Čo je trestné oznámenie a ako ho podať?

Oznámenie určitej osoby o tom, že došlo k spáchaniu trestného činu, sa nazýva trestné oznámenie. Takto je označované aj v rámci Trestného poriadku, ktorý hovorí, že také oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda prokurátorovi alebo policajtovi. V zásade nie je dôležité vedieť, akého trestného činu sa niekto mohol svojim konaním dopustiť a či vôbec išlo o trestný čin. Teda v prípade, že došlo k určitej spoločensky neakceptovateľnej činnosti a domnievate sa, že môže ísť o trestný čin, resp. o priestupok, môžete to oznámiť bez toho, aby ste policajtovi či prokurátorovi museli poskytnúť informáciu, akého trestného činu sa kto dopustil. Ide o právnu kvalifikáciu, ktorá je už ponechaná na policajta, prokurátora či sudcu, ktorý ju s konečnou platnosťou môže jasne určiť. Vo všeobecnosti sa však neodporúča oznámenie označiť ako ,,trestné oznámenie,“ keďže v prípade, pokiaľ určitú osobu označíte za páchateľa trestného činu, čo sa neskôr nepotvrdí, môžete si sami privodiť trestné stíhanie z trestného činu krivého obvinenia. Odporúča sa preto oznámenie označiť ako ,,oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu“, podávané proti neznámemu páchateľovi. To musí obsahovať aspoň identifikačné údaje podávateľa a presný opis skutku, resp. udalosti, ku ktorej došlo. Tiež v prípade vzniku škody či inej ujmy je potrebné to tiež v rámci oznámenia uviesť. Oznámenie je možné podať osobne, ale aj písomne. V prípade, že z podania vyplýva, že sa určitá osoba mohla dopustiť trestného činu, orgán činný v trestnom konaní začne vo veci trestné stíhanie, a to najneskôr do 30 dní. V opačnom prípade policajt alebo prokurátor vec odovzdá orgánu príslušnému na prejednanie priestupku, vec odloží ak nie je trestné stíhanie prípustné alebo vec odmietne.

Ďalšie informácie:

Vzory na stiahnutie:

Máte záujem o bližšie informácie?