Ako sa rozviesť?

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde, ktorým je v zmysle občianskeho súdneho poriadku súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu (t.j. toho voči komu návrh na rozvod manželstva smeruje, čiže voči druhému manželovi) a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa (t.j. toho, kto tento návrh podáva). Písomný návrh môžete súdu zaslať buď poštou, odporúčame doporučene, alebo ho odovzdať aj v podateľni príslušného súdu.

Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať predovšetkým tieto náležitosti:

1.) Osobné údaje navrhovateľa a odporcu, ktorými sú: meno, priezvisko, v prípade manželky aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť – občianstvo SR.

2.) Z návrhu musí jednoznačne vyplývať, že sa domáhate rozvodu manželstva, teda musíte opísať príčiny a dôvody jeho rozvratu, aby súd mal za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

3.) V prípade, že z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, tak konanie o rozvod manželstva je zo zákona obligatórne spojené s konaním o úprave pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode. Preto je potrebné, aby ste v návrhu na rozvod manželstva uviedli akým spôsobom si predstavujete starostlivosť o deti, či navrhujete zverenie do výlučnej osobnej starostlivosti a uvediete návrh na úpravu styku dieťaťa s druhým rodičom, ktorému nebude dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, alebo striedavú starostlivosť a tiež akú výšku výživného navrhujete, aby mesačne platil rodič, ktorému dieťa nebude zverené do starostlivosti, v prospech dieťaťa k rukám rodiča, ktorému dieťa bude do starostlivosti zverené. Okrem toho súd v rozsudku aj určí, ktorý z rodičov bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť aj tzv. rodičovskou dohodou, ktorá však podlieha schváleniu súd, inak je nevykonateľná. To znamená, že takáto súdom schválená dohoda rodičov je exekučným titulom a v prípade ak povinný rodič si neplní svoju povinnosť, môže druhý z rodičov podniknúť potrebné právne kroky k tomu, aby si rodič začal svoju povinnosť plniť.

4.) K návrhu pripojte aj listinné dôkazy, ktorými podopriete všetky vyššie uvedené skutočnosti, ako napr. urobte si približný zoznam Vašich mesačných výdavkov na dieťa, na základe ktorého určíte výšku požadovaného výživného, priložte výpis Vášho mesačného, resp. ročného príjmu od zamestnávateľa, ak teda ste zamestnaní, alebo potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ak ste poberateľom dôchodku alebo nejakej inej dávky podľa osobitného zákona, taktiež predložte všetky fotokópie blokov či dokladov, ak ste kupovali niečo pre deti, napr. školské pomôcky, lieky ak máte dieťa ktoré má zdravotné problémy, ďalej priložte v prípade školopovinných detí potvrdenie zo školy, aké mesačné prípadne jednorazové výdavky na dieťa ste vynaložili, skrátka všetko čím preukážete svoje príjmy a výdavky.

5.) Návrh na rozvod manželstva sa adresuje súdu v dvoch vyhotoveniach (v prípade ak máte maloleté deti, treba tri vyhotovenia), aby každý z účastníkov mal k dispozícii jeden rovnopis.

6.) Nakoniec je potrebné takto spísaný návrh podpísať s uvedením dátumu a miesta.

K návrhu na rozvod manželstva je ešte potrebné priložiť tieto prílohy:

1.) Sobášny list

2.) Rodný list maloletého dieťaťa/detí

3.) Potvrdenie obecného alebo mestského úradu o poslednom spoločnom pobyte manželov

4.) Ďalšie, už vyššie spomínané, listinné dôkazy, ktoré máte k dispozícii.

