Výpoveď vzor

Zamestnávateľ môže so svojím zamestnancom skončiť pracovný pomer výpoveďou len z dôvodov stanovených v ustanovení § 63 Zákonníka práce a za dodržania ďalších jeho ustanovení. Dôvodmi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou sú najmä zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa a nesúhlas zamestnanca so zmenou miesta výkonu práce, nadbytočnosť zamestnanca z organizačných dôvodov, strata spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu pre jeho nepriaznivý zdravotný stav, nespĺňanie predpokladov na výkon práce, neuspokojivé plnenie pracovných úloh, porušenie pracovnej disciplíny, a ďalšie.
Výpoveď musí byť v prvom rade vyhotovená v písomnej forme a musí byť doručená, inak je neplatná. Odvolať výpoveď doručenú druhému účastníkovi možno len s jeho súhlasom, pričom toto dovolanie výpovede a súhlas s odvolaním je potrebné urobiť písomne.

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je najmenej jeden mesiac. Táto doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Zamestnancovi nemožno dať výpoveď v ochrannej dobe, t.j. v dobe, počas ktorej je dočasne práceneschopný, je vo výkone mimoriadnej služby v období krízovej situácie, vo výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy, v dobe, kedy je zamestnankyňa tehotná, je na materskej dovolenke, v dobe kedy ja zamestnankyňa alebo zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo osamelý zamestnanec sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, v dobe, kedy je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo tiež v dobe, kedy je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu. Výnimku zo zákazu výpovede stanovuje ustanovenie § 64 ods. 3 Zákonníka práce.

Ďalšie informácie:

Na stiahnutie:

Máte záujem o bližšie informácie?