Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy predstavujú súhrn všetkých vzájomných práv a povinností medzi zamestnávateľom a zamestnancom, vznikajúcich a súvisiacich s pracovným pomerom. Ide o pomerne širokú právnu oblasť obsahujúcu prvky súkromnoprávnej, ale aj prvky verejnoprávnej povahy. Základným kódexom upravujúcim tie najzákladnejšie práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov je Zákonník práce. Pracovné právo sa uplatňuje v každom prípade výkonu závislej práce, teda práce vykonávanej vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Pracovnoprávne poradenstvo, ktoré poskytuje naša advokátska kancelária zahŕňa poskytovanie právnych rád zamestnávateľom v otázkach plnenia ich povinností voči zamestnancom, ale aj voči štátnym inštitúciám, ich zastupovanie pred súdom v prípade sporov so zamestnancami, vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd mimo pracovného pomeru, a tiež zastupovanie v prípade inšpekcie práce.

Zamestnancom poskytujeme poradenstvo pri vzniku či skončení pracovného pomeru, pri vymáhaní pracovnoprávnych nárokov od  zamestnávateľa, zastupujeme ich v súdnych konania pokiaľ s nimi zamestnávateľ skončí pracovný pomer neplatne, a tiež im poskytujeme právne poradenstvo ohľadom nárokov vyplývajúcich z pracovného úrazu či choroby z povolania, ako aj v ďalších otázkach.

Máte záujem o bližšie informácie?