Povolenie na pobyt za účelom zamestnania

Štátneho príslušníka tretej krajiny môže slovenský zamestnávateľ zamestnávať okrem iného v prípade, pokiaľ má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania. Povolenie na pobyt cudzinca je vždy viazané na konkrétny účel.

Prechodný pobyt na účel zamestnania udeľuje policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť tiež na základe povolenia na zamestnanie alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Prechodný pobyt sa udeľuje na predpokladaný čas zamestnania, no najviac na päť rokov.

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný do troch pracovných dní od vstupu hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum alebo ak sa od neho vízum nevyžaduje, ak túto povinnosť nemá ubytovateľ. Policajný útvar na požiadanie štátneho príslušníka tretej krajiny vydá potvrdenie o jeho pobyte, a tiež začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt. V prípade splnenia uvedenej povinnosti sa udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu, pokiaľ napríklad pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike, je vyslaný zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom, vykonáva sezónne zamestnanie, z abezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb , je zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia alebo ak e centrum podnikových služieb poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

Máte záujem o bližšie informácie?