Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov

Zo znenia zákona o ochrane osobných údajov vyplýva pre prevádzkovateľa povinnosť prijať viacero písomných dokumentov.

Prijaté dokumenty museli obsahovať prehlásenie prevádzkovateľa o bezpečnosti spracúvaných osobných údajoch. Základným dokumentom bol podľa predchádzajúcej právnej úpravy (účinnej do 25.05.2018) bezpečnostný projekt, ktoré vzor resp. osnovu čo všetko musel obsahovať, Vám v tejto časti poskytujeme k stiahnutiu. Prevádzkovatelia teda museli mať vypracovaný projekt v prípadoch, kedy tak stanovoval zákon. Súhlas so spracovaním osobných údajov mohla dotknutá osoba udeliť písomne, alebo iným preukázateľným spôsobom. Vzor súhlasu na spracovanie osobných údajov Vám poskytujeme k stiahnutiu nižšie. Súhlas dotknutej osoby musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti. Výslovne musí byť uvedený prejav dotknutej osoby a to súhlasím so spracúvaním. Prevádzkovateľ si môže od dotknutej osoby vyžiadať písomný súhlas. Tento súhlas musí obsahovať vyhlásenie dotknutej osoby. Súhlas o spracovaní osobných údajov môže byť udelený aj elektronicky napríklad pri nákupe cez e-shop. Nariadenie GDPR vo viacerých svojich článkoch stanovuje, aké dokumenty je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v písomnej forme. Napr. v Článku 7 ods. 2 uvádza, že ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Ďalej napr. vo vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom je v Článku 28 ods. 3 nariadenia GDPR uvedené, že spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a ktorým sa stanovuje predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. Uvedená zmluva musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré stanovuje nariadenie GDPR.

Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018 

Dokumenty na stiahnutie:

Máte záujem o bližšie informácie?