Úrad na ochranu osobných údajov

Nariadenie GDPR stanovuje povinnosti pre dozorný orgán, ktorým je na území Slovenskej republiky úrad na ochranu osobných údajov. 

Podľa nariadenia GDPR, by každý dozorný orgán t.j.  úrad pre ochranu osobných údajov mal byť príslušný vykonávať na území svojho členského štátu právomoci a úlohy, ktoré mu boli zverené v súlade s týmto nariadením. Tento úrad by mal tiež zverejňovať tlačivá v oblasti ochrany osobných údajov. Na území Slovenskej republiky máme jeden  a to úrad na ochranu osobných údajov bratislava . Bližšie informácie:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Úrad na ochranu osobných údajov

Podľa webovej stránky úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/urad), je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prostredníctvom úradu je vykonávaná kontrola spracúvania osobných údajov.

Podľa webovej stránky úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontrola-spracuvania-osobnych-udajov ), výkon kontroly spracúvania osobných údajov zabezpečuje úrad prostredníctvom kontrolného orgánu, čím sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektori úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu. Úrad, prostredníctvom kontrolného orgánu, vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov. Kontrolu dodržiavania povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov vykonáva kontrolný orgán u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (ďalej len „kontrolovaná osoba“). Kontrolný orgán vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia.

Podľa nariadenia GDPR by dozorný orgán mal monitorovať uplatňovanie ustanovení nariadenia GDOR a prispievať k jeho konzistentnému uplatňovaniu v celej Únii v záujme ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a uľahčenia voľného toku osobných údajov v rámci vnútorného trhu. Na tento účel by mali dozorné orgány spolupracovať navzájom, ako aj s Komisiou bez toho, aby boli potrebné akékoľvek dohody medzi členskými štátmi o poskytovaní vzájomnej pomoci alebo o takejto spolupráci.

Ďalšie informácie zo sekcie: ochrana osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018

Máte záujem o bližšie informácie?