Prevody nehnuteľností

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby pri prevode Vašich nehnuteľností (domy, byty, budovy, pozemky, spoluvlastnícke podiely), v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä: 

  • právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
  • poradenstvo pri prevode poľnohospodárskej pôdy
  • kompletnú prípravu a vypracovanie dokumentov pre prevod Vašich nehnuteľností (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluva o budúcej zmluve, dohoda o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva) resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
  • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v katastrálnom konaní
  • právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov atď.

POZOR: Zmluvy o prevode nehnuteľností sme schopní vypracovať pre Vás v lehote do 24 resp. 48 hodín od obdržania všetkých podkladov a informácií, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na inom (aj skoršom) termíne.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti prevodov nehnuteľností bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti prevodov nehnuteľností si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?