Zdravotná starostlivosť štátnych príslušníkov Ukrajiny

Zdravotná starostlivosť štátnych príslušníkov Ukrajiny

Ste štátnym príslušníkom Ukrajiny a prichádzate na územie Slovenskej republiky? Máte zdravotné problémy a neviete, či máte nárok na zdravotnú starostlivosť? Poprípade ste zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnať štátneho príslušníka Ukrajiny a nevie aké povinnosti voči zdravotnej poisťovni musí splniť?

Z dôvodu vojnového konfliktu mnoho štátnych príslušníkov Ukrajiny prichádza na územie Slovenskej republiky.  Štátny príslušníci Ukrajiny nepotrebujú na vstup na územie Slovenskej republiky vízum, nakoľko táto krajina nepodlieha vízovej povinnosti pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Všetci občania Ukrajiny, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky majú v súčasnej dobe nárok na bezplatnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť,  a to po dobu minimálne 30 dní.  Pre lepšie porozumenie pojem neodkladná zdravotná starostlivosť je definovaná v § 2 ods. 3. zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štátny príslušník Ukrajiny môže mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, no je potrebné aby splnil niektorú z nižšie uvedených skutočností:

  • Štátnemu príslušníkovu Ukrajiny bol udelený azyl
  • Štátny príslušník Ukrajiny vykonáva zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky aspoň s minimálnou mesačnou mzdou alebo má oprávnenie na vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky
  • v prípade dieťaťa, ktoré má maximálne 18 rokov, je potrebné aby minimálne jeden z rodičov mal verejné zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky

Ak spĺňate aspoň jednu z uvedených skutočností máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Ale pozor! Je potrebné aby ste si do 8 dní odo dňa splnenia aspoň jednej z vyššie uvedených skutočností podali prihlášku do zdravotnej poisťovne a tým pádom sa stanete poistencom verejného zdravotného poistenia.

Štátny príslušník Ukrajiny, ktorý ma doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením dočasné útočisko má taktiež nárok na zdravotnú starostlivosť, ktorá je označovaná ako potrebná zdravotná starostlivosť.  Pojem potrebná zdravotná starostlivosť je upravený v § 9b zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovanie dočasného útočiska sa netýka osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený prechodný alebo trvalý pobyt cudzinca.

V prípade pokiaľ bolo štátnemu príslušníkovi Ukrajiny poskytnuté dočasné útočisko, tak v zmysle zákona o službách zamestnanosti má zamestnávateľ nárok na zamestnanie danej osoby. Pýtate sa ako zamestnať Ukrajinca? Zamestnávateľ je oprávnený zamestnať Ukrajinca s dočasným útočiskom buď na pracovnú zmluvu alebo dohodu. V rámci zamestnania štátnych príslušníkov Ukrajiny je zamestnávateľ povinný splniť viacero oznamovacích a registračných povinností. Jednou z povinností je aj povinnosť voči zdravotnej poisťovni.  Vstup štátneho príslušníka Ukrajiny do systému verejného zdravotného poistenia je viazaný na výšku príjmu. Dĺžka pracovného pomeru nie je podstatná. Zamestnávateľ má povinnosť takéhoto zamestnanca zaregistrovať do príslušnej zdravotnej poisťovne, a to najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa vzniku zamestnania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *