Podnikanie cudzincov na území Slovenskej republiky

Podnikanie cudzincov na území Slovenskej republiky

Cudzinec môže vykonávať podnikateľskú činnosť na Slovensku za istých podmienok ako slovenská fyzická alebo právnická osoba. Problematika podnikania cudzincov nie je špeciálne upravená v samostatnej právnej úprave, ale na podnikanie cudzincov sa vzťahuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako i zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V rámci vykonávania podnikateľskej činnosti na Slovensku sa na činnosť cudzincov vzťahujú všetky relevantné právne predpisy upravujúce podnikanie, ako zákony o daniach, zákon o účtovníctve, zákon o pobyte cudzincov a pod.

Slovenská právna úprava vytvára spravodlivé a rovnocenné podmienky na vykonávanie podnikateľskej činnosti na Slovensku, a preto nezakladá žiadne znevýhodňovanie účastníkov trhov. Ak má cudzinec záujem podnikať na Slovensku, musí rovnako ako občan SR požiadať o živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie podľa osobitných predpisov, ktoré mu umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť. Zároveň musí mať udelený alebo získať niektorý typ pobytu, ktorý ho oprávňuje podnikať na Slovensku.

V prípade, ak má cudzinec trvalý pobyt na Slovensku, považuje sa za slovenskú fyzickú osobu a pre začatie podnikania mu postačuje rovnako ako občanovi SR získať živnostenské oprávnenie.

Cudzinec môže na Slovensku prevádzkovať ktorýkoľvek druh živnosti – voľnú, viazanú i remeselnú. Obdobne ako občan SR však musí spĺňať na prevádzkovanie živnosti všeobecné alebo osobitné podmienky podľa živnostenského zákona. Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti patrí: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. Tieto musí cudzinec spĺňať vždy, bez ohľadu na to, ktorý druh živnosti chce prevádzkovať. Medzi osobitné podmienky prevádzkovania živnosti patrí odborná alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti, ktorá sa preukazuje napríklad dokladom o ukončení vzdelania a dĺžky praxe v danom odbore. Tieto podmienky musí cudzinec spĺňať pri prevádzkovaní viazanej alebo remeselnej živnosti.  

Cudzinec získa na Slovensku živnostenské oprávnenie tak, že ohlási živnosť jednotnému kontaktnému miestu, teda okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania (tzv. živnostenskému úradu) príslušnému podľa adresy miesta činnosti podniku.

Ohlásenie živnosti cudzinec realizuje prostredníctvom formulára. Okrem tohto formulára na živnostenskom úrade predloží nasledovné doklady:

·         výpis z registra trestov domovského štátu alebo štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval najmenej 6 mesiacov. Výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Ak má cudzinec udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, postačí, ak predloží výpis z registra trestov SR,

·         oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je vo formulári uvedená ako miesto podnikania. Oprávnenie užívať nehnuteľnosť možno buď listom vlastníctva, ak bude cudzinec prevádzkovať živnosť v nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom, alebo nájomnou zmluvou, ak bude prevádzkovať živnosť v prenajatom priestore. Toto oprávnenie môže byť nahradené písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej cudzinec bude prevádzkovať živnosť,

·         doklad o odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti. To platí len pri ohlasovaní remeselnej alebo viazanej živnosti,

·         doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Poplatok za každú voľnú živnosť 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť vo výške 15 eur (pokiaľ sa formulár podáva v papierovej podobe).    

Cudzinec, ktorý nemá udelený trvalý pobyt na Slovensku, pre ohlásenie živnosti potrebuje mať splnomocnenú osobu na doručovanie písomností s trvalým pobytom na území SR. Po splnení všetkých podmienok vydá živnostenský úrad cudzincovi živnostenské oprávnenie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené.

Založenie s.r.o. začína vypracovaním zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, kde je potrebné uviesť obchodné meno, sídlo či predmety podnikania. Po vypracovaní potrebných dokumentov (spoločenská zmluva, podpisový vzor konateľa, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie jediného spoločníka, čestné vyhlásenie o tom, že nemajú povinnosť žiadať súhlas od správcu dane) sa následne vykoná zápis do obchodného registra. V slovenskej s.r.o. môže byť spoločníkom i cudzinec, a to bez akýchkoľvek obmedzení. Ak by sa mal konateľom slovenskej s.r.o. stať cudzinec, je potrebné splniť viaceré zákonné podmienky, a to predložiť spolu s návrhom na zápis s.r.o. aj jeho povolenie na pobyt na Slovensku. Ak sa teda cudzinec chce stať konateľom slovenskej s.r.o., musí podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu, a to osobne na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo v štáte, v ktorom má bydlisko. V prípade, ak nie je možné podať túto žiadosť osobne na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo v štáte, v ktorom má bydlisko, je možné podať žiadosť i na zastupiteľskom úrade určenom Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po dohode s Ministerstvom vnútra SR.

K žiadosti na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania je nutné priložiť nasledovné doklady:

·         platný cestovný doklad,

·         doklad potvrdzujúci účel pobytu – ak sa cudzinec stáva konateľom novovzniknutej s.r.o., predloží podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania, prípadne oprávnenie na podnikanie, pričom priloží zakladateľskú listinu, alebo spoločenskú zmluvu, podľa právnej formy danej spoločnosti. Ak sa cudzinec stáva konateľom existujúcej s. r. o., predloží výpis z obchodného registra danej s. r. o. a uznesenie valného zhromaždenia, na ktorom bol vymenovaný za konateľa s.r.o.,

·         doklad preukazujúci bezúhonnosť (nie starší ako 3mesiace),  

·         dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm,  

·         doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (nie starší ako 3 mesiace),

·         doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti (nie starší ako 3 mesiace),

·         doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (nie starší ako 3 mesiace) –  list vlastníctva alebo čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti, nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, potvrdenie ubytovacieho zariadenia,

·         doklad o zaplatení správneho poplatku.

Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania sa vydáva na predpokladaný čas podnikania, najviac však na 3 roky. Ak trvá účel pobytu a cudzinec naďalej spĺňa podmienky na pobyt, môžu mu slovenské orgány obnoviť prechodný pobyt podľa účelu pobytu, a to i opakovane. Avšak, ak sa zmení účel pobytu, na ktorý bol udelený prechodný pobyt, musí cudzinec požiadať o nové povolenie. Prechodný pobyt na účel podnikania je možné obnoviť najviac na 3 roky.

Cudzinecké právo je oblasť, v ktorej naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti, vďaka ktorým Vám poskytne komplexné právne služby najmä v prípade podania žiadosti o udelenie prechodných, trvalých, tolerovaných pobytov, zmeny dočasného útočiska na prechodný pobyt, zastupovanie v príslušných správnych a súdnych konaniach vrátane konania o administratívnom vyhostení z územia SR ako aj vybavenie živností a kompletné založenie s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *