Mama Zuzana.

  6. februára 2021 v 1:54
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   oznámenie o skutočnosti, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu zanedbania povinnej výživy je možné podať ústne na príslušnom orgáne, ale aj písomne, faxom alebo e-mailom. Vo Vašej otázke neuvádzate, kde konkrétne v zahraničí sa nachádzate. Ak však máte pobyt v inom členskom štáte EÚ, podozrenie z trestného činu môžete oznámiť aj príslušným orgánom v štáte, v ktorom sa nachádzate, ale aj v Slovenskej republike. Ak príslušné zahraničné orgány zistia, že nie sú príslušné v danej veci konať, postúpia Vašu vec na základe Európskeho dohovoru o odovzdaní trestného stíhania orgánu v SR a vyšetrovanie následne prebehne podla platného právneho poriadku SR. Podmienkou trestnosti biologického otca je nezaplatenie výživného najmenej 2 mesiace v období 2 rokov. Páchateľ, ktorý si neplní zákonnú povinnosť vyživovať iného, sa potrestá odňatím slobody až na 2 roky. K podanému trestnému oznámeniu priložte aj kópiu právoplatného súdneho rozhodnutia, ktorým bol biologický otec zaviazaný k plateniu výživného. Kvôli rýchlosti konania odporúčame spísať oznámenie o skutočnostiach, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu a toto zaslať doporučene s doručenkou na políciu alebo prokuratúru v SR, ktorá sa nachádza v obvode, kde sa biologický otec zdržiava (pokiaľ o tom nemáte vedomosť, oznámenie môžete podať na ktorúkoľvek políciu alebo prokuratúru). Vzor takéhoto oznámenia nájdete aj na našej webovej stránke v kategórii vzory zmlúv a podaní z trestného práva. Orgány činné v trestnom konaní by mali o podanom oznámení rozhodnúť do 30 dní od prijatia trestného oznámenia.

   9. februára 2021 v 14:59
 • Anonym

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či musím platiť výživné na svoju dcéru, ak sa už vydala, ale je stále študentka denného štúdia VŠ. Jej aktuálny manžel je taktiež študent denného štúdia na VŠ. Vopred ďakujem za odpoveď

  24. januára 2021 v 22:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vzhľadom na postupnosť jednotlivých vyživovacích povinností, má vyživovacia povinnosť medzi manželmi v pomere k vyživovacej povinnosti rodičov k deťom prednostné postavenie. Rodičia plnia svoju vyživovaciu povinnosť voči svojim ženatým alebo vydatým deťom len v tom prípade, ak ich manžel nie je schopný svoju vyživovaciu povinnosť plniť vôbec alebo len v obmedzenej miere. V takom prípade ide o podpornú funkciu vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Vzhľadom na to, že manžel Vašej dcéry tiež chodí na vysokú školu predpokladám, že nedokáže plniť svoju vyživovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia zákona o rodine, takže ste naďalej povinná platiť výživné svojej dcéry. Pokiaľ máte túto povinnosť určenú súdnym rozhodnutím, no máte za to, že podmienky hradiť jej výživné pominuli, môžete podať návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. Do času, kým súd nerozhodne o zrušení vyživovacej povinnosti, ste povinná výživné platiť, v opačnom prípade by Vaša dcéra mohla podať návrh na výkon exekúcie.

   28. januára 2021 v 17:45
 • Anonym

  Dobrý deň, ak syn v 16r dal žiadosť na neodkladne opatrenie- zverenie do starostlivosti starým rodičom( z otcovej strany) ,comu súd vyhovel. S otcom sme rozvedení od jeho 6 r. Vyzivne sme do 18r.prispievali rovnako po 135€ ( čo bola suma, ktorú do tej doby platil otec). Od synovej 18 platím vyzivne iba ja. Prvý rok študuje na VŠ, teraz chce zvýšiť vyzivne z 135€ na 210. Ja som učiteľka na Mš ( som vydatá a mam 9 ročnú dcéru). Môže súd dane zvýšenie schváliť. Ďakujem

  19. januára 2021 v 19:04
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   súd pri posudzovaní výšky výživného na dieťa vychádza zo zásady, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov a zároveň platí, že obaja rodičia sú povinní prispievať na výživu svojho dieťaťa v rámci svojich možností a schopností. Pri zohľadňovaní nároku Vášho syna na zvýšenie výživného bude súd vychádzať jednak z oprávnených výdavkov Vášho syna a taktiež z Vašich aktuálnych majetkových pomerov, ktoré budete súdu preukazovať. Vzhľadom na skutočnosť, že ste vydatá, súd bude zohľadňovať aj príjem Vášho manžela, ale taktiež i Vašu vyživovaciu povinnosť voči maloletej dcére. Za predpokladu, že súd vyhodnotí nárok Vášho syna ako oprávnený i s ohľadom na výšku Vašich príjmov, v takom prípade je pravdepodobné, že výživné bude zvýšené.

   25. januára 2021 v 16:09
 • Anonym

  Vaša správa*…: Dobrý deň. Píšem vám ohľadom výživného, chcem vedieť či mám šancu do toho ísť? Pred pol rokom bol rozvod a dohododa ohľadom deti a výživného, deti zme si rozdelili z dohodou že nebudeme platiť iba po sto eur na výmenu. Nebolo to dobre rozhodnutie pod nátlakom muža robil mi zle tak som podpísala síce už v tom čase som mala jednu tretinu z jeho platu. Po rozvode som ostala marodovat keďže som psychicky bola na tom zle. Už pol roka marodujem nemám ani 500€.Chcem aby sa to zmenilo a dalo sa mu viace výživné keďže on je práce schopný.

  11. januára 2021 v 20:31
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností je možné podať kedykoľvek keď dôjde k podstatnej zmene pomerov. Vo Vašom prípade preto pokojne o zmenu požiadať môžete, či už styku alebo i samotnej vyživovacej povinnosti k dieťaťu. V podanom návrhu odporúčame opísať Vašu aktuálnu situáciu, najmä zdravotný stav, Vaše majetkové pomery, príjmy a výdavky ako Vás, tak maloletých detí. Nakoľko obe deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov a podľa Vašich slov sú príjmy Vás a Vášho bývalého manžela diametrálne odlišné, odporúčam podať návrh na príslušný okresný súd. Konanie vo veci maloletých detí je oslobodené od súdneho poplatku.

   25. januára 2021 v 16:14
 • Anonym

  Dobry den,chcem sa opytat…partner ma urcene sudom platit na syna 190€“nakolko bola corona u nich vo firme sa robi menej a aj zarobi nevychadza mu vobec na vyzivne..uz podal aj o znizenie na sud no este stale nedostal datum pojednavania. Z coho ma zaplatit vyzivne? Co ma robit do sudu?ked jej neda celu sumu boji sa ze mu posle exekutora.dakujem za radu

  2. septembra 2020 v 14:39
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   rodič je povinný platiť súdom určené výživné do momentu, kedy dieťa nie je schopné samo sa živiť, t.j. dokedy sa nezamestná, prípadne nezačne mať príjem z podnikania. Zmeny vo vyživovacej povinnosti môže súd upraviť na návrh jedného z rodičov alebo aj bez takého návrhu v prípade, že sa zmenia pomery. Zmenou pomerov je aj pandémia koronavírusu na Slovensku, ktorá spôsobuje, že partner nie je schopný plniť záväzky riadne a včas. Aj napriek takýmto okolnostiam je rodič povinný i naďalej vyživovať svoje dieťa a to do času právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd vyživovaciu povinnosť upraví. Zároveň dodávam, že určené výživné má prednosť pred inými výdavkami rodiča a tento je bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa. Dôležité tiež je, či dieťa je maloleté alebo plnoleté. Zmenu výšky výživného totiž môže povinný rodič od podania návrhu. Ak by dieťa bolo plnoleté, platí, že uhradené výživné do rozhodnutia súdu by bolo povinné vrátiť vo výške rozdielu, o ktorý by bolo prípadným rozhodnutím súdu výživné ponížené. Uvedené pri maloletých deťoch však neplatí.

   8. októbra 2020 v 14:38
 • Anonym

  Dobrý deň, mám 20 rokov, čiže som už plnoletý dieťaťom. Pri rozvode mojich rodičov, keď som mala 4 roky, bolo môjmu otcovi stanovené výživné 64€. Do mojich 16 rokov ho platil tak, ako mal, len zhruba v tom čase, sme prerušili kontakt. Od vtedy výživné platil každý druhý mesiac. Mám za sebou rok na vysokej škole v Bratislave, kde bývam na priváte. Za tento rok som od neho nevidela ani cent. Ako študentke v BA by mi určite nestačilo dostávať 64€, nakoľko brigádovať popri štúdiu nestíham, pre to by som sa s ním rada dohodla na zvýšení. Rada by som sa opýtala, či štúdium na VŠ je nutné dokazovať nejak priamo, keďže viem, že vie, že chodím na VŠ, len som mu priamo neposlala potvrdenie o štúdiu. Taktiež by som rada vedela, či ubytovanie na priváte môže nejak zavážiť vo výške výživného. Ďakujem veľmi pekne

  31. augusta 2020 v 9:09
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Otca samozrejme môžete požiadať o zvýšenie výživného. Pokiaľ bude vyžadovať, aby ste mu preukázali, že navštevujete VŠ, môžete mu predložiť potvrdenie o návšteve školy. Taktiež mu môžete predložiť nájomnú zmluvu preukazujúcu, že žijete v nájme a tým pádom platíte nájomné. Pokiaľ sa s otcom nedohodnete, môžete podať na súd návrh na zvýšenie výživného, kde dôkladne opíšete, akým spôsobom sa Vám zvýšili náklady (štúdium na VŠ, bývanie v nájme, strava a pod.), pričom existenciu týchto nákladov musíte podložiť aj dôkazmi. Nakoľko uvádzate, že otec Vám za tento rok neuhradil výživné vôbec, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, prípadne môžete podať i trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, ktorého sa dopustí ten, kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného.

   8. októbra 2020 v 14:02
 • Anonym

  Dobry den. S mojou ex sme sa dohodli že Budem posílat na dceru o niečo viac ona to potrebuje oficiálne dá sa to aj bez toho aby sme isli na sud ale i Bolo i oficiálne. Dakujem

  19. augusta 2020 v 18:11
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Na zvýšení výživného by ste sa s exmanželkou teoreticky mohli dohodnúť písomne, ale ak by nastal nejaký problém, teda, ak by nedošlo k plateniu výživneho podla tejto dohody, dohoda by bola nevykonateľná, lebo by nebola schválená súdom. Zákon o rodine totiž v § 24 ods. 3 uvádza, že „rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.“ Preto z dôvodu právnej istoty oboch strán odporúčam, aby ste túto dohodu predložili na schválenie súdu

   2. decembra 2020 v 16:28
 • Anonym

  Dobrý večer chcela by som sa opýtať, syn mal v júli 18 rokov od marca si ho exmanzel zobral k sebe aj keď som pár krát volala aby ho priviezol spat domov kde ma trvalý pobyt, ale vraj syn nechce… Odkedy si ho zobral neplatí mi plne výživné, na mladšieho ma platiť 150 € a na staršieho 180€ dokopy 330 €… Môžem podať trestné oznámenie aby mi doplatil zvyšok? Platím všetky šeky na 3 osoby. Syn má komfort u exmanzela co mladší doma nie. A druhá moja otázka znie po dovŕšení 18 roku syna ktorý má ešte jeden rok strednej školy pred sebou by mal platiť exmanzel synovi ci matke? Ďakujem za vašu odpoveď

  17. augusta 2020 v 21:59
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   pokiaľ syn dovŕšil vek dospelosti, môže sa rozhodnúť, že ostane bývať u svojho otca. Otázky platenia výživného upravuje rozhodnutie súdu o úprave rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Vo Vašom prípade je otec povinný platiť toľko, na koľko ho rozhodnutie zaväzuje. V prípade, že výživné nepostačuje na primerané uspokojenie potrieb dieťaťa je možné podať návrh na súd, ktorý preskúma majetkové pomery a možnosti otca vo vzťahu k potrebám dieťaťa a na základe toho rozhodne, či návrhu vyhovie alebo nie. Taktiež platí, že spotrebované výživné sa nevracia. Rodič teda môže zaplatiť na výživnom viac ako súd prikazuje, avšak to neznamená, že v ďalších mesiacoch výživné v súdom ustanovenom rozsahu platiť nemusí. V prípade plnoletého syna po dovŕšení plnoletosti, je otec povinný poukazovať toto výživné k rukám plnoletého syna. Neplnenie vyživovacej povinnosti upravuje § 207 Trestného zákona, podľa ktorého, kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Pokiaľ otec nepoukazuje výživné v stanovenej výške, v prípade maloletého dieťaťa k rukám matky a v prípade plnoletého dieťaťa k rukám tohto dieťaťa, odporúčam Vám upozorniť otca aj na možnosť podania trestného oznámenia v prípade, ak si svoju vyživovaciu povinnosť nebude plniť vo vymedzenom rozsahu.

   15. októbra 2020 v 16:44
 • Anonym

  Dobrý deň! Chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať, keď sme dali na súd žiadosť o zrušenie exekucie kvôli vyživnému, nakoľko je už viac ako 3 roky riadne platené a došlo nám záporné vyjadrenie súdu, nakoľko expartnerka má obavy z neplatenia výživného aj naďalej…. Dohoda s ňou nie je možná… Ako sa zbaviť tej exekúcie? Priateľ je šofér z povolania a nemôže si dovoliť neplatit výživné…. Ďakujem

  1. mája 2020 v 7:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa exekučného poriadku exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená (povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne) povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. Pokiaľ je to tak, ako píšete, že už viac ako 3 roky je výživné riadne platené, pokiaľ ste dlžné vyživne uhradili a rovnako ste uhradili trovy exekucie, tak exekútor by už mal vydať upovedomenie o zastavení exekúcie. Odporučam obratit sa ohladom uvedeneho na konkretneho exekutora, aby tento poskytol informáciu, či v danom prípade neeviduje ešte nejaku dlžnu čiastku.

   4. mája 2020 v 7:31
 • Anonym

  Dobry den pan advokat. Chcem Vas poprosit o radu. Moj syn stale chodi do skoly, ale od decembra je plnolety, a to bola aj posledna platba vyzivneho. Musi trestne oznamenie poslat moj syn, kedze je uz plnolety a musi byt vyzivne hradene na jeho ucet? Ak hej, su tam pri ucte mozne vynimky? Zijeme v zahranici a vzhladom na momentalnu situaciu neviem kedy prideme domov. Dakujem.

  16. marca 2020 v 19:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, píšete, že Váš syn dosiahol plnoletosť. Podať trestné oznámenie môže, no oznamovateľom trestného činu môže byť ktokoľvek, nielen poškodený. Podľa zákona o rodine právo na výživné sa nepremlčuje, ale pri plnoletom dieťati už spätné výživné požadovať nemožno. Po nadobudnutí plnoletosti môže rodič poslať výživné priamo na bankový účet dieťaťa, prípadne keby nemal žiaden účet, výživné je možné poslať aj na účet druhého rodiča napríklad, pri bezhotovostnom prevode je dobré uviesť, že prevedená suma je určená na výživné dieťaťa.

   17. marca 2020 v 7:24
 • Anonym

  Dobry den, mam k Vam prosbu o radu. S exmanzelom som 8.1.2020 mala sud ohladom zrusenia vyzivneho, kde sudkyna rozhodla, ze vyzivne bude zrusene. Nakolko sa chcem odvolat do 15 dni od dorucenia rozhodnutia je povinny mi exmanzel nadalej platit vyzivne? Dakujem pekne za odpoved.

  29. januára 2020 v 10:30
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, na základe § 44 zák. č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CMP“) : Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením. Na základe § 232 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“) vieme, že vykonateľnosť je vlastnosťou rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť niečo plniť. Vo vašom prípade teda, zániku povinnosti platiť výživné bývalým manželom. Keďže CMP je vo vzťahu k CSP lex specialis a tento ustanovuje, že rozsudok o výživnom je vykonateľný jeho doručením, právna úprava uvedená v CSP, ktorý má postavenie lex generali sa nepoužije. To znamená, že Váš bývalý manžel po doručení rozsudku nie je povinný naďalej platiť výživné.

   31. januára 2020 v 7:28
 • Anonym

  Dobrý deň, v septembri 2019 sme sa s otcom mojej dcéry súdne dohodli na výživnom 150 eur mesačne, k tomu mu bola uložená povinnosť uhradiť do konca októbra 2019 zročné výživné vo výške 2150€, keďže vyše roka počas trvania konania neplatil ani výživné, ktoré mu bolo určené predbežným opatrením. Zo zročného výživného mi do teraz uhradil len 250€. Môžem žiadať o exekúciu v tomto prípade? Je možné podať trestné oznámenie, keď celý minulý rok neplatil, ale bolo určené len predbežné opatrenie? Za odpoveď vopred ďakujem

  21. decembra 2019 v 20:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň., v danom prípade môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý by mal obsahovať tieto náležitosti: a) presné označenie exekútora, ktorému je návrh určený (titul, meno, priezvisko, adresu sídla exekútora) – oprávnená osoba má právo zvoliť si ktoréhokoľvek exekútora zapísaného v Slovenskej komore exekútorov, b) osobné údaje oprávneného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – oprávnenou osobou je rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti ako zákonný zástupca, ak je dieťa ešte maloleté, v návrhu treba uviesť aj údaje dieťaťa. Pokiaľ dieťa už nadobudlo plnoletosť, je oprávnenou osobou a uvádzajú sa iba jeho údaje ako oprávneného, pretože nadobudnutím plnoletosti už podáva návrh na vykonanie exekúcie vo vlastnom mene, c) osobné údaje povinného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – povinnou osobou je rodič, ktorý si nesplnil povinnosť zaplatiť výživné podľa vykonateľného rozhodnutia súdu, d) ktorej veci sa týka – exekúcia dlžného výživného na dieťa, e) označenie exekučného titulu – ktorý súd ho vydal, spisovú značku, dátum vydania, právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu, f) špecifikácia vymáhaného nároku – uvedenie výšky dlžnej sumy a jej príslušenstva, g) tvrdenie, že povinný si svoju povinnosť dobrovoľne v uvedenej lehote nesplnil, h) nie je to povinnosť, ale v návrhu odporúčame uviesť bankový účet oprávneného, aby v prípade úspešnej exekúcie, mohli byť peniaze poukázané na tento účet, i) v návrhu musí byť uvedený dátum podania návrhu a podpis oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne podpis plnoletého dieťaťa). j) prílohy – povinnou prílohou je exekučný titul, t.j., právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, tento rozsudok musí byť opatrený potvrdením o jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa. Máte možnosť podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov, čo vo Vašom prípade splnené bolo. Pokiaľ sa vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia ukáže ako neúčinné a peňazí sa stále nedomôžete, máte možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ spĺňate podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

   22. decembra 2019 v 7:41
 • Anonym

  Dobrý deň, prosil by som o radu ohľadne vyživovacej povinnosti voči bývalej manželke.Dohodli sme sa,že okrem výživného na deti /250€ na obe/budem aj jej posielať 50€ na jej výživu Máme spolu 2 maloleté deti. So synom,ktorý má 19 mesiacov je doma na rodičovskom. Dcéra má 5 rokov. Mesiac po rozvode už žila bývalá manželka v spoločnej domácnosti s iným mužom,s ktorým teraz čaká dieťa. Som stále povinný jej prispievať na jej výživu?

  12. októbra 2019 v 9:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa zákona o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie. Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Čiže ak už nechcete ďalej prispievať bývalej manželke na jej výživu, je potrebné, aby ste podali návrh na zrušenie platenia príspevku na výživu rozvedeného manžela, ktorý odôvodníte tým, že bývalá manželka žije v spoločnej domácnosti s iným mužom, čaká s ním dieťa, a nakoľko sa jej pomery zlepšili, už nie je odkázaná na Vašu výživu, a nevidíte preto potrebu v ďalšom prispievaní na jej výživu.

   31. októbra 2019 v 18:39
 • Anonym

  Dobry den, mam asi netradicnu vec. Mama dostavala vyzivne na mna z krajiny mimo V4, ma tam zivnost (cize ako rodinne pridavky od statu), nie slovensku. Poberala cca. 150-200e mesacne zhruba 5-6 rokov, kym som studovala (SS+VS). Uz nestudujem zo zdravot. dovodov, ale nie som pracujuca (teda do pripravy na povolanie nespadam) – ani som nepracovala, pretoze studium som musela skoncit prave pre zdravot.stav. Matka ma podla mojich pribliznych zisteni par desattisic nasporenych, tychto 2400e rocne si proste nechala. Disponenciu nemam na jej ucet, cize zobrat si ich neviem a ona ma odbila, ze mi nic neda. Prosim o radu : 1. ist cestou policie alebo sudu 2. plati nejaky cas, kedy uz pravo mat nebudem (myslim ze sa to vola premlcanie) Neviem, ci ide o vyzivne ako take alebo o vydanie penazi ktore zadrziava. Vie policia / sud zistit, ci mi platila, kolko dostala celkovo od statu a kolko mi ma dat? Lebo ja sa na jej ucet nedostanem a ona ani necekne. Take zadrziavanie je trestne? Byvam s priatelom – je to dovod, aby to zadrziavala? Je nutne (ak) to zalovat v tej krajine z ktorej chodili pridavky? Srdecne dakujem.

  5. mája 2019 v 21:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa legislatívy platnej na území SR je podmienkou vzniku nároku na prídavok na dieťa (osobná) starostlivosť o dieťa, pričom za oprávnenú osobu, ktorej sa prídavok vypláca považuje rodič dieťaťa (nejde o výživné na dieťa, ktoré má platiť povinný rodič). Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Podmienky vzniku nároku na prídavok na dieťa môže však mať každá krajina upravené odlišne. Nemôžeme preto vyhodnotiť, či Vaša matka poberala prídavky na Vašu výchovu a výživu oprávnene, resp. či máte nárok na ich vyplatenie. Posúdenie Vašej otázky je v kompetencií orgánov štátu, v ktorom boli prídavky Vašej matke vyplácané.

   9. mája 2019 v 7:35
 • Anonym

  Dobry den prajem,potrebovala by som poradit. Priatel mal pomer s jednou zenou ktora otehotnela a v auguste 2014 porodila syna,oznacila ho ako otca dietata,no do rodeho listu ho neuviedla. On platil pravidelne zo svojho uctu na jej kazdy mesiac vyzivne po 100€(tak sa ustne dohodli) No ako maly rastol nezdalo sa mu to a dal si spravit testy otcovstva. V januari tohto roku sa potvrdilo ze otcom nie je,teda vylucilo sa otcovstvo. Ona urcila noveho otca (v auguste 2018)s ktorym bola aj na testoch a potvrdilo sa ze otcom je on. Maju uz aj novy rodny list kde je zapisany novy otec. A moja otazka znie,mali by sme sancu keby sme od noveho otca pozadovali vratenie uz zaplateneho vyzivneho podla paragrafu 79 zakona o rodine? Dakujem pekne za skoru odpoved. Potrebovala by som velmi surne. Pekny den Swietyova

  16. decembra 2018 v 7:54
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, áno, môžete požadovať vrátenie už zaplateného výživného. Podľa zákona o rodine, kto celkom alebo sčasti splnil vyživovaciu povinnosť za iného napriek tomu, že mu táto povinnosť nevyplýva zo zákona, má možnosť domáhať sa od tohto úhrady svojho plnenia. Ak sa neskôr preukáže, že otcom dieťaťa je iný muž, má ten, kto nevydatej matke poskytol výživné, nárok požadovať od skutočného otca dieťaťa vopred poskytnuté plnenie. Ak by k úhrade dlžnej sumy povinnou osobou nedošlo dobrovoľne, môže si ten, kto za iného plnil, uplatniť svoj nárok na súde prostredníctvom žaloby na plnenie. Konanie nie je konaním starostlivosti o maloletých, ale je súčasťou všeobecnej civilnej agendy, preto príslušným na rozhodnutie je všeobecný súd žalovaného, teda okresný súd, v obvode ktorého má tento adresu trvalého pobytu. Súd sa v danom konaní vysporiadava s kritériami na určenie výživného. Ak dospeje k záveru, že žalovaný mal plniť to, čo za neho plnil žalobca, nárok na náhradu plnenia prizná. Na uplatnenie práva domáhať sa vrátenia úhrady plnenia vyživovacej povinnosti za iného sa vzťahuje všeobecná premlčacia doba, ktorá je podľa Občianskeho zákonníka trojročná, a plynie odo dňa, keď sa toto právo mohlo vykonať po prvýkrát podaním žaloby na súde. Pre začiatok plynutia premlčacej doby pri uplatnení nároku na náhradu nákladov, ktoré žalobca vynaložil na výživu dieťaťa za jeho otca, je rozhodujúca určenie otcovstva žalovaného k dieťaťu.

   18. decembra 2018 v 7:30
 • Anonym

  Dobry den, rada by som sa spytala, nakolko poberam nahradne vyzivne od 01/02/18 vo vyske 112.- Euro a otec mojej ZTP dcerky ma ku dnesnemu dnu dlh na vyzivnom cca vo vyske 5.500 Euro, tak ak mi vyplatil cast vyzivneho vo vyske 300 Euro v mesiaci 08/18, ci tuto ciastku som povinna vratit UPSVARu, nakolko ja som stale v minuse a jeho dlho je stale okolo cca 5.000 Euro? UPSVAr mi povedal, ze to budem musiet vratit, este zatial ma pisomne nevyzvali, ale neviem, preco to musim vratit, ked on mi nevratil plnu sumu vyzivneho? Dakujem za odpoved

  26. septembra 2018 v 9:46
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, zákon o náhradnom výživnom ustanovuje určité povinnosti poberatelovi, medzi ktoré patrí aj povinnosť poberatela informovať úrad o každej zmene skutočností rozhodujúcich na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a na jeho vyplácanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa zmeny týchto skutočností. Prípady, kedy ste povinná vrátiť poskytnuté náhradné výživné, upravuje § 10 zákona o náhradnom výživnom. V zmysle tohto ustanovenia, ak sa náhradné výživné vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, alebo ak sa dodatočne zistí, že zanikol nárok na náhradné výživné alebo nastala zmena skutočností rozhodujúcich na jeho vyplácanie alebo na určenie jeho výšky za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné už vyplatilo, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy alebo sumy vyplatené vo vyššej sume, ako patrili. Zákon teda nerozlišuje poskytnuté výživné na základe dobrovoľného či vymoženého plnenia, posudzuje iba trvanie nároku na náhradné výživné. Teda ak tento nárok na náhradné výživné zanikol, aj len po určité obdobie, je potrebné prijaté náhradné výživné za toto obdobie vrátiť. Co sa týka zániku náhradného výživného, tak treba uviesť, ze podla § 7 tohto zákona nárok na náhradné výživné zanikne aj vtedy, ak povinná osoba začne plniť voči oprávnenej osobe vyživovaciu povinnosť; za plnenie vyživovacej povinnosti sa považuje jej plnenie najmenej počas troch mesiacov v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou.

   28. septembra 2018 v 7:44
 • Anonym

  Dobrý deň,ďakujem pekne za odpoveď.Ešte sa chcem spýtať,pokiaľ mi počas letných prázdnin výživné neplatí,lebo sú deti u neho,bolo to tak posledné 4 roky,môžem o to spätne žiadať? ďakujem

  20. septembra 2018 v 9:09
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ teda výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, tak toto rozhodnutie je záväzné pre otca Vašich detí a je potrebné, aby otec plnil svoju vyživovaciu povinnosť v súlade s predmetným rozhodnutím, a to aj cez prázdniny. Pokiaľ povinný rodič neplatí výživné v zmysle právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, máte možnosť vymáhať dlžné výživné od povinného rodiča cestou exekúcie. Upozorňujem Vás ale, že nakoľko splatné výživné sa premlčí po desiatich rokoch a jednotlivé splátky výživného ako opakujúce sa plnenia sa premlčujú v trojročnej premlčacej dobe, Vy, ako oprávnený rodič máte právo požadovať od otca dieťaťa len tie nezaplatené splátky výživného (nezaplatené čiastky), ktoré ešte nie sú premlčané.

   21. septembra 2018 v 16:16
 • Anonym

  Dobrý deň. Chcem sa spýtať či bývalá manželka môže žiadať súd pokutu pre mňa, nakoľko som prvý krát zabudol zaslať peniaze za výživné, ale zaslal som ich nasledujúci deň doobeda, omeškanie je len jeden deň a prvý krát. Ďakujem za odpoveď.

  16. septembra 2018 v 13:19
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Chcem sa spýtať či bývalá manželka môže žiadať súd pokutu pre mňa, nakoľko som prvý krát zabudol zaslať peniaze za výživné, ale zaslal som ich nasledujúci deň doobeda, omeškanie je len jeden deň a prvý krát. Ďakujem za odpoveď.

   18. septembra 2018 v 7:47
 • Anonym

  Dobrý deň,chcem si podať žiadosť o zvýšenie výživného,nakoľko nie je bývalý manžel ochotný sa dohodnúť mimosúdne. V čase rozvodu v roku 2010 bol nezamestaný a dohodli sme sa na výživnom 170 euro spolu na 3 maloleté deti,s tým že ústne som mu povedala že mi pomôže s výdavkami v čase začiatku šk.roka ..atď.Samozrejme pomoci v tomto smere som sa nedočkala,len po cca 2 rokoch začal platiť 200 euro. Od rozvodu sa naša situácia zmenila a to: po rozvode som nebola schopná splácať hypotéku,ex nemal záujem to riešiť,lebo v dome som zostala ja bývať o dom sme prišli a s detmi sme sa odsťahovali do podnájmu. Veľkú časť výdavkov pokrýva nájom a samozrejme 3 synovia za 8 rokov vyrástli.Najstarší syn už začal chodiť na strednú školu a veľmi mi stúpli nároky na výdavky spojené s výdajom na synov..futbal,škola,strava,oblečenie a aj keď mám dobré zaplatené zamestnanie nezostáva mi na výdaje ako zubár,lekári,nedokážem si vytvoriť finančnú rezervu.Deti sú po celý rok so mnou a u bývalého manžela sú len počas letných prázdnin a vtedy mi ani výživné neplatí. Na druhej strane exmanžel sa od rozvodu zamestnal v Anglicku,žije s priateľkou v domácnosti,kúpil si auto,sporí na prerábku rodinného domu.Odmieta platiť naviac,lebo splácia dlhy ešte z čias nášho manželstva ,synom nedá ani cent kapesné..vraj jeho rpiorita je si prerobiť dom.Nemám záujem ho finančne zničiť,ale ja už svoju finančnú situáciu zlepšiť neviem.S detmi žijem sama a momentálna situácia nás dostáva do kritickej situácie.Mám šancu dosiahnuť vyššie výživné?Viem že všeobecne je výživné nad všetkými výdavkami,ale je to len všeobecná fráza.Čo mi radíte?

  6. septembra 2018 v 13:29
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. K zmene pomerov môže dôjsť na strane oprávneného, povinného alebo na oboch stranách. Najčastejšími zmenami, ktoré môžu byť dôvodmi na zmenu vyživovacej povinnosti (zrušenie, zníženie, zvýšenie výživného) sú: začiatok školskej dochádzky, zmena stupňa školského systému, zmena zdravotných pomerov, nezamestnanosť, dlhodobá práceneschopnosť, vznik novej vyživovacej povinnosti, nadobudnutie spôsobilosti samostatne sa živiť a pod. Pokiaľ podáte návrh, v návrhu treba uviesť, presnú sumu o koľko budete chcieť zvýšiť výživné, resp. na akú sumu. Váš návrh potom musíte odôvodniť tým, že došlo na strane Vašich detí k takej zmene pomerov, ktorá takéto zvýšenie výživného odôvodňuje. Toto je najpodstatnejšie v celom návrhu. V prípade nepodstatnej zmeny súd výživné nezruší. Pokiaľ otec Vašich detí žiadnym iným spôsobom neprispieva na ich vyživovanie, suma, ktorú pôvodne určil súd vo svojom rozhodnutí, je po zmene pomerov nízka, nepostačujúca, tak môžete podať návrh na zvýšenie výživného. Súd v konaní určuje výživné aj s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie povinného rodiča, na jeho vek a zdravotný stav, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Pri určení výšky výživného pritom nie je povinný prihliadnuť na nepodstatné výdavky povinného rodiča.

   18. septembra 2018 v 20:43

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.