Dohoda o vine a treste

Spôsobom ako sa takpovediac vyhnúť vyneseniu odsudzujúceho rozsudku je uzavretie dohody o vine a treste. Na to sa vyžaduje splnenie viacerých podmienok. V prvom rade musí byť dostatočne odôvodnený záver, že obvinený spáchal skutok, ktorý je trestným činom, a to na podklade výsledkov vyšetrovania. Obvinený sa tiež musí ku skutku priznať, uznať svoju vinu a dôkazy zabezpečené v rámci trestného konania musia nasvedčovať pravdivosti jeho priznania. Po splnení uvedených podmienok môže prokurátor začať konanie o dohode o vine a treste. V rámci tohto konania musí obvinený uznať svoju vinu zo spáchania skutku v celom rozsahu, a tiež musí súhlasiť s uložením trestu. V opačnom prípade, teda pokiaľ neuzná vinu v celom rozsahu, ale len v určitej časti, prokurátor podá obžalobu a požiada súd o vykonanie hlavného pojednávania len v rozsahu, v ktorom obvinený nepriznal spáchanie skutku a v ostatnom rozsahu, aby rozhodol o vine a treste. V prípade, že v rámci konania o dohode o vine a treste uzná obvinený svoju vinu zo spáchania skutku v celom rozsahu, no nedohodne sa s prokurátorom na treste, prokurátor podá obžalobu a požiada súd, aby o treste rozhodol. Pokiaľ medzi obvineným a prokurátorom k dohode o vine a treste došlo, je potrebné aby ju schválil súd. Ten môže rozhodovať len o skutku, jeho kvalifikácií, treste, ochrannom opatrení, ako aj o výroku na náhradu škody len v rozsahu uvedenom v predmetnom návrhu na dohodu o vine a treste len vtedy, ak obvinený na všetky v súvislosti s dohodou položené otázky, odpovedal ,,áno.“ Súd zisťuje či obvinený
a) rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste,
b) súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný súdny proces,
c) rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
d) bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby,
e) rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,
f) rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu,
g) bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy jemu kladené za vinu,
h) sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikuje ako určitý trestný čin,
i) súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu a ochrannému opatreniu a nahradí škodu v rozsahu dohody,
j) si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnosť vyhlásením, nebude možné proti tomuto rozsudku podať odvolanie.
Pokiaľ súd dohodu neschváli alebo ak odpoveď na niektorú z otázok položených obvinenému bola ,,nie,“ vec vráti prokurátorovi do prípravného konania, a to formou uznesenia.

Ďalšie informácie:

Vzory na stiahnutie:

Máte záujem o bližšie informácie?