Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že prevádzkovateľ musí mať k spracúvaniu osobných údajov písomný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo iný legitímny základ, ktorý je stanovený v právnych predpisoch. Vzor takéhoto súhlasu Vám poskytneme nižšie.

Nariadenie GDPR nám poskytuje definíciu súhlasu a taktiež jeho náležitosti. Podľa Nariadenia GDPR, súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely.

Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje. Písomné tlačivo o súhlase teda musí mať svoje náležitosti. Okrem iného aj výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Podľa Článku 4 odsek 11 nariadenia GDPR, súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka. Samozrejme tam musí byť aj odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov t.j. spôsob a forma. Ak by teda bolo spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas s takýmto spracúvaním. Hlavne v kontexte písomného vyhlásenia by záväzky mali zabezpečovať, že dotknutá osoba si je vedomá, že dáva súhlas a v akom rozsahu ho udeľuje.

Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018

Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov – tlačivo / vzor

Nižšie si môžete pozrieť takýto písomný formulár, ktorý však musíte pre jednotlivé prípady meniť (VZOR Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov).

Máte záujem o bližšie informácie?​