Ochrana osobných údajov zamestnanca

Súhlas zamestnanca so spracovaním osobných údajov

Súhlas zamestnanca so spracovaním osobných údajov nie je potrebný, keďže zamestnávateľa ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnanca na účely plnenia zmluvy. Nie je teda potrebné, aby zamestnanec dal zamestnávateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov na účely spracúvania účtovných dokladov a vedenia účtovníctva zamestnávateľa, vedenie evidencie zamestnancov zamestnávateľa (minulých i súčasných) a iné prevádzkové účely zamestnávateľa.

Doba spracúvania osobných údajov zamestnanca na vyššie uvedené účely by teda vo všeobecnosti mala zodpovedať dobe, po ktorú je zamestnávateľ povinný osobné údaje alebo niektoré z nich archivovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov zamestnanca je zamestnávateľ povinný tieto údaje bezodkladne zlikvidovať. Monitorovanie zamestnancov je však oblasť spracúvania osobných údajov, kde súhlas zamestnanca so spracovaním osobných údajov potrebný je. Okrem toho, zamestnávateľ je pri monitorovaní zamestnancov povinný splniť zákonné predpoklady, ktoré určuje Zákonník práce. Ochrana osobných údajov zamestnanca je teda zabezpečená aj z pohľadu Zákonníka práce. Na základe legitímneho právneho základu spracúva zamestnávateľ osobné údaje zamestnanca kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a to na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu. Nové nariadenie GDPR zohľadňuje aj osobitnú situáciu mikropodnikov a malých a stredných podnikov, pre ktoré v určitých prípadoch, stanovuje výnimku pre organizácie s menej ako 250 zamestnancami. Nariadenie GDPR tiež uvádza, že v práve členského štátu alebo v kolektívnych zmluvách vrátane podnikových kolektívnych zmlúv sa môžu stanoviť konkrétne pravidlá upravujúce spracúvanie osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním, najmä podmienky, za ktorých sa môžu na základe súhlasu zamestnanca spracúvať osobné údaje v súvislosti so zamestnaním, na účely prijatia do zamestnania, plnenia pracovnej zmluvy vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, a pod.

Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018 

Monitorovanie zamestnancov – vzor

Nižšie si môžete pozrieť vzor dokumentu k monitorovaniu zamestnancov podľa Zákonníka práce, ktorý však musíte pre jednotlivé prípady meniť (VZOR monitorovanie zamestnancov kamerovým systémom).

Máte záujem o bližšie informácie?