Ako získať prechodný pobyt za účelom štúdia

Ako získať prechodný pobyt za účelom štúdia

Mnoho cudzincov považuje Slovensko za atraktívnu krajinu pre život ako aj pre štúdium a preto sa väčšina rozhodne, že tu zostanú aj v budúcnosti. Naša krajina má vynikajúce školy, ktoré majú vysoké štandardy a vedia ponúknuť pridanú hodnotu skrz ktorým sem prichádzajú študenti zo zahraničia. Ak ste cudzinec, ktorý plánuje tu študovať, poradíme Vám ako rýchlejšie a efektívnejšie vybaviť prechodný pobyt za účelom štúdia.

 

Prechodný pobyt môžete získať, ak študujete na strednej škole na dennom štúdiu a máte menej ako 20 rokov, ste žiakom nadstavbového štúdia, kvalifikačného štúdia, špecializačného štúdia, vyššieho odborného štúdia a máte menej ako 23 rokov, študentom vysokej školy alebo počas absolvovania jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná slovenskou vysokou školou.

 

V prípade získania prechodného pobytu tohto typu musíte vyplniť žiadosť o prechodný pobyt. K žiadosti je nevyhnutné pripojiť nižšie uvedené doklady, ktoré však nemôžu byť staršie ako tri mesiace:

 

  platný cestovný pas,

  dve farebné fotografie v rozmere 3x 3,5 cm,

  doklad potvrdzujúci bezúhonnosť žiadateľa (okrem osôb, ktoré nedovŕšili 14 rokov),

  doklad preukazujúci účel pobytu (napr. potvrdenie školy o prijatí na štúdium),

  doklad o finančnom zabezpečení,

  doklad o zabezpečení ubytovania (okrem študentov vysokej školy),

  správny poplatok za vydanie dokladu o pobyte.

 

Upozorňujeme, že verejné doklady, ktoré boli vydané v zahraničí, je dôležité úradne  overiť  formou apostilly alebo superlegalizácie a musia byť preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom. Vyplnenú žiadosť s dokladmi predložíte na zastupiteľskom úrade alebo na oddelení cudzineckej polícii.Cudzinecká polícia musí rozhodnúť o žiadosti v prípade študentov do tridsiatich dní. Pri prevzatí dokladu o prechodnom pobyte sa platí správny poplatok za 4,50 Eur. Prechodný pobyt na účel štúdia sa udeľuje cudzincovi na predpokladaný čas štúdia, najviac však na šesť rokov.

 

Ak by ste chceli počas štúdia pracovať, pri prechodnom pobyte tohto typu môžete a to najviac dvadsať hodín týždenne, ak ste študentom vysokej školy. Ak ním nie ste, pracovať môžete najviac desať hodín týždenne. Počas prechodného pobytu za účelom štúdia je možné i podnikať a to bez potreby požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu.

 

Účel prechodného pobytu zaniká a cudzinec stráca štatút študenta v prípade, ak štúdium úspešne ukončí absolvovaním poslednej štátnice ale aj keď štúdium zanechá, preruší alebo je zo školy vylúčený. Je dôležité uviesť, že cudzinecká polícia hneď v deň straty štatútu študenta nezruší prechodný pobyt ale až najskôr po tridsiatich dňoch od ukončenia štúdia. Počas tejto doby si môžete požiadať o obnovenie pobytu na dobu deväť mesiacov v prípade, ak po úspešnom absolvovaní štúdia tu chcete zostať s cieľom hľadať si zamestnanie alebo začať podnikať.

 

Ste cudzinec a máte záujem o vybavenie prechodného pobytu na území Slovenska? Cudzinecké právo je oblasť v ktorej advokátska kancelária Šaľa disponuje bohatými skúsenosťami a znalosťami vďaka ktorým pre Vás zabezpečí najmä komplexné právne služby ohľadom podania žiadosti o udelenie prechodného, trvalého, tolerovaného pobytu, predlžovania pobytu ako aj vybavenia živností a založenie s.r.o. Ak hľadáte odbornosť, dlhoročné skúsenosti a osobné nasadenie tak „Advokát Šaľa“ je pre Vás správna voľba. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *