Žijete v zahraničí? Váš rozvod môže byť komplikovanejší.

Žijete v zahraničí? Váš rozvod môže byť komplikovanejší.

V dnešnej dobe odchod Slovákov do zahraničia neustále narastá. S danou skutočnosťou úzko súvisí aj vznik manželstiev, v ktorých nachádzame cudzí prvok.

Pri uzatváraní manželstva nikto nemyslí nato, že dané manželstvo môže raz skončiť rozvodom. Je možné aby nám tento cudzí prvok v prípade rozvodu manželstva skomplikoval život?

Odchod do zahraničia za iným životom sa stal dostupnejším širokej verejnosti. Dostupnejšou sa stala táto možnosť práve našim vstupom do Európskej únie. Stále viac mladých Slovákov túto možnosť víta a rado využíva. Tento fakt otvoril brány pre vznik nových právnych otázok, s ktorými sa musí zákonodarca vysporiadať.

Mnohí ľudia si počas svojho života v zahraničí nájdu partnera, ktorý ich svojim iným myslením, kultúrou, či farbou pleti láka, a ktorého považujú za lásku svojho života. Taktiež môže nastať situácia, kedy pár tvoria Slováci, no svoj život plánujú stráviť v zahraničí. Nasleduje svadba, deti a taktiež spoločný život. Po určitom čase môže rozdielna kultúra, pohľad na svet, či jednoducho odcudzenie sa vyústiť do bodu, kedy sa cesty manželov jednoducho rozídu.

Aj kohút je smelší na svojom smetisku.

Ak človek vyrastal v krajine, ktorej je občanom, kde nemá rečovú bariéru, kde pozná aspoň zbežne zákony, alebo pozná osobu, ktorá mu vie v jeho situácii poradiť, nie je náročné začať riešiť a aj vyriešiť problém, pokiaľ nejaký vznikne. Rozdielna situácia však nastáva vtedy, keď je človek mimo svojej krajiny, nevie ako má postupovať a na koho sa obrátiť.

V čom je ten pes zakopaný?

V prípade, ak ide o rozvod manželstva Slovákov, ktorí žijú na území Slovenska bez prítomnosti akéhokoľvek cudzieho prvku (cudzím prvkom sa v týchto prípadoch rozumejú manželia štátnej príslušnosti rozličných štátov, prípadne, dlhodobý pobyt manželov v inej krajine, alebo je splnená iná podmienka, ktorá vytvára právne relevantný vzťah medzi fyzickými osobami a iným štátom, teda ide o určitý zahraničný / medzinárodný prvok, ktorý svojou povahou zakladá vzťah k viacerým právnym poriadkom súčasne), tak je postup rozvodu manželstva relatívne jednoduchý. Na daný rozvod manželstva sa bude aplikovať najmä Civilný mimosporový poriadok a Zákon o rodine. Pokiaľ ide o rozvod manželstva, v ktorom sa nachádza cudzí prvok, napríklad ide o prípad dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, situácia je zložitejšia a výsledok ovplyvňuje mnoho faktorov. Prvá zásadná otázka, ktorú je potrebné zodpovedať ešte pred podaním návrhu na rozvod je práve tá, že súd ktorého štátu bude v danej veci rozhodovať?

Odpoveď na danú otázku dávajú tzv. kolízne normy. V našom právnom poriadku je to Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Tento zákon však prenecháva aplikačnú prednosť európskemu právu. Rozdielom je, či sú manželia občanmi niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne tretích krajín, na ktoré sa jurisdikcia predpisov Európskej únie nevzťahuje.

Jeden príklad za všetky alebo, keď o našich deťoch rozhodujú cudzie súdy

Ako príklad si môžeme predstaviť situáciu slovenského manželského páru, ktorí uzavreli manželstvo na Slovensku, no celý manželský život prežili v Holandsku. Manželskému páru sa narodili dve maloleté deti na území Holandska. Celá rodina žije na území Holandska a maloleté deti tam navštevujú školu, avšak všetci sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky. Manželka sa z dôvodu vážnych neprekonateľných problémov rozhodla podať návrh na rozvod tohto manželstva a vrátiť sa domov do svojej rodnej krajiny. Akým spôsobom má postupovať?

V súvislosti s tým, že rodina má slovenské štátne občianstvo, no roky žije v Holandsku, ako prvé je potrebné určiť, ktorý štát je oprávnený rozhodnúť. Odpoveď na danú otázku je potrebné vyhľadať v Nariadení Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Brusel IIa), nakoľko Slovensko i Holandsko sú členskými štátmi Európskej únie. Na základe ustanovení tohto Nariadenia manželka zistí, že vo veci rozvodu je oprávnený konať i súd Slovenskej republiky, a to z dôvodu, že obaja manželia pochádzajú zo Slovenskej republiky resp. sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky. Komplikácia však nastane v časti návrhu, ktorá sa bude týkať úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode, ktoré je s konaním o rozvod manželstva spojené. V danej veci Nariadenie kladie veľký dôraz najmä na obvyklý pobyt dieťaťa, čo by pri našom modelovom prípade znamenalo právomoc holandských súdov, nakoľko maloleté deti žijú na území tejto krajiny. Pokiaľ by manželia chceli, aby o rozvode i o úprave rodičovských práv a povinností rozhodoval ten istý súd, nie je táto možnosť úplne nemožná. Nariadenie totiž pripúšťa, aby o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu v prípade rozvodu manželstva mohol mať právomoc konať súd Slovenskej republiky. Na to však musia byť splnené nasledovné podmienky, a to aspoň jeden z manželov má rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu, manželia prijali výslovne / jednoznačným spôsobom právomoc súdov danej krajiny a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

To znamená, že v prípade ak by jeden z manželov výslovne odmietol právomoc slovenských súdov, právomoc konať o úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode by mali holandské súdy.

Láska hory prenáša, ale ako ďaleko?

Ako môžeme vidieť na vyššie uvedenom príklade, stačí malá zmena okolností a celé konanie o rozvode, hoc aj dvoch Slovákov, môže prebiehať úplne iným spôsobom. Práve z toho dôvodu je dôležité každé svoje rozhodnutie detailne premyslieť a myslieť najmä na dôsledky svojich činov.

Vyskytol sa vo Vašom manželstve obdobný problém? Neviete si rady a rozmýšľate, že Vám s Vašim problémom pomôže jedine právnik? Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, kto a akým spôsobom Vám má poradiť, zadajte do internetového prehliadača heslo „advokát Šaľa“ a následne už všetky potrebné informácie ľahko vyhľadáte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *