Zamestnanie Ukrajincov a cudzincov po získaní statusu dočasného útočiska

Zamestnanie Ukrajincov a cudzincov po získaní statusu dočasného útočiska

Udelenie práce na Slovensku je úzko späté s formami legálneho pobytu. Pokiaľ sa chcete zamestnať na území Slovenskej republiky je potrebné aby bola splnená aspoň jedna z foriem legálneho pobytu, a to buď prechodný pobyt cudzinca, trvalý pobyt cudzinca, dočasné útočisko (tolerovaný pobyt) alebo azyl.

V danom článku sa budeme bližšie venovať forme dočasného útočiska. Novelizácia zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“) poskytuje štatút dočasného útočiska, ktorý je platný pre všetkých občanov Ukrajiny. Pojem dočasného útočiska je definovaný v § 29 ods. 1 zákona a poskytuje sa na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu; cudzincom sa na účely poskytovania dočasného útočiska rozumie štátny príslušník tretej krajiny podľa osobitného predpisu.

Poskytovanie formy dočasného útočiska je platné doposiaľ do 04.03.2024. O štatút dočasného útočiska môže požiadať každý občan Ukrajiny ihneď po vstupe na územie Slovenskej republiky spolu aj s ich rodinnými príslušníkmi ako sú:

• manžel/manželka
• maloleté dieťa manžela/manželky
• rodičia maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny
• blízki príbuzní, ktorí žili s občanmi ukrajiny v spoločnej domácnosti a sú úplne alebo čiastočne na občanov odkázaní

Požiadať o štatút dočasného útočiska môže aj osoba, ktorá nie je občanom Ukrajiny pokiaľ mala udelený trvalý pobyt, azyl alebo medzinárodnú ochranu na území Ukrajiny, ktorý bol udelený do 24.02.2022. Dočasné útočisko je možné získať podaním žiadosti vo veľkokapacitnom centre, ktoré sa nachádza v Bratislave, Michalovciach alebo na oddelení cudzineckej polície. Žiadatelia, ktorí vedia preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť (napr. pas, rodný list) budú posudzovaní v zrýchlenom konaní. Osoby, ktoré získajú štatút dočasného útočiska majú viacero práv, ako sú právo na prácu, štúdium, zdravotnú starostlivosť, ubytovanie, dávku v hmotnej núdzi a slobodný pohyb v rámci Slovenskej republiky a po území Schengenského priestoru.

Ako zamestnať Ukrajinca alebo iných cudzincov so statusom dočasného útočiska?

Osoba so statusom dočasného útočiska môže byť zamestnaná, pričom sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného a ani povolenie na zamestnanie. Zamestanie Ukrajinca alebo iného cudzinca so statusom dočasného útočiska je možné realizovať formou pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo dočasným pridelením na výkon práce k uživateľskému zamestnávateľovi. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osoby s udeleným statusom dočasného útočiska má oznamovaciu a registračnú povinnosť voči Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni a Daňovému úradu.

Zaujíma Vás cudzinecké právo? Potrebujete právne poradenstvo v danej oblasti? Máte viacero otázok na ktoré si neviete sami zodpovedať? Zadajte do internetového prehliadača heslo „advokát v Šali“ a na všetky potrebné informácie nájdete zaisto rýchlu odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *