Skončenie pracovného pomeru dohodou

Podľa Zákonníka práce možno pracovný pomer skončiť aj dohodou. Pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na skončení pracovného pomeru, ten sa skončí dohodnutým dňom. Táto dohoda sa musí uzatvoriť písomne. V dohode musia byť uvedené hlavne dôvody skončenia pracovného pomeru pokiaľ to zamestnanec požaduje. Dôvody musia byť uvedené aj v prípade ak sa pracovný pomer skončil z dôvodu, že sa jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, zamestnanec sa stal nadbytočným alebo vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Dohodou o skončení pracovného pomeru možno skončiť pracovný pomer na neurčitý čas, ale aj pracovný pomer na určitú dobu. Taktiež je jedným zo zákonných spôsobov skončenia pracovného pomeru dohodnutého na kratší pracovný čas. Pri skončení pracovného pomeru dohodou má zamestnávateľ povinnosť jedno vyhotovenie dohody vydať zamestnancovi, aj keď ten o to sám nepožiadal. V prípade mladistvého zamestnanca, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu. Nesúhlas zákonného zástupcu nemá však vplyv na platnosť dohody o skončení pracovného pomeru.

Ďalšie informácie:

Súbory na stiahnutie:

Máte záujem o bližšie informácie?