Zákon o ochrane osobných udajov

Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon na ochranu osobných údajov sú zákony, ktoré chránia práva fyzických osôb pri ich zneužívaní spoločnosťami, od ktorých si napríklad kúpili určitý tovar alebo službu. Výklad zákona resp. zákonov nie je voľne dostupný. Základné pojmy, ako napríklad koho sa týka zákon však môžeme nájsť priamo v úvode zákona, v časti vymedzenie základných pojmov. Nájdete tu napr. informácie o tom, čo je osobný údaj, že osobné údaje sa zhromažďujú v informačných systémoch a pod.  

História právnej úpravy ochrany osobných údajov v Slovenskej republike:

V roku 2002 bol prijatý zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon bol neskôr novelizovaný zákonmi č. 602/2003 Z. z. , zákonom č. 576/2004 Z. z. , zákonom č. 90/2005 Z. z. a zákonom č. 583/2008 Z. z.  

Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bol zrušený zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon bol neskôr novelizovaný zákonmi č. 602/2003 Z. z. , zákonom č. 576/2004 Z. z. , zákonom č. 90/2005 Z. z. a zákonom č. 583/2008 Z. z.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bol novelizovaný zákonom č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.
K Zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov boli prijaté nasledovné vyhlášky

– Vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
– Vyhláška č. 117/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
– Vyhláška č. 165/2013 Z. z. o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

V roku 2016 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Dňa 29. novembra 2017 bol prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 704/2017 Z. z., ktorý je účinný od 25. mája 2018. Týmto zákonom sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z., vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018 

Dokumenty na stiahnutie:

Máte záujem o bližšie informácie?