Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ako istého majetkového spoločenstva, predchádza jeho zánik, ktorý je viazaný na okamih nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželov, vyhláseniu manželstva za neplatné, prípadne na okamih smrti jedného z manželov.
BSM je však možné zrušiť už počas trvania manželstva rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov, a to v len zo závažných dôvodov, najmä:

  • ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom; napríklad ak by jeden z manželov nehospodárne nakladal s majetkom, alebo ak sa jeden z manželov úmyselne nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (alkoholizmus, gamblerstvo a pod.), zadlžoval by sa, čo by mohlo viesť k ohrozeniu BSM;
  • ak by druhý manžel získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť;
  • rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku, ktorý tvorí BSM;
  • rozhodnutím súdu o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, pričom v tomto prípade, ak na majetok manžela – úpadcu (podnikateľa) bol vyhlásený konkurz, BSM zanikne priamo zo zákona.

Ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov.
Zánik BSM a jeho vyporiadanie nenastávajú súčasne, t. j. po zániku BSM sa má vykonať jeho vyporiadanie, ktoré spočíva v rozdelení spoločného majetku, a taktiež v usporiadaní vzájomných nárokov vyplývajúcich z BSM. Občiansky zákonník manželom umožňuje, aby sa o vyporiadaní BSM dohodli (tento inštitút sa nazýva dohoda o vyporiadaní BSM, ktorej vzor nájdete na našej stránke v sekcii Vzory zmlúv). Občiansky zákonník uvádza, že ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Vyporiadanie BSM dohodou je azda najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom, akým možno majetok bývalých manželov vysporiadať.

Ak vyporiadanie BSM dohodou nie je možné, napríklad z dôvodu, že sa manželia nedokážu dohodnúť na usporiadaní svojich majetkových pomerov po zániku manželstva, do úvahy prichádza vysporiadanie BSM súdnou cestou, na základe podaného návrhu. Návrh na vysporiadanie BSM môže podať hociktorý z manželov. Pri vyporiadaní BSM súdnou cestou súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku manželov, tzv. masy BSM a jeho hodnotu. Ak sa manželia o hodnote jednotlivých vecí nedohodnú, súd zisťuje hodnotu majetku najčastejšie znaleckým posudkom (hlavne ak pôjde o nehnuteľnosti). Pri vyporiadaní BSM súdnou cestu súd vychádza z § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiely oboch manželov sú rovnaké. Ďalej, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Súd prihliadne aj na potreby maloletých detí a tiež na to, kto sa ako staral o rodinu, o spoločné veci, spoločnú domácnosť. Pri tejto forme vyporiadania nehnuteľnosť súd spravidla prikáže tomu z manželov, ktorý sa stará o maloleté deti pochádzajúce z manželstva, ale na druhej strane druhý manžel je povinný doplatiť druhému jeho podiel v peniazoch alebo nechať mu iné, hnuteľné veci z manželstva. Pokiaľ ide o vyrovnanie dlhu manželov, ktorý nadobudli počas manželstva, a ktorý je spojený s BSM, primerane sa použijú ustanovenia § 149 a § 150 Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ v trojročnej prekluzívnej lehote po zániku manželstva sa manželia nedohodnú alebo nepodajú návrh na vyporiadanie BSM na súd, uplatní sa zákonná domnienka, podľa ktorej pokiaľ ide o hnuteľné veci, sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Uvedeným spôsobom dochádza k vyporiadaniu BSM zo zákona.

Majetkove vysporiadanie manzelov je komplexná problematika, preto ak potrebujete v danej súvislosti pomôcť či poradiť, pokojne sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu. Prípadne môžete využiť naše vzory uvedené v sekcii Vzory zmlúv, kde v spojitosti s vyporiadaním BSM nájdete:

  • Dohoda o vyporiadaní BSM
  • Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní BSM
  • Návrh na vklad do katastra na základe dohody o vyporiadaní BSM