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva a ďalšie výdavky

Súdny poplatok vo výške 66,- EUR sa platí buď formou kolkových známok, ktoré si môžete zakúpiť na ktorejkoľvek pošte vo Vašom okolí, nalepených na prvopise návrhu na rozvod, alebo tiež môžete počkať, pokiaľ Vás súd vyzve k zaplateniu súdneho poplatku. Zákon o súdnych poplatkoch poskytuje účastníkom konania možnosť oslobodenia od súdnych poplatkov, ak to odôvodňujú ich majetkové či sociálne pomery, nejde o svojvoľné či zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. V prípade ak žiadate o oslobodenie od súdnych poplatkov, je k tejto žiadosti potrebné priložiť tlačivo, ktoré nájdete na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Čo sa týka ďalších poplatkov, tak v prípade ak sa rozhodnete využiť pomoc advokáta, budete musieť zaplatiť za poskytnutie jeho právnych služieb, napr. za spísanie návrhu na rozvod, rodičovskej dohody, či za zastupovanie v konaní pred súdom. Výška jeho odmeny závisí predovšetkým od dohody medzi Vami a Vašim advokátom. Ešte by mohli vzniknúť výdavky spojené so znaleckým dokazovaním, najmä v prípade, že sa rodičia nevedia dohodnúť ohľadom zverenia maloletého dieťaťa do výchovy. Vtedy súd ustanoví znalca z odboru psychiatrie, aby posúdil v koho starostlivosti by malo dieťa ostať. Takýto znalecký posudok potom slúži súdu pri rozhodovaní, komu dieťa zverí do starostlivosti.

Konanie o rozvod manželstva pred súdom

Po tom, čo dôjde k podaniu návrhu na rozvod, súd nariadi ústne pojednávanie na ktoré predvolá všetkých účastníkov konania. V prípade, ak z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, účastníkom konania bude aj spravidla aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) podľa miestnej príslušnosti maloletého dieťaťa, kde sa dieťa zdržuje, resp. kde má dieťa svoje bydlisko na základe dohody rodičov. Súd uznesením ustanoví ÚPSVAR za kolízneho opatrovníka, aby v tomto konaní zastupoval záujmy maloletého dieťaťa, pretože rodičia nemôžu zastupovať svoje maloleté deti v súdnych konaniach, v ktorých sú účastníkmi konania deti a aj ich rodičia, nakoľko by išlo o stret záujmov. Na pojednávaní súd vykoná výsluch účastníkov ako aj ďalšie dokazovanie vo veci. Rozvodové konanie sa väčšinou končí na jednom pojednávaní. Ak sa stane, že niektorá zo strán, buď navrhovateľ alebo odporca sa napriek tomu, že boli riadne predvolaní na pojednávanie, bez ospravedlnenia nedostavia, tak sudca môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 820,- EUR a opätovne predvolá stranu, ktorá sa nedostavila. Problém by mohol nastať vtedy, ak sa predvolanie na pojednávanie vráti, lebo si ho niektorá zo strán nepreberie. V takom prípade sudca znovu nariadi pojednávanie a opäť doručuje predvolanie. Výnimočne sa môže stať aj to, že sudca manželov rozvedie, aj keď sa jedna zo strán nedostaví na pojednávanie, teda v jeho neprítomnosti. Naozaj to závisí vždy na konkrétnom sudcovi. Taktiež v prípade, že jeden z manželov sa chce rozviesť, no druhý manžel s rozvodom zásadne nesúhlasí, tak platí, že sa netreba báť, že by súd manželstvo nerozviedol. Pretože súd manželov rozvedie vždy, ak zistí že sú vzťahy medzi nimi natoľko vážne a trvalo narušené, že manželstvo nemôže plniť svoju spoločenskú funkciu a tiež nemožno očakávať že by manželia obnovili svoje spolužitie. Samozrejme sudca musí vidieť, že tento rozvrat medzi manželmi nie je iba prechodný, ale že má naozaj trvalý charakter. Preto si svoj návrh na rozvod manželstva čo najlepšie odôvodnite, detailne popíšte Vaše spolužitie s manželom, aby súd naozaj nemal pochybnosti o rozvrate a problémoch vo Vašom manželstve.

Chcete sa rozviesť, no neviete, ako správne formulovať návrh na rozvod manželstva, ako dohodnúť Vaše práva k maloletým deťom, stanoviť výšku výživného, či upraviť styk rodiča k maloletým deťom na čas po rozvode? Alebo Vás súd vyzval na vyjadrenie sa k návrhu na rozvod? Radi Vám pri tomto neľahkom rozhodnutí pomôžeme a predmetné dokumenty vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.