Azyl – všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

Azyl – všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

V súčasnej dobe je migrácia a utečenecká kríza závažným globálnym problémom. Tisíce ľudí sa rozhodujú opustiť svoje domovy kvôli vojnám, prenasledovaniu, násiliu a iným nebezpečným podmienkam. Pre mnohých z nich je azyl poslednou možnosťou, ako nájsť ochranu a bezpečie. Slovensko, ako člen Európskej únie a signatár Medzinárodného dohovoru o ochrane utečencov, je zaviazané poskytovať azyl a ochranu jednotlivcom, ktorí utekajú zo svojich krajín pre politické, náboženské, rasové alebo iné dôvody. Azyl je právna ochrana, ktorá umožňuje jednotlivcom získať povolenie na pobyt a právo na ochranu v prípade, že majú oprávnený strach zo zneužitia svojich základných práv vo svojej krajine pôvodu.

Právny rámec pre azyl na Slovensku je stanovený v zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o azyle“), ktorý implementuje medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti azylu. Tento zákon definuje postup a podmienky, za ktorých je možné udeliť azyl na Slovensku, a poskytuje právne záruky pre žiadateľov o azyl.

Kto môže žiadať o azyl na Slovensku?

Podľa zákona o azyle majú právo žiadať o azyl na Slovensku osoby, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska a ktoré majú oprávnený strach zo zneužitia svojich základných práv vo svojej krajine pôvodu. Medzi možné dôvody na udelenie azylu patria politické prenasledovanie, prenasledovanie z dôvodu náboženského vyznania, rasy, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine, alebo z dôvodu vážneho porušovania ľudských práv.

Udelenie azylu sa začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky. Príslušný policajný útvar po vyhlásení cudzinca zadrží žiadateľovi cestovný doklad alebo iný doklad o jeho totožnosti a vydá mu o tom potvrdenie. Kópiu zadržaných dokladov spolu s dokumentáciou potrebnou na posúdenie žiadosti o udelenie azylu policajný útvar zašle bezodkladne Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. V prípade ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, doklady totožnosti sa nezadržia a policajný útvar zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky len povolenie na pobyt cudzinca. Po ukončení konania o udelenie azylu policajný útvar na požiadanie vráti cudzincovi zadržané doklady.

Aké sú povinnosti azylanta?

Azylant je povinný:

a) spolupracovať s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a príslušnými orgánmi pri jeho integrácii,
b) oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,
c) dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,
d) oznámiť bezodkladne ministerstvu:

  1. nadobudnutie štátneho občianstva,
  2. udelenie azylu iným členským štátom Európskej únie,
  3. udelenie pobytu bez časového obmedzenia v inom štáte.

Po schválení žiadosti o azyl utečenci získavajú právo na trvalý pobyt na Slovensku. Trvalý pobyt na Slovensku zahŕňa právo na základné služby, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie, rovnako ako občania Slovenska. Majú tiež právo na slobodu pohybu a právo na prácu, čo im umožňuje integrovať sa do slovenskej spoločnosti a prispievať k nej.

V prípade, ak rodinní príslušníci azylanta tiež chcú prísť na Slovensko a sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá nemá so Slovenskou republikou bezvízový styk, potrebujú vízum na vstup na územie Slovenskej republiky.

Vízum je oficiálne povolenie, ktoré umožňuje cudzím štátnym príslušníkom vstúpiť na určitý časový úsek za určitým účelom na území Slovenskej republiky. Vízum môže byť vydané pre rôzne účely, ako sú turistika, štúdium, práca alebo rodinná návšteva. Po uplynutí platnosti víza je potrebné opustiť krajinu, ale v niektorých prípadoch je možné žiadať o jeho predĺženie alebo konverziu na iný typ víza.

Rozdiel medzi azylom a vízom spočíva v ich zámeroch a postupoch. Azyl je forma právnej ochrany poskytovanej jednotlivcom, ktorí sú ohrození vo svojej krajine pôvodu a žiadajú o ochranu v zahraničí. Vízum je oficiálne povolenie, ktoré umožňuje cestovanie do cudzej krajiny na určitý účel a obmedzený časový úsek. Azyl sa týka udelenia ochrany a práva na pobyt v inom štáte, zatiaľ čo vízum sa týka povolenia na vstup a pobyt v cudzej krajine pre konkrétny účel na dočasný časový úsek.

Je pracovné právo oblasť, v ktorej potrebujete poradenstvo v prípade, že Vám bol úspešne udelený azyl na území Slovenskej republiky? Potrebujete právne poradenstvo v danej oblasti? V tom prípade Vám vie advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytnúť komplexné právne služby v oblasti cudzineckého práva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *