Ochrana osobných údajov pre e-shop

Nové nariadenie o ochrane údajov stanovuje povinnosti aj pre internetové obchody. V texte nariadenia sa vo viacerých častiach uvádza internetové webové sídlo, technické nastavenia a pod. Ochrana osobných údajov pre e-shop musí byť teda zabezpečená aj v súlade s novou právnou úpravou v oblasti osobných údajov. Aj keď registrácia informačných systémov už nie je podľa novej právnej úpravy povinná, určité úkony musí prevádzkovateľ voči Úradu na ochranu osobných údajov naďalej vykonávať. Osobné údaje zaraďujeme resp. zoskupujeme do databáz (skupín, a pod.), podľa účelu na ktorý ich spracúvame. Tieto skupiny, databázy a pod. sa nazývajú informačné systémy.

Evidencia informačného systému osobných údajov

Evidencia informačných systémov je písomný dokument o informačných systémoch prevádzkovateľa. Takáto evidencia pozostáva najmä z informácii ako identifikačné údaje prevádzkovateľa; meno a priezvisko štatutárneho orgánu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa; identifikačné údaje zástupcu prevádzkovateľa, ak je vymenovaný; ak prevádzkovateľ vymenoval svojho zástupcu, uvedie aj meno a priezvisko štatutárneho orgánu zástupcu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zástupcu prevádzkovateľa; počet oprávnených osôb prevádzkovateľa; názov informačného systému; účel spracúvania osobných údajov; právny základ spracúvania osobných údajov; okruh dotknutých osôb, zoznam osobných údajov, alebo rozsah osobných údajov; tretie strany, prípadne okruh tretích strán, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté a právny základ ich poskytovania; okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené a právny základ ich sprístupnenia; spôsob zverejnenia, ak prevádzkovateľ osobné údaje zverejňuje a právny základ ich zverejnenia; tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov a právny základ ich prenosu; označenie bezpečnostných opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov; deň, keď sa začnú spracúvať osobné údaje v informačnom systéme.

Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018

Máte záujem o bližšie informácie?