Výpoveď a odstupné – otázky a odpovede

Výpoveď a odstupné – otázky a odpovede

 • Anonym

  Dobrý deń.Manžel mal pracovný úraz,bol vypísaný celý rok 2014 a má trvalé následky.Bežné pracovné riziko.Zamestnávaťeľ nevie dať inú prácu.Vybral dovolenku,ktorý trval do 26.1.2015.Vyplatili z minimálneho mzda.Dostane výpoveď,alebo dohodu,ešte nevie.Výpovedná doda 3 mes.a odstupné 3 mes.Vyplatia z minimálneho mzda,lebo bol celý rok na PN.Aj pri pracovných úrazoch platia minimálnu mzdu? Do dôchodku má len rok,môže dostať aj odchodné?Na dôchodok môže dostať papiere do ruky,keď ešte chce ísť na ÚP?Môže ísť? Teraz chodí do práce každý deň,prácu nevedia dať,tam je celý deň, nič nerobí len čaká,že čo bude.Nedostal ani výpoveď od 27.1.2015 do 20.2.2015.Podľa veduceho od 1.2.2015 je platný výpoveď,čo ešte ani nedostal.Môže ostať doma kým trvá výpovedná doba? Ďakujem.

  20. februára 2015 v 11:35
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 76 Zákonníka práce patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok (ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %) odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Ďalej zákon ustanovuje, že zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1. Výpoveď ako taká, musí byť písomná a doručená druhej strae, inak je neplatná. Čo sa týka výpovednej doby, § 62 ustanovuje, že ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade výpovedi danej zamestnávateľom platí, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade, že sa Váš manžel najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas 6 mesiacov 50% z denného vymeriavacieho základu. Najprv teda môže požiadať o podporu v nezamestnanosti a až keď ju nebude môcť dostávať, môže požiadať o predčasný starobný dôchodok. O predčasný starobný dôchodok možno žiadať po splnení podmienok, a to ak ako poistenec získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

   25. februára 2015 v 21:41
 • Anonym

  Dobrý deň. Pan doktor, chcem sa poradiť. Do roboty som nastúpila 15.11.2013 na PZ neurčito a pracovala som do 22.4.2014 kde som išla na PN, ktorú som mala do 15.2.2015. 16.2.2015 som nastúpila do roboty, hneď mi dala mzdová účtovníčka podpísať výpoveď, že ma prepúšťajú z organizačných dôvodov.Že nemám nárok na žiadnu dovolenku a ešte, že keď som bola tak dlho na PN tak mám zaplatiť osem dní za dovolenku, ktorá je vraj v mínuse. Nemám vraj ani nárok na odstupné. Prosím poraďte mi, ďakujem.

  16. februára 2015 v 11:27
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, dôvody skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa sú striktne stanovené v § 63 Zákonníka práce, medzi ktoré patria aj organizačné dôvody. Vaša výpovedná doba bude dvojmesačná, keďže Váš pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov. V § 76 Zákonníka práce sú taxatívne ustanovené dôvody, kedy má zamestnanec nárok na odstupné. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume: a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Ak zamestnávateľ nevyplatí odstupné dobrovoľne, možno sa so sťažnosťou obrátiť na miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý môže Vášmu zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu, a rovnako sa môžete so svojim nárokom na odstupné obrátiť na súd. Rozhodnutie súdu Vám neskôr môže slúžiť ako exekučný titul. Ak máte oprávnené podozrenie z neplatného skončenia pracovného pomeru, podajte žalobu v trojmesačnej lehote na súd, ktorá plynie odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

   25. februára 2015 v 21:20
 • Anonym

  Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, som zamestnaný na dobu neurčitou od 15.11.2013 a od 22.04.2014 do 15.02.2015 som bol na PN. Zamestnávateľa som informoval niekoľko dni dopredu, že som od 16.02.2015 schopný práce. Bolo mi povedané, že nemá pre mňa prácu a ma prepustí z práce. Chcel by som vedieť na čo mám nárok a právo a ako mám ďalej postupovať. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom.

  12. februára 2015 v 18:18
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, zamestnávateľ Vám nesmie dať výpoveď v ochrannej dobe, za ktorú sa považuje aj doba, keď ste uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolali alebo nespôsobili pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Po skončení PN Vám môže dať výpoveď, ale len z taxatívne uvedených dôvodov v § 63 Zákonníka práce. V zmysle § 64 zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi a) z dôvodov ustanovených 1.v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode, 2.v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu, b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1), ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou, c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny, § 63 ods. 1 písm. e), ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke, d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona. Ak sa Vám teda skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že ako zamestnanec ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí Vám pri skončení pracovného pomeru odstupné vo výške uvedenej v § 76 Zákonníka práce. Ak ukončíte pracovný pomer písomnou dohodou, v dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to požadujete, ako zamestnanec, alebo ak sa Vám pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

   14. februára 2015 v 16:02
 • Anonym

  Dobry den. Chcem vas aj ja poprosit o radu. V podniku som zamestnana 31r. Momentalne som PN a pracujem v chemickom priemysle. Mam chronicke plucne ochorenie a odborny lekar mi dal doporucenie,ze nesmiem prist do kontaktu s prachom a vyparmi chemikalii ,co je moj pripad.Preto sa chcem spytat,ako mam postupovat,kedze je zrejme ,ze uz tam nebudem moct pracovat ,kedy mam dat zamestnavatelovi toto potvrdenie na preradenie na inu pracu ,ci to mozem poslat aj pocas PN a kedze tam nieje praca bez prachu a chemikalii,tak neviem ci mi ponuknu nahradnu pracu ,alebo vypoved.A preto by som rada vedela ,ako mam v tomto pripade postupovat,comam robit,aby som dostala odstupne ?! Velmi pekne dakujem za odpoved.

  12. februára 2015 v 12:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce, ak podľa lekárkeho posudku nemôže zamestnanec vykonávať svoju prácu uvedenú v zmluve, môže požiadať svojho zamestnávateľa o preradenie na inú vhodnú prácu. V zmysle § 55 ods. 2 písm. a) zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Lekárska správa alebo lekárske doporučenie na splnenie predošlých podmienok nebudú postačujúce, lebo zákon výslovne vyžaduje lekársky posudok. V prípade, že Vám ostáva len spomínané lekárske doporučenie, ale Váš zdravotný stav nedovoľuje vykonávať prácu tak ako predtým, tiež môžete Vášho zamestnávateľa požiadať o preradenie na inú prácu, ale zamestnávateľ Vašej požiadavke nemusí vyhovieť. Ak zamestnávateľ nebude mať pre Vás inú vhodnú prácu, jediným možným postupom bude skončenie pracovného pomeru. Čo sa však týka odstupného, tak na to by ste mali nárok iba vtedy, ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď, alebo pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V zmysle § 76 ods. 7 Zákonníka práce však zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2 § 76, avšak nie je povinný.

   14. februára 2015 v 15:55
 • Anonym

  Príjemný dobrý deň pán advokát,. chcem sa opýtať do koľkých dní je povinný zamestnávateľ odpovedať na moju žiadosť, ktorú som mu zaslal 23.1.2015. Ide o žiadosť o okamžitom skončení pracovného pomeru, kde sa odvolávam na Zákon 311/2001 Z.z Čl.9. Ďakujem.

  26. januára 2015 v 15:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len z taxatívne určených dôvodov uvedených § 69 Zákonníka práce a to iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.Dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa tohto paragrafu je, ak: a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Ďalej zákon v § 70 ustanovuje, že okamžité skončenie pracovného pomeru musí aj zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne. Musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Pracovný pomer pri tomto jednostrannom úkone zamestnanca skončí hneď jeho doručením zamestnávateľovi. Ak ste teda spĺňali zákonné podmienky okamžitého skončenia pracovného pomeru, teda jednak dôvod bol naplnený, písomne ste doručili Vaše oznámenie zamestnávateľovi v lehote ustanovenej v zákone, potom Vám pracovný pomer skončil jeho doručením. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. V takom prípade, že neboli naplnené uvedené podmienky, Váš zamestnávateľ sa môže domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V uvedenom prípade Vám oznámi, že trvá na tom, aby ste aj naďalej u neho vykonávali prácu. Zákon na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru vymedzuje dvojmesačnú prekluzívnu lehotu odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Po márnom uplynutí tejto dvojmesačnej lehoty nie je možné domáhať sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde.

   28. januára 2015 v 15:49
 • Anonym

  Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce, ak podľa lekárkeho posudku nemôže zamestnanec vykonávať svoju prácu uvedenú v zmluve, môže požiadať svojho zamestnávateľa o preradenie na inú vhodnú prácu. V zmysle § 55 ods. 2 písm. a) zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Lekárska správa na splnenie predošlých podmienok nebude postačujúca, lebo zákon výslovne vyžaduje lekársky posudok. V prípade, že Vám ostáva len lekárska správa, ale Váš zdravotný stav nedovoľuje vykonávať prácu tak ako predtým, tiež môžete Vášho zamestnávateľa požiadať o preradenie na inú prácu, ale zamestnávateľ Vašej požiadavke nemusí vyhovieť. Ak zamestnávateľ nebude mať pre Vás inú vhodnú prácu, jediným možným postupom bude skončenie pracovného pomeru.

  19. januára 2015 v 15:35
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak vzhľadom na Váš zdravotný stav nemôžete vykonávať doterajšiu prácu, a nesúhlasíte s preradením na prácu, ktorú Vám určí zamestnávateľ, môžete podať výpoveď, ktorá musí byť písomná a doručená. Výpoveď môžete podať aj bez uvedenia dôvodu. Ako zamestnanec môžete ju dať aj v čase, keď ste PN. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Ak Vám skončí pracovný pomer výpoveďou z Vašej strany, nebudete mať nárok na odstupné. Dávajte si pozor na ustanovenie § 62 ods. 8, podľa ktorého ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Ak teda skončíte PN a výpovedná doba Vám neuplynula, budete musieť zotrvať u Vášho zamestnávateľa až do jej uplynutia, inak má zamestnávateľ nárok na peňažnú náhradu.

   21. januára 2015 v 15:45
 • Anonym

  Potrebujem poradiť, 13.1.2014 sa mi stal pracovný uraz počas roka som absolvovala 3 operácie a obvodna lekárka mi ukončila PNKU že zo zákona. Proces liečby stále trva,lebo 23.1.2015 mam dalsiu operaciu a za cca 3mesiase ešte jednu.Nato konto by mali slachy v ruke byť v poriadku.Problem je vtom že v práci keďže už niesom na PN.a firemný posudkovy lekár napísal správu že nemôžem momentálne vykonávať manuálnu činnosť ako mam uvedenú v zmluve. A chcú mi dať výpoveď §63 mam inú možnosť? Ďakujem

  17. januára 2015 v 11:11
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce, ak podľa lekárkeho posudku nemôže zamestnanec vykonávať svoju prácu uvedenú v zmluve, môže požiadať svojho zamestnávateľa o preradenie na inú vhodnú prácu. V zmysle § 55 ods. 2 písm. a) zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Lekárska správa na splnenie predošlých podmienok nebude postačujúca, lebo zákon výslovne vyžaduje lekársky posudok. V prípade, že Vám ostáva len lekárska správa, ale Váš zdravotný stav nedovoľuje vykonávať prácu tak ako predtým, tiež môžete Vášho zamestnávateľa požiadať o preradenie na inú prácu, ale zamestnávateľ Vašej požiadavke nemusí vyhovieť. Ak zamestnávateľ nebude mať pre Vás inú vhodnú prácu, jediným možným postupom bude skončenie pracovného pomeru.

   21. januára 2015 v 15:37
 • Anonym

  Dobrý deň.Chcem poprosiť o radu.Po 7 mesačnej PN som 1.11.nastúpila do práce a dostala výpoveĎ podľa §63 písm.b.Zamestnávateľ prijal dňa 1.11.novú majstrovú,starú dosadil na moje miesto a ja som sa stala nadbytočná.Ponúkli mi prácu šičky čo som odmietla nakoľko som pracovala ako technologička .Náplňou mojej práce bolo zastupovanie majstrovej a vypracovávanie technologických postupov pre šijacu dielňu.Moje pracovné miesto nezaniklo stále tam pracuje /stará majstrová/len nemá zmenu pracovnej zmluvy.Chcem podať návrh na súd pre nepravosť výpovede mám šancu uspieť?postupoval zamestnávateľ správne?Ďakujem

  11. januára 2015 v 6:55
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa § 63 písm. b) zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu,že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. Čo sa týka tohto dôvodu, čiže spomínaných organizačných zmien, o ktorých rozhoduje zamestnávateľ, tie môžu mať rôznorodé podoby. V každom konkrétnom prípade však musia sledovať zákonný cieľ, ktorým je spomínané zabezpečenie efektívnosti práce. Ak máte oprávnené podozrenie z neplatného skončenia pracovného pomeru podajte žalobu v trojmesačnej lehote na súd, ktorý plynie odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

   12. januára 2015 v 15:19
 • Anonym

  Dobrý deň. Poprosím Vás o radu.Pracovala som v obchode od roku 2005 a v roku 2011 som nastupila na PN a nasledne na matersku dovolenku a nasledne na rodičovsku dovolenku,počas ktorej moj zamestnávatel zavrel obchod a zrušil živnost. Rodičovska dovolenka mi skončila 30.12.2014 a nasledne mi moj zamestnavatel zaslal oznamenie v ktorom piše: oznamujem Vám,že doslo k ukončeniu podnikania/ zrušenie živnostenského oprávnenia/. V zmysle legislativy zanikla Vaša pracovná pozicia a nie je možne Vás zamestnavat. V priebehu 30 dni Vám bude zaslaná dokumentacia v zmysle zákona.Čakala som do 5.1 2015 na zaslanie dokumentacie a ked sa tak nedialo volala som zamestnavatelovi,nakolko som predpokladala že mi chce dat vypoved k 30.12,alebo 31.12 neviem kedy je to spravne a chcela som sa hlasit do 7 dni na urade prace. zamestnavatel mi priniesol domov dohodu o skončeni pracovneho pomeru uzatvorenu podla. ust.§60 zákona č.311/2001 Z.z. Zakonnika prace a predmet dohody bol 1.zamestnanec a zamestnávatel sa dohodli,že touto dohodu rozväzju pracovny pomer. 2.Pracovny pomer sa konči dňom 30.12.2014. a uviedol datum podpisu 30.12 2014 a priniesol ju 5.1.2014 a povedal mi že on mi neda inu vypoved na zaklade ktorej by mi zaplatil odstupne.ako mam postupovat dalej.

  5. januára 2015 v 23:12
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 60 ods. 2 Zákonníka práce v dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). Keďže ste uviedla, že dôvodom na skončenie pracovného pomeru je, že Váš zamestnávateľ zavrel obchod a zrušil živnosť, v § 63 ods. 1 písm. a) je uvedený tento dôvod, čiže ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje. Odporúčam Vám, ak ste dohodu nepodpísali, dohodnúť sa so zamestnávateľom, aby spomínanú dohodu zmenil, a aby tam uviedol presný dôvod skončenia pracovného pomeru s dohodou. Ak bude dôvod uvedený, bude platiť dikcia § 76 o odstupnom, podľa ktorého zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. V prípade, ak Vám odmietne zamestnávateľ uviesť tento dôvod do dohody, dohodu nemusíte podpísať a zamestnávateľ Vám bude musieť dať riadnu výpoveď, kde Vám takisto patrí v zmysle zákona odstupné.

   12. januára 2015 v 15:14
 • Anonym

  V prvom rade Vám veľmi pekne Ďakujem za odpoveď, nie každá právna kancelária, ktorá má poradenstvo na stránke aj odpovedá. Mám už posudok od lekára (nežiadam ani o invalidný dôchodok ani, to nie je choroba z povolania, len nie som schopná vykonávať naďalej prácu na pvôvodom pracovisku). Len by som chcela dať výpoveď takým spôsobom aby mi zo zákona vyplatili aj odstupné aj preplatili dovolenku. Mám silný pocit že ma nepreradia a budú sa ma chcieť zbaviť(ukončia prac. pomer podľa nejakého zákona) bez „finančného odškodnenia“. Je lepšie predčasne ukončiť PN , požiadať o preradenie a čakať 15 dní? , alebo požiadať o preradenie v priebehu PN a potom, ak ma nepreradia, ukončiť PN a dať výpoveď zo zdravotných dôvodov? A tá náhrada mzdy je len za tých 15dní čo budem čakať, alebo mám nárok na náhradu mzdy počas trvania PN? Stačí ak mi napíšete paragrafi a poradíte. Ak požiadam o preradenie a zamestnávateľ mi oznámi počas PN že ma nepreradí tak mi ani nemôže navrhnúť ukončenie prac. pomeru podľa §63 1 c,Z.z.?. Budem nútená prac. pomer ukončiť ja a nebudem mať nárok na odstpné ani preplatenie dovolenky.Vopred ďakujem za odpoveď.

  9. decembra 2014 v 21:12
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 69 Zákonníka práce zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť v zmysle bodu a), ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Na základe uvedeného ustanovenia v takomto prípade môžete okamžite skončiť Váš pracovný pomer. Okamžite skončiť pracovný pomer môžete len do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli. Ako zamestnanec, ktorému okamžite skončil pracovný pomer z uvedeného dôvodu, budete mať nárok na náhradu mzdy v sume Vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Čo sa týka preradenia, môžete požiadať Vášho zamestnávateľa o preradenie aj počas trvania PN. Počas trvania PN nemôže s Vami zamestnávateľ skončiť pracovný pomer výpoveďou z jeho strany, keďže ste v ochrannej dobe, aj keď Vás nevie preradiť na inú vhodnú prácu.

   15. decembra 2014 v 15:11
 • Anonym

  Dobry den. Mozem poziadat o preradenie na zaklade posudku aj pocas trvajucej pn? A ak ma nepreradia, dat potom okamzitu vypoved ked mi pn skonci?

  5. decembra 2014 v 22:24
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce ak ste vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, zamestnávateľ je povinný preradiť Vás na inú vhodnú prácu. Pracovný pomer môžete skončiť aj okamžite, ak podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ Vás nepreradí do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre Vás vhodnú prácu. Pracovný pomer môžete okamžite skončiť iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru nemáte nárok na odstupné, ale máte nárok na náhradu mzdy. Ak ešte nemáte lekárom vydaný lekársky posudok, zrejme bude vydaný spolu s ukončením PN. Ak už máte vydaný lekársky posudok, môžete požiadať Vášho zamestnávateľa o preradenie aj počas PN.

   9. decembra 2014 v 15:08
 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás o radu. Pracujem takmer pat rokov v jednej spolocnosti, od januara som ale dlhodobo PN kvoli operacii a nedávno som sa náhodou dozvedel od kolegu, že ma chcú po návrate z PN-ky prepustiť, ale údajne tak, že ma prinútia, aby som si výpoveď podal sám. S tým samozrejme nesúhlasím a keď by ma aj prepustili, trvám na odstupnom. Má vôbec zamestnávateľ právo nútiť ma k podaniu výpovede? Je nejaký dôvod, pre ktorý mi môže odmietnuť vyplatiť odstupné, keď som nemal problémy s porušovaním pracovnej disciplíny a nijako som nebol nikdy upozornený na nespokojnosť s odvedenou prácou? A ráta sa do odpracovaného počtu rokov aj čas, počas ktorého som bol PN?

  1. decembra 2014 v 20:04
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Zákonník práce v čl. 1 zakazuje diskrimináciu podľa zdravotného stavu a Váš zamestnávateľ by tým vážne porušil základné zásady Zákonníka prace, ak by vás prepustil po návrate do zamestnania a preto vás chce zrejme donútiť k podaniu výpovede. Avšak podľa § 63 ods. 1. písm. b) Zákonníka práce zamestnávateľ môže vám dať výpoveď, ak vzhľadom na váš zdravotný stav podľa lekárskeho posudku ste dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Nemá však právo Vás prinútiť k podaniu výpovede. Ak by s Vami nakoniec skončil pracovný pomer zamestnávateľ z dôvodu, že ste vzhľadom na váš zdravotný stav podľa lekárskeho posudku stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, mali by ste nárok na odstupné. Do odpracovaného počtu rokov sa započítava aj doba počas, ktorej ste boli PN. Výška odstupného je uvedená v zákone, keby ste mal odpracovaných 5 rokov, bola by vo Vašom prípade najmenej trojnásobok priemerného mesačného zárobku. Ak by ste podali výpoveď sám, tak by Vám odstupné nepatrilo, ale inak zamestnávateľ nemôže odmietnuť vyplatenie odstupného.

   3. decembra 2014 v 15:06
 • Anonym

  Dobry vecer. Nasla som Vas na internete a chcela by som Vas pekne poprosit o radu. Mam zmluvu na dobu neurcitu. So zamestnavatelom som sa dohodla na vypovedi dohodou (z jeho strany). Pracujem tam 2,5 roka. Na kolko mesacne odstupne mam narok? Moju vyplatu tvori zaklad a provizie z predaja. Odstupne sa rata iba zo zakladu alebo celkoveho priemerneho prijmu? Ak moj pracovny pomer skonci 31.12. Vyplatia mi olat za december (zaklad + provizie), 2 odstupne platy, preplatenu dovolenku, diety? Dakujem vopred za odpoved. Pekny vecer.

  19. novembra 2014 v 19:25
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v Zákonníku práce je ustanovené, že zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ ukončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou (z dôvodov akými sú zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti, alebo ak sa zamestnanec stane nadbytočný z dôvodu organizačných zmien) má nárok na odstupné najmenej vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Priemerný mesačný zárobok sa vypočíta z hrubej mzdy ktorá Vám bola vyplatená z predchádzajúcom štvrťroku (júl august september) zamestnávateľom. Taktiež je Vám povinný vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

   24. novembra 2014 v 15:02
 • Anonym

  Dobrý deň, mám nárok na odstupne ked som podpísala takúto dohodu o rozviazani pp? Článok I. Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom, založený pracovnou zmluvou zo dňa 1.7.2004 sa skončí dohodou dňom 12.1.2014. Zamestnanec prehlasuje, že nemá voči zamestnávateľovi žiadne nároky z titulu pracovnej zmluvy. Článok II. Dohoda o skončení pracovného pomeru bola uzavretá na návrh zamestnanca bez uvedenia dôvodu je to dohoda o skončení PP par.60

  12. novembra 2014 v 9:15
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle § 60 Zákonníka práce ak sa pracovný pomer skončil dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Takúto dohodu treba uzavrieť písomne a treba v dohode uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). Čo sa týka odstupného, v zmysle § 76 ods. 2 Zákona o rodine zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) (v prípade, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Aby ste mali nárok na odstupné, bolo by potrebné splniť niektorú z horeuvedených podmienok. Okrem toho, nárok na odstupné môžete mať aj v prípade, ak by ste sa na tom dohodli so zamestnávateľom

   15. novembra 2014 v 15:00
 • Anonym

  Dobry den, ocenujem v prvom rade poradenstvo, ktore na tejto stranke poskytujete. Chcel by som aj ja poprosit o vase stanovisko k nasledovnemu: Zamestnavatel planuje premiestnit svoju prevadzku mimo miesta vykonu mojej prace ako mam dohodnutu v pracovnej zmluve a ja so zmenou nesuhlasim. Navrhol som zamestnavatelovi aby sme skoncili pracovny pomer dohodou s dovodov uvedenych v §63 ods. 1 pism a) ku dnu 31.10. V tento den je dnom kedy budu naplnene dva roky mojho pracovneho pomeru u zamestnavatela. A tu nastava problem v urceni vysky odstupneho. Zamestnavatel navrhuje vysku jedneho mesiaca, nakolko dovodi ze v den kedy mi predklada dohodu pracovny pomer trva menej ako dva roky. Ja vychadzam z predpokladu, ze ked uzatvarame dohodu tak ku dnu skoncenia pracovneho pomeru dohodou nastava okamih trvania pracovneho pomeru dva roky a prislucha mi odstupne vo vyske dvoch mesiacov – § 76 ods. 2 pism b) (a nie a) ako dovodi zamestnavatel) Dakujem za skore vyjadrenie

  9. októbra 2014 v 11:36
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa § 60 Zákonníka práce ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Ak na základe dohody Vám skončí pracovný pomer, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom, teda do tohto dňa ste v pracovnom pomere u zamestnávateľa. V takomto prípade po splnení podmienok máte nárok na dvojnásobok Vášho priemerného mesačného zárobku, ak Váš pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.

   13. októbra 2014 v 14:55
 • Anonym

  Dobrý deň prajem pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o radu. Pracovala som na Dohodu o vykonaní práce- §226 ZP- presne tak to mám uvedené v zmluve. V poradí to bola druhá zmluva od tohto zamestnávateľa, ktorá bola od 2.1.2013 do 31.12.2013. 30 marca 2013 som bola naposledy v práci- potom bola Veľká noc a od 2.4.2013 som PN. Zamestnávateľovi som to ohlásila posledný deň v práci, že idem na operáciu a idem na PN, nakoľko mám rakovinu a musím ihneď podstúpiť operáciu. Už som 18 mesiac PN a od 31.3.2014 mám podané na invalidný dôchodok. Môj zamestnávateľ mi doposiaľ neposial žiadnu výpoveď. Sociálnej poisťovni som odovzdala doklad na dôchodok od tohto zamestnávateľa, kde bolo uvedené, že so mnou ukončil pracovný pomer ku dňu 30.3.2013- v podstate posledný deň, čo som bola v práci. Čo nie je pravda. A navyše na sociálnej poisťovni mi povedali, že som stále prihlásená ako jeho zamestnanec. Tak mi povedali, že si musím pýtať opravný doklad o zárobku, kde bude zárobok ten istý, ale s tým, že tam bude napísaný zárobok od 1.1.2013 do 31.12.2013 a od 1.1.2014-30.3.2014- 0 eur, nie ako mi zamestnávateľ uviedol, zárobok do 30.3.2013- a ďalej je uvedené, že bol prac. pomer ukončený 30.3.2013, čo nie je pravda, žiaden doklad o ukončení prac. pomeru som nedostala. Poslala som mu doporučený list o oprave tohto potvrdenia pre sociálnu poisťovňu, ale nič mi doposiaľ neposlal.Prosím Vás, čo mám robiť? Som samoživiteľka, poberám iba 96,30-pomoc v hmotnej núdzi a som bezradná. Je možné, aby mi dal výpoveď a ani mi nič písomne neposlal? Veď keby mi dal výpoveď, mohla som ísť pekne na úrad práce a dnes som už mohla byť na dôchodku a bez starostí. Som ZŤP s preukazom, neviem, čo mám robiť. Prosím Vás o odpoveď. Veľmi pekne Vám ďakujem za čas, ktorý mi venujete. Pekný deň.

  29. septembra 2014 v 14:51
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade dohody o vykonaní práce, ktorú ste uzavreli, ide o prácu vymedzenú výsledkom. Po odovzdaní výsledku práce by samotný vzťah mal skončiť. V princípe táto dohoda sa má uzatvárať na práce, kde sa očakáva výsledok – práca vymedzená výsledkom. Zákonník práce nerieši otázku výpovede, pretože v takomto prípade sa vypovedanie dohody pre dokončením práce neočakáva. Keďže ide zmluvu (dohodu) zameranú na výsledok, je zjavné, že otázka jednostranne výpovede (hoci aj dohodnutej) je v rozpore s charakterom takejto zmluvy. Túto dohodu teda na rozdiel od dohody o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov nie je možné ukončiť výpoveďou. Je ju možné ukončiť spôsobmi uvedenými v zmluve alebo sa možno na jej skončení dohodnúť. Zákon uvádza aj možnosť odstúpenia zamestnávateľa od dohody ak zamestnanec nevykonal pracovnú úlohu v dohodnutej dobe. Ak Váš zamestnávateľ nevyužil možnosť odstúpiť od zmluvy- tým by sa zmluva zrušila od počiatku(teda ako keby nikdy neexistovala), mala by zaniknúť automaticky uplynutím doby na kt. bola dojednaná. Napriek tomu by ste sa mali pokúsiť osobne ho kontaktovať, a požiadať ho o opravu potvrdenia pre sociálnu poisťovňu a tiež o to aby Vás už ďalej neevidoval ako jeho zamestnankyňu.

   20. októbra 2014 v 14:53
 • Anonym

  Dobry den,chcem sa opytat.Zamestnany som na polovicny uvezok 4roky.Zamestnavatel ma poslal na dovolenku a cez dovolenku mi oznamil ze mam prist podpisat vypoved,bez udania dvovodu.Ako by som mal postupovat.DAkujem.

  21. septembra 2014 v 12:59
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, zamestnávateľ je oprávnený dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi uviesť, inak je výpoveď neplatná. Teda ak Vám zamestnávateľ neuvedie presne dôvod vo výpovedi, výpoveď z jeho strany bude neplatná. V takomto prípade budete mať možnosť ho písomne upozorniť, a ak naďalej trvá na výpovedi bez udanie dôvodu, môžete sa domáhať vyslovenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde.

   23. septembra 2014 v 12:59
 • Anonym

  Dobrý den.Chcem sa Vas opýtať či má moj muž nárok na odstupné zo zdravotných dôvodov.Robí za pásom 7 rokov a má problémy z lakťom.Dal už výpoveď a aj firemný lekár posúdil že nemôže vykonávať tu prácu a teraz čaká na firmu ako sa mu vyjadrí.Má právo na odstupné ďakujem.

  12. septembra 2014 v 14:39
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, § 76 Zákonníka práce taxatívne ustanovuje dôvody, kedy má zamestnanec nárok na odstupné, ale v prípade výpovede zo strany zamestnanca zamestnávateľ nemá povinnosť udeliť zamestnancovi odstupné.

   13. septembra 2014 v 14:43
 • Anonym

  Dobrý deň, Podala som si žiadosť o ukončenie pracovného pomer dohodou k 31.8.2014. Mám silné migrény a preto mi nevyhovuje práca s počítačom. Do žiadosti som však neuviedla tento zdravotný dôvod. Dala som ju bez udania dôvodu. Je možné to ešte doplniť aj keď už je podpísaná z obidvoch strán. Až teraz som zistila, že pri zdravotných dôvodov by som mala nárok na odstupné. V organizácii pracujem 10 rokov. Od 25.8. 2014 mám už inú prácu. Ďakujem

  11. augusta 2014 v 15:09
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce. Tieto dôvody sú nasledovné: a) zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Ak v dohode o skončení pracovného pomeru neboli uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, nespôsobuje to neplatnosť dohody ani zánik nároku na odstupné, ale ak zamestnávateľ nevyplatí odstupné po skončení pracovného pomeru dobrovoľne, zamestnanec musí preukázať, že dôvodom skončenia jeho pracovného pomeru bol niektorý z vyššie uvedených dôvodov a že medzi skončením pracovného pomeru a existenciou jednej z vyššie uvedených skutočností existuje príčinná súvislosť. Keďže pôjde o dvojstranný právny úkon, jeho dodatočné písomné doplnenie je možné, ak sa na tom dohodnete so zamestnávateľom.

   12. augusta 2014 v 14:02
 • Anonym

  ja by som sa chcel opýtať, že akým spôsobom mám odovzdať zamestnávateľovi výpoveď, už ju mám spísanú, aj podpísanú, len momentálne som na PN, tak či ju zamestnávateľovi môžem poslať aj poštou, či to bude platná výpoveď. ďakujem

  7. októbra 2013 v 10:30
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ ide o doručenie výpovede, tak v prvom rade sa všetky písomnosti týkajúce sa pracovného pomeru doručujú na pracovisku. Ak nie je možné ich doručiť na pracovisku, čo je aj Váš prípad, keďže ste dočasne práceneschopná, tak samozrejme ju môžete poslať aj poštou ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Vaša povinnosť doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo Vám ju pošta vráti ako nedoručiteľnú, neprevzatú v odbernej lehote, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnávateľa. Čo sa ešte týka výpovede, tak tá musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Čiže nesplnenie len týchto dvoch podmienok má vplyv na jej platnosť, nie to akým spôsobom sa Vaša výpoveď dostane do sféry poznania Vášho zamestnávateľa.

   8. októbra 2013 v 20:47

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.