Uzavretie manželstva s cudzincom na území Slovenskej republiky

Uzavretie manželstva s cudzincom na území Slovenskej republiky

Uzavretie manželstva s cudzincom je dnes stále častejšie, vďaka globalizácii a mobility ľudí po celom svete. Tento trend prináša so sebou nové výzvy aj možnosti pre páry, ktoré sa rozhodnú pre takýto vzťah. Ak sa rozhodnete uzavrieť manželstvo s cudzincom na Slovensku, je dôležité mať informácie o právnych postupoch a výzvach, ktoré s tým súvisia. Manželstvo sa považuje v zmysle slovenskej legislatívy za zväzok muža a ženy, ktorého účelom je založenie rodiny a výchova detí.

Manželstvo sa uzatvára pred matričným úradom alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti vyhlásením snúbencov, že vstupujú do manželského zväzku. Toto vyhlásenie je potrebné urobiť verejne, slávnostným spôsobom za prítomnosti dvoch svedkov. Sobášny obrad na území Slovenskej republiky sa vedie v slovenskom jazyku. V prípade ak jeden zo snúbencov neovláda slovenský jazyk je potrebné aby obrad prebehol za prítomnosti  úradného tlmočníka.

Aké doklady musí cudzinec predložiť matričnému úradu?

Manželstvo s cudzincom ako aj manželstvo medzi štátnymi občanmi SR musí byť slobodné a dobrovoľné. Na uzavretie manželstva je potrebné aby občan Slovenskej republiky predložil príslušnému matričnému úradu dokumenty v zmysle zákona Zákona o matrikách, a to:

–          rodný list, doklad o štátnom občianstve,

–          potvrdenie o pobyte, úmrtný list zomretého manžela,

–          právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,

–          doklad o rodnom čísle,

–          doklad, ktorým  možno preukázať totožnosť (na preukázanie štátneho občianstva, pobytu, rodného čísla a totožnosti postačuje predloženie platného občianskeho preukazu)

Na uzavretie manželstva cudzinec je povinný predložiť v zmysle § 28 zákona o matrikách tieto doklady:

–          rodný list,

–          doklad o osobnom stave (nesmie byť staršie ako 6 mesiacov),

–          doklad o pobyte,

–          doklad o štátnom občianstve

–          doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť cudzinca.

Ak ide o ovdoveného cudzinca je potrebné predkladať aj úmrtný list zomretého manžela prípadne inú verejnú listinu a tiež ak ide o rozvedeného cudzinca je potrebné predložiť rozsudok prípadne inú verejnú listinu o rozvode. Tieto dokumenty je potrebné predložiť príslušnému matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Ak ide o rozvedeného cudzinca je potrebné predkladať aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené.

Zahraničné verejné listiny musia byť úradne osvedčené pečiatkou apostil, ak  ide o štáty, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru o apostille alebo superlegalizáciou ak ide o krajiny, ktoré nie je signatárskym štátom Haagskeho dohovoru. Všetky verejné listiny musia byť preložené do slovenského jazyka prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorých zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo medzi štátnym občanom SR a cudzincom je 70,00 Eur.

Môže cudzinec, ktorý je manžel štátneho občana SR požiadať o trvalý pobyt?

Po uzavretí manželstva cudzinec môže podľa § 44 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o pobyte cudzincov) podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na 5 rokov.

Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare alebo na zastupiteľskom úrade. Policajný útvar sa rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia tejto žiadosti. Po udelení trvalého pobytu na 5 rokov má cudzinec 180 dní od udelenia pobytu, aby pricestoval na Slovensko, inak trvalý pobyt zanikne v zmysle § 49 písm. a) Zákona o pobyte cudzincov. Do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte má cudzinec povinnosť uzatvoriť zdravotné poistenie. Cudzinecká polícia vyžaduje od cudzinca aj lekársky posudok (nie starší ako 30 dní), ktorý potvrdí, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá by mohla ohroziť verejné zdravie. Tento lekársky posudok je potrebný doručiť polícii najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. 

Chcete získať trvalý pobyt a neviete, ako postupovať? Aj s týmto Vám vie advokát pomôcť. V našej advokátskej kancelárii máme vedomosti a skúsenosti v oblasti cudzineckého práva. Poskytujeme právne poradenstvo a služby príslušníkom cudzích štátov aj v právnych vzťahoch s cudzím prvkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *