Výpoveď zo strany zamestnanca

Výpoveď je jednostranne adresovaný prejav vôle zamestnanca skončiť pracovný pomer bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Na to aby bola výpoveď platná, je potrebné aby bola v písomnej forme. Vyžaduje sa aj aby bola doručená zamestnávateľovi. Riadne doručenie výpovede má význam z hľadiska začatia plynutia výpovednej doby. Pokiaľ už bola výpoveď doručená, zamestnanec ju môže odvolať len so súhlasom zamestnávateľa. Súhlas zamestnávateľa s odvolaním výpovede nie je potrebný ak k odvolaniu dôjde ešte pred jej doručení. To znamená, že ešte v čase keď nenastanú právne účinky výpovede. Jej platnosť nemožno viazať na splnenie určitej podmienky. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, aj bez udania dôvodu. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

Ďalšie informácie:

Máte záujem o bližšie informácie?