Odvolanie proti rozsudku

Odvolanie v rámci trestného konania patrí k tzv. riadnym opravným prostriedkom, ktorým možno napadnúť rozsudok súdu prvého stupňa. Ide o právny úkon oprávnenej osoby, ktorým sa môže domôcť zmeny napadnutého rozsudku ako celku alebo len niektorého z jeho výrokov. Za oprávnenú osobu pritom Trestný poriadok považuje obžalovaného, prokurátora, poškodeného a zúčastnenú osobu. V neprospech obžalovaného pritom môže odvolanie proti rozsudku podať len prokurátor, prípadne poškodený ohľadom náhrady škody. V prospech obžalovaného môže odvolanie podať okrem samotného obžalovaného aj prokurátor, a to aj v prípade, že s tým obžalovaný nesúhlasí, príbuzní obžalovaného v priamom rade, súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Pokiaľ je však obžalovaný zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je jeho spôsobilosť v tomto smere obmedzená, v jeho prospech i proti jeho vôli môže podať odvolanie aj jeho zákonný zástupca či jeho obhajca.

Zákonná lehota na podanie odvolania v trestnom konaní je 15 dní a začína plynúť od oznámenia rozsudku súdom prvého stupňa. Odvolanie by malo obsahovať informáciu, proti ktorým výrokom rozsudku smeruje, či sa ním napáda i konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, a tiež prípadné nové skutočnosti a dôkazy, ktoré súdu neboli doposiaľ známe. Odvolanie je potrebné podať súdu prvého stupňa, ktorý napadnutý rozsudok vydal, pričom ten ho vždy postupuje súdu druhého stupňa. Samotné konanie o odvolaní tak prebieha na súde prvého stupňa aj na odvolacom súde. O opravnom prostriedku môže byť súdom rozhodnuté tak, že bude zamietnutý, a to najmä v prípade, ak bol podaný oneskorene, osobou, ktorá sa práva na odvolanie vzdala, neoprávnenou osobou, ak bol podaný proti výroku, proti ktorému odvolanie nie je prípustné alebo bol podľa názoru súdu nedôvodný. Odvolací súd tiež môže napadnutý rozsudok zrušiť a vrátiť na rozhodnutie súdu prvého stupňa, a to v prípade, že súd rozhodol v nezákonnom zložení, obžalovaný nemal obhajcu a mal ho mať, alebo hlavné pojednávanie prebehlo v neprítomnosti obžalovaného bez splnenia zákonných podmienok. Odvolací súd rozsudok zruší aj v prípade zistenia podstatných chýb v konaní, chýb vo výroku rozsudku, ale tiež pokiaľ bude mať za to, že rozsudkom uložený trest je neprimeraný. V rámci odvolacieho konania platia určité obmedzenia i vo vzťahu k odvolaciemu súdu. Ten nemôže uznať žalovaného za vinného zo skutku, pre ktorý bol oslobodený napadnutým rozsudkom, a tiež uznať ho za vinného z ťažšieho trestného činu, než z ktorého ho mohol v napadnutom rozsudku uznať za vinného súd prvého stupňa. Pokiaľ je trestná vec vrátená súdu prvého stupňa na nové prejednanie a opätovné rozhodnutie, ten je právnym názorom, ktorý vyslovil odvolací súd viazaný. Tiež je povinný vykonať dôkazy či úkony, pokiaľ ich vykonanie nariadil odvolací súd. Využitie práva na podanie odvolania môže často krát napomôcť obžalovanému v zbavení sa viny, a to najmä s pomocou skúseného advokáta.

Ďalšie informácie:

Vzory na stiahnutie:

Máte záujem o bližšie informácie?