Výpoveď v skúšobnej dobe

Výkon pracovnej činnosti v rámci skúšobnej doby môže zamestnávateľ platne dohnúť so zamestnancom písomnou formou, najčastejšie v rámci pracovnej zmluvy. Skúšobná doba môže trvať najviac tri mesiace alebo šesť mesiacov, pokiaľ ide o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca. Predlžuje sa len o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Počas tejto doby možno tiež skončiť pracovný pomer, ako zo strany zamestnávateľa, tak i zo strany zamestnanca, a to aj bez uvedenia dôvodu. Pre platnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa vyžaduje jeho písomná forma. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Zákonník práce v ustanovení § 72 ods. 1 stanovuje vo vzťahu k zamestnávateľovi obmedzenie, spočívajúce v tom, že v rámci skúšobnej doby môže skončiť pracovný pomer s  tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť. Nesplnenie uvedených podmienok znamená neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Pokiaľ sa zamestnávateľ alebo zamestnanec domnieva, že zo strany druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu došlo k neplatnému skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe, má právo domáhať sa tejto neplatnosti na súde, avšak najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď mal pracovný pomer skončiť. Zmeškanie tejto lehoty má za následok zánik práva.

Ďalšie informácie:

Máte záujem o bližšie informácie?