Kúpno predajná zmluva

Uzavretím kúpno-predajnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu predávajúcemu. Cenu je potrebné dohodnúť v súlade s osobitnými právnymi predpismi, inak by bola kúpna zmluva relatívne neplatnou. Kúpnu zmluvu nie je potrebné uzatvárať v písomnej forme, pokiaľ jej predmetom nie je prevod nehnuteľnosti. Vždy však odporúčame písomnú formu dodržať aj pri prevode hnuteľných vecí v záujme zachovania právnej istoty.

Každá kúpna zmluva musí obsahovať označenie kupujúceho a predávajúceho, označenie predmetu kúpy, záväzok predmet kúpy odovzdať predávajúcim a záväzok predmet prijať kupujúcim, ako aj záväzok kupujúceho zaplatiť zaň dohodnutú cenu a spôsob, akým bude uhradená. Náležitosti zmluvy sa vyžadujú v závislosti od jej predmetu prevodu, teda je rozdiel, či sa uzatvára napr. kúpna zmluvy na byt alebo kúpna zmluva na pozemok. Kúpno-predajná zmluva na byt musí obsahovať okrem uvedených podstatných náležitostí aj ďalšie osobitné náležitosti vyžadované zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Kúpno-predajná zmluva na pozemok tiež musí obsahovať osobitné náležitosti, a to v závislosti od toho, či ide o prevod stavebného pozemku alebo poľnohospodárskej pôdy. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vznikne až po zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktorému predchádza vkladové konanie. Kúpu možno dohodnúť aj v budúcnosti a uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu.

Okrem kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľnosti sa azda najčastejšie prevádzajú motorové vozidlá ako hnuteľné veci. Kúpno-predajná zmluva na auto by mala okrem identifikácie predávajúceho a kupujúceho obsahovať identifikáciu vozidla, a to továrenskú značku, rok výroby, evidenčné číslo, výrobné číslo podvozku, identifikačné číslo motora, farbu, prípadne iné jeho vlastnosti, ďalej technický stav vozidla a cenu určenú v súlade s cenovými predpismi, prípadne vyhlásenie, že zmluva sa uzatvára bez určenia ceny.

Vzory zmlúv na stiahnutie nájdete na týchto webových adresách:

Kúpna zmluva na byt – vzor
Kúpna zmluva na súbor nehnutelností – vzor
kúpno predajná zmluva na auto /motorové vozidlo/ – vzor
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – vzor

Máte záujem o bližšie informácie?