Zneužitie osobných údajov

V Trestnom zákone môžeme nájsť skutkové podstaty trestných činov, ktoré majú predchádzať a chrániť zneužitie osobných údajov. V trestnom zákone nájdem trestný čin podľa § 374 a to Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť.

Pri naplnení skutkovej podstaty tohto trestného činu sa páchateľ potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby, alebo ak ho spácha verejne alebo ak ho spácha závažnejším spôsobom konania. Ak orgány činné v trestnom konaní odhalia zneužitie osobných údajov na internete, môže tiež dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Nariadenie GDPR uvádza, že pri stanovovaní podrobných pravidiel týkajúcich sa formátu a postupov uplatniteľných na oznámenia o porušení ochrany osobných údajov by sa mala venovať náležitá pozornosť okolnostiam daného porušenia, ako aj tomu, či osobné údaje boli chránené primeranými technickými ochrannými opatreniami, ktoré účinne obmedzujú pravdepodobnosť krádeže totožnosti alebo inej formy zneužitia. V takýchto pravidlách a postupoch by sa okrem toho mali zohľadňovať aj oprávnené záujmy orgánov presadzovania práva v prípadoch, v ktorých by predčasné poskytnutie informácií mohlo zbytočne brániť vyšetrovaniu okolností porušenia ochrany osobných údajov.

Nový zákon o ochrane osobných údajov stanovuje, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, za účelom ochrany pred zneužitím osobných údajov, môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12, ak sa týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29,  ak je také obmedzenie ustanovené.

Ďalšie informácie zo sekcie: ochrana osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018

Máte záujem o bližšie informácie